Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
05. dn. reda

05. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2015

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGAGOSPODARSTVA NacrtPrijedlog zakona broj______ 
PRIJEDLOG ZAKONA
O POTVR 
Đ
IVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJUIZME
Đ
U VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIHZAJEDNICA O PROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJAREPUBLIKE HRVATSKE U TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMAEUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE EUROPSKOG FONDA ZAREGIONALNI RAZVOJ
JUGOISTO
Č
 NA EUROPA
I
MEDITERAN
UOKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANI
Č
 NA SURADNJAINSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMO
Ć
(IPA) ZA 2007. GODINU,S KONA
Č
 NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
.Zagreb, velja
č
a 2008.
 
 PRIJEDLOG ZAKONAO POTVR 
Đ
IVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJUIZME
Đ
U VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA OPROGRAMU FINANCIRANJA SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE UTRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJEEUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ „JUGOISTO
Č
 NA EUROPA“ I„MEDITERAN“ U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANI
Č
 NA SURADNJAINSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMO
Ć
(IPA) ZA 2007. GODINU, SKONA
Č
 NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONAUstavna osnova za donošenje Zakona o potvr 
đ
ivanju Sporazuma o financiranju izme
đ
u VladeRepublike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o programu financiranja sudjelovanjaRepublike Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnjeEuropskog fonda za regionalni razvoj „Jugoisto
č
na Europa“ i „Mediteran“ u okvirukomponente Prekograni
č
na suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomo
ć
(IPA) za 2007.godinu, potpisanog u Zagrebu, dana 17. studenoga 2008. godine, u izvorniku na engleskom jeziku, sadržana je u
č
lanku 139. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.41/01 - pro
č
ć
eni tekst i 55/01 - ispravak).
 
II. OCJENA STANJA I CILJ KOJI SE ZAKONOM ŽELI POSTI
Ć
IVlada Republike Hrvatske i Komisija Europskih zajednica su dana 27. kolovoza 2007. godinesklopile Okvirni sporazum o pravilima za suradnju u svezi financijske pomo
ć
i Europskezajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomo
ć
i u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i(IPA) kojeg je Hrvatski sabor potvrdio dana 03. listopada 2007. („Narodne novine“ – Me
đ
unarodni ugovori, br. 10/2007) ( u daljnjem tekstu: Okvirni sporazum). Okvirni sporazumodre
đ
uje op
ć
a pravila suradnje i provedbe pomo
ć
i Europske zajednice u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i (IPA).Dana 12. prosinca 2007., Komisija Europskih zajednica je usvojila je program o financiranjusudjelovanja Republike Hrvatske u programima Europskog fonda za regionalni razvoj„Jugoisto
č
ni europski prostor“ i „Mediteranski prostor“ (u daljnjem tekstu: „program“), poduvjetom da ti programi budu usvojeni.Dana 20. prosinca 2007., Komisija Europskih zajednica je Odlukom br. C (2007) 6590usvojila operativni program Europskog fonda za regionalni razvoj kona
č
no nazvan„Jugoisto
č
na Europa“ i Odlukom br. C (2007) 6578 operativni program kona
č
no nazvan„Mediteran“ .Za provedbu programa nužno je da Republika Hrvatska i Komisija Europskih zajednicasklope Sporazum o financiranju kako bi se odredili uvjeti za provedbu pomo
ć
i Zajednice, pravila i postupci o isplati povezanoj s takvom pomo
ć
i i uvjeti prema kojima
ć
e se upravljatitom pomo
ć
i.Svrha programa je financijski poduprijeti sudjelovanje Republike Hrvatske utransnacionalnim programima Europskog fonda za regionalni razvoj „Jugoisto
č
na Europa“ i„Mediteran“ u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje strukturnih fondova 2007. – 2013.
 
 Cilj ovog programa je dvostruki. S jedne strane, podržati sudjelovanje partnera iz RepublikeHrvatske u zajedni
č
kim aktivnostima transnacionalne suradnje s partnerima iz država
č
lanicaEU, a s druge strane, upoznati Republiku Hrvatsku s programima teritorijalne suradnje uokviru strukturnih fondova EU u pogledu njihove provedbe nakon pristupanja.Uspostava i razvoj transnacionalne suradnje jedan je od prioriteta cilja europske teritorijalnesuradnje strukturnih fondova 2007. – 2013. U tom cilju, teritorij EU-a podijeljen je nanekoliko homogenih prostora, a odnosne države
č
lanice pozvane su dostaviti operativni program za transnacionalnu suradnju, financiran od strane Europskog fonda za regionalnirazvoj (ERDF), za odnosni prostor.S obzirom na njenu zemljopisnu uklju
č
enost u dva od tih homogenih prostora – Jugoisto
č
naEuropa i Mediteran – Republika Hrvatka je pozvana sudjelovati u relevantnim operativnim programima.Programima „Jugoisto
č
na Europa“ i „Mediteran“ u okviru Europskog fonda za regionalnirazvoj nastoji se uspostaviti i razviti transnacionalna suradnja kroz financiranje mreža i mjerakoje vode do integriranog teritorijalnog razvoja.Dok je tehni
č
ki, pravni i administrativni okvir u kojem
ć
e se financirati sudjelovanjeRepublike Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnjeEuropskog fonda za regionalni razvoj „Jugoisto
č
na Europa“ i „Mediteran“ iz komponentePrekograni
č
na suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomo
ć
(IPA) za 2007. godinu, odre
đ
enOkvirnim sporazumom, Sporazum o financiranju ure
đ
uje detaljne uvjete potrebne za isporuku pomo
ć
i Europske zajednice, pravila i postupke u svezi s isplatom vezanom uz ovu pomo
ć
,kao i uvjete pod kojima
ć
e se upravljati tom pomo
ć
i.Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 24. listopada 2008. godine Odlukuo pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o financiranju izme
đ
u Vlade RepublikeHrvatske i Komisije Europskih zajednica o programu financiranja sudjelovanja RepublikeHrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda zaregionalni razvoj „Jugoisto
č
na Europa“ i „Mediteran“ u okviru komponente Prekograni
č
nasuradnja Instrumenta za pretpristupnu pomo
ć
(IPA) za 2007. godinu (Klasa 441-03/08-01/03,Urbroj: 5030105-08-1).Sporazum o financiranju predstavlja sporazum standardnog sadržaja i oblika na temelju kojegse mogu primiti sredstva za projekte, kakav Europska komisija obi
č
no sklapa s državama primateljicama pomo
ć
i Europske unije.Sporazum sadrži Dodatak A „Program financiranja sudjelovanja Republike Hrvatske utransnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalnirazvoj „Jugoisto
č
na Europa“ i „Mediteran“ u okviru komponente Prekograni
č
na suradnjaInstrumenta za pretpristupnu pomo
ć
(IPA) za 2007. godinu“ koji sadrži opis programa,Dodatak B „Okvirni sporazum o pravilima za suradnju u svezi financijske pomo
ć
i Europskezajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomo
ć
i u okviru Instrumenta pretpristupne pomo
ć
i(IPA)“, i Dodatak C „Dodatni uvjeti za provedbu pomo
ć
i Zajednice“ u kojem su navedenedaljnje obveze, funkcije i zajedni
č
ke odgovornosti
 
struktura, direkcija i tijela koje nisuure
đ
ene Okvirnim sporazumom, kao i detaljna pravila o akreditaciji operativnih struktura i prijenosu upravlja
č
kih ovlasti od strane Komisije.Provedba programa IPA - komponenta „Prekograni
č
na suradnja“ za 2007. godinu odvijat
ć
ese prema tzv. decentraliziranom modelu, što podrazumijeva da institucije nadležne zaupravljanje programom (upravna tijela i/ili provedbene agencije za odre
đ
enu komponentu)raspolažu sredstvima Europske unije. Pra
ć
enje i evaluacija programa i projekata provode se usvrhu sustavnog nadzora nad provedbom i procjene u
č
inka dogovorenih aktivnosti i mjera, te

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->