Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
04. dn. reda

04. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

 
 REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOGRAZVOJANACRTPRIJEDLOGZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU HRVATSKOGCENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOMZAKONAZagreb, srpanj 2010.
 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanjuHrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo sadržana je odredbama
č
lanka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE MORAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo osnovan je Zakonom o osnivanju Hrvatskogcentra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“, br. 25/09). Centar obavlja djelatnost propisanu tim Zakonom, ali i posebnim zakonima i to.- Zakonu o vinu („Narodne novine“ br. 96/03),- Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“ br. 70/05),- Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodnenovine“ br. 140/05 i 35/08),- Zakonu o biljnom zdravstvu („Narodne novine“ br. 75/05),- Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 152/08 i 21/10).Zavod za sjemenarstvo i rasadni
č
arstvo osnovan je Uredbom o osnivanju Zavoda zasjemenarstvo i rasadni
č
arstvo („Narodne novine“ br. 44/98, 152/98, 48/00, 21/04 i 32/09) koja je donesena na temelju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Zavod obavlja poslove u podru
č
 ju sjemenarstva, rasadni
č
arstva i priznavanja sorti poljoprivrednog bilja i poslove zaštite biljnih sorti, kao intelektualnogvlasništva u stvaranju novih biljnih sorti na temelju Zakona o zaštiti biljnih sorti („Narodnenovine“ br.131/97, 62/00 i 67/08). Sjedište Zavoda je u Osijeku.Zavod ima 48 zaposlenih djelatnika.Sukladno Zaklju
č
ku Vlade Republike Hrvatske (KLASA:022-03/10-03/05; URBROJ:5030109-10-1) od 23. srpnja 2010. godine, kojim je prihva
ć
en Prijedlog reorganizacijeagencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, ovim se Prijedlogomzakona propisuje preuzimanje poslova, zaposlenih, opreme, prava i obveza te financijskihsredstava za obavljanje preuzetih poslova Zavoda za sjemenarstvo i rasadni
č
arstvo u Hrvatskicentar za poljoprivredu, hranu i selo.Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo obavljat
ć
e poslove certificiranja sjemena isadnog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, stru
č
ni nadzor nad sjemenom isadnim materijalom nadzor nad radom održiva
č
a sorti, o
č
uvanje biljnih genetskih resursa i postupak zaštite biljnih sorti te ostale poslove sukladno Zakonu o sjemenu, sadnom materijalui priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i Zakonu o zaštiti biljnih sorti.Glavni razlog za donošenje ovoga Zakona je provo
đ
enje Programa gospodarskog oporavkaVlade Republike Hrvatske, kao jedna od mjera reforme javne uprave.Donošenjem ovoga Zakona Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo preuzeti
ć
e poslove,48 djelatnika Zavoda za sjemenarstvo i rasadni
č
arstvo, njegovu opremu, prostor i financijskasredstva za obavljanje preuzetih poslova što
ć
e doprinijeti racionalnijoj organizaciji poslova izada
ć
a, a time i smanjenju troškova.
 
III. OCJENA POTREBITIH SREDSTAVA ZA PROVO
Đ
ENJE ZAKONA
Provo
đ
enje ovoga Zakona ne
ć
e zahtijevati dodatna sredstva u Državnom prora
č
unu. Na prora
č
unskim pozicijama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2010.godinu planirana su sredstva za rad Zavoda za sjemenarstvo i rasadni
č
arstvo u iznosu od4.056.000,00 kuna, za 2011. godinu u iznosu od 4.461.600,00 kuna, a za 2012. godinu uiznosu od 5.070.000,00 kuna.Za Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo planirano je na prora
č
unskim stavkamaMinistarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2010. godini 23.946.320,00 kuna, za2011. godinu iznos od 22.972.187,00 i za 2012. godinu iznos od 26.287.988,00 kuna.
IV. RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Odredbama
č
lanaka 159. i 161. Poslovnika Hrvatskog sabora («Narodne novine» broj 6/02,41/02, 91/03, 58/04, 39/08 i 86/08) predvi
đ
ena je mogu
ć
nost da zakon može biti donesen pohitnom postupku ako to, izme
đ
u ostalog, zahtijevaju osobito opravdani državni razlozi.Kako se ovim Zakonom predvi
đ
a reorganizacija u javnom sektoru u cilju provedbe Programagospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, predlaže se donošenje po hitnom postupku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->