Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
junij 1997

junij 1997

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Published by svetnik

More info:

Published by: svetnik on May 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
Vsem
obcankam
in
obcanom
cestitke
v
ob
praznovanju
DNEVA
DRZAVNOSTI
V
DS7VO OBCINE
V1DEM
Letos Ie
tretjic zapored
so
na
pomlad
tI
osrcju
Haloz
pri
Itlanu
Beru dozorele
jatjode sorte
MARMORADA.
Na
petindtlaisetih
arihje
posadil 1500 sadik,
jih
skrbnonetjotlal
tI
rastlinjakih
in
se
tI
zadnjih dneh junija potrtjal
ties
spomladanski pridelek.
 
2
Je
vas
glas
9PoirOYANl
eRAtKl
IN
eRAtOI!
DrulJa
letnikastellilka
drulJelJa
NASEGA GLASILA
prinaia k
Vam
II
praznicnempredpocitniskem
in
preddo-pustnem casu,
da
bi prine-
sel
kaizlatiniecmenollin
barf!,
sladkelJa
IIonia
posenu
in
buinostzelenila
1J0zda
in
psenicninpoli.Obiliea nollie iz nasinkraiellninskupnosti, solskaproblematika, nekaipoe-ziie, IIeterinarski naslleti
in
se marsikai
ie
uredniskiodbor
spet
prisililo,
da
ie
priprallil zaietnejSopricuio-
co
stellilko za branie
in
opremils (otolJra(iiamiza
Vas
estetski
uzitek obtem.
Pa
tudi krizanka bomarsikolJa razlleselila, seboli
pa
II
naslednii stellilki,
ko
bo izirebanzanalJrado.
Vabimo
Vas
ponollno,
da
seolJlasates slloiimi prispellkiorecen, ki
Vam
Ide
nasrcu,
pa
bi bilo dobro,
da
bise komu pOlledali.
ODMEV OBCINE
v
Zupanova
beseda
Spostovaniobcani in obcanke!
Veliko delesmovna
si
obe
ini
ze opravili v prvihmesecih tegaleta
in
sami ste stem zeverjetnodobroseznanjeni.Vodstvo obeinesi
je
tudivtem tretjem letumandatazadaloveliko odgovom
ih
nalog,sevedapa
je
S
skromnimisredstvivsezelje
in
potrebevas obeanov
teiko
izpeljati.Letos
je
nasaobcina tudiuradnodobilasvo
je
simbole:grb
in
zastavo,poleg tega pa tudi obeinskipraznik,
ki
ga
je
obeinskisvetdoloeil nagod famegazavetnika
sv.
Vida.Letosjunijasicer obcinskega praznika senismopraznova
li
, saj
bi
tosveeanostradiopravili ob odprtjunovih obe
in
sk
ih
prostorov,takratpa predstavilitudisimbolenaseobeine.
'"
Radi
bi
toslovesnostizpeljalisepredkoncemletosnjegaleta, prihodnje letaobVidovem pa
bi
lahkopraznovalisedrugiobe
in
skipraznik.Ne
bi
payamradsameobljubljal, kajbomo nov egaodprli,rad
bi
tudiopozoril
ti
steobeane,
ki
se nisoporavnalivseh obveznostiiz sklenjenihpogodbza komuna
ln
oinfrastrukturo.
Na
tak naeinzavirajodelena podroc
ju
nekaterihinvesticij, zato
bi
sevsedolznike pros
il
,daobveznostiporavnajo vtehdneh
in
sena tak
natin
izognejo prisilniizterjavi. Sevedasmosev obeini odloeili,dabomo z
nOVlml
in
vesticijamizaeenjalise
le
takrat,ko bodo plaeanivsi zneskipo
po
godba
h.
Nadrugi strani pa
je
najveenezadovoljstvav obei
ni
zaradi neurejenih
in
seneasfaltiranih cest, eeprav obe
in
a zato nima navol
jo
velikosredstev. Radi
bi
ustreg
li
vsem,senajbolj pa obeanomv hribovitihpredelih
in
ti
stim,
ki
zivijoob
--
mejnem prehoduGruskovje.Moram reei, dasoprebivalci ob meji upravieenonezadovoljni, saj
jim
drzavado danes
ni
skoraj vnieemer pomagala,v obeinipa se trudimo,da
bi
setezavesprehodi prekomejebolj poenostav
il
e.
Pred tedniopravl
jena
modemizacija nalokalnices
ti
blizumagistralkenamvsem skupajdaje upanje,morali pasebomo potruditi, da
Zupan Franc
KIRBIS
bozaprebivalce obmejizivljenje manj
tetavno
kot
je
bilosedaj.Leto1997
je
sedolgo, zato imamov obeinizanove naerte
in
novenalo
ge
senek
aj
easa,eepravsi bomo zanekaj ted novvpoletnemcasu oddahnili,
je
se
ni
pa
bovodstvo obeineponovnovpopolnisestavi. Tudi yam,drageobcanke
in
obeani,zelimprijetne dopustniske dni,pa eetudi boste ostalidoma.
Vas
zupanFranc Kirbis
 
I
ODMEV OSCINE
"j
Pogovor
s
predsednikom
obcinskega
sveta
Friderikom
Bracicem
OBCINA
RAZMISLJA
0
SAMOPRISPEVKU
Kmalu bo
pretekJo
dye
leti in pol
delovanja
obcine Videm in obcinskegasveta,
ki
je
opravil
velikoz
ahtevnih
in
odgovornih
nalog,
predvsem
pa
v tern
kratkern
obdobju
kar
najbolj pravicnoporazdelilsredstva
rued
stiri
krajevneskupnosti.
Delo
obcinskega
sveta
je
yes tacasvodil
predsednik Friderik
Bracie,poskusal
je
vzpostaviti
dobro
sodelovanje
rued
posameznimi odbori,komisijami
,KSin
vask
imi
odbori.
Nanek uacin
mn
jc
to uspelozvodstvom
obeine,
kako dobro
,
pa
se
bopokazalo
sele
prihodnje
leto, ko
bodo nove
lokalne volitve. S
predsednikom
Friderikom
Bracicemsmov
tokratni
stevilki
glasila
pripravili
kraj
si
pogovor
.
Ne bova
govorila
0
delu ohi'iflskegasvelavzadfljill dvell
lelill
,ampak pogledala
medpomembnejseodlocitvl: svela v letoslljih, skorajsestihmesecih. Proracun ste spreje/i
ie
v fehruarju,
0
cemtako pomemhllempa ste do sredejullijase od/ocali?
Friderik
BraCic:"Zedecembrajeoboinskisvet sprejelzakljueni
ra
cun,vfebruarju ...-oa
smopo
dolgi razpravis
pr
ejelitudi proraeunvrednosti305MJO tolarjev.
To
je
ilatudiena odletosnj
ih
pomembnejsihnalog sveta,ne smem pa
po
zabiti tudi napomembneodloke,
ki
smo
jih
sprejelina zadnjihsejah. Prvi
je
odlok
0
komunalnihtaksah,drugipa odlok
0
odpadkih,potemkoodbori do konea letasepripravljajo nekatere osnutke
odlokov
in
pravilnikov. V obcinskemsvetusmo zmerajpred odgovornonalogo,kose odlocamo
0
razdelitvisredstev po krajevnihskupnostihin po postavkah,kajti denarja
je
za vse potrebezetakopremalo.V
proratunu
sonekatere postavkeseodprte,
vendar
0
kaksnih novih -vecjihinvesticijahsvetletos ne bo odlocal.Nekaj tezavimamotudiz delitveno bilancoznekdanjoobcinoPtuj, dali
smo
zevelikopripomb
na
pripravljenepredloge
in
le
to
sbosvet
0
ternzagotovoserazpravljal."
Kaksno
je
sodelovanje ohCinskegasveta
s
posameZl1imiodhoriin komisijami,
na
drug;stranipa tudi
s
krajevnimi skupllostmi?
Friderik
B r a c i t ' ~
:
"Vsvetuopazamo,da
je
sodelovanja zmeraj vee, saj
je
tudigradivopredvsako sejo sveta vnajvec
ji
meri pripravljeno.Do vsakese
je
seodboriusklajujejo
po
podroejih,obravnavajopredloge
in
zelje KS,predelano gradivopa potem pripravijoza seje sveta
in
potem jeobravnavo dostil
atje
izpeljati.Svet obeine potemserazvije dodatno razpravo in najveekrat predlaganotudi
po
trdi.Vobei
ni
si
navsaknacin ;;elimo,
da
biodborivee delali,vee sodelovaliz vodstvi KS
in
vaskih odborov,seposebej pri delitvi proraeunskega denarja.Mnogoletosnjih predJogovsploh
ni
so
mogh
uvrs
l1t1
med proracunske postavke
in
bomo tostorili
...--
rihodnje leto,obcinskisvet
paje
sevedadobroseznanjen z velikimipotrebamipo mfrastruktumi ureditvivhribovitih predelih.Vobcinizerazmisljamo
°
dodatnihsredstvih
in
iskanju novih virov financiranja."
Ko
sva ravno
pri
potrehalr
po
doda/nilr sredstvilr, aliohCina
ie
razmiflja
0
lIvedhi
obCinskega sallloprispevka?VkakSfle flamefle
bi
porabili
denar iz
samoprispevka ohcanov?
Friderik
BracH':: "Vvidemski obcinizedaJjcasanaertujemo uvedboobcinskega samoprispevka,vendarseobCinskisvet
ni
sprejelkoncne odlocitve.Zelja
po
napredku v KS
je
veliko,zato
bi
morali imeti tudi nekaj dodatnega denarja, vsaj zatiste nujne investicije.Vmislihimamgradnjosolskih prizidkovvLeskovcu, Selih in Podlehniku, potem pasirjenje
vo
dovodnihsistemov
in
asfaltiranjecest. Najdljespogovoriso vKS
Leskovec
,kjer ze razmisljajo
0
uvedbi lastnega krajevnegasamoprispevka.
Predjesenjo
0
tem ne bomo odloeali, kajti moralibomopoeakatina sprernembe,
ki
ji
h bo prineselzakon
0
lokalnisamoupravi.
Znano
je
,dase zeli
KS
Podlehllikodcepiti
od
videmskeobcine,svetobeine temu ne nasprotuje,potem pa imamo dodatne tezavese zaradi zahtevpo samostojnih KS v obeini. Kljubvsemu, pa bomov obcinipripravili program nal
og
,
ki
bi
jih
zeleliizpeljatispomocjo samoprispevka vprihodnjih letih,v
jes
e
ni
pa bomo
0
uvedbiobcinskegasamoprispevka nasvetu zilovarazpravljali."
OhCillski svet
je
ie
lani potrdil zalltevo krajallov Set, Baristovcev ill Trnovca
po
ustanovitvi lastlle KS,letos
pa
smo priCa novim zalltevam
po
.KS fudi drugje.Zakaj ohCinski svet se dodanesni razpisal nadomestnilr volitev v svet nove KS
Sela?
Friderik
Braeie:
"Nova
KS
Sela
bi
te
lahkozacelazdelovanjem, kl
jub
temu dasosepojavile zahteve po novi KS tudivPobrezju
in
pricakujemosezahtevokrajanov Lancove vasi,pa
smo
se vobci
ni
odloeili,dasepocakamo naspremembe vlokalnisamoupravi.Do neke mere
smo
statutobeinezedopoln
il
i,
zaradivednonovihzahtevpa bomosenekaj casapoeakaJi
in
potemspremembevnesli v paketu.Potrebno
je
vedeti, daso podobne tezave
po
vsejSioveni
ji,
kar namprinasadodatno
dele
in
dolgerazprave vsvetu obcine. Videmskiobeinskisvetzeljam svojih obeanovne Ilasprotuje,vendar
je
potrebnoseveljavni zakon
0
lokalnisamoupravispostovati,pospremembah pa bomo lahkoodlocali drugaee. Vendarlepadelepo vsej obcini
ni
vzaostanku
in
vee selahko naredi
Ie
tam,kjerso
boJj
zagnanisveti KS
terva
s
ki
odbori."
Friderik BRACIC
Pred ohcillskim svetomje
l.'":as
dopus/ov
ifl
kraj'iega presledka med
redllimi
sejami.Kdaj
.~e
ho vodstvo ohCineponovno sestalo?
Friderik
Bracic:
"Obcinskisvetv
juliju
in
avgustu rescakakrajsi presledek medsejami,potem pa vseptembrunove naloge
in
razprave. Sezadnjic
smo
sepred poletjem sestali v pClek,20.
junija
,
113
dnevi red
smo
uvrstiliIenekaj pomembnejsih tock, potem pa naredili krajsi zakljueekprvega polletja. Vsekakor bo svet nasklic izrednesejepripravljen tudi vpoletnemcasu,ce bo
Ie
nujno
0
eemodloeati. Rad bisarnorekel,da se
kl
jubnapornemudelu, stevilnim zahtevamintudi kdaj pa kdaj negativnemu
odz
ivunasihobeanov vobcinskem svetu dobro razumemo
in
samozelimo lahko, da
bi
takoostalo
do
zakljucka nasegamandata.
Pripravila:TatjanaMohorko

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->