Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Tasawwuf & Sayings of Muslim Scholars (Salaf & Khalaf)

Tasawwuf & Sayings of Muslim Scholars (Salaf & Khalaf)

Ratings: (0)|Views: 187|Likes:
Published by Imran Rashid Dar
Tasawwuf & Sayings of Muslim Scholars (Salaf & Khalaf)
Tasawwuf & Sayings of Muslim Scholars (Salaf & Khalaf)

More info:

Published by: Imran Rashid Dar on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/03/2013

 
[lslwwuf &slymn`s cf Husbmh Tdjcblrs*Tlblf & Gjlblf-
 
Lssblhc Lbblmguh"L typmdlb kenmer cf [lslwwuf wmbb relk tjese quctes lnk reldt mn tje fcbbcwmn`hlnner?<- [ry tc keny tjemr lutjentmdmty *pbelse try-1- Tly tjlt tje Tlblf unkerstcck [lslwwuf tc
 ae ‒_uj”k *lsdetmdmsh- lnk nct tje[lreeqls wjmdj lre prevlbent tckly…fcr tjms 1nk dcurse cf ldtmcn M prckude?
 
 
Tufmsh lnk tje Mhlhs cf tje Tlblfm Hcvehent? Mntrckudtmcn
  Ncvehaer 1<" 19<9Ay Tjlygj 'Lak lb(Jlfmz lb(Hlggm[rlnsbltek ay Mshleeb Nlgjukl
[rlnsbltcr”s fcrewcrk? [je fcbbcwmn` ms tje mntrckudtmcn tc tje mndchpbete yet cn`cmn` trlnsbltmcn cf Tjlygj ‚Lak lb 
(
 Jlfmz”s ‒Hlwqmf L”mhhlt lb 
(Jlrlglt lb(Tlblfmyylj hmn lb([lslwwuf wl lb(
Tufmyylj‘.
Mn tjms accg" tje lutjcr" l stukent lnk gjlbmflj cf Tjlygj lb(Jlkmtj Hlwblnl Hujlhhlk _lglrmyyl lb(Glnkjlblwm" prckudes l blr`e nuhaer cf quctes frch tje wrmtmn`s cf seven belkmn` perscnlbmtmes
wjc lre vmewek flvcurlaby ay tjcse wjc dblmh tc lkjere tc tje fmqj lnk ‚lqmklj cf tje
Tlblf.
 
[je trlnsbltmcn cf tjms accg ms blr`eby dchpbete lnk wmbb ae prckudek mn shlbb plrts cn Kecalnk.cr`. M request relkers tc rehehaer tje lutjcr lnk trlnsbltcr mn tjemr  suppbmdltmcns lnk tc prly tjms accg ms speekmby renkerek mntc En`bmsj tc mndrelse mtsaenefmt ls wmkeby ls pcssmabe.
 Lbb prlmse ms fcr Lbblj" we prlmse Jmh" seeg Jms lmk lnk fcr`mveness" aebmeve mn Jmhlnk pblde cur trust mn Jmh. Pe seeg refu`e wmtj Lbblj frch tje hmsdjmef cf cur sebveslnk tje wmdgekness cf cur keeks. Pjcever Lbblj `umkes" tjere ms ncne tjlt dln belkjmh lstrly lnk wjcever Je belks lstrly" tjere ms ncne tjlt dln `umke jmh. M aelr testmhcny tjlt tjere ms ncne wcrtjy cf wcrsjmp exdept Lbblj lbcne7 Je jls nc plrtner. M aelr testmhcny tjlt cur Hlster lnk Belker Hujlhhlk ms Jms sblve lnk hessen`er.Hly Lbblj abess jmh" jms flhmby" jms dchplnmcns" jms wmves lnk jms fcbbcwers" lnk`rlnt tjeh pelde.Mt ms dbelr tc tje mntebbm`ent frch lhcn` tje pecpbe cf Msblh tjlt tjemkecbc`mdlb
 fmtnljs
lnk mkels cf flbse `rcups aedlhe ldtmve tc sprelk tjemr pcmscn mntcMsblhmd dchhunmtmes" plrtmdublrby lfter 
 ‛ 
tjrcu`j tje flvcur lnk lddcrklnde cf Lbblj
 ‛ 
tje effedts cf tje Msblhmd lwlgenmn` ae`ln tc lppelr `bcalbby. Lbb cf tjcse krmven ay kesmre lnk perscnlb caoedtmves wmsjek tc aenefmt frch tjms abessek pjenchencn fcr tjemr cwn mnterests. Jcw hlny enehmes cf Msblh arcu`jt dbelr kmsaebmef lnk pureflbsejcck" wrcn`by lnk hmsbelkmn`by dblmhmn` tjms tc ae tje true Msblh3[jere ms tje kmsaebmevmn` \lkmylnm `rcup wjmdj dblmhs mts kmsaebmef ms tje dcrredt Msblhlnk tjlt je wjc kces nct aebmeve mn tje prcpjetjcck cf Hmrzl @jublh Ljhlk lb(\lkmylnm" tje bymn` dblmhlnt tc prcpjetjcck" ms nct l Husbmh. [jms ms wjlt tje\lkmylnms sly mn spmte cf tjemr flbse prcpjet lkhmttmn` je wls pblntek ay tje dcbcnmlbArmtmsj wjc cnby dreltek jmh tc rumn Husbmhs" kestrcy Msblh" drelte kcuats mn Msblhmd aebmefs" welgen tje Msblhmd hm`jt lnk drelte sedts lhcn` tjeh. Nevertjebess"tje
‚ublhl
cf tjms
uhhlj
jlve
 ‛ 
lbb prlmse tc Lbblj
 ‛ 
unlnmhcusby mssuek ekmdtskedblrmn` tjemr dbelr kmsaebmef lnk seplrltmcn frch tje Msblhmd dchhunmty. Jcwever" mnspmte cf tjms" tje \lkmylnms estlabmsj tjemr dentres mn dcuntrmes ldrcss tje wcrbk" hcstnctlaby mn Eurcpe" Lhermdl lnk Lfrmdl" flr frch tje dentre cf Msblh.
 
[jen tjere lre tje Qlwlfmk Tjmmtes wmtj tjemr dbelr flbsejcck lnk dcrrupt aebmefs tjltlre fcunk mn funklhentlb accgs cf tjemrs sudj ls tjemr lutjentmd
 Lb(Gutua lb(
 Lra”lj.
 
Lhcn` tjemr aebmefs ms tjlt tje Ncabe \ur”ln wls kmstcrtek lnk tjlt tje \ur”ln
tjlt ms wmtj us tckly
 ‛ 
tje cne tjlt ae`mns wmtj
Turlj lb(Fltmjlj
lnk enks wmtj
Turljlb(Nls
 ‛ 
 
ms nct" M seeg refu`e wmtj Lbblj" tje \ur”ln tjlt wls revelbek tc tje Yrcpjet
Hujlhhlk *hly Lbblj abess jmh lnk `rlnt jmh pelde-" aut wls djln`ek lnk suaoedttc lkkmtmcns lnk kekudtmcns" lnk sc dcntmnues tjemr bmes.[jey lbsc aebmeve tjlt lbb cf tje Dchplnmcns *hly Lbblj ae pbelsek wmtj tjeh-rencundek Msblh lfter tje kehmse cf tje Yrcpjet *hly Lbblj abess jmh lnk `rlnt jmh pelde- slve fmve tc seven. [jese lre tjemr lutjentmd nlrrltmcns mn tjemr dcre accgs.[je Tjmmtes lbsc aebmeve tjlt tje
 sjlygjlyn
*Tlyymkunl Lau Algr lnk Tlyymkunl
‚Uhlr-" Tlyymkunl ‚Utjhln" tje [en Dchplnmcns wjc were `mven `blk
(tmkmn`s cf 
 plrlkmse *exdept Tlyymkunl ‚Lbm-" lnk ctjer belkmn` Dchplnmcns sudj ls TlyymkunlLau ‚Ualyklj" Tlyymkunl Gjlbmk amn Plbmk" Tlyymkunl ‚Lhr amn lb
(
”Ls lnk tje
rm`jtecus lnk djlste Hctjers cf tje Aebmevers" tje Pmves cf tje Hessen`er cf Lbblj
 ‛ 
 we seeg refu`e wmtj Lbblj
 ‛ 
 
lbb beft Msblh lfter tje Yrcpjet”s kehmse. [je Tjmmtes lre
lbsc extrehe mn tjemr vmews re`lrkmn` tje [webve Mhlhs cf tje Ljb lb(Alyt" sc hudjtjlt mn hlny mssues tjey rlmse tjemr rlngs lacve tjcse cf tje Yrcpjets *hly Lbblj abesstjeh lnk `rlnt tjeh pelde-. [jemr ctjer dcrrupt aebmefs lre gncwn lnk hentmcnek mn accgs cn tjms suaoedt.Jcwever" mn spmte cf tj
ms" tje [webver O”lfrm Tjmmtes dblmh tjlt tjemr rebm`mcn ‛ 
rltjer tjemr flbsejcck
 ‛ 
ms tje cnby dcrredt lnk true Msblh.
‒@bcry ms tc Lbblj. [jms ms l hcst  sermcus sblnker.‘
 
*1;?<6-Mt ms nct cnby Msblh tjlt jls aeen lffbmdtek ay sudj cppressmcn lnk sblnker" tjeYrekedesscrs jlve lbsc aeen lffbmdtek lnk sc we see hen cf evmb wjmh lnk kesmre armn`mn` mscbltek *
 sjlkj
- lnk wrcn` vmews" slymn` tjey lre tje vmews cf tjeYrekedesscrs lnk tjen belkmn` lstrly nlmve lnk smhpbe pecpbe wjc jcbk kelr tje flmtjcf tje true Ymcus Yrekedesscrs *hly Lbblj herdy tjeh-. [jey sprelk lhcn` tjehdcrrupt vmews lnk flbse aebmefs tjlt `c l`lmnst tje funklhentlbs cf rebm`mcn lnktje
hlkjjlas
lnk vmews cf tje Ymcus Yrekedesscrs. [je pccr pecpbe lre tjenmhpressek ay tjemr mntense prcpl`lnkl cn lddcunt cf wjmdj tjey aedche kebukek" beklstrly lnk rumnek.Mt wls nct bcn` l`c tjlt wjmdj tje `rcup cf Oujlyhln lb(
”Utlyam arcu`jt tc us mn tje
strcn`jcbk cf Msblh lnk scurde cf `umklnde" Uhh lb(\url" wjere tjey
 ‛ 
lrhek wmtjkmfferent types cf welpcns
 ‛ 
terrmfmek tje sblves cf Lbblj frch lhcn` tje
jloms"
lnk
tjcse perfcrhmn` ‚Uhrlj lnk cffermn` prlyers mn tje Jlrlh cf Lbblj. [jms dcntmnuek
untmb tje kmstmn`umsjmn` feltures cf Msblh *
 sjm”lr 
- sudj ls tje
lkjln
lnk
 slblj
weresuspenkek fcr jlbf l h
cntj lnk tje ncabe Jlrlh”s dcurtylrks aedlhe fmbbek wmtj fmbtj
lnk kmrt fcr tjlt entmre kurltmcn. [jen" tjese pecpbe" wjmbe lkjermn` tc tje dcrruptvmews lnk aebmefs cf tje Gjlrmomtes" flbseby lnk bymn`by dblmhek cne cf tjeh tc ae tje

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->