Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kizil Bayrak 2007-12

Kizil Bayrak 2007-12

Ratings: (0)|Views: 227|Likes:
Published by che_1955

More info:

Published by: che_1955 on May 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
SayÝ: 2007/12 30 Mart 2007 50 YKr
Kontrgerilla katliamÝnÝn 30. yÝlÝndaontrgerilla katliamÝnÝn 30. yÝlÝnda
Kontrgerilla katliamÝnÝn 30. yÝlÝnda
Taksim yasaÛÝnÝ kÝrmak iin,aksim yasaÛÝnÝ kÝrmak iin,
Taksim yasaÛÝnÝ kÝrmak iin,
Birleßik, kitlesel veirleßik, kitlesel ve
Birleßik, kitlesel ve
devrimci 1 MayÝs iin ileri!evrimci 1 MayÝs iin ileri!
devrimci 1 MayÝs iin ileri!
 
2
#
KızılBayrak
Sayı:2007/12
#
30Mart2007
İÇİNDEKİLER 
Birleşik,kitleselvedevrimci1Mayısiçinileri!..........3Sermayedevletikendinitahkimediyor.4Düzensiyasetikeskinbirçatışmanınarifesinde!........................5Sermayeninsinsituzağı...İMF’yeverilensözüngerekleriyerinegetiriliyor...Sağlıktayıkımpolitikalarıderinleştiriliyor....................6vesoygunesinekaıkamuemekçileri14Aralık'tabırakıyorDevrimci1MayısPlatformu’nundeklarasyonu.......................7Dinkcinayetindeyeniipuçladadevleteuzanıyor.........................8HüsnüMübarek-NecdetSezer  buluşması.........................9 NewrozTürkiye’nindörtbiryanındacoşkuylakutlandı................10-11Gelik’tenNewrozkutlamaları.......12İşçi-emeihareketinden..........13-14“GATSveABUyumSürecindeMesleklerNereye?”Sempozyumu3.hazırlıktoplantısı...............15 Neofaşistçeteilebölgedekiişbirlikçileriseferberdurumda…Ortadoğu'yu“GATSveABUyumSürecindeMeslekler  Nereye?”SempozyumuveİstanbulTMMOByöneticilerinintutumuüzerinekamuoyunazorunlubiraçıklama…
(Orta sayfa)
........................16-18İstanbulİşçiKurultayı:İddialı,etkilivebaşarıbirkampanyaçalışmasıörneği...“Dünyanınbütündillerinikonuşuyoruz!”..........19-20Dünyanınbütündillerinikonuşmavehalklarınkardeşliğimücadelesini büyütmeçağrısı.....................21“Ulusalsorun,halklarınkardeşliğiveenternasyonalizmpanelibaşarıylagerçekleştirildi!..................22Gençliğingeleceksizliksorunusaldırılarlayenibirboyutkazanıyor!..23Dünyadan....................24-25Sınıfhareketi....................27Devrimciyurtsevergençlik,durumu,revvesorumlulukla/IV......28-29Bültenlerden......................30MücadelePostası.................31
Kızıl Bayrak
Haftalık Sosyalist Siyasal Gazete
 
YönetimAdresi:
EksenYayıncılıkMollaşerefMh.TurgutÖzalCd.(MilletCd.)No:50/10
İstanbul
Tel:0(212)6217452Fax:0(212)5349590
e-mail:kb1@tnn.netWeb:http://www.kizilbayrak.dehttp://www.kizilbayrak.orghttp://www.kizilbayrak.com
Baskı:
GünMatbaacılık 
İSTANBULTel:0(212)4266330GenelDağıtım:
YAYSAT
Sayı: 2007/12
G
30 Mart 2007Fiyatı: 50 Ykr 
SahibiveY.İşl.Md.:GülcanCEYRANEKİN
EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti.Yayın türü: Süreli Yaygın
İşçisınıfınınuluslararasıbirlik,mücadelevedayanışmagünü1Mayısyaklaşırken,dünyadaveülkemizdekigelişmeler,buyıl,dünyaişçilerinin birlik,mücadelevedayanışmaihtiyacınındahadaarttığını,dahayakıhalegeldiğinigösteriyor.Sadece,emperyalist-kapitalistsermayeninişçisınıfıveemekçikitlelereyönelik,yoğunlaşaniktisadi,sosyal,siyasalsaldırıladeğil;sadeceemperyalistdevletlerinmazlumhalklarayönelik askerisaldırılarıdadeğil;sermayedüzeninin bizatihivarlığıdahiişçisınıfınıntarihigörevlerinedahafazlaişaretetmektedir.Sermayedüzenivedevletleri,işçisınıfıişsizlik,açlıkvesefaletinpençesindeyıkımasürüklemekleyetinmiyor,ezilenhalklarısavveişgalyıkımlarıylateslimalmayaçalışıyor.Tümdünyahalklarını,tüminsanlığı,dahahavası,suyu,toprağıyla,yaşadığımızyerküreyihızlayokoluşasürükleyenvarlıkveiktidarınısürdürmektedireniyor.Evet,gelinennoktadaartıkemperyalist-kapitalistdüzenineylemlerinindeötesindevarlığıinsanlık içintehdithalinegelmiştir.Küreselkirlenme,küreselısınma,kuraklık,susuzlukgibitemelküreseltehditlerintekadresi,azamisömürü/azamikâr üzerinekurulukapitalist-emperyalistsistemdir.Veçokiyibilindiğigibi,busömürüsisteminininsanlığısürüklediğiyıkımsadeceyukarıdasayılanmaddisorunlarlasınırlıdadeğildir.İnsanlık,busistemtarafındanaynızamandabirsosyalyozlaşmaveçürümebataklığınadahızlasürüklenmektedir.Sisteminsaldırılarıtüminsanlığayöneldiğinegöre,çözümündetüminsanlıktarafındanaranmasıvebulunmasıgerektiğidüşünülebilir.Vebudüşünce,işçisınıfınıntarihselmisyonununartık anlamıyitirdiğisonucunagötürebilir.Sermayeile birlikteyarattığısorunlarındaküreselleştiğibir evrede,çözümündeküreselbirdireniştearanmasımantığaaykırıolmamaklabirlikte,maddigerçekler,küreselbirdirenişindahiörgütlenmesiiçin,halen,işçisınıfınınörgütlükalkışmaihtiyacınaişaretediyor.Sistemdenzarargörenherkesin-işçiveemekçilerdıştatutulduğunda,aynızamandasistemdendeyararlanankişilerinbile-hareketegeçirilebilmesi,kurulusistemlesömürüdışındahiçbirilişkisibulunmayanişçisınıfınıngerçekleştirebileceğibireylemolabilir.rkiyeçi,20071Mayısı’na,Devrimci1MayısPlatformu’nunçağmetnindeortayakoyduğutaleplerinyanında,buküreselvetarihselgörevleriçerçevesindedeyaklaşmalı,ülkenindört biryanındagerçekleştireceği1Mayıseylemlerini,hakvetalepleriniyüksekperdedenisteyeceği platformlarolarakdeğerlendirmelidir.İşçiveemekçikitlelerin1Mas’taortayakoyacağıtutum,sonaylardaiyicekuvvetlendirilmeyeçalışılanırkçı-şovenrüzgarlarıkırmadadaetkiliolacaktır.
lBayrak’tanlBayrak’tan
Sosyalizmİçin
 K
 
 K i
 
 i t
 
 ta
 
a p
 
 pç
 
ç ı
 
 ı  v
 
 ve
 
e b
 
ba
 
a y
 
 y i
 
 i i
 
 il
 
le
 
e r
 
 rd
 
de
 
e .
 
 . .
 
 . .
 
 .
Kızıl Bayrak’tan...
 
Kapak
Kızıl Bayrak
#
3Sayı:2007/12
#
30 Mart 2007
 Kontrgerilla katliamının 30. yılında Taksim yasağı kırılmalıdır!..
Birleşik, kitlesel vedevrimci 1 Mayıs için ileri!
Yeni bir 1 Mayıs’ı karşılamaya hazırlanıyoruz.İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele vedayanışma günü olan 1 Mayıs dişe diş mücadelelerle,kanla, bedellerle yaratılmış ve tarihe kazınmış temelönemde bir gündür. Temelinde işçi sınıfının bütün bir tarihsel mücadele geleneği, birikimi ve deneyimiyatmaktadır. 1 Mayıs, modern burjuva toplumununiki karşıt sınıfının, proletarya ile burjuvazinin temelve güncel sorunlar üzerinden karşı karşıya geldiği, ogünkü durumlarına ve güçlerine göre birbirlerinisınadıkları, bir anlamda hesaplaştıkları bir mücadelegünüdür. Onun özel bir takvim günü üzerindensimgelenen gerçek tarihsel, sınıfsal ve siyasal özü veanlamı budur, buradadır.1 Mayıs anlamını, salt bir güne sıkışan özel bir eylemde değil, fakat zaten kesintisiz olarak sürmekteolan bir sınıfsal mücadelenin, dönemin temel vegüncel sorunları üzerinden yoğunlaştırılmasında, veelbette sonunda militan bir gösteriyletaçlandırılmasında bulur. Her 1 Mayıs’ın kendineözgü gündemi ve çağrısı da buna göre şekillenir. Buyıl bu çağrı; sürmekte olan emperyalist saldırganlığave savaşa, faşist ve şovenist kudurganlığa, sosyalyıkım saldırılarına karşı mücadeleyi yükseltme ve 1Mayıs alanlarına taşımada ifadesini bulmaktadır. 1Mayıs, bu eksende sürmekte olan siyasal çalışma vemücadelenin büyütülmesine ve yeni bir düzeyetaşınmasına vesile olabilmelidir. Bu başarılabildiğiölçüde başarılı bir 1 Mayıs döneminden veeyleminden sözedilebilecektir. 1 Mayıs’ın sınıf mücadelesini geliştirmede ve büyütmede anlamını bulan evrensel devrimci çağrısının güncel anlamınada buradan bakmak gerekir.Sınıf ve kitle hareketindeki belirgin zayıflık, işçisınıfı kitlelerindeki dağınıklık ve örgütsüzlük ilegüvensiz ruhhali, sınıf ve kitle hareketininhalihazırdaki tablosunu özetlemektedir. 1 Mayıs’ındevrimci çağrısına yanıt vermek, bunu kırmayayönelik olarak sürmekte olan devrimci faaliyeti budönem özel tarzda yoğunlaştırabilmek demektir aynızamanda. Bu tür bir müdahalenin yol ve yöntemlerinigeliştirmek, imkan ve zeminlerini güçlendirmek günün öncelikli görevidir.Tarihsel amacına ve sınıfsal içeriğine uygun bir 1Mayıs, işçi ve emekçilerin alanları kuşatması, baskıve yasakları aşması anlamına da gelmektedir. Bunun başarısı da aynı şekilde işçi ve emekçi kitlelereyönelik etkin ve yaygın bir çalışmanın yürütülmesidemektir. Emperyalist savaş ve saldırganlıktaTürkiye’ye biçilen yeni misyon, bu çerçevede ABDile sürmekte olan pazarlıklar, derinleşen uşaklık vekölelik ilişkileri, tırmandırılan şovenizm ve devletterörü, sınıfa yönelik sosyal yıkım saldırıları, köleceyaşam ve çalışma koşulları, tüm bunlar birarada sınıf ve emekçi kitlelere güçlü ve etkili bir çalışmaylagidebilmenin, onları mücadeleye ve 1 Mayısalanlarına güvenle çağırabilmenin son derece önemliimkanlarıdır komünistlerin ve devrimcilerin elinde.Aynı şekilde bütün bunlar bu 1 Mayıs’a yönelik önhazırlık sürecine ayrı bir anlam ve önemkazandırmaktadır. Emperyalizmin ve sermayeninsaldırılarına verilecek en iyi yanıt, 1 Mayıs’ın güncelçağrısına uygun yaygın ve etkili bir ön çalışmayıörebilmektir. 2007 1 Mayıs gösterilerinin vekutlamalarının militan bir atmosferde geçmesi, sınıf hareketinin tıkanan mücadele kanallarınınaçılabilmesi, güçlü, etkili ve yaygın bir çalışmayaduyulan ihtiyacı daha da artırmaktadır.Bilindiği gibi bu yılın 1 Mayıs’ı 1977 1 Mayıskatliamının 30. yıldönümüne denk gelmektedir. 19771 Mayıs’ında 500 bin işçi ve emekçi büyük bir coşkuyla ve militan bir ruhla Taksim Meydanı’nıdoldurmuş, sermaye devleti ise buna kirli tarihineyaraşır kanlı bir yanıt vermiş, gerçekleştirdiği iğrençkatliamda 37 işçi ve emekçi yaşamını yitirmişti. Sınıf ve kitle hareketinin bastırılması ve devrimci hareketinezilmesi amacına yönelik faşist 12 Eylül darbesininyolu bu türden kontrgerilla katliamları ile döşenmişti.Devletin faşist katliam geleneğinde ayrı bir yereve öneme sahip olan ‘77 1 Mayıs katliamının 30.yılına denk gelen bu yılkı 1 Mayıs’a da bunungerektirdiği bir bilinç ve sorumlulukla yaklaşmak gerekmektedir. Bu 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkabilmek,Taksim’i yeniden işçi sınıfının 1 Mayıs alanı halinegetirebilmek de bu bilinç ve sorumluluğun bir  parçasıdır. 1 Mayıs çalışmaları çerçevesinde emekçikitlelere giderken katliamcı devletten hesap sorma bilincini geliştirmek, sınıf kitlelerinde dumurauğratılan tarih bilincini tazelemek, devletin baskı,yasak ve terörüne karşı militan bir ruh aşılamak, 20071 Mayıs’ının güncel çağrıları arasındadır. İşçileri veemekçileri, Taksim’de kanı akıtılan sınıf kardeşlerinindevrimci anılarına saygı ve sahip çıkış için de 1Mayıs’ta Taksim alanına çıkmaya çağırmalıyız.DİSK’in Başkanlar Kurulu’nda aldığı 2007 1Mayıs’ının Taksim’de kutlanması yönündeki kararıolumludur ve desteklenmesi gerekmektedir. Fakatsendika bürokrasisinin ve bu çerçevede DİSK yönetiminin sicili her türlü güvensizliği fazlasıyla hak etmektedir. Bu kararı desteklemek ilegerçekleşmesini sendika bürokrasisinden beklemek tümüyle iki ayrı şeydir. Elbette DİSK yönetimi,alınan ve kamuoyuna açıklanan bu önemli kararınarkasında durmaya ve gereklerini yerine getirmeyeher yolla zorlanmalıdır. Fakat işte bunun da en temelkoşulu, Taksim’de 1 Mayıs’ı, işçi ve emekçileriyönelik etkili bir devrimci çalışma ile bizzathazırlamak ve bunun kendisini de, DİSK yönetimiüzerinde hem cesaretlendirici ve hem de zorlayıcı bir etken olarak kullanabilmektir.1 Mayıs’ın tarihsel devrimci anlamına ve sınıfsalözüne uygun bir biçimde Taksim’de kutlanabilmesi,emekçi kitleler içerisinde 1 Mayıs’ı ve güncelçağrısını etkili bir biçimde yaygınlaştırmaktan,tarihsel anlamını işlemekten ve mücadele talepleriniyükseltmekten geçmektedir. Sınıf kitleleriningündemine girmemiş, devletin çizdiği sınırlarahapsolmuş, sendikal bürokrasinin denetiminde geçen bir 1 Mayıs, nerede kutlanırsa kutlansın, içi boşaltılmış, devrimci içeriği karartılmış, tarihselanlamından uzaklaşmış bir 1 Mayıs demektir.‘77 katliamının 30. yıldönümünde yüzü emekçikitlelere dönük yaygın, etkin, etkili ve güçlü bir 1Mayıs’ın örgütlenmesi çabasına tüm ilerici, devrimcigüçlerle birlikte bugünden başlanması birleşik,kitlesel, devrimci bir 1 Mayıs’ın Taksim’dekutlanmasının da asgari koşuludur. Böylesi bir iradeve pratik çabanın birleşik olarak ortaya konulmasıdurumunda, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması ve böylece 30 yılı bulan devlet yasağının son bulması daolanaklı olacaktır.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aycem Asav liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->