Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Part 5 - Tempted (Luke 4-1-13)

Part 5 - Tempted (Luke 4-1-13)

Ratings: (0)|Views: 311|Likes:
Published by Derick Parfan
Is the story of Jesus' battle against Satan's temptations telling us that we should be like Jesus in how we respond to temptations? In a way, yes. But I believe it's much more than that. Jesus was not just giving us an example to follow here. He is actually telling us that there's good news here for all of us who failed over and over again. Listen and download this sermon here: http://wp.me/po4gZ-1kz
Is the story of Jesus' battle against Satan's temptations telling us that we should be like Jesus in how we respond to temptations? In a way, yes. But I believe it's much more than that. Jesus was not just giving us an example to follow here. He is actually telling us that there's good news here for all of us who failed over and over again. Listen and download this sermon here: http://wp.me/po4gZ-1kz

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Derick Parfan on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

 
Part 5: Tempted (4:1-13)
August 4, 2013
The Story
Pagkatapos mabautismuhan, umalis si Jesus sa Jordan na pusposng Banal na Espiritu. At dinala siya ng Espiritu sa ilang. Doon aytinukso siya ng diyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain saloob ng panahong iyon, kaya gutom na gutom siya.Sinabi sa kanya ng diyablo,
"Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." 
Pero sinagot siya ni Jesus,
"Sinasabi ng Kasulatan, 'Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao.'" 
 Dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na lugar, at ipinakitasa kanya sa isang iglap ang lahat ng kaharian sa mundo. At sinabing diyablo kay Jesus,
"Ibibigay ko sa iyo ang lahat ngkapangyarihan at kayamanan ng mga iyan, dahil sa akin na angmga iyan at maibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Kaya kungsasambahin mo ako, mapapasaiyo ang lahat ng iyan." 
 Pero sinagot siya ni Jesus,
"Sinasabi ng Kasulatan, 'Sambahin moang Panginoon mong Diyos at siya lang ang iyong paglilingkuran.'" 
 
Pagkatapos, dinala siya ng diyablo sa Jerusalem, sa pinakamataasna bahagi ng templo, at sinabi sa kanya,
"Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan,'Uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi tumama ang mga paa mo sa bato.'" 
 Pero sinagot siya ni Jesus,
"Sinasabi sa Kasulatan, 'Huwag mongsubukin ang Panginoon mong Diyos.'" 
Matapos siyang tuksuhin ng diyablo sa lahat ng paraan, iniwansiya nito at naghintay ng ibang pagkakataon.
Well Pleased, Really?
Nang mabautismuhan si Jesus, may boses na narinig mula salangit, "Ikaw ang aking anak na minamahal, lubos kitangkinalulugdan." At sinabi ko sa inyo last week na dahil sapakikipag-isa natin kay Jesus - nang tayo ay sumampalataya sakanya at ipinakita natin ito sa bautismo sa tubig - sinasabi dinng Diyos sa atin, "Ikaw ang aking anak na minamahal, luboskitang kinalulugdan."Nang una kong marinig ito sa isa sa mga sessions namin saLiving Waters (a 25-week program about healing from ourrelational and sexual brokenness), hindi ako makapaniwala.Parang sa isip-isip ko, "Hindi pwedeng sabihin sa akin iyan ngDiyos, kay Jesus lang iyan, hindi ako karapat-dapat diyan."Hirap akong tanggapin ang sinasabi ng Diyos na minamahalniya ako. Oo, theologically speaking, alam ko iyan. God is love,yes. That's biblical.Pero kung personal na ang pag-uusapan, I struggle receivinghis love. Hindi dahil hindi ako naniniwala na mahal niya ako.Pero ang problema nasa akin. Iyon bang kung iisipin ko iyongmga mabubuting nagawa ko - mabuting anak, mabuting asawa,mabuting ama, mabuting pastor - talaga namang madalingtanggaping mahal ako ng Diyos dahil sa mga ginagawa kong"nakalulugod" sa kanya. Pero kung iisipin ko kung ilang ulit kosiyang sinuway, hindi pinahalagahan, hindi inibig nang higit salahat, hirap akong tanggaping sa kabila noon ay mahal pa rinniya ako. Kung iisipin ko kung ilang beses akong nahulog satukso at paulit-ulit na nagkasala sa kanya, parang ang hiraptanggapin ang sinasabi ng Diyos na, "I love you, anak."
 
Like Us, Not Really Like Us (4:1-2)
Narealize ko na totoo ngang iyon ang pagtingin sa akin ngDiyos hindi naman dahil sa mga "kalugud-lugod" na mga bagayna ginagawa ko para sa kanya, kundi dahil sa "kalugud-lugod"na mga bagay na ginawa ni Jesus para sa akin. Kitang-kita itosa kuwento natin ngayon. Ipinapakita dito na si Jesus (bagamat Diyos) ay isang tunay na tao na katulad ko na naranasan dinang mga naranasan ko. Tulad natin si Jesus ay...
Isang Taong May Kailangan
. Nandoon siya sa ilang nang 40araw. Hindi siya kumain (fasting and prayer, Matt. 4:2). At doon ay naramdaman niya ang matinding gutom. Walangpagkain, walang sari-sari store na mabibilhan ng pagkain,walang mga taong mahihingan ng tulong. Doon din ay walasiyang bahay para maging kumportable, may mga maiilap nahayop sa paligid niya. Kailangan niya hindi lang ang pagkainkundi ang proteksiyon din. Tulad din natin na maypangangailangan sa araw-araw.
Tinukso ni Satanas
. Hindi lang tatlong beses, kundi tuluy-tuloy sa loob ng 40 araw. Hindi siya tinantanan hangga't hindisiya nahuhulog sa tukso niya. Kaya diyablo (Greek) o Satanas(Hebrew) ang tawag sa kanya ay dahil siya ang "kaaway" ngDiyos. Sinamantala niya ang vulnerable na situation ni Jesuspara subukang ilayo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos paramatugunan ang kanyang mga pangangailangan, para subukangsirain ang magandang relasyon niya sa Diyos bilang "Anak naminamahal" (Lk 3:22), para subukang pigilan si Jesus sakanyang misyon sa kanyang pagparito. Ganoon din angginagawa ni Satanas laban sa atin ngayon.
Sinubok ng Diyos
. Oo nga't ang Espiritu ng Diyos ang nagdalakay Jesus sa ilang, hindi natin dapat sabihing ang Diyos angmanunukso. "Let no one say when he is tempted, 'I am beingtempted by God,' for God cannot be tempted with evil, and hehimself tempts no one. But each person is tempted when he islured and enticed by his own desire" (Jas 1:13-14). Parehongsitwasyon, pero magkaiba ang disenyo ng Diyos at ni Satanas.Si Satanas, ang layunin ay ibagsak tayo. Ang Diyos, ang layunin

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Derick Parfan added this note
Listen and download this sermon here: http://wp.me/po4gZ-1kz

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->