Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kızıl Bayrak 2007 -14

Kızıl Bayrak 2007 -14

Ratings: (0)|Views: 302|Likes:
Published by che_1955

More info:

Published by: che_1955 on May 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
SayÝ: 2007/14 13 Nisan 2007 50 YKr
Burjuva gericiliÛi Krt halkÝnadßmanlÝkta sÝnÝr tanÝmÝyor...
Þovenist kudurganlÝÛa karßÝKrt halkÝyla omuz omuza!NATO: Bir saldÝrÝ, savaß vei savaß rgt
H. FÝrat 
Celladõn yanõndaki melek...
Trk ordusu bir kez dahaAfganistanÕdaki ißgal glerininkomutasõnõ stlendi!
Ordu-hkmet atõßmasõsertleßirken dzenin ipliÛi depazara õkõyor!
1
MayÝsÕtaMayÝsÕta
1
MayÝsÕta
alanlara!lanlara!
1
MayÝsÕtaMayÝsÕta
 
1
MayÝsÕta
alanlara!lanlara!
alanlara!
Þovenist kudurganlÝÛaovenist kudurganlÝÛakarßÝ ißilerin birliÛi,arßÝ ißilerin birliÛi,halklarÝn kardeßliÛi iinalklarÝn kardeßliÛi iinÞovenist kudurganlÝÛaovenist kudurganlÝÛa
Þovenist kudurganlÝÛa
karßÝ ißilerin birliÛi,arßÝ ißilerin birliÛi,
karßÝ ißilerin birliÛi,
halklarÝn kardeßliÛi iinalklarÝn kardeßliÛi iin
halklarÝn kardeßliÛi iin
 
2
#
KızılBayrak
Sayı:2007/14
#
13Nisan2007
İÇİNDEKİLER 
ŞovenistkudurganlığakarşıKürthalkıylaomuzomuza!............3SendikalihanetTürkşovenizmininhizmetinde!......................4Ordu-hükümetçatışmasısertleşirkenzeniniplidepazaraçıkıyor!......514Nisanmitingisadececumhurbaşkanlığıiçinmi?..........6vesoygunesinekaıkamuemekçileri14Aralık'tabırakıyor“Bölgegücü”olmahevesleribaşka bahara...........................7Sermayeninişçisınıfıiçindekitemsilcileri1Mayıs’ıbölmekiçinhareketegeçti!....................81Masçaşmalarından...........9-101Mayıs2007’yikaybetmekherşeyikaybetmekgibidir!.................11DİSK/Genel-İşSendikasıAnadoluYakası3No’lulgeBaşkanıVeyselDemirile1Mayısüzerinekonuştuk.........12Tekstildeihanetsözleşmesinegeçitvermeyelim!.....................13“Büyüyenekonomi”canımızvekanımızüzerindeyükseliyor!................14tim-Senlgemitingleri..........15 NATO:Birsaldırı,savaşvesavaşörgütü
(Ortasayfa)
............16-17Gençlik1Mayıstaalanlara!........18Gençlikhareketinden..............19İşçi-emekçihareketinden............20TürkordusubirkezdahaAfganistan’dakiişgalgüçlerininkomutasınıüstlendi!..21Siyonistlerinderdibarışdeğilyenitoprakilhakları!..................22Dünyadan.......................23GOPtacezalandırma!.............24LiselilerinSesindedn..............25Bültenlerden..................26-27Ömer,Ramazan,ErdoğanveMehmet’inhikayesi......................28-2913-14Nisan’dagerçekleşecek“GATS,ABUyumSürecindeMesleklerNereye?”sempozyumunaçağrı!..............30MücadelePostası.................31
Kızıl Bayrak
Haftalık Sosyalist Siyasal Gazete
 
YönetimAdresi:
EksenYayıncılıkMollaşerefMh.TurgutÖzalCd.(MilletCd.)No:50/10
İstanbul
Tel:0(212)6217452Fax:0(212)5349590
e-mail:kb1@tnn.netWeb:http://www.kizilbayrak.dehttp://www.kizilbayrak.orghttp://www.kizilbayrak.com
Baskı:
GünMatbaacılık 
İSTANBULTel:0(212)4266330GenelDağıtım:
YAYSAT
Sayı: 2007/14
G
13 Nisan 2007Fiyatı: 50 Ykr 
SahibiveY.İşl.Md.:GülcanCEYRANEKİN
EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti.Yayın türü: Süreli Yaygın
İşçisınıfınınuluslararasıbirlikdayanışmavemücadelegünü1Mayısyaklaşıyor.VeTürkiyeişçisınıfı,bir1Mayıs’adahasendikalihanetingölgesindehazırlanmakta.Kan1Mayıs’ın30.yılında,bukontrgerillakatliamındanhesapsorulmatalebiyle,30yıldırişçisınıfınayasaklanmışolanTaksimMeydanı’naçıkılacak.Ancakrk-İşveHak-İş,buaygünlerdebikezdahaarkadanhançerlemeklemeşguller.Bukonfederasyonlarınbaşınaçöreklenmişdurumdakiihanetşebekeleri,sadeceyollarınıayırmaksuretiylesınıfgüçlerinibölmeyeçalışmaklayetinmiyor,işçidüşmanısermayeninkandüzeninedahayukarıdandahizmetverebilmekiçinyarışıyorlar.İşçisınıfıveemekçilerhakveözgürlüktalepleriyledüzenekarşımücadelehazırlığısürdürürken,Türk-İşveHak-İşyönetimleriTürkmilliyetçiliğinin,ırkçı-şovenkudurganlığınhizmetinekoşuyor,Kürtdüşmanlığındatümdiğergericilikodaklarıylayarışagiriyorlar.ÜyelerininyarıyayakıKürtolansendikalarıntepesinitutmuşbuhainler,acaba,bucüretineredenalmaktadır.İhanetlerininasılbudereceaçığavurabilmektedir?..Tarihiboyunca,sınıfakarşısermayedüzenivedevletiyleişbirliğiyapmış,dahası,bizzatdevlettarafındankurulmuşTürk-İşvemuadiliHak-İş,sırtınıdevletedayamışolmanınötesinde,temsilettiklerisendikalarveonlaraüyeişçilertarafından‘serbest’ bırakılmanınrahatlığıyladavranıyor.Kendilerindenbir hesapsoranbulunmuyor.Hesaplarınkongrelerdesorulduğu‘demokratik’biryapılanmadanyoksunluğunhuzuruyla,ihanetüstüneihanetyaşıyorlar.Artıksendikaağalığınıda,bilinenkapsamıylasınıf ihanetinideaşmıştır.Şovenizmkampındaulumakorosunakatılmak,sermayesınıfıvedevletininhizmetineaçıktansoyunmaktır.İşçisınıfınınkarşısındaaçıktancephealmak,sınıfsavaşımınadüşmansaflardakatılmaktır.Buhainlerinbundanböylegörecimuameledebudurumlarınauygunolmalıdır.Türkiyeişçisınıfı,1Mayısalanlarında,taleplerininyanısıra,sendikalihanettenhesapsormaistekveiradesiniyükseksesledillendirebilmelidir.Bu,tıpkı15-16Haziran’daolduğugibi,konfederasyonayrıgözetmeksizin,hersendikadanişçinintabaniradesiyle birleşmesive1Mayısalanındabuluşmasınıgerektiriyor.Bubuluşmasadeceişyerleribazındadeğil,farkkonfederasyonlarabağlısendikalarbazındadagerçekleşebilmeli,ihanetinhesabıörgütiçindeveörgütlübiçimdedesorulabilmelidir.1Masçaşmalarının,biryayladabuhesaplaşmayayaraması,önünüaçmavecesaretvermesigerekir.1Mayıs’taTaksim’eçağrısının,kuşkusuz,örgütlüörgütsüztümfabrikaveişletmelereulaştırılmayaçalışılmagerekiyor.AncakbuamacahizmetetmesiaçısındanöncelikleTürk-İşveHak-İş’inörgütlüolduğufabrikaveişletmelereulaşılmalı,öncelikbuihanetşebekelerinindağıtılabilmesiiçintabanınınayağakaldırılmasınaverilmelidir.
lBayrak’tanlBayrak’tan
Sosyalizmİçin
 
i
 
i
 
a
 
ap
 
pç
 
çı
 
ı 
 
e
 
e b
 
ba
 
a
 
i
 
ii
 
il
 
le
 
e
 
 
e
 
e.
 
..
 
..
 
.
Kızıl Bayrak’tan...
 
Kapak
Kızıl Bayrak
#
3Sayı:2007/14
#
13 Nisan 2007
 Burjuva gericiliği Kürt halkına düşmanlıkta sınır tanımıyor...
Şovenist kudurganlığa karşıKürt halkıyla omuz omuza!
Türk devletinin Musul-Kerkük “ağrısı” Irak’ınişgali ve parçalanmaya doğru gidişi üzerine yenidendepreşmiş bulunuyor. Uşaklığını yaptığı emperyalistişgal kuvvetleriyle paylaşım üzerine bir pazarlık şansıda bulunmadığından, durmaksızın Irak’ın yerelyönetimlerini, özellikle de Kürt yönetimini tacizediyor. Bu taciz, bir süredir de yapılacak referandumnedeniyle Kerkük üzerinden yoğunlaştırılmışdurumda. Bir yandan tarihi emelleri açığa vuran butacizler, diğer yandan Kürtler’in devletleşmegirişimlerine yönelik tepkisel ve aşağılayıcıaçıklamalar, sonunda Kürt yöneticilerin de tepkigöstermelerine yol açtı. Kuzey Irak’taki bölgesel Kürtyönetimi lideri Mesud Barzani,
“Eğer Türkiye Kerkük’e müdahale ederse, biz de Diyarbakır veTürkiye’deki diğer kentlerle ilgili işlere müdahaleederiz
” içerikli bir açıklama yaptı.Barzani’nin bu açıklaması, Türk egemenler cephesinde ortak bir kin ve nefret kusma vesilesiyapıldı. Hükümetinden ordusuna devlet katlarından vefaşistinden “sosyal-demokrat”ına düzen partilerindenardardına açıklamalar birbirini izlemeye başladı.İçeriği hemen tümüyle aynı olan bu açıklamalarınözeti özelde Kürt, genel hatlarıyla ise halk düşmanlığıdır.Türk devletinin, bir zamanlar imparatorluk sınırları içinde kalması haricinde, Irak ve Musul-Kerkük üzerine hak iddia edebilmesinin hiçbir ulusal-tarihsel zemini yoktur. Kerkük ve Irak’ın başkakentlerinde yaşayan Türkmen nüfus, bu çerçevede enfazla Türkmenistan Cumhuriyeti’ne ilgilenme hakkıverebilir, Türkiye Cumhuriyeti’ne değil. Kaldı ki,Türk devletinin Türkmenler konusunu ne kadar önemsediğinin göstergesi Kerkük’e ilgisi değil,örneğin, doğalgaz alımında kendi ekonomik çıkarlarını bile gözardı ederek Türkmenistan’ı nasıldışladığıdır. Türkmenistan, başka yerlerdenaldıklarının yarı fiyatına vereceğini bağıra bağıraaçıklamasına rağmen, Türk devleti gazı fahiş fiyatlarlaRusya’dan almayı tercih etmiştir, üstelik bu kadar  pahalıya aldığı gaz, büyük oranda yine Türkmengazıdır. Son tahlilde, değil Kerkük’teki Türkmenler,yeri geldiğinde “kardeş” Türkmenistan da, Türkiyehalkları da Türk devletinin umurunda değildir.Öte yandan, Diyarbakır “resmen” bir Kürt kentiolduğu oranda, tüm Kürtler’in buradaki gelişmelereilgi duyması doğal kabul edilmek zorundadır. En baştada Güney Kürdistan’daki bölgesel Kürtyöneticilerinin... Ancak onlar henüz kendi bölgelerinde tam bir egemenlik sağlayamadıklarından,Kürdistan’ın geneliyle ilgilenme imkanlarına sahip bulunmuyorlar. En fazla, Barzani’nin fırtınalar koparan açıklamalarında olduğu gibi, Türk devletinintacizlerine cevap mahiyetinde bir tepkiye konuedebiliyorlar.Barzani’nin sözlerinde bir tehdit unsuruda bulunmakla birlikte, bunların temelde savunmaiçerikli sözler olduğu çok açıktır. Nitekim, Türk devletinin Barzani’nin açıklamalarına karşı gösterdiğitepkiler üzerine bir açıklama yapan Federal KürtBölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Dr. Fuad Hüseyin;
 Biz hiç kimsenin sorunlarıyla uğraşmayız. Kimseninişine karışmayız. Diğer devletlerden Kerkük meselesine karışmamaları çağrısında bulunuyoruz. Kerkük bir iç meseledir ve bu mesele Kürt, Türkmen, Arap, Keldani ve Asurilere has bir meseledir 
sözleriyle, Barzani’nin tepkisine neden olanın da aslen bir öz savunmadan ibaret olduğunu gösteriyor.MesutBarzani’ye sahip çıkan Kürt Parlamentosu’nunaçıklaması da aynı minvalde. Kürt ParlamentosuBaşkan Yardımcısı Kemal Kerküki’nin,
“Bütün Kürdistan halkı, sayın Mesut Barzani’nin yanındadır.Şunu bilmek gerekiyor ki tehdit eden herkese karşıcevap vermek çok normaldir”
sözleri de aynı anlamageliyor.Kürtlerin sarfettiği sözler, yeni yeni kurmaya başladıkları egemenliklerine (üstelik daha üst bir egemenin-ABD emperyalizminin- vesayeti altında)yönelik tehditlere verilmiş bir yanıt oluyor. FakatTürkiye’yi yönetenler Kürtleri hala ilkel aşiretler veyöneticilerini de aşiret reisi olarak gördükleri, Kürtleritemel ulusal haklarını kullanmaya layık bir halk saymadıkları için, kudurgan bir tepki gösteriyorlar.Hükümetin başının Barzani’nin açıklamalarıkarşısında sarfettiği,
 Ben şunu tavsiye ederim: Altından kalkamayacakları sözler söylemesinler....Yerlerini, konumlarını çok iyi tespit etmeleri gerekiyor. Bu sözlerin altında ezilirler.... Bedeli onlar için ağır olur. Biz bir devletiz. Tarihi asırlara dayanan bir devletiz. Bırakın Kuzey Irak’ı, Bağdat’a kadar nasıl bir tarih geçirmişiz. Bu ifadeleri kullanırken çok dikkatli kullanmak lazım
“ sözleri, Türk devletininKürtler’e yönelik ilkel bakışını açık biçimde ortayakoyuyor. Devletin gerçek yönetim merkezi MGK ise, bu açıklamaların hemen ardından yaptığı toplantıda,ana gündem maddesi olarak Irak ve Kürt yönetiminimasaya yatırıyor. Bekleneceği gibi MGK’den Kürtlereyönelik saldırıların şiddetini artırma kararlılığı çıkıyor.Ancak başbakanın açıklamalarından ve MGK kararlarından da önemli olan, muhalefet partilerinden,kimi sendikalardan gelen açıklamalardır. “Sol”danCHP ve SHP, “sağ”dan faşistler, sendikal cephedenTürk-İş ve Hak-İş, başbakanın sözlerini de aşanazgınlıkta açıklamalarla yerlerini alıyorlar düzencephesinde. Özellikle bu sonuncuların, sendikakonfederasyonlarının başındaki hainlerin böyleaçıktan saf belirlemesi, diğerlerinden farklı olarak,düzen gericiliğinin karşısında, halkların kardeşliğisafında konumlanması gereken işçilerin aldatılması,kendi kendilerine ihanet anlamına gelecek şekildedüşman saflarına yerleştirilmeleri amacı da taşıdığıiçin, daha büyük bir önem taşıyor. Sermayenin faşistdüzeni, gericilik saflarını sıkılaştırmakla kalmıyor,devrim saflarından çalma kitlelerlekalabalıklaştırmaya çalışıyor.Elbette Türk-İş ve Hak-İş’in açıklamaları üyekitlesini bağlamıyor. Bu konfederasyonlara bağlısendikaların üyesi işçilerin de, halkların kardeşliğişiarıyla, düzene karşı mücadele saflarında yerlerinialmaları gerekiyor. Yaklaşan 1 Mayıs faaliyetlerindekonfederasyonların bu gerici, bu işçi ve halk düşmanıaçıklamalarının yeterince teşhir edilebilmesi ise büyük  bir önem taşıyor.Düzen gericiliğinin Kürt düşmanlığıyla sınırlı bir reflekse sahip olmadığı, ileri olan her şeye, en başta daişçi sınıfı devrimciliğine karşı amansız bir kin vedüşmanlık beslediği biliniyor. Daha da ötesi, Kürtdüşmanlığının temelinde de Kürtler’in devrimci bir çözüme yönelmesi korkusu yatıyor. Kürtler’in hak veözgürlük taleplerine karşı her fırsatta kullanmayaçalıştıkları gibi, Kürt hakim sınıfları içindekigericilerle pekala sıkı işbirliğine girebiliyor, hattaonlara devlet kademelerinde yer bile ayırabiliyorlar.Elbette bu, onların Türk kimliğiyle özdeşleşmeleritemelinde gerçekleşiyor, ama yeri geldiğinde “falancada Kürt, filanca da Kürt” sahtekarlığından da geridurmuyorlar.Barzani’nin açıklamaları üzerinden kudurganlaşanKürt düşmanlığı, yöneltilen tehditler, Irak’ın işgalciegemenleri karşısında, bu topraklara yönelik gerçek  bir tehdit oluşturmuyor kuşkusuz. Fakat, asıl konuKerkük olduğu halde, Irak’a verilen nota ve MGK kararları üzerinden bakıldığında, dönüp dolaşıp PKK konusuna, yani aslında Kuzey Kürtleri’ne geliyorlar.Barzani’ye yöneltilmiş görünen tehdit, aslındaTürkiye’deki Kürtler’i işaret ediyor. Gerçi ek bir tehdide ihtiyaç bırakmıyorlar. Aylardır 
 
Türk devletinin, bir zamanlar imparatorluk sınırları içinde kalmasıharicinde, Irak ve Musul-Kerkük üzerine hak iddia edebilmesinin hiçbir ulusal-tarihsel zemini yoktur. Kerkük ve Irak’ın başka kentlerinde yaşayanTürkmen nüfus, bu çerçevede en fazla Türkmenistan Cumhuriyeti’neilgilenme hakkı verebilir, Türkiye Cumhuriyeti’ne değil. Kaldı ki, Türk devletinin Türkmenler konusunu ne kadar önemsediğinin göstergesi Kerkük’e ilgisi değil, örneğin, doğalgaz alımında kendi ekonomik çıkarlarını bile gözardı ederek Türkmenistan’ı nasıl dışladığıdır.Türkmenistan, başka yerlerden aldıklarının yarı fiyatına vereceğini bağırabağıra açıklamasına rağmen, Türk devleti gazı fahiş fiyatlarla Rusya’danalmayı tercih etmiştir, üstelik bu kadar pahalıya aldığı gaz, büyük oranda yine Türkmen gazıdır. Son tahlilde, değil Kerkük’teki Türkmenler, yeri geldiğinde “kardeş” Türkmenistan da, Türkiye halkları da Türk devletininumurunda değildir.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->