Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3.2. Consonantismo

3.2. Consonantismo

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,578|Likes:
Published by Luz Varela Armas

More info:

Published by: Luz Varela Armas on May 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
3. Formación do sistema fonolóxico do galego medieval3.2. Consonantismo
1.Panorámica xeral da evolución do consonantismo1.1.Sistema consonántico latino e sistema consonánticodo galego medieval
1)
Sistema consonántico latino
:
labialdental / alveolarvelaoclusivas
 xordas
//////
 sonoras
//////
 fricativas xordas
//////
nasais
////
líquidas
lateral 
//
vibrante
//
Este é o sistema consonántico dunha soa variedade de latín, o
latínclásico
, pero seguramente houbese is variedades ca esta. As súas principaiscaracterísticas son:a)
Grao de constrición
: inexistencia de consoantes africadas. b)
Punto de articulación
: No caso das consoantes sinaladas como
dentais / alveolares
non podemossaber con exactitude cal das dúas era a súa realización.Tampouco podemos precisar outro tipo de realizacións, coma a de
//
, que podía ser predorsal ([]) ou apica ([]), aínda que é probable que o latínxa coñecese as dúas realizacións (coma o galego actual).
Non
existían
consoantes palatais
, nda que probablemente xa secoñecesen nalgunhas variedades do latín vulgar.c)
Sonoridade
:Daba lugar a
oposicións
só entre as consoantes
oclusivas
.En moitas
variedades románicas
darase unha extensión da oposición desonoridade (que habitualmente se orixina en contexto intervocálico):
Fricativa labial 
 xorda sonor a
   
Fricativa dentoalveolar 
 xorda sonor a
   
Fricativa palatal 
 xorda sonor a
   
 Africada palatal 
 xorda sonor a
      
 Africada predorso-dento-alveola
 xorda sonor a
      
d)
Cantidade ou duración
: No latín clásico dábanse oposicións entre
consoantes longas
e
consoantesbreves.
Cómpre ter en conta que as primeiras non supoñían a concatenación
Historia da lingua galega
2008/2009USC1
 
3. Formación do sistema fonolóxico do galego medieval3.2. Consonantismo
de dúas consoantes iguais, senón a produción dunha mesma consoante, perois longa ca no caso das breves. Esta oposicn base en dalasconsoantes, agás en //. Exemplos:
 BrevesLongas
ADITUS
‘entrada, acceso’
ADDITUS
‘engadido’
VĪTA
‘vida’
VITRA
‘fita, venda’
CATUS
‘agudo’
CATTUS
‘gato’
VĀCA
(imperativo de
VACĀRE
)
VACCA
‘vaca’
AGER 
‘territorio, campo’
AGGER 
‘muralla’
CASA
‘cabana, choza’
CASSA
‘oca, baleira’
PALAM
‘abertamente’
PALLAM
‘vestido, manto’ (ac. sg.)
CALEŌ
‘teño calor’
CALLEŌ
‘teño experiencia’
CŪRŌ
‘coido’
CURRŌ
‘corro’
FERUM
‘fero’
FERRUM
‘ferro’
ANUS
‘vella’
ANNUS
‘ano’ Na
Romania Occidental
esta oposición
desapareceu
, de xeito que as
breves xordas sonorizaron
e as
longas xordas pasaron a breves
.Cómpre apuntar que
//
debeu desaparecer, pasando a ser unha
consoantesó gráfica
desde moi antigo, mesmo se discute se é pertinente incluíla ou non nosistema consonántico do latín clásico.
 NE
 
HEMO
/
HOMO
>
 NEEMO
>
 NEMO
Para que se produza a coalescenciacómpre postular o previoenxordecemento da consoantefricativa.
2)
Sistema consonántico do galego medieval
:
labial dental / alveolar  palatalvela
oclusivas
 xordas
 sonoras
fricativas
 xordas
 sonoras
africadas
 xordas
 sonoras
nasais
líquidaslateral
vibrantessimple
múltiple
a)
Cantidade ou duración
:
desaparece
a oposición por este trazo, un fenómenoxeral en toda a
Romania Occidental
(ao nordeste da isoglosa que une LaSpezia e Rimini). b)
Modos de articulación
: aparecen as consoantes
africadas
.c)
Puntos de articulación
: aparecen consoantes
palatais
(maioritariamentexeradas por iodes).d)
Sonoridade
:
aumentan as oposicións
entre xordas e sonoras:
Historia da lingua galega
2008/2009USC2
 
3. Formación do sistema fonolóxico do galego medieval3.2. Consonantismo
É posible que en época arcaica convivisen nun mesmo sistema
,
   
e
   
,que despois confluirían. Neste caso
   
opoñeríase polo seu trazo sonoro a
   
:
DEFENSA
(
M
) >
devesa
.Unha nova oposición é a que se dá no caso de
   
e
   
. Neste caso
 
tería a súa orixe en:--
S
-.--
SS
- convertido antigamente en -
S
-:
SURSU
(
M
) >
 susso
>
 su
[]
o
Como podemos observar, o
sistema consonántico do galegomedieval
é
máis complexo có
do
latín clásico
(pero non necesariamente máiscomplexo có do conxunto da lingua latina). Ademais, as principais preséntanas ogrupo das sibilantes:
   
<g, j, i>:
 gente
   
<ch>:
chouer 
 Africadas palatais
   
<g, j, i>:
 gente
   
<x>:
leyxar 
Fricativas prepalatais
   
<z>:
cozer 
   
<c, ç>:
mancebo, paaço
 Africadas predorso-dento-alveolares
   
<-s->:
tesouro
   
<-ss->:
 passo
Fricativas ápico-alveolares
3)
Sistema consonántico do galego actual
:a)
Modo de articulación
: prodúcense
desafricacións
, de xeito que
queda
. b)
Puntos de articulación
:Aparición de
.Só permanece
entre as labiais sonoras orais.c)
Sonoridade
:
desaparecen
as
oposicións
por sonoridade entre
   
e
   
e
   
e
   
.
0.1.Aparición de consoantes palatais e africadas
Na meirande parte dos casos a súa orixe está relacionada con
procesosasimilatorios
, que se producen por causa de:a)
 Iode
: produce palatalizacións e africacións consonánticas.
PULĔGIU
>
 poe(n)jo
 b)
Vogal palatal 
.
GELATA
>
 geada
1)
Africada e fricativa palatais [] > []
Na
 Noticia de Torto
(1214, zona de Braga) parece distinguirse aínda entre[] e [], con todo nesta altura xa debía esta
bastante avanzado
o proceso de
desafricación
de [].As
orixes
destas consoantes poden ser:a)Contacto de
oclusiva velar sonora
latina con
vogal palatal núcleo de sílaba
:
Historia da lingua galega
2008/2009USC3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anadeli Ramírez liked this
Eutipion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->