Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Git Shabbos Friday 08.09.13

Git Shabbos Friday 08.09.13

Ratings: (0)|Views: 116 |Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

 
August 9 ‘13
1351
7:469:12 "
4:48 :6:00 :8:54 :9:31 :" "10:16 :10:41 :" "1:01 :8:01 :
718.331.8463
:
718-388-7744
:
845-662-6122
:
011-972-2-5810-342
:
To advertise call: 718.388.7744
Fax: 718.954.9788
Email: mail@gitmorgen.com
" - " "" "" - "
"
 
"" - " "" "" - " "" - " "" "" - " "" - "
'
"" "" - "
" '
"
 
 
193 Keap St.
" ""
'
"" "
 
193 Keap St.
""" "
 
193 Keap St.
"" ""
 
"
 
654 Bedford Ave.
"" "" "
 
654 Bedford Ave.
" ""
'
"" "
571 Whyte PL
#7C
"" "" "
9:30 , 141 "
'
," "
" "" "
"
-
" "
" "
. 319 -
"
"
 
 
,
7:00 -
" -
. 14 - '
 
" "
13 Hooper St.
" "" "
" "
13 Hooper St.
," ""
 
"
" "
Lee Ave. Cor. Wallabout St.
" ,"
 
"" "" "
446 Marcy Ave. Cor. Flushing
"
"
""
"
""
'
27 Lee Ave.
" "" "" "
144 Wilson St.
" "" "
" "
144 Wilson St.
""
 
""
'
"
 
261 Penn St.
" "
212 Keap St.
" "" "" "
212 Keap St.
" ," "" ""
" '
"
 
131 Lee Ave.
"
" "
559 Bedford Ave.
" "" ""
 
"
559 Bedford Ave.
""" "
 
654 Bedford Ave.
"
'
"" ""
'
"
 
654 Bedford Ave.
" """"
 
"
" " ," "
,
 
 q ~ q ~ r ~
¼»¸ºþ¶ÊýÉýº¾»ÆËÄ´Ĕþ¼»¸ºþ¶ĺ½»ËÄ´»µÁÄ··¼þ··ÄÂÄ´Âý´ÊýÆ´þºÄ´»Â·¸ýÁÄ··Ä´¸»²}Ã»µÁË»··È¼»¸º¾»»ÈÊĽ¾Ä··ÁýÀÊĴ·»ÊÄ}³·Ë¹ýÁÈĸĴ¸»²ÁÄ»Êĵõ·þÊ»µÅ»·²º¾´ÂľËÄ´´»²·Ê¿»Â»ÂÀ}¾¾·½¿»¾¶Ì}»µÁ·ÆÄ»»²³¾ý¶ÊÄ»²ÊÄ´þ¸¿»¾¶ÌÄ´»µ}Ì·Ä»³ÉºÆýÊÉÁÉÊýºËýº»ÀÁ·²¾þʺÂþÉÁÊ»·¾ÊýÆ¿»²Ê延ÁÊþÆÄ´¸»²Ľ¾Ä··ÊýÉýºþ¶¾þÀýÆ»·²¼»¸Á·²ÊÄ»·ĔýÉº»»ÊµÄ´Êij»²¼»¾ÈÂÄ´ÊýÉ»µ¼»¸º²¶ºýº¾·¸ÄÊÁ»²¾ÄÉ»¶»··Á»»¸Á»²ºÊĺÄÀËĴ»»Ê²ÃĺýÊ´ÄÂľýºÄÀÄÊ»²ÁË»··Èʻ˸ýÃýĔ¿ÄµºĔý½ÊýÆ´»µÂº¾ý¶ÁºÊþÉ¾º½ýËý»··º´»»¾Ä´Àý¸·È¼Ê·µÁ½þÊÉĴû·Êý¼ýÆ»»²Á·²ºÊ»ºÂÄ»ÊþÁýÀÊĴ·»Êĵ¼»¸ºþ¶ÉþËÁ·ÆÃĵ·ÉÄÃĺËÊÄ»µ¼þÂÁÄÂĸÃþ··ÁºÆÄÊÉ´Â·ºÄÊÇ»ÊÉýÁþº´»µÄËÄ´À·²¼»¾ÈÂÄ´¼»¾Êĵ·²··»··Á·²ÊĺÃÂÄÆ¿ÄÂĽþʳ·Èýþµºþ¶ÃÂÊÄÂÄÆþÊĽ»¾ÊÄÆ»»Ë²³ý¸ýÁ´»ºÄºËý³ºÂÄÉÄ´¸»·¾³Á³þ¶ÄÂÄÈÃÊĵÅ»·²ÁÄ»ËÊÄµ¾ý³¶¾»¾¹É»¾´À·²Ľ»¾µ»»ÀÊýÆÀ·²¢ºÄÀ½ýÁ·ÆÁº»¶Ä´Ĕþ¿»²Á³þ¶Ì·¹·½ÄÊĽĶºÊ»ÃýĔÄÊÄ··Ë»µÁ»²º»»¾´²³¼»Àº²¶ò··¶Â·»¾Ä¶¹´Ë¶ÄË»¾Êĺû·²»µxû·²¼»¸ºÉ»ÊµÁýÀÊĴ·»Êĵº´²¸Ä´ʲÆij¶ÄËĽ»¾ºÄ¸»·¾³³²¶¼»²ò··¿»¾¶Ì»É·ÃÆÄÀ»Ê²··»µÁɲµÊ²Æ·ÈÊĽ»¸Dz´¸»²Áº·Â»ÀÊ延²Á·²¶½Ê³²¶Ê»ÀË²Áþ´»³»»²Á·Æ¼þµÁÄÂĸ¿»¾¶Ì»É·ÃÆ»µÁ»ÂÀ¿ÄÂij»·¶Êĵ²º»À¿Ä»»²Â»²xÁ´Ä··Ã}µ»²ʲÆÊĵÁ»²¶¾ÆÌ¿·ÉÀÄ´»µ}Ì·Ä»³ÉÁ»»¸Å»·²µÂ¸Ä··ÂþÁÄ··Ä´Á»·ËÊÄ¸»²»ÊÆÊĵ»²´þºÁÊĵÂý¿Äµ¿»²ºþ¶Ãþ···µ³Äµ·µ»Ê»Ë³ʹ·³¶ÄxË·³Ê¿·È´Âý¸Ä´³»·¾ÄÊĵ·¸ý³ýº»À¾þÀÃþµÁ»ÂÀ¾¾·½¿»¾¶Ì¼»¾Êĵ·²··»·¸ýÁ³Ä¾ÃþµÁÉÂþËÄ´Á·²ÊýÆÄ´Á·ÆºÄ··ÄºýÊÄ´


            ~  

~
 r ~~
   

~
50
~
~~
38

~~

55

~~ r ~ r ~~ q ~ r ~
>
77 Wallabout St.
 q ~

 
6:00

 r ~
 
7:00

~
~>
4615 14'th Ave.
 q ~Æ~~

 
6:00

 r ~
 
7:00

~
~>
2 Shinev Court
~

 
6:00

 r ~
 
7:00

~
 
6:00

 r ~
 
7:15

~
 
7:00

~
718.705.7174
"
 
Showroom
 
Major Appliances Showroom
2
162 Wallabout St.
 
718.387.8660

Order Your
CUSTOM SOFA
Now intime forYom Tov
This week only! Sunday-Thursday
andreceive
5%
discuont
"'
187 Ross St.
 
"
8:45 ,- " "
" ""
'
"" "
611 Whyte PL.
"
8:15 , " "
" ""
'
"" "

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->