Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o Osnovnom Odgoju i Obrazovanju u TK

Zakon o Osnovnom Odgoju i Obrazovanju u TK

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by Crvene Njive

More info:

Published by: Crvene Njive on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

 
''Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 06/04, 07/05, 17/11
1/29
Na osnovu
č
lana 24. stav 1. ta
č
ka c) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskogkantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00 i 14/02), na prijedlogVlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 22. 4. 2004. godine, donosi
ZAKON
 
O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
I - OSNOVNE ODREDBE
Č
lan 1.Ovim zakonom ure
đ
uje se obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja, osnivanje, organizacija ifinansiranje osnovne škole, prava i obaveze u
č
enika i njihovih roditeljastaratelja, upravne strukture osnovnihškola i procedure izbora nastavnika i drugih zaposlenika u školi, status nastavnika i drugih zaposlenika škole,stru
č
ni razvoj i nadzor nad radom nastavnika i druga pitanja od zna
č
aja za obavljanje djelatnosti osnovnogodgoja i obrazovanja.Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za lica u muškom rodu su neutralni i odnose se na muška i ženska lica.
 Svrha obrazovanja
Č
lan 2.Svrha osnovnog odgoja i obrazovanja je da, kroz optimalni intelektualni, fizi
č
ki, moralni i društveni razvojpojedinca, u skladu sa njegovim mogu
ć
nostima i sposobnostima, doprinese stvaranju društva zasnovanogna vladavini zakona i poštivanju ljudskih prava i unapre
đ
enju životnog standarda gra
đ
ana.Osnovni odgoj i obrazovanje je djelatnost od posebnog društvenog interesa.
Opšti ciljevi obrazovanja
Č
lan 3.Opšti ciljevi osnovnog odgoja i obrazovanja proizilaze iz opšteprihva
ć
enih, univerzalnih vrijednostidemokratskog društva, te vlastitih vrijednosti sistema zasnovanog na specifi
č
nostima nacionalne, historijske,kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koje žive na podru
č
 ju Tuzlanskog kantona (u daljemtekstu: Kanton).Opšti ciljevi obrazovanja su:- omogu
ć
avanje pristupa izvorima znanja kao osnovi za razumijevanje sebe, drugoga i svijeta u kojem seživi;- osiguravanje optimalnog razvoja za svako lice uklju
č
uju
ć
i i one s posebnim potrebama, u skladu s njihovimuzrastom, mogu
ć
nostima i mentalnim i fizi
č
kim sposobnostima;-promocija poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, ipriprema svakog lica za život u društvu koje poštujeprincipe demokratije i vladavine zakona;-razvijanje svijesti o pripadnosti državi Bosni i Hercegovini,vlastitom kulturnom identitetu, jeziku i tradiciji, nana
č
in primjeren civilizacijskim tekovinama, upoznaju
ć
i ih i uvažavaju
ć
i druge i druga
č
ije;- osiguranje jednakih mogu
ć
nosti za obrazovanje i mogu
ć
nosti izbora na svim nivoima obrazovanja, bezobzira na spol, rasu, nacionalnu pripadnost, socijalno i kulturno porijeklo i status, porodi
č
ni status,vjeroispovijest, psihofizi
č
ke i druge li
č
ne osobine;-postizanje kvalitetnog obrazovanja za gra
đ
ane;-postizanje standarda znanja koji se mogu komparirati name
đ
unarodnom, odnosno evropskom nivou, kojiosiguravaju uklju
č
ivanje i nastavak školovanja u evropskom obrazovnom sistemu;- sticanje i razvijanje svijesti o potrebi
č
uvanja zdravlja i zaštite prirode i
č
ovjekove sredine;- sticanje osnovnih saznanja i navika lijepog ponašanja i razvijanje sposobnosti i kulture komunikacije;
 
-podsticanje cjeloživotnog u
č
enja;-promocija ekonomskog razvoja;-uklju
č
ivanje u proces evropskih integracija.
 
''Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 06/04, 07/05, 17/11
2/29
Pravo djeteta na obrazovanje
Č
lan 4.Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogu-
ć
nosti u
č
ć
a u odgovaraju
ć
em obrazovanju, bezdiskriminacije na bilo kojoj osnovi.Jednak pristup i jednake mogu
ć
nosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za po
č
etaki nastavak daljeg obrazovanja.Odgovaraju
ć
e obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje, u skladu s utvr 
đ
enim standardima, osiguravadjetetu da na najbolji na
č
in razvije svoje uro
đ
ene i potencijalne umne, fizi
č
ke i moralne sposobnosti na svimnivoima obrazovanja.Obrazovna institucija ne smije vršiti diskriminaciju zasnovanu na spolu u vezi sa:-uslovima prijema;- odbijanjem prijema;- na
č
inom pružanja usluga i beneficija;-isklju
č
enjem iz procesa obrazovanja;-vrednovanjem dostignutih rezultata u toku obrazovanja.
Definisanje pojmova:
Č
lan 5.“Školski obveznik” je dijete koje u kalendarskoj godini do 1. septembra navrši šest godina života pa donavršene petnaestegodine života.“Osnovna škola” je ustanova osnovnog odgoja i obrazovanja koja može biti redovna, paralelna (osnovnamuzi
č
ka škola, osnovna baletska škola i sl.) i specijalna osnovna škola.“Osnovna muzi
č
ka škola” je paralelna osnovna škola u kojoj se realizuje nastavni plan i program za osnovnomuzi
č
ko obrazovanje za u
č
enike koji imaju muzi
č
ke ili baletske sklonosti i sposobnosti,
č
ime se vršiosposobljavanje za nastavak školovanja i profesionalno bavljenje muzikom uopšte ili baletom.''Inkluzija“ podrazumijeva sveobuhvatno uklju
č
ivanje nadarenih i talentovanih u
č
enika i u
č
enika s teško
ć
amau razvoju, teško
ć
ama u u
č
enju i uopšte teško
ć
ama socijalne integracije u odgojno-obrazovni sistem,svakodnevni život i društvenu stvarnost.“Specijalno obrazovanje” zna
č
i obrazovanje za u
č
enike koji imaju posebne obrazovne potrebe u slu
č
ajevimakada nije mogu
ć
e pružiti odgovaraju
ć
e obrazovanje u redovnim školama.“Polaznik” je lice starije od 15 godina koje poha
đ
anjem nastave po programu za odrasle ili polaganjem ispitasti
č
e osnovno obrazovanje.''Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH“ je samostalna upravna organizacija nadležnaza uspostavljanje standarda znanja, ocjenjivanje postignutih rezultata i razvoj zajedni
č
kog jezgra nastavnihplanova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, i za druge stru
č
ne poslove u oblastistandarda znanja i ocjenjivanja kvaliteta koji su odre
đ
eni posebnim zakonima i drugim propisima.''Izborni predmeti“ su predmeti koje u
č
enici biraju da izu
č
avaju unutar propisane grupe predmeta nastavnogplana i programa iz tri nastavna podru
č
 ja: jezi
č
ko-društveno-humanisti
č
kog, prirodno-matemati
č
ko-tehni
č
kogi umjetni
č
kog podru
č
 ja.
Obavezno obrazovanje
Č
lan 6.Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno, i osigurava se svoj djeci. Dijete, u smislu ovog zakona, jesvako lice do navršene osamnaeste godine života.Obavezno obrazovanje po
č
inje u kalendarskoj godini u kojoj dijete do 1. septembra navršava šest godinaživota i traje do navršene petnaeste godine života.Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) možena inicijativu ili uz saglasnost roditelja, staratelja i usvojioca (u daljem tekstu: roditelji) i uz konsultacije sadrugim stru
č
nim i nadležnim institucijama, dozvoliti jednu godinu ranijeg ili odgo
đ
enog po
č
etka obaveznogobrazovanja, ukoliko je to u najboljem interesu djeteta.
Č
lan 7.U osnovnoj školi nastava se izvodi na službenim jezicima Bosne i Hercegovine: bosanskom, hrvatskom isrpskom jeziku, ijekavskog izgovora, uz upotrebu oba službena pisma (latinica i
ć
irilica), a, u zavisnosti odpotreba u
č
enika, u upotrebi je i znakovno pismo.
 
''Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 06/04, 07/05, 17/11
3/29
Ne može se vršiti diskriminacija nastavnika ili drugog zaposlenika pri izboru, zaposlenju, obavljanju poslovaradnog mjesta ili napredovanju na osnovu toga što u školi, u usmenom ili pismenom izražavanju, koristi bilokoji od službenih jezika Bosne i Hercegovine.Ne može se vršiti diskriminacija u
č
enika pri prijemu, u
č
ć
u u aktivnostima škole ili u bilo kojoj drugojaktivnosti vezanoj za tog u
č
enika na osnovu toga što u školi, u usmenom ili pismenom izražavanju, koristibilo koji od službenih jezika Bosne i Hercegovine.Do kraja tre
ć
e godine osnovnog odgoja i obrazovanja, u
č
enici
ć
e savladati oba službena pisma Bosne iHercegovine, a u
č
enici sa posebnim obrazovnim potrebama
ć
e savladati oba službena pisma, u skladu sanjihovim mogu
ć
nostima, do kraja osnovnog odgoja i obrazovanja.Nastavnici su osposobljeni da prepoznaju i tuma
č
e razlike izme
đ
u tri službena jezika Bosne i Hercegovine umjeri u kojoj je to bitno za predmete koje predaju.Udžbenici koji su u upotrebi u školama moraju u potpunosti poštovati razlike izme
đ
u tri službena jezikaBosne i Hercegovine.Nastavu bosanskog jezika, hrvatskog jezika i srpskog jezika realizuju nastavnici koji imaju odgovaraju
ć
i profili stru
č
nu spremu utvr 
đ
enu nastavnim planom i programom.Jezik i kultura svake nacionalne manjine koja živi na podru
č
 ju Kantona, poštivat
ć
e se i uklapati u školu unajve
ć
oj mjeri u kojoj je to izvodljivo, u skladu sa Okvirnom konvencijom o zaštiti prava nacionalnih manjina.
Č
lan 8.U
č
eniku, državljaninu Bosne i Hercegovine koji se izjašnjava pripadnikom nacionalne manjine, bit
ć
eosigurana nastava maternjeg jezika u osnovnoj školi u koju je upisan u najve
ć
oj mjeri u kojoj je to izvodljivo.U
č
enik iz stava 1. ovog
č
lana, koji želi poha
đ
ati nastavu maternjeg jezika pri upisu
ć
e obavijestiti školu da jepripadnik nacionalne manjine i škola
ć
e to prihvatiti kao
č
injenicu bez daljnjih provjera ili dokaza.Nastava maternjeg jezika može se odvijati u odjeljenju, grupi ili pojedina
č
no.Nastavnik koji realizuje nastavu maternjeg jezika u
č
enika pripadnika nacionalne manjine, mora imatiodgovaraju
ć
u stru
č
nu spremu kojom se osigurava da predmet može predavati uz odgovaraju
ć
i standard.Nastavni plan i program za nastavu maternjeg jezika manjina donosi, na prijedlog Pedagoškog zavoda,ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar), a Ministarstvoosigurava nastavna sredstva za obrazovanje manjina, uz ocjenu i mišljenje predstavnika nacionalnih manjinana podru
č
 ju Kantona. Nastavna sredstva treba da odgovaraju potrebama date nacionalne manjine iobuhvataju književnost, historiju, geografiju i kulturu te manjine.U osnovnoj školi u kojoj pripadnici jedne nacionalne manjine
č
ine najmanje jednu tre
ć
inu ukupnog brojau
č
enika u školi, samo za pripadnike te manjine se nastava izvodi na jeziku te manjine, uz obaveznosavladavanje jezika iz
č
lana 7. ovog zakona.U osnovnoj školi u kojoj pripadnici jedne nacionalne manjine
č
ine najmanje jednu petinu ukupnog brojau
č
enika u školi se osigurava dodatna nastava o jeziku, književnosti, historiji, geografiji i kulturi manjine kojojpripadaju, ako to zahtijeva ve
ć
ina roditelja u
č
enika pripadnika te nacionalne manjine.
 
Bliži propis o vaspitanju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina donosi ministar uz prethodnusaglasnost VladeKantona
Č
lan 9.Državljani Bosne i Hercegovine imaju pravo da sti
č
u odgoj i obrazovanje u školama na podru
č
 ju Kantona poodredbama ovog zakona.Strani državljani i lica bez državljanstva, kada se može osnovano zaklju
č
iti da
ć
e takva lica u Bosni iHercegovini boraviti duže od tri mjeseca, imaju pravo da sti
č
u osnovno obrazovanje u školama na podru
č
 juKantona po odredbama ovog zakona, u skladu sa konvencijama i sporazumima koje je država Bosna iHercegovina zaklju
č
ila sa drugim državama ili me
đ
unarodnim organizacijama.
Č
lan 10.Škola
ć
e unapre
đ
ivati i štititi vjerske slobode, toleranciju i kulturu dijaloga.Imaju
ć
i u vidu razli
č
itost i slobodu vjerskih ubje
đ
enja u Bosni i Hercegovini, u
č
enici
ć
e, u skladu s njihovimuvjerenjem i uvjerenjem njihovih roditelja, poha
đ
ati
č
asove vjeronauke.Škola ne može preduzimati mjere i aktivnosti kojima bi se ograni
č
avala sloboda izražavanja sopstvenih iupoznavanja drugih i druga
č
ijih vjerskih uvjerenja.U
č
enici koji ne žele poha
đ
ati vjeronauku ne
ć
e ni na koji na
č
in biti dovedeni u nepovoljan položaj u odnosuna druge u
č
enike.U nastavnim i drugim aktivnostima u osnovnoj školi se ne mogu upotrebljavati ili izlagati didakti
č
ki i drugimaterijali, niti davati izjave od strane nastavnika i drugog školskog osoblja,
č
iji sadržaj bi se opravdanomogao smatrati uvredljivim za jezik, kulturu i religiju u
č
enika koji pripadaju bilo kojoj nacionalnoj, odnosnoetni
č
koj grupi ili religiji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->