Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
18Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΤΡΙΩΔΙΟ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ

ΤΡΙΩΔΙΟ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ

Ratings: (0)|Views: 7,969|Likes:
Published by john

More info:

Published by: john on May 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
ΤΡΙΩΔΙΟΝ
ΠΕΝΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΠΕΡΑΣ
 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝΜετά τόν Προοιμιακόν Ψαλμόν, στιχολογούμεν τό α' Kάθισμα τού Ψαλτηρίου Μακάριοςανήρ, εις δέ τό, Kύριε εκέκραξα, ιστώμεν Στίχ. ι' καί ψάλλομεν Στιχηρά Αναστάσιμα τής Οκτωήχουζ', καί τά παρόντα Ιδιόμελα τού Τριφδίου β' δευτερούντες τό α'. Ήχος α'Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκώς, αδελφοί, ο γάρ υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθώμενεναντίον τού Θεού, τελωνικώς διά νηστείας κράζοντες. Ιλάσθητι ημίν ο Θεός, τοίς αμαρτωλοίς.(Δίς)Φαρισαίος κενοδοξία νικώμενος, καί Τελώνης τή μετανοία κλινόμενος, προσήλθόν σοι τώ μόνω Δεσπότη, αλλ' ο μέν καυχησάμενος, εστερήθη τών αγαθών, ο δέ μη φθεγξάμενος, ηξιώθη τώνοωρεών, Εν τούτοις τοίς στεναγμοίς, στήριξόν με Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Δόξα... Ήχος πλ. δ'Παντοκράτορ Κύριε, οίδα, πόσα δύνανται τά δάκρυα, Εζεκίαν γάρ εκ τών πυλών τού θανάτουανήγαγον, τήν αμαρτωλόν εκ τών χρονίων πταισμάτων ερρύσαντο, τόν δέ Τελώνην, υπέρ τόνΦαρισαίον εδικαίωσαν, καί δέομαι, σύν αυτοίς αριθμήσας, ελέησόν με.Καί νύν... Θεοτοκ. τό α' τού ενδιατάκτου Ήχου, Είσοδος, καί τό Προκείμενον τής ημέρας.Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο.Εις τήν Λιτήν Στιχηρά τού αγίου τής Mονής. Απόστιχα τής Οκτωήχου τά κατ' Αλφάβητον. Δόξα... Ήχος πλ. α'Βεβαρημένων τών οφθαλμών μου εκ τών ανομιών μου, ου δύναμαι ατενίσαι, καί ιδείν τόν αιθέρατού ουρανού, αλλά δέξαι με ως τόν Τελώνην, μετανοούντα Σωτήρ, καί ελέησόν με.Καί vύv... Θεοτοκίοv Ήχος ο αυτόςΝαός καί πύλη υπάρχεις, παλάτιον καί θρόνος τού Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε, δι' ής ολυτρωτής μου Χριστός ο Κύριος τοίς εν σκότει καθεύδουσιν επέφανεν, Ήλιος υπάρχωνδικαιοσύνης, φωτίσαι θέλων ούς έπλασε, κατ' εικόνα ιδίαν, χειρ' τή εαυτού, Διό Πανύμνητε, ωςμητρικήν παρρησίαν, πρός αυτόν κεκτημένη, αδιαλείπτως πρέσβευε, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.Απολυτίκιον τό, Θεοτόκε Παρθένε, εκ γ'.Μετά δέ τήν ευλόγησιν τών Άρτων καί τήν διάδοσιν, γίνεται Ανάγνωσις μεγάλη.Ιστέον ότι τήν Ακολουθίαν τού εν τή παρούση Κυριακή επιλαχόντος Αγίου ψάλλομεν τήπαρελθούση Παρασκευή εις τό Απόδειπνον, ει μήπου τύχη μεγάλου Αγίου μνήμη.ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΪΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝΜετά τόν Εξάψαλμον, τό, Θεός Κύριος, η συνήθης στιχολογία, τά Καθίσματα καί οιΑναβαθμοί τής Οκτωήχου, τό Προκείμενον τό, Πάσα πνοή, καί τό ενδιάτακτον ΕωθινόνΕυαγγέλιον.Είτα τό, Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι καί τόν Ν' Ψαλμόν. Καί μετά ταύτα, ψάλλομεν τάπαρόντα Ιδιόμελα. Δόξα... Ήχος πλ. δ'Τής μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ορθρίζει γάρ τό πνεύμά μου, πρός ναόν τόν άγιόν
 
σου, ναόν φέρον τού σώματος, όλον εσπιλωμένον, αλλ' ως οικτίρμων κάθαρον, ευσπλάγχνω σουελέει.Καί νύν... Θεοτοκίοv Ήχος ο αυτόςΤής σωτηρίας εύθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε, αισχραίς γάρ κατερρύπωσα, τήν ψυχήν αμαρτίαις,ως ραθύμως τόν βίον μου, όλον εκδαπανήσας, ταίς σαίς πρεσβείαις ρύσαί με, πάσηςακαθαρσίας.Είτα, Στίχ.Ελέησόν με ο Θεός κατά τό μέγα ελεός σου καί κατά τό πλήθος τών οικτιρμών σου,εξάλειψον τό ανόμημα μου.  Ήχος πλ. β'Τά πλήθη τών πεπραγμένων μοι δεινών, εννοών ο τάλας, τρέμω τήν φοβεράν ημέραν τήςκρίσεως, αλλά θαρρών εις τό έλεος τής ευσπλαγχνίας σου, ως ο Δαυίδ βοώ σοι. Ελέησόν με οΘεός, κατά τό μέγα σου έλεος.Οι Κανόνες, ο Αναστάσιμος εις δ' ο Σταυροαναστάσιμος εις β' τής Θεοτόκου εις β', καίτού Τριωδίου εις στ'. Ποίημα Γεωργίου.Καvώv ΤριωδίουΟυ η ακροστιχ, εν τοίς Θεοτοκίοις. Γεωργίου.Ωδή α' Ήχος πλ. β'Ως εv ηπείρω πεζεύσαςΠαραβολαίς εμβιβάζων πάντας Χριστός, πρός βίου διόρθωσιν, τόν Τελώνην ανυψοί, εκ τήςταπεινώσεως δεικνύς, Φαρισαίον τή επάρσει ταπεινούμενον.Εκ ταπεινώσεως γέρας υψοποιόν, εκ δέ τής επάρσεως, πτώμα βλέπων χαλεπόν, τού Τελώνουζήλου τά καλά, καί τήν φαρισαϊκήν, κακίαν μίσησον.Εξ απονοίας κενούται πάν αγαθόν, εκ δέ ταπεινώσεως, καθαιρείται πάν κακόν, ήν περασπασώμεθα πιστοί, βδελυττόμενοι σαφώς, τρόπον κενόδοξον.Τό ταπεινόφρονας είναι τούς εαυτού Μαθητάς βουλόμενος, ο τών πάντων Βασιλεύς, παραινώνεδίδασκε ζηλούν, τόν Τελώνου στεναγμόν, καί τήν ταπείνωσιν.Ως Τελώνης στενάζω, καί οδυρμοίς ασιγήτοις Κύριε, νύν προσέρχομαι τή σή ευσπλαγχνία,οίκτειρον καμέ, ταπεινώσει τήν ζωήν, νύν διεξάγοντα.ΘεοτοκίοvΓνώμην, βουλήν, προσδοκίαν, σώμα, ψυχήν, καί τό πνεύμα Δέσποινα, ανατίθημι πρός σέ,δυσχερών εχθρών καί πειρασμών, καί μελλούσης απειλής, ρύσαι καί σώσόν με.ΚαταβασίαΩδή γ'Ουκ έστιv άγιος ώς σύΑπό κοπρίας καί παθών, ταπεινός ανυψούται, αρετών από ύψους, καταπίπτει δέ δεινώς,υψηλοκάρδιος πάς, ού τόν τρόπον, τής κακίας φύγωμεν.Κενοδοξία εκκενοί πλούτον δικαιοσύνης, τών παθών δέ σκορπίζει, η ταπείνωσις πληθύν, ήνμιμουμένους ημάς, τής μερίδος, δείξον τού Τελώνου Σωτήρ.Ως ο Τελώνης καί ημείς, τύπτοντες εις τό στήθος, κατανύξει βοώμεν, Ιλάσθητι ο Θεός, ημίν τοίςαμαρτωλοίς, όπως τούτου λάβωμεν τήν άφεσιν.Πρός ζήλον έλθωμεν πιστοί, κατορθούντες τό πρά ον, ταπεινώσει συζώντες, εκ καρδίας

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
rafsid liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
xrybas liked this
Eleni Stratiki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->