Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 874, 8.8.2013]

Slobodna Bosna [broj 874, 8.8.2013]

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 160|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 874, 8.8.2013]
Slobodna Bosna [broj 874, 8.8.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

 
I            
www.slobodna-bosna.ba
KUDUZII:MARKOTROGRLI],KISELJAKSENSATION
HEJ [EKI, [EKITAKO TI ALLAHA...
 
„BRA]A ARAPI“ZAOBILAZE BiH
U SRBIJI INVESTICIJE,U BiH SADAKA
[ef diplomatije Bosne i HercegovineZLATKO LAGUMD@IJA odveo je uprolje}e ove godine brojnu privrednudelegaciju u potragu za arapskiminvestitorima najavlju ju}i zna~ajni prilivkapitala iz Emirata i Katara; SlobodnaBosna analizira dosada{nje rezultateLagumd`ijine samohvaljene ekonomskediplomatijei poredi je sa investicijama kojesu iz „bratskih arapskih“ zemalja stigle, ili}e uskoro sti}i u Srbiju
ZUBAC PROTIVMEHMEDOVI]A
RAT DO ISTREBLJENJA
Odluka dr`avnog tu`itelja MIRKA LE^I]Ada poslije nezakonitog hap{enja pusti naslobodu [EMSUDINA MEHMEDOVI]A nijeobeshrabrila direktora SIPA-e Gorana Zupca;nastavljaju}i bespo{tedni obra~un sadr`avnim zastupnikom SDA, koji je prvi javnoproblematizirao njegovu ratnu pro{lost,Zubac se ponovno stavio iznad zakona
SB U POTRAZI
OD KISELJAKA DO KRE[EVA
Ekipa SB uputila se u potragu zaMARKOM TROGRLI]EM iz Kiseljaka, koji je u sva|i oko sje~e {ume u selu ^ubren izautomatske pu{ke izre{etao ro|ake Markai Slavka Marjanovi}a, i na{la ga - mrtvog u{umarku na rubu sela Bukva u kre{evskojop}ini. Dok ga je policija intenzivno tra`ilas jedne strane ^ubrena, sporadi~ne patrolega nisu primijetile na drugoj strani, amje{tani Bukve su u ~udu otkud najtra`enijibjegunac srednje Bosne da se ubije ba{unjihovom selu
FEDERALNI INSTITUT ZAMEDICINSKA VJE[TA^ENJA
LO[E POSLOVANJE, MILIJUNSKIGUBICI, NEPOTIZAM
Na posljednjoj sjednici Vlade FederacijeBiH svi ministri koji pla}aju usluge Institutuza medicinsko vje{ta~enje zdravstvenogstanja dobili su zada}u da u narednihmjesec dana dostave mi{ljenje o radudirektora ZIJADA HAD@IOMEROVI]A;nakon sedam godina rukovo|enjaInstitutom, utjecajni predsjednikmostarskog odbora SDA i jedan od najboljepla}enih lije~nika u BiH uskoro bi mogaoostati bez funkcije
SRPSKA POSLA
STANKOVI] NEDODIRLJIV I U SRBIJI
Najbogatiji gra|evinski tajkun u RepubliciSrpskoj SLOBODAN STANKOVI], nakon trimjeseca borbe, odlukom beogradskogPrivrednog suda dobio je pravnu bitku protivvi{e od hiljadu radnika nekada{njegbeogradskog gra|evinskog giganta „KOM-GRAPA“ koji je sumnjivo privatizirao i jo{sumnjivije rasprodao i razdijelio njegovuimovinu vrijednu stotine miliona eura
PANIKA ME\UOSLOBO\ENIM SRPSKIMOBAVJE[TAJCIMA
SLIJEDI LI REVIZIJAHA[KIH PRESUDA
JOVICA STANI[I],biv{i na~elnik Slu`bedr`avne bezbednosti Srbije, i FRENKISIMATOVI], njegov pomo}nik i osniva~Jedinice za specijalne operacije,nakonosloba|aju}e ha{ke presude ve}dvamjeseca daleko od o~iju javnosti u`ivaju naslobodi; na{a novinarka otkriva kako ovajobavje{tajni dvojac provodi dana uBeogradu, s kim se dru`i i od ~ega strahuje
ENES, BE@E
PRI^A O FO^ANSKOM BEGU IZAGREBA^KOM GOSPONU
ENES ^ENGI], jedan od najve}ihbosanskohercegova~kih novinara, bio jeBEG, i po babi, i po stri~evima, i poMIROSLAVU KRLE@I koji ga je po{tovao,sintagma stoji, kao malo koga; po~etkompro{log mjeseca, Begova k}erka, SILVANA^ENGI]-VOLJEVICA priredila je skra}enoizdanje monumentalnog djela njenog oca,«S Krle`om iz dana u dan», koje je sadaobjavio zagreba~ki «Jutarnji list», a 17.augusta bi}e obilje`ena devetnaestagodi{njica ^engi}eve smrti
8.8.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12182240262832
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
scriptname liked this
adokam liked this
adokam liked this
Pero Peric liked this
Mirsad Đulbić liked this
Rejhan Slatina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->