Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indicatoare Rutiere editura National

Indicatoare Rutiere editura National

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 826|Likes:
Published by stefstefan1988

More info:

Published by: stefstefan1988 on May 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Harta
indicatoarelor
A
-
fndicatoare
de
avertizare
=Dl'
ui1;\
llr\
IlOilr\!_
Curb
as5
Panouri
succesrve
pentrucurbedeosebit
de
periculoaseDrum
ingustat
Drum
inoustat
pe
ambele
pdrti
pe
partea
ijreaptelegire spre un cheisau malabruptDrum
cu
deniveleriDrum
ingustat
pe
partea
stangA
Denivelarepentrulimitarea
vitezei
lntersectiecu un drum
fArA
prioritatelntersectiecu un drumferdprioritatelntersectiecu un drum
fArA
prioritateAltepericole
Balizd
Trecere la
nivel cu
o
bidirectionale
caleferatesimple,
'
fdrd bariere
B
-
lndicatoare
de
prioritate
Trecere la
nivelcu
ocale
feratd dubld,ferdbariere
Trecere la
nivelcu o
cale
ferati
dubld,
flrd
bariere,prevdzutd
cu
instalatie
de
semnalizareluminoasdautomatdPresemnalizareaintersectieicu sensgiratoriuTrecere
la nivel
cu o
cale
feratdcu
Daflere sau
semibariere
Lil
lntersectiecu un drumfAraprioritate
I
n
-
tndicatoare
de
avertizare
B
-
Indicatoare
de
prioritate
Q
c
-
Indicatoare
de
interzicere
sau
restrictie
D
-
Indicatoare
de
obligare
P
-
Panouri
aditionale
F
-
Indicatoare
de
orientare
G
-
lndicatoare
de
informare
T
-
lndicatoare
de
informare
turistici
a
-
lndicatoare rutieretemporare
si
mijloace
de
semnalizare
a
lucrdrilor
lntersectie
de
drumLri
Trecere la
nivelcu o
cale
feratefer5 bariereCurbh
la
stdnga
Trecere la
nivelcu
linii
de
tramvai
Urcare
periculoasdMasini
si
Presemnalizarea
unei
utilaje
agricole
amenalhri rutiere
care
oferl
siposibilitatea
intoarcerii
vehiculelor
Curbi
dubld
sau
Curbi
dubld
sau
0 succesiune de
mai
o succesiune de
mai
mult
de
doud
curbe,
mult
de
doui
curbe.prima
la
stdnga
prima
la
dreaptaPanourisuDilmentare
Dentru
trecerea
la
nivelcu
calea
ferata
Trecere la nivel
cuo
cale
feratdsimpld, Idrd bariere,prevdzuta
cu
instalatie
de
semnalizareluminoase automata
Acostament
Drumaglomerat
peflcut0sDrum
lunecos
lmprogcarecupietrisPanouri suplimentare
Ia
nodurile rutierede
pe
autostrezl
 
C
-
Indicatoare
de
interzicere
sau
restrictie
{gJvl
 
vsliculslorcu vlriculelorcu
wh,culrlo.cuavin alhnanb
slar,oMts
dssirrinn'ft ri;ri,t ;"ih;li.iM
*r.i",r"r;l;;;
;;'; i-d;;;;
;hhdd-..-
A.esultu€sul a.esul
tuesul
Adesul
is sInted3inroarce'eaD islLhitars
Ctax0narm
inhn'sitrtsRis Interrts inhris fhkcq;vi;ntettr,t d;ii6i
'fiffiirt_
a d
€datr$
moto'icrer.rof
bi'creteror mopldlror
'Tli,fi;lil";ir
!
/tt#
dA-|AEesL|A.c6iJ||nl.zsAeesJ|hlezsA4@su||nt6Eisfesu|'ntePBA4esu|iEnigAcssu|'nro|jsTaideconlo|saEMsl,u|f|s|aEif|onara
nteEisi{e?is
,shic_toro'cu
Ehrcuho.
rI
auto@hirutetor
amwhc"tet0r
veftcutetorlEe4po||l,ftulurcr,iFiririir{e,zics.imitis,
tn-ferz-si
;iffi;miautohualor
pietonllorlbcllunsrnime
implnsssu
tiwhdlelorcu
cu
l4hea
mai
rcsrrcliitor
ddMrezi
de
ideplql
''"""**
t
*uur,u,l
ltacliunoanimali
maEde
m
.
vshiculslor.u vlhiculelorcu
whlcultlorcu oravin alhnanl,
slalioMts
&slalionrE llmld
cu
vitiz limib6
whiculelorcarc
vehtcutstorcare
whicut6toraE
ur
frasd
mai
mas
mai
maE
mas
Pe
oth r
h
shTa
cu
ouau
cr
duEtir
la
30
o/h
la
30
knth
tBnsDod,
trinrD0rld
rd
man
de
l
d0
,
,
l
p6.osir
dubla
mii eDimlhll limilrli
llbstint!
uddiE
mtiud
.snpra 6sat0sor
Ficut@
rorcde.n
Etpulir
m
innamjdft
D
-
Indicatoare
de
obligare
lnainte
La
dreapta
La
dreapta
€E
)rum
obligatoriu
Drum
pentru
Delimitarea
)enlru
categoria
pietoni
pistelor
de
vehicule
pentru pietonisi biciclete
P
-
Panouriaditionale
rrrfiil
@
F00ml
te+l
Fm-rodoil
|E-lmskma
lDtreeisi
e
I
periculos
indicatorulDistanta
pdnd
Dlrectia
si
lalocul
la
care
distanta
panAse
refere
la
locul
la care
indicatorul
de
se
referd
presemnalizare
indicatorulsau informare
E
n
illlll
Sfdrsitulzonei
de
actiune
a
indiiatorului
Inceputul
Confirmareazonei
de
zonei
de
actiune
a
actiune
a
indicatorului
indicatorului
Parcare
cu
plata
inainte
sila
dreapiaIntersectie
cu
sens
giritoriu
Intervalul
de
timo
Directia
Directiacdnd este
oermidi
drumului
cu
drumului
cu
stationarea
prioritate
prioritatevehiculelor
ceefectueazeaDrovtztonarea
Sensul
sau
sensurile
Trecere la
niveldecirculatie
pentru
cu
calea
feratdcare
este
valabili
prevezuta
cu
semnificatia
semna-
instalatie
de
sem-lelor
luminoase
nalizare
lumi-
ale
semaforului
noase
automatd
FRI
Ridicareaautovehiculeloropritesi/saustationateneregulamentar
Viteza
Sfdrsitul
minimd
vitezei ririnime
oblioatorie
obligatorii
Lanturi
Directia
pentruzdpad5
obligatbriepentruvehiculele
care
transponemdrfuripericuloase
Dug
P
oate,
cealdvtscolVehicule
care
transportdsub-stanle explozivesauusorVehiculecaretransportemdrfuripericuloaseIntervalele
de
Trecere la
nivel
cu
timp
in
care
calea
feratdindus-
actioneazi
trialA,completand
indicatorul
semnificatiaindicatorului
,,Alte
pericole"
t_E
--
tl
t--el
tsn\l
t-l
EToF-l
15..l
ril---
r
--i
'ri,,
'*"r
r_9ym
I
Folosirea
Polei,gheate,
lumrnilor
zdpaddde
intilnire
Persoane
cu handicaprecomandatdpeun seclor
de
drum cu semaloaresincronizateCategoriile
de
p^..arc
aulovenicule
:.:;l;
care
trebuie
s5
uu
Prdtd
respecte semnificatiaindicatoruluiDistanta
pana
ra
indicatorul,,0prire"
E:--1
r#-rdffitrtrwffi
LUngrmea
sectoruluipeflcul0s
ta
carese
referdindicatorul
r;l
I
n"*,m
l
Cu
exceptianverantl0r
lrurnucuuri
f;-l t^ al
|*I lw
no'mlffi
tr-T'l
r*IL_Llsllt---l
Vehicule
care
Drum
inchis
Trecere
t-
circulatiei
pentru pietoni
s5
publice
desfiintate
Viteza
cu
exceplia
Autovehiculul
^lyjNului
Rampd
pentru
Modalitdti
lvtodalitdti
autoventcutetor
se
fldtcaud'!E
persoanecu
handicap
in
care
se
in
care
sb
autorizaterespecttia'
iocomoioi-
--'
executi-parcarea
executd
parcarea
 
-
lndicatoare
de
orientare
Presemnalizarea
directiilor
la o
ersectib de drumuri
n
afara localitdtilor
.@@l
Terminarea
benzii
Terminarea
benzii
Viteza minimd
de in
de
circulatie
din
obligatorie
d i
st6nga
pddii
pentruo
bandd
carosabile
de
circulatieVitezaminimdobligatoriepentrudiferitebenzi
de
circulatie
Telefon de
urgenta(Politie,AmbulantA,Pompieri,
Depanare)
Limite
devitezb
pentrudiferitebenzi
de
circulatie
resemnalizarea
Presemnalizareatraseului
de
directiilor
intr-o
evitare a
localitatii
inteisectie
cu
sensgiratoriuDrum inchissaudeschis
ci
rculatiei
publiie
Stalie
de
tramvaiStatie
de
alimen-tare'cucarburanti,inclusiv
benzind
Presemnalizarea
pe
autostradepentru
parcarePresemnal izareape
autostradSpentruspatiu
0e
servtctl
Confirmarea
Confirmarea
Presemnalizarea
Presemnalizarea
un
os,
traseuluide urmat
oi
uo
invedereaefectuirii
te r n
virajului
la
stdnga
si
stea
Iraseude
urmat
Traseu
de
urmat
SelectareaSelectarea
Selectareapentru
anumite
pentru
anumite
circu circu
circulcategorii
de
categ0rii
de directis directi s directii
s
vehicule
vehicule
in
ab
in
ap
in
apr
inteinte
inter
:'
Direclia
spre
Directia spre
localitatea
localitalea
indicatd
indicatdDirectiade
urmat
Directiade urmat
in
cazul
devierii
in
cazul devieriiremporare
a
temporare
a
circulatiei
circulatie
Direcliaspre
Direcliaspre
oDrecilve
aeropon
locale
Directiaspreobiectivul
turistic
Drum
Directia
Drumdeschis
comunal
sprti
traficului
autostradA
international
iED'
Directia
drumului
Traseude
descfiistraficului
tranzit
international
europeanDrum
flrd
Traseu
de urmat
ie$ire
pentruanumite
caTeg0flt 0e
vehiculeSimbolulsi numeruautostrdzi
f;_-_
r
I
ragaras
I
lntrare in
local itate
Drum
natrona
@
Drumjudetean
im>
Lm
Bufet
sau uu
Teren
pentru
cofeterie
cdri-.
camping
$i
(tcA)
caravane
Intrareinlocalitatelesire dinlocalitateLimitd
de
judelesire
drn
obalitateCurs
de
apd
ei
sau
viaduct
4li
I
0t
stea
G
-
Indicatoare
de
informare
Trecere
Trecere
Limite
generale
Sens
unic
Sens
unic
Autostradd
Sfarsit
de
Limite maxime
oe
penku
pietoni
pentru
pietoni
de
vitezl
autostrade
vitezd
pe
autostradd,functie deconditiilemere0r0t0glceRestaurant
Sp
ta
Post
de
Po
t
a
pnm
a
uror
Pasarele
pentru pietoni
Parcare
Complexde serviciiLoc
pentruCaband
WCpublic
popas
pentruturi$ti
Zond
Sf6rsit
de
zond
Zonecu
viteza
rezidentialarelidentiala
recomandati
30 km/hDrumpentruautovehicule
Pasaj
subteranpentru
pretonl
Statie
de
autbbuzStatie
de
Statie
de
alimentare
alimentarecucu
carburanli
'
Tune
Sfarsit
de
tunelmbarcare
pe
lmbarcare
pe
vagoaneplatforml
ferry-boat
de
cale
feratl
Parcare
Autogara

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tyutyu liked this
Betaky liked this
Costin Victor liked this
electrotehnica liked this
Lilia liked this
Oana Constantinescu liked this
dianabors liked this
dianabors liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->