Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analiza financiara

Analiza financiara

Ratings: (0)|Views: 73 |Likes:
Published by sony1976
analiza financiara
analiza financiara

More info:

Published by: sony1976 on Aug 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

 
ANALIZA FUNCŢIONALĂ A SITUAŢIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE ASOCIETĂŢILOR COMERCIALE
Introducere
Răspunnd unor criterii de apreciere a situaţiei întreprinderii, analiza echilibruluifuncţional serveşte evidenţierii unor aspecte financiare şi structurale, precum şi a legăturilor cugestiunea previzională, răspunzând astfel cerinţelor managerilor întreprinderii. Analizafuncţională constituie, pe de o parte, o nouă abordare privind întreprinderea prin investigareaactivităţii pe cicluri de operaţiuni, iar pe de altă parte, reprezintă un nou concept utilizat înanaliza financiară.Având în vedere interdependenţa dintre structura financiară a întreprinderii şi naturaactivităţii desfăşurate, analiza funcţională urmăreşte şi evidenţierea modalităţilor de finanţare aîntreprinderii, în scopul orientării acesteia spre o structură optimă de finanţare, reflectată prinevoluţia trezoreriei nete.Dacă analiza financiară pe baza bilanţului patrimonial poate fi considerată ca având uncaracter static, care nu permite evidenţierea legăturilor semnificative dintre resurse şi nevoi,concepţia funcţională a bilanţului răspunde cerinţelor unei analize dinamice, deoarece se bazează pe continuitatea activităţii întreprinderii.Potrivit acestei concepţii, activitatea unei întreprinderi este analizată pe cicluri deoperaţiuni, luând în considerare rolul fiecărui ciclu în funcţionarea acestuia.Analiza bilanţului funcţional îşi propune să ivestigheze nevoile întreprinderii şi modul definanţare al acestora, prin realizarea unui instantaneu al derulării diferitelor cicluri.Urmând contextul internaţional, în care ne-am integrat din acest an, se observă că ţări cu oeconomie stabilă şi aparent flexibilă au suferit zguduiri financiare după integrarea în U.E.Ignorarea unei aprecieri ştiinţifice a situaţiei firmei pe baza unui studiu, unei analize financiare adus la efecte nedorite, mai exact la o gestiune defectuoasă a patrimoniului firmelor, o degradare asituaţiei lor financiare până la lichidări falimentare ale acestora cu efecte sociale şi economicenedorite.Am abordat această tematică deoarece mi s-a părut interesant de analizat trei societăţidiferite din acelaşi judeţ cu obiecte de activitate diferit, modul în care aceaste societăţi reuşesc cugreu să se menţină pe o piaţă cu o concucrenţă foarte mare. Numele societăţilor sunt fictive
 
deoarece conducătorii societăţilor aşa au dorit, dar datele din bilanţ şi contul de profit şi pierderesunt reale.Această lucrare nu putea fi realizată fără sprijinul colectivului societăţilor, care mi-au pusla dispoziţie toate datele necesare.
Capitolul I.Analiza financiară pe baza bilanţului contabil1.1Rolul şi importanţa analizei financiare pe baza bilanţului contabil
Bilanţul, ca document de sinteză contabilă, este principala sursă informaţională pentrutoţi terţii interesaţi de viaţa unei societăţi. Informaţiile furnizate de acesta servesc nu numairaportării unor date obligatorii cerute de organismele publice, ci şi unei analize financiare aactivităţii desfăşurate de societate.Dacă informaţia contabilă constituie punctul de plecare, un material necesar şi în modspecial adaptat acesteia, ea nu poate fi totuşi acceptată ca atare de analiza financiară. Existădiferenţe între optica contabilă şi cea financiară.Informaţiile contabile sunt legate, obligatorii. Prin urmare, pe de o parte sunt încastrateîntr-un cadru juridic, iar pe de altă parte sunt normalizate. Aceste două constrângeri la care estesupusă contabilitatea deformează, în unele cazuri, realitatea economică şi financiară a societăţii.Constrângerea juridică constă în metode contabile care privilegiază aspectul juridic al unor operaţii. În acest sens se pot explica: bunuri folosite perioade lungi de timp de societate,înfluenţându-i activitatea, dar care nu sunt în proprietatea acesteia, prin urmare nu apar în bilanţul contabil (bunuri închiriate, concesionate sau luate în leasing); efecte de comerţ încasateînainte de scadenţă, scoase din activul bilanţului cu toate că răspunderea societăţii rămâne pânăîn momentul în care clientul său îşi achită obligaţia; diferite evaluări care sunt influenţate dereguli fiscale. Normalizarea contabilităţii (a contabilităţii financiare) constă în obligativitateaaplicării unor convenţii şi principii care denaturează uneori realitate financiară.Analiza financiară este o proiectare a metodelor proprii analizei economice în domeniulfinanţelor societăţii (întreprinderii). Necesitatea apariţiei ei s-a impus odată cu naşterea şidezvoltarea economiei financiare. Analiza financiară se poate defini astfel: ,,Un ansamblu deconcepte, metode şi instrumente care permit tratarea informaţiei contabile şi a altor informaţii degestiune în vederea formulării unei aprecieri privind situaţia financiară a unei societăţi sauorganizaţii, a riscurilor care afectează această entitate, a nivelului şi calităţii performanţelor sale”.Dar mai bine de 30 de ani ,, se face” analiză financiară, fie de către cei specializaţi, fieocazional. Dacă la origini a fost creată pentru a furniza bancherilor mijloacele necesare pentru a
 
 judeca un dosar de credit, în timp, analiza financiară a primit noi dimensiuni, noi aplicaţii,servind fie utilizatorilor intern al societăţii. Analiza financiară internă serveşte:
Conducerii societăţii, care o foloseşte ca bază a politicii sale financiare penru bunagestionare a societăţii privind stăpânirea echilibrelor financiare, rentabilităţii,solvabilităţii şi riscului financiar;
Salariaţilor şi sindicatelor, care pot aprecieze situia financiaa societăţii, perspectivele sale de dezvoltare şi cauzele unor eventuale modificări în organizareaeconomică sau juridică a societăţii;
Partenerilor societăţii, care trebuie informaţi asupra politicii generale, inclusiv financiare,a acesteia.Cu toate că utlizatorii externi ai informaţiei financiare pot fi deserviţi de analiza financiarăexternă, de cele mai multe ori aceştia optează pentru o analiză proprie. Analiza financiară externăse apleacă fie parţial asupra vieţii societăţii, utilizatorii externi fiind interesaţi de anumite proiecte pe care ar putea să le dezvolte cu aceasta, fie asupra totalităţii aspectelor financiare careo caracterizează.Analiza financiară externă serveşte:
Deţinătorilor de titluri ale societăţii, care iau decizii privind cumpărarea sau vânzareaacestora;
Investitorilor potenţiali, care vor să estimeze valoarea societăţii în vederea unor fuziuni,vânzări, privatizări;
Investitorilor actuali (acţionarii), care se interesează asupra valorii societăţii şi în speciala capitalurilor proprii ale acesteia;
Partenerilor comerciali, care doresc să determine atuurile sau slăbiciunile societăţii, învederea evitării riscurilor;
Organelor fiscale naţionale sau locale, care urmăresc elementele de patrimoniu saurezultatele ce sunt baze de impozitare pentru diferite impozite şi taxe;
Organelor judecătoreşti, care uneori evaluează posibilităţile de redresare ale uneisocietăţi;
Instituţiilor macroeconomice care o folosesc pentru stabilirea conturilor naţionale;
Creditorilor băncilor, care analizează garanţiile oferite de societate şi riscul neîncasăriicreditelor acordate acesteia;
Instituţiilor de cercetări, care studiază statistic comportamentul financiar al unei populaţiide societăţi.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->