Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
150Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rudolf Steiner-Manifestarile Karmei

Rudolf Steiner-Manifestarile Karmei

Ratings: (0)|Views: 1,997 |Likes:
Published by pisica neagra

More info:

Published by: pisica neagra on May 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 Rudolf Steiner 
MANIFESTĂRILE KARMEI
GA 120
Unsprezece conferinţeţinute la Hamburg între 16 şi 28 mai 1910Traducere de Diana SălăjanConfruntarea traducerii: Petre PapacosteaPostfaţă de Sorin ŢigăreanuTitlul original :
 Die Apokalipse des Johannes
 Nr.curent în bibliografia generală GA 104Traducerea s-a făcut după ediţia germanăRudolf Steiner 
 Die Offenbarungen des Karma
Dornach, 1980, Nr, bibl. 120
TREPTELE ADEVĂRULUI
Antroposofia este un curent spiritual modern, fundamentat de austriacul Rudolf Steiner (1861-1925), personalitate complexă, dotată cu capacitatea de a dezvolta în mod consecventşi interactiv atât mistica înaltă bazată pe experienie interioare care l-au condus la cercetăriaprofundate în lumea spirituală, cât şi gândirea riguros ştiintifică despre spirit, prin opoziţiecu tendinţele materialismului dominant în secolul al XIX-lea şi prima parte a secolului alXX-lea. Materialismul urmărea eliminarea nivelului divin-spiritual din cunoaştere princontestarea existenţei acestuia în Univers, ceea ce l-a îndreptăţit pe R. Steiner să afirme:„Tragedia materialismului constă în faptul că nu poate înţelege ce este materia".Pentru a sintetiza conţinutul de idei al antroposofiei sau ştiintei despre spirit vom porni de laun principiu de bază formulat chiar de Rudolf Steiner: „Oricărei realităţi materiale dinUnivers îi corespunde ceva spiritual şi orice realitate spirituală din Univers primeşte la unmoment dat expresie în lumea materială". Întreaga evoluţie, mai întâi biologică şi apoi social-istorică, a umanităţii este o ilustrare vie a acestui principiu. Cunoagterea directă a resorturilor spirituale ale umanităţii, ca şi cunoaşterea exterioară a materiei, se obţine numai prin eforturisusţinute de perfecţionare a structurilor noastre sufleteşti şi spirituale, pentru a deveni apţi şidemni de dezvoltarea conştientă şi responsabilă a relaţiei omului cu lumea spirituală în toată puritatea indispensabilă acestui scop. Unul din principalele scopuri ale antroposofiei constăîn deschiderea căilor cunoaşterii de sine, fapt necesar pentru evoluţia viitoare a omenirii. Atâtcunoaşterea de sine cât şi înţelegerea coerentă a lumii interioare şi a ambianţei telurice şicosmice se pot dobândi prin studiul scrierilor antroposofice, întrucât logica riguroasă aexpunerilor oferă gândirii posibilitatea aprecierii valorii acestora, chiar şi în lipsa accesului personal direct la lumile spirituale. Omul apare astfel ca o fiinţă dublă, cu problematicăcosmică şi problematică terestră, având sarcina realizării sintezei superioare a acestora.1
 
În consecinţă, antroposofia este ştiinţa despre spirit care ne dă posibilitatea înţelegerii
raţiunii de a fi
a structurilor şi evenimentelor aparţinând lumii sensibile, precum şi aînlănţuirii acestora în timp şi spaţiu. Ea nu este o fundamentare teoretică pusă la îndemânaunei „secte religioase", cum încearcă să denigreze unele scrieri mişcarea antroposofică, cireprezintă calea spirituală de valorificare concretă a forţelor de iubire aduse de Hristos pePământ, atât de necesară într-o perioadă în care dezbinarea între oameni se manifestă în toaterelaţiile individuale şi de grup. Există, în prezent, antroposofi apartinând celor mai diferiteconfesiuni religioase care consideră că au găsit, în sfârşit, în antroposofia lui R. Steiner unlimbaj comun capabil să creeze baza pentru o nouă deschidere spirituală către lume, prinînţelegerea corectă a momentului-cheie pentru întreaga evoluţie cosmică pe care l-areprezentat Evenimentul de pe Golgota de acum 2000 de ani.Antroposofia nu este teorie, ci cunoaştere vie, ceea ce se reflectă în faptul că a pus toate premisele şi a elaborat soluţii valoroase în diferitele domenii aplicative marcate deconsecinţele tuturor situaţiilor de criză caracteristice lumii actuale pe care Rudolf Steiner le-a prevăzut cu 8-9 decenii în urmă. Astfel, pe baza cunoaşterii aprofundate a omului(antropologia antroposofică), Rudolf Steiner, colaboratorii şi urmaşii săi au elaborat principiile şi metodele terapeutice ale medicinii antroposofice, ale agriculturii biodinamice,ale sistemului pedagogic Waldorf, ale tripartiţiei sociale, au dat naştere unui impuls originalîn arhitectură etc. Putem conchide că antroposofia este totodată o cale de cunoaştereobiectivă, o cale de autocunoaştere şi o cale de viaţă. Ea este prelungirea în Eul omului actuala activităţii lui Hristos, a Logosului care a acţionat de la începutul existenţei Universului.Mişcarea antroposofică, care s-a separat din mişcarea teosofică, s-a dezvoltat independent, şinumai în mod eronat sau abuziv este asociată cu alte curente şi organizaţii actuale. Eadeschide perspective luminoase educaţiei pentru libertate, iubirii dintre oameni şi colaborăriicu natura, iar spiritualitatea românească, constitutiv creştină şi cu o largă deschidere spreînţelegerea integrării omului în Cosmos, este o matrice gata pregătită pentru receptarea şidezvoltarea acestor imperative ale mileniului III. biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
 ÎN LEGĂTURĂ CU PUBLICAREA CONFERINŢELOR LUI RUDOLF STEINER
Baza ştiinţei spiritului orientată antroposofic o constituie lucrările scrise şi publicate deRudolf Steiner (1861-1925). Pe lângă aceasta, el a ţinut, între 1900-1924, numeroaseconferinţe şi cursuri, atât în faţa unui public larg, cât şi pentru membrii Societăţii teosofice,mai târziu ai Societăţii antroposofice. Vorbind în mod liber, el însuşi a dorit iniţial ca acesteconferinţe să nu fie consemnate în scris, deoarece ele erau concepute drept „comunicăriorale, nedestinate tiparului". După ce însă s-au finalizat şi răspândit tot mai numeroasevariante incomplete şi eronate după stenogramele şi notiţele auditorilor, s-a văzut nevoit săreglementeze problema acestora. Si a încredintat Mariei Steiner von Sivers această misiune.Ei i-a revenit sarcina de a-i desemna pe cei care au dreptul să stenografieze conferinţele, de aasigura administrarea stenogramelor şi revizuirea textelor pentru tipar. Din cauză că, fiindextrem de ocupat, Rudolf Steiner nu a putut corecta el însuşi textele, decât în cazuri foarterare, în privinţa tuturor conferinţelor publicate trebuie să se ţină seama de această rezervă asa: „Va trebui să se aibă în vedere faptul că în stenogramele nerevizuite de mine se găsescgreşeli".În legătură cu raportul dintre conferinţele pentru membri, care, la început, erau accesibilenumai sub formă de manuscrise tipărite pentru uz intern, şi cărţile sale, destinate publicului2
 
larg, Rudolf Steiner îşi exprimă punctul de vedere în lucrarea autobiografică
Mein Lebensgang 
(
 Povestea viaţii mele
 , GA 28
), capitolul 35. Cele spuse acolo sunt valabile, înegală măsură, în ceea ce priveşte cursurile ţinute, care se adresau unui cerc restrâns de participanţi, familiarizat cu bazele ştiinţei spiritului.După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a trecut, conform indicaţiilor sale, la tipărireaunei ediţii a operelor complete ale lui Rudolf Steiner (Rudolf Steiner - Gesamtausgabe, GA).Volumul de faţă constituie o parte a acestei ediţii.
CONFERINŢA IEsenţa şi importanţa karmei pentru personalitatea izolată, pentruindividualitate, omenire, Pământ, lume
Hamburg, 16 mai 1910
Acest ciclu de conferinţe tratează unele probleme din domeniul ştiinţei spiritului care au oinfluenţă profundă asupra vieţii. Ştim deja, din diferitele expuneri care au fost făcute de-alungul anilor, că ştiinţa spiritului nu trebuie să fie o teorie abstractă, o simplă învăţătură saudoctrină, ci un izvor de viaţă şi de destoinicie şi că ea îşi împlineşte misiunea numai dacă, prin cunoştinţele pe care e în măsură să le ofere, revarsă în sufletele noastre ceva care faceviaţa mai bogată, mai lesne de înţeles, ceva care poate da mai multă destoinicie şi putere de afăptui. În orice caz, dacă cel ce se declară adeptul concepţiei noastre despre lume îşi pune înfaţă idealul caracterizat în aceste câteva cuvinte şi apoi îşi îndreaptă privirile spre epoca prezentă, pentru a vedea în ce măsură e în stare să transpună în realitatea vieţii de azi ce serevarsă în sufletul lui din teosofie, s-ar putea să ajungă la o concluzie prea puţinîmbucurătoare. Fiindcă, dacă privim azi într-un mod lipsit de prejudecăţi tot ceea ce oameniicred că „ştiu", tot ceea ce-i face, în epoca actuală, să aibă un sentiment sau altul ori îiîndeamnă la anumite acţiuni, am putea spune că toate acestea sunt atât de infinit de departede ideile şi idealurile teosofice, încât teosoful nu are absolut nici o posibilitate de a interveniîn viaţă în mod nemijlocit, cu ceea ce-şi însuşeşte din izvoarele ştiinţei spiritului. Totuşi,această concluzie ar fi extrem de superficială, deoarece nu ar ţine seama de ceea ce trebuie săne însuşim din propria noastră concepţie despre lume, atunci când spunem: Într-un viitor maimult sau mai puţin îndepărtat, forţele pe care le primim prin teosofie vor deveni destul de puternice şi atunci ele vor găsi şi posibilitatea de a interveni în lumea reală; dacă nu s-ar facenimic pentru ca aceste forţe să devină din ce în ce mai puternice, ar fi imposibil ca ele săintervină în lumea reală.Mai există totuşi ceva care ne poate aduce consolare, ca să spunem aşa, chiar şi atunci cândobservarea acestei situaţii ameninţă să ne descurajeze, şi tocmai acesta e scopul urmărit princiclul de conferinţe pe care l-am început azi, expuneri despre ceea ce numim karmă a omuluisau karma în general. Cu fiecare oră pe care o vom petrece împreună vom ve-dea mai clar cănu putem face prea mult pentru a interveni în viaţă cu ajutorul forţelor teosofice şi, în cazulîn care credem cu fermitate în karma şi dacă rămânem pe această poziţie, trebuie să fimconvinşi că însăşi karma va conduce spre noi ceea ce, mai devreme sau mai târziu, avem defăcut. Vom vedea! Dacă considerăm că încă nu putem aplica în viaţa reală forţele dobândite prin concepţia noastră despre lume, înseamnă că n-am fortificat încă destul de mult acesteforţe, în aşa fel încât ele să poată face ca prin karma să ni se creeze posibilitatea de ainterveni în lume cu ajutorul lor. În conferinţele care vor urma nu vom afla doar o sumă decunoştinţe despre karma, ci cu fiecare oră trebuie să crească şi să fie trezită încrederea,certitudinea că, atunci când va sosi momentul, indiferent când, mâine, poimâine sau pestemai mulţi ani, karma noastră ne va pune în faţă sarcini, în măsura în care avem de îndeplinit3

Activity (150)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bogdan liked this
Oana Berea liked this
shedevil13 liked this
pantone209 liked this
Stela Andreica liked this
Ami Cri liked this
stelijohn liked this
Danutza Cos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->