Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
207Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lucrare practica monografica - ghid pentru practica de contabilitate

lucrare practica monografica - ghid pentru practica de contabilitate

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 10,477|Likes:
Published by Cătălin

More info:

Published by: Cătălin on May 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
 
LUCRARE PRACTICA
Lucrarea este axat
ă
pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea
ş
i comercializarea produselor de panifica
ţ
ie.Societatea comercial
ă
aplic
ă
Reglement
ă
rile contabile simplificate armonizate cu directiveleeuropene aprobate prin Ordinul ministrului finan
ţ
elor publice nr. 306/2002.Capitalul societ
ăţ
ii este integral privat
ş
i a fost depus integral de c
ă
tre asocia
ţ
i care suntreziden
ţ
i.Furnizorii de materii prime, materiale consumabile sunt din România.Desfacerea produselor finite se realizeaz
ă
c
ă
tre clien
ţ
i din România
ş
i se efectueaz
ă
de lasediul societ
ăţ
ii
ş
i/sau prin delega
ţ
i ai societ
ăţ
ii angaja
ţ
i cu contracte de munc
ă
ca distribuitori.Societatea comercial
ă
utilizeaz
ă
ca metod
ă
de amortizare a imobiliz
ă
rilor corporale metodaliniar 
ă
, iar ca metod
ă
de eviden
ţă
a stocurilor metoda inventarului permanent.Contabilitatea analitic
ă
a stocurilor este organizat
ă
dup
ă
metoda cantitativ-valoric
ă
.Stocurile la ie
ş
ire se evalueaz
ă
 
ş
i înregistreaz
ă
în contabilitate dup
ă
varianta costului mediu ponderat.Produsele finite ob
ţ
inute din procesul de produc
ţ
ie sunt evaluate
ş
i înregistrate la costulestimat (standard, planificat).M
ă
rfurile de la magazinul propriu de desfacere cu am
ă
nuntul sunt contabilizate la pre
ţ
ul cuam
ă
nuntul. Magazinul este aprovizionat cu m
ă
rfuri prin transferul de produse finite ob
ţ
inute din procesul de produc
ţ
ie.Opera
ţ
iile economice care fac obiectul înregistr 
ă
rii în contabilitate sunt limitate la nivelulunei luni calendaristice, respectiv luna ianuarie a anului curent.Pentru în
ţ
elegerea metodologiei de înregistrare în contabilitate, opera
ţ
iile sunt prezentate pentru un interval de timp din luna de referin
ţă
pe zile calendaristice, iar pentru un alt interval de timpîn mod cumulat. Prezentarea în mod cumulat a fost determinat
ă
de caracterul de repetabilitate alopera
ţ
iilor economice
ş
i de necesitatea simplific
ă
rii calculelor, întocmirii documentelor primare
ş
iînregistr 
ă
rii în contabilitate.Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea urm
ă
toarelor etape:a)
 
înscrierea soldurilor ini
ţ
iale ale conturilor sintetice
ş
i analitice în fi
ş
ele de conturi (fi
ş
ede magazie, fi
ş
e cantitativ-valorice, fi
ş
e pentru mijloace fixe, fi
ş
e de conturi sintetice). b)
 
întocmirea documentelor primare care atest
ă
derularea opera
ţ
iilor economice (facturi;note de recep
ţ
ie
ş
i constatare de diferen
ţ
e; bonuri de consum; bonuri de predare,transfer, restituire).c) întocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru cump
ă
ă
ri, jurnalul pentru vânz
ă
ri).d) reflectarea opera
ţ
iilor economice cronologic
ş
i sistematic. Înregistrarea cronologic
ă
s-arealizat prin întocmirea Registrului-jurnal, iar înregistrarea sistematic
ă
în fi
ş
ele deconturi care constituie Cartea Mare.e) întocmirea balan
ţ
ei de verificare cu patru serii de egalit
ăţ
i.Dup
ă
cum se cunoa
ş
te, societ
ăţ
ile comerciale întocmesc la sfâr 
ş
itul anului situa
ţ
iilefinanciare. Cu toate c
ă
opera
ţ
iile înregistrate se refer 
ă
numai la luna ianuarie, s-a considerat, din punctde vedere didactic, c
ă
este util
ş
i întocmirea bilan
ţ
ului contabil
ş
i a contului de profit
ş
i pierdere.Situa
ţ
ia în conturi la 01/01 2004 se prezint
ă
astfel:1012 200.000.0001061 30.000.0001068 30.000.000121 150.000.000129 150.000.0002131 160.000.0002132 28.500.0002133 90.000.000214 25.000.000262 10.000.000
3
 
2813 83.739.5512814 4.305.559301 35.000.0003021 5.175.0003024 1.000.000303 500.000401 5.000.0004111 4.000.0004423 4.429.890441 32.000.000461 300.0005121 25.000.0005311 5.000.000Componen
ţ
a analitic
ă
a conturilor sintetice este urm
ă
toarea:
Contul 2131
– 160.000.000 lei, din care:-
 
cuptor pentru pâine – 100.000.000 lei, data intr 
ă
rii – aprilie 2001-
 
malaxor – 40.000.000 lei, data intr 
ă
rii – aprilie 2001-
 
mas
ă
inox – 20.000.000 lei, data intr 
ă
rii – aprilie 2001
Contul 2132
– 28.500.000 lei, din care:-
 
cântar – 10.000.000 lei, data intr 
ă
rii – aprilie 2001-
 
calculator Pentium – 8.500.000 lei, data intr 
ă
rii – septembrie 2001-
 
calculator Pentium – 10.000.000 lei, data intr 
ă
rii – mai 2002
Contul 2133
– 90.000.000 lei, din care:-
 
autoturism „Dacia” – 40.000.000 lei, data intr 
ă
rii – septembrie 2001-
 
autofurgonet
ă
„Dacia”– 50.000.000 lei, data intr 
ă
rii – octombrie 2002
Contul 214
– 25.000.000 lei, din care:-
 
mobilier – 25.000.000 lei, data intr 
ă
rii – mai 2001Duratele normale de func
ţ
ionare a imobiliz
ă
rilor corporale (mijloace fixe) pentru calcululamortiz
ă
rii se consider 
ă
astfel: echipamente tehnologice (ma
ş
ini, utilaje
ş
i instala
ţ
ii de lucru) – 10 ani;aparate
ş
i instala
ţ
ii de m
ă
surare, control
ş
i reglare (cântarul
ş
i calculatoarele) – 10 ani
ş
i respectiv 4ani; mijloace de transport – 5 ani; mobilier – 15 ani.
Contul 301
– 35.000.000 lei, din care:-
 
ă
in
ă
5.000 kg. x 7.000 lei/kg. = 35.000.000 lei
Contul 3021
– 5.175.000 lei, din care:-
 
drojdie 200 kg. x 20.000 lei/kg. = 4.000.000 lei-
 
sare 150 kg. x 2.000 lei/kg. = 300.000 lei-
 
amelioratori 15 kg. x 25.000 lei/kg. = 375.000 lei-
 
alte materiale = 500.000 lei
Contul 401
– 5.000.000 lei, din care:-
 
SA „Titan” Bucure
ş
ti – 4.000.000 lei-
 
SA „Spicul” Bucure
ş
ti – 1.000.000 lei
Contul 4111
– 4.000.000 lei, din care:-
 
SRL „Terra” Bucure
ş
ti – 3.000.000 lei-
 
SRL „Safir” Bucure
ş
ti – 1.000.000 leiOpera
ţ
iile economice care au loc în luna ianuarie sunt urm
ă
toarele:
4 ianuarie 
1. Factura nr. 12/4/01, emis
ă
de SC „Titan” SA indic
ă
livrarea cantit
ăţ
ii de 10.000 kg. f 
ă
in
ă
  pentru SC „Neptun” SRL. Pre
ţ
ul unitar f 
ă
ă
TVA - 7.200 lei/kg., TVA 19%. Materia prim
ă
a fostrecep
ţ
ionat
ă
, fiind emis
ă
Nota de recep
ţ
ie
ş
i constatare de diferen
ţ
e nr. 1/4/01. Datele din factur 
ă
 
ş
inota de recep
ţ
ie sunt concordante.2. Bonul de consum nr. 1/4/01 atest
ă
eliberarea în produc
ţ
ie a urm
ă
toarelor cantit
ăţ
i dematerii prime
ş
i materiale auxiliare: f 
ă
in
ă
1.000 kg., drojdie 30 kg., sare 10 kg., amelioratori 3 kg.
4
 
3. Raportul de produc
ţ
ie
ş
i bonul de predare nr. 1/4/01 eviden
ţ
iaz
ă
ob
ţ
inerea,
ş
i respectiv, predarea la depozit a 5.000 buc
ăţ
i pâine a 0,250 kg/buc. Pre
ţ
ul de înregistrare (costul estimat) – 3.000lei/buc.4. S.C. „Neptun” SRL livreaz
ă
clien
ţ
ilor interni 4.000 buc
ăţ
i pâine dup
ă
cum urmeaz
ă
:-
 
SC „Terra” SRL – 2.500 buc. pâine – pre
ţ
ul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% -factura nr. 1/4/01-
 
SC „Safir” SRL – 1.500 buc. pâine – pre
ţ
ul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% -factura nr. 2/4/01Se transfer 
ă
magazinului propriu de desfacere cu am
ă
nuntul cantitatea de 1.000 buc. pâine.Transferul a fost consemnat în avizul de înso
ţ
ire a m
ă
rfii nr. 1/4/01. Magazinul emite nota de recep
ţ
ienr. 1/4/01, pre
ţ
ul cu am
ă
nuntul 4.500 lei.5. Raportul de gestiune
ş
i monetarul nr. 1/4/01 indic
ă
comercializarea m
ă
rfurilor prinmagazinul propriu de desfacere cu am
ă
nuntul în sum
ă
de 4.200.000 lei pre
ţ
ul cu am
ă
nuntul. Sumaîncasat
ă
de magazin se depune la casieria unit
ăţ
ii, fiind înregistrat
ă
în registrul de cas
ă
.6. Dispozi
ţ
ia de plat
ă
c
ă
tre casierie nr. 1/4/01 confirm
ă
eliberarea sumei de 1.000.000 lei
ş
oferului Ivan Gh. pentru alimentarea cu benzin
ă
a mijlocului de transport. Bonul nr. 42/4/01 emis dePetrom indic
ă
suma de 1.000.000 lei pentru benzina cu care a fost alimentat mijlocul de transport.
5 ianuarie
7. Bonul de consum nr. 2/5/01 atest
ă
eliberarea în produc
ţ
ie: 1.200 kg. f 
ă
in
ă
, 36 kg. drojdie,12 kg. sare, 3,6 kg. amelioratori.8. Raportul de produc
ţ
ie
ş
i bonul de predare nr. 2/5/01 indic
ă
ob
ţ
inerea
ş
i respectiv, predareala depozit a 6.000 buc
ăţ
i pâine a 0,250 kg/buc. Pre
ţ
ul de înregistrare – 3.000 lei/buc. (cost estimat).9. S.C. „Neptun” SRL livreaz
ă
clien
ţ
ilor interni 4.800 buc
ăţ
i pâine astfel:-
 
SC „Terra” SRL – 3.000 buc
ăţ
i – pre
ţ
ul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - facturanr. 3/5/01-
 
SC „Safir” SRL – 1.800 buc
ăţ
i – pre
ţ
ul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - facturanr. 4/5/01Se transfer 
ă
magazinului propriu de desfacere cu am
ă
nuntul 1.200 buc
ăţ
i pâine, fiindîntocmit avizul de înso
ţ
ire a m
ă
rfii nr. 2/5/01. Magazinul întocme
ş
te nota de recep
ţ
ie nr. 2/5/01, pre
ţ
ulcu am
ă
nuntul 4.500 lei/buc.10. Raportul de gestiune
ş
i monetarul nr. 2/5/01 indic
ă
comercializarea m
ă
rfurilor prinmagazinul propriu de desfacere cu am
ă
nuntul în sum
ă
de 5.200.000 lei pre
ţ
ul cu am
ă
nuntul. Sumaîncasat
ă
de magazin se depune la casieria unit
ăţ
ii
ş
i se consemneaz
ă
în Registrul de cas
ă
.11.
Ş
oferul Ivan Gh. justific
ă
cu bonul nr. 156/5/01 emis de Petrom alimentarea cu benzin
ă
 a mijlocului de transport în sum
ă
de 700.000 lei.12. Factura nr. 34/5/01 emis
ă
de SC „Gemina” SRL indic
ă
livrarea cantit
ăţ
ii de 600 kg.drojdie, pre
ţ
ul unitar f 
ă
ă
TVA 20.500/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a recep
ţ
ionat cantitatea de600 kg. drojdie, fiind emis
ă
nota de recep
ţ
ie nr. 2/5/01.13. Factura nr. 24/5/01 emis
ă
de SC ”Onil” SRL indic
ă
livrarea cantit
ăţ
ii de 300 kg sare, pre
ţ
ul de livrare f 
ă
ă
TVA - 2.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a receptionat cantitatea de300 kg. sare, fiind emis
ă
nota de recep
ţ
ie nr. 3/5/01.14. Factura nr. 37/5/01 emis
ă
de SC ”Alutus” SRL indic
ă
livrarea a 50 kg amelioratori, pre
ţ
ul de livrare f 
ă
ă
TVA - 26.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a recep
ţ
ionat cantitatea de50 kg. amelioratori, fiind emis
ă
nota de recep
ţ
ie nr. 4/5/01.15. Extrasul de cont confirm
ă
încasarea sumei de 4.000.000 lei pentru m
ă
rfurile livrate înanul precedent, din care 3.000.000 lei de la SC „Terra” SRL
ş
i 1.000.000 lei de la SC „Safir „ SRL.16. Au fost emise ordinele de plat
ă
nr. 1
ş
i 2/5/01 pentru achitarea datoriei fa
ţă
de furnizoriexistent
ă
la 1/01/2004, SC „Titan” SA – 4.000.000 lei
ş
i SC „Spicul” SA – 1.000.000 lei. Extrasul decont confirm
ă
plata furnizorilor 
ş
i a comisionului bancar de 50.000 lei.
6 – 15 ianuarie
17. Bonurile de consum întocmite în intervalul 6-15/01 indic
ă
eliberarea în produc
ţ
ie aurm
ă
toarelor cantit
ăţ
i de materii prime
ş
i materiale auxiliare: 10.000 kg. f 
ă
in
ă
, 300 kg. drojdie, 100kg. sare, 30 kg. amelioratori.
5

Activity (207)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Novac Lucica liked this
Georgiana Cirja liked this
Krisstine Laurik liked this
Krisstine Laurik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->