Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
6Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TB-24 Leaf Color Chart (Tagalog)

TB-24 Leaf Color Chart (Tagalog)

Ratings: (0)|Views: 1,660|Likes:

More info:

Published by: Philippine Rice Research Institute on Jun 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
   R   i  c  e   T  e  c   h  n  o   l  o  g  y
      B     u      l      l     e      t      i     n
   D  e  p  a  r   t  m  e  n   t  o   f   A  g  r   i  c  u   l   t  u  r  e
   P   h   i   l   i  p  p   i  n  e   R   i  c  e   R  e  s  e  a  r  c   h   I  n  s   t   i   t  u   t  e   (   P   h   i   l   R   i  c  e   )   I   S   S   N    0   1   1   7  -   9   7   9   9   1   9   9   7   N  o .   2   4
LEA.
COLOR CHART
T   A  G  A  L  O  G  
 
Rice Technology Bulletin Series:
No. 1Released Rice Varieties (1968-1994)No. 2Pagpaparami at Pagpupuro ng Binhi saSariling BukidNo. 3Paggawa ng Maligaya Rice Hull StoveNo. 4PhilRice MicromillNo. 5PhilRice FlourmillNo. 6PhilRice DrumseederNo. 7PhilRice RototillerNo. 8Rice Food ProductsNo. 9PhilRice-UAF Batch DryerNo. 10Integrated Management of the Malayan Black BugNo. 11SG800 Rice Stripper-HarvesterNo. 12Dry Seeded Rice-Based Cropping TechnologiesNo. 13Maligaya Rice Hull StoveNo. 1410 Steps in Compost ProductionNo. 15Rice Tungro Virus DiseaseNo. 16The Philippine Rice Seed Industry and theNational Rice Seed Production NetworkNo. 1710 Hakbang sa Paggawa ng KompostNo. 1810 nga Addang ti Panagaramid iti CompostNo. 19Characteristics of Popular Philippine Rice VarietiesNo. 20Integrated Pest Management of the Rice Black BugNo. 21RiceFood Products (revised edition)No. 22Leaf Color Chart
(English)
No. 23Leaf Color Chart
(Ilocano)
 
1
Panimula
Ang mga magsasaka’y sanay nang tatlong beses mag-abono ngnitroheno (N): basal, bago maglihi, at kung mamumulaklak na ang palay.Ngunit natuklasan ng mga syentista na hindi angkop ang paraang ito salahat ng binhi. Matagal- o maaga-gumulang ang mga binhi, at apektadopa ng panahon ng pagsasaka at klima ang paggulang ng palay.Ang lupa sa iisang pinitak ay maaari ring hindi pantay ang taglay nataba. Dahil dito, kung minsa’y napapaaga ang pag-aabono ng N ng mgamagsasaka - kapag hindi pa kailangan ng palay - o kaya nahuhuli - kapaglubhang kailangan na ng palay. Bunga nito, 30-50% lamang ng abono angnapapakinabangan ng palay, at maraming nasasayang.Sapagkat angparaan ng pag-aabono ay hindi dapat hinuhulaanlamang, nagtulungan ang PhilRice sa Maligaya, Munoz, Nueva Ecija atang International Rice Research Institute (IRRI) sa Los Banos, Lagunaupang gumawa ng isang gamit na panukat ng abonong-N na kailangan ngpalay. Ang tawag sa panukat na ito ay Leaf Color Chart o LCC.Itong LCC ay mukhang plastik na ruler, na may anim na bintana.Magkakaibang tingkad ng berde ang kulay ng mga bintana(pinakamapusyaw ang 1; pinakamatingkad ang 6), upang magaya angmga aktuwal na kulay ng dahon sa bukid. Ikinukumpara ang nakabuka,pinakamura, at pinakamalusog na dahon sa mga bintana ng LCC upangmasukat ang pagkaberde ng mga dahon. Linggu-linggo ang pagsusukatupang matukoy ang dami ng abonong-N na kailangan ng palay, at kungkailan dapat ilagay ito.Halagang P1,000 abonong-N ang matitipid bawat ektarya sa paggamitng LCC. Ito ay mura, matibay, mabilis, at magaang panukat sapagkaberde ng dahon. Kung tukoy ang tamang dami at panahon ng pag-aabono, walang masasayang na abono, hindi pa malalason ang lupa attubig.
SANTIAGO R. OBIEN
 
Executive Director 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
martinporr liked this
Gena Lyn Ramirez liked this
bansoy03_02719 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->