Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske 30. i 31. 05.2009.

Glas Srpske 30. i 31. 05.2009.

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 569 |Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 01, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

 
Subotai nedjeqa
30. i 31. maj 2009.
Broj11.916Godina
LXVI
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO
strana 6.
Od 1. junaupis usredwe{kole u RS
KULTURA 
strana 27.
Nikolina \or|evi}:Praizvedbapun pogodak 
DANAS
Sesija Fondacije lord Bajron i Ameri~kog savjeta za Kosovo
 Ha~et istakao da je
“srpska spremnost da se pregovara o statusu BiH i Kosmeta shva}ena kao slabost, ohrabruju}i Va{ington da postupi jo{ agresivnije“
 Ameri~ka i evropska politika
na prostorima biv{e SFRJ destruktivno licemjerje gdje je jedini dosqedan princip da Srbi nikad nisu u pravu, rekao Bandau
strana 2.
18.
strana 3.
In cko vo izla gawe pred Sa vje tom bez bje  dnos ti UN po ka zu je da on u  BiH za uzi ma o{ tri ji i  ra  di kal ni ji kurs u odno su na  pret ho  dni ke, na gla sio Ra  do ji ~i} Va len tin In cko o~i gle  dno  po  dle gao utis ku ko ji je stva ra la  je  dna gru pa iz 
OHR
-a, ko ja je bi la uvi jek pro tiv Re pu bli ke  Srpske, is ta kao Do  dik  Mi{qewe Vla  de Re pu bli ke  Srpske i zakqu ~ci Na ro  dne skup {ti ne RS do vo  de u  za blu  du, po gre {ni su i sto ga  ne pri hvatqivi, tvrdi In cko 
Poslije Inckovog zah tjeva da NSRS poni{ti zakqu ~ke o prenosu nadle `nos ti
Zakqu ~ci Skup{tineRS nisu an ti dej tonski
Narodna skup{tina RS
F O O : G   .[ L 
 
2
30. i 31. maj 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
VA[INGTON- Ameri-~kiplan za Balkanoslawase na “kapitulaci juBeo- grada i BaweLuke“, ali je,kad se govorio smjenipre- mi jeraRepublikeSrpske MiloradaDodika, tou praksite{koizvodqivo.
Ovo je zakqu~akanali-ti~arako ji su u~estvovali na konferenci jiFondaci je lordaBajrona i Ameri~kog savjeta za Kosovoodr`anoj u sri jedu na Kapitolhilu u Va{ingtonu. Spoqnopoliti~kikomen- tatorDag Bandauna po~etku peto~asovnesesi jeiznio je tezu da je “u~e{}e u koloni-  jalnompro jektu na Balkanu apsolutnoprotivameri~kih interesa,pa bi za Va{ington najboqebilo da Balkanpre- pustiBalkancima“. - Ameri~ka i evropska politika na prostorima biv{eSFRJ je destruktivno licemjer je,gdje je jedini dosqedanprincip da Srbinikadnisu u pravu- rekao je Bandau.Eksperti supredo~ili slikusituaci je na Balkanu,  uz tvrdwe da je nedavnaame- ri~kainici jativa za BiH alarmantna,zato{to bi mogla da ponovopotpali ovda{we“burebaruta“. Pukovnik u penzi ji RonaldHa~etiznio jetezu da je “srpskaspre-mnost da se pregovara o statusu BiH i Kosmeta shva}enakao slabost, ohrabru ju}iVa{ington da postupi jo{ agresivni-  je“.Ekspert za islamGregoriDejvis izlo`io je teori ju da se Amerikabaviimperi-  jalnomdemokra- ti jom“ i daizme|u we iyihadistapos- to jisavezni{tvo kad je ri-  je~ o odnosimapremaSrbi ji i Rusi ji.Sli~nestavoveizni jeli su i profesoriStivenMa-  jer i Vili jamLind.
U PRA KSI
te{ko izvodqivasmjena Dodika
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko posqed- wim potezima pokazao da je da }e opona{ati Pedija E{dauna, ~ovjeka koji je nanio mnogo {tete ovoj zemqi.
Ema l: goga.va ic@blic.net
Nema nikakve sumwe, BiH je prepuna stranih obavje- {tajnih slu`bi koje mogu da rade {ta ho}e. Sigurno je da je wihova oprema puno savremenija od one koju koriste doma}e bezbjednosne slu`be i tu su stranci u velikoj prednosti.
Ema l: rade.va ic67@teol.net
www.glassrpske.com
BAWALU KA 
- BiH mo-`eda opstanesamo sa jasnom  ustavno-pravnompozici jom wena dva entiteta, jer pred- stavniciRepublikeSrpske nikadane}epristati na ure- |eweko je}e negiratidej- tonskustrukturuzemqe. To je za “GlasSrpske“kazalazamjenikpredsjedava-  ju}egDomanarodaParla- menta BiH Du{ankaMajki}, reagu ju}i na izjavuameri- ~kogambasadora u BiH ^ar- lsaIngli{a da “BiH nemorada u|e u Evropskuuni ju sa dva entiteta“. - Ozbiqnostzemqe iz ko- jedolazijednostavno ne do- zvoqavaIngli{u da tako govori. To je nepotrebna izja va, jer je potpredsjednik SAD YozefBajdenjasnoka- zao da dvoentitetskoure- |ewe BiH ni jepreprekapri- dru`ewu EU - kazala je Maj- ki}eva.PredsjednikSrpskede- mokratskestrankeMladen Bosi}rekao je da RS treba da budespremna da se odupre svimpritiscimako ji bi mo- gli da ugrozeDejtonskispo- razum i budu{tetni po wene interese. - Srpska na to ima pravopo svimme|unarodnimakti- ma- istakao je Bosi}. M.F.
PREDSTA VNICI
RS ne}e negirati dejtonsku strukturu BiH
Nikola [piri}
 “Bi jeli {engen“  ja~a evropsku ide ju
SA R JEVO- Predsjedava ju }iSavjetaministara BiH Nikola[piri}izjavio je da bi “bi jeli{engen“
za gra-|ane BiH zna~iodaqeja~aweevropskeide jeunutar BiH. [piri} se u Wujorkususreo sa stalnimpredstavnikom RuskeFederaci je pri UN ambasadoromVitali jem^urki- nom, ~i jazemqaovogmjesecapredsjedavaSavjetombezbje- dnosti UN, i stalnimpredstavnikomFrancuske pri UN ambasadorom@an-MariRiperom. [piri}je u odvo jenimsastancimainformisao^urkina i Ripera o aktuelnojpoliti~kojsituaci ji u BiH u svjetluis- puwavawauslova za tranzici ju
OHR
-
a i za liberalizaci juvi- znogre`ima, saop{teno je u petakiz [piri}evogkabineta. On se u Wujorkususreo i sa predstavnicimabritanske misi je u UN, doda je se u saop{tewu.
SA R JEVO-
Zamjenikvi- sokogpredstavnika u BiH RafiGregori jan i general- nidirektor za spoqna ivojnopoliti~kapitawa u Generalnomsekretari jatu SavjetaEvropeRobertKu- perrazgovarali su u petak u Sara jevu o nastavkurefor- mi u BiH, rekla je Srniportparol
OHR
-a
QiqanaRadeti}.- Kuper i Gregori janraz- govaralisu o tomekakonas- taviti sa reformama u BiH nakonposjeteameri~kog potpredsjednikaYozefa Bajdena i visokogpredsta- vnik EU za spoqnupoliti- ku i bezbjednosnuHavi jera Solane- istakla je portpa- rol
OHR
-
a.Kuper se u petaku Sara jevu sastao i sa ministrominos- tranihposlova u Savjetumi- nistara BiH Svenom  Alkala jem. On se u odvo jenimsusreti- masastao i sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH i pred- stavnicimastranakapotpi- snicaPrudskogsporazuma- liderom SDA Sulejmanom Ti hi}em, HDZ-a BiH Draga- nom^ovi}em, te Neboj{om Radmanovi}em u ulozipred- sjednikaIzvr{nogodbora SNSD-a.
Robert Ku per u BiH 
Nastaviti sa reformama
Borjana Kri{to
Ostavka Brankovi }a  jo{ ni je potvr|ena
LIVNO- Ostavkapremi jeraFederaci je BiH Neyada Brankovi }a jo{ ni jepotvr|ena
i federalnaVlada u ovom trenutkumo`enormalnofunkcionisati, izjavila je pred- sjednikFBiHBor janaKri{to. Ona je Srniu petakrekla da Brankovi}evaostavkani je pri hva}ena i da premi jer u ostavci ide na godi{wiodmor. Kri{to je dodalada }e u vremenuzakonskogkori{}ewa odmoraizvr{itikonsultaci je sa potpredsjednicimaFBiH SpomenkomMi~i} i MirsadomKebom i stvoritipretpos- tavke za funkcionisawenoveizvr{nevlasti u FBiH.
Ameri~ka i evropska politika na prostorima biv{e SFRJ destruktivno licemjerje, gdje je jedini dosqedan princip da Srbi nikad nisu u pravu, rekao Bandau
Federaciju BiH ostavqam sa buxetom koji mo`e da zadovoqi potrebe svih katego- rija u tom entitetu.
Nexad Brankovi}, federalni premijer u ostavci
Sesija Fondacije lorda Bajrona i Ameri~kog savjeta za Kosovo
 Alarman tna ameri~ka
ini ci ja tiva za BiH 
 
Intervencija
Na konferenciji su govorili i ambasador Xejms Biset, direktor Ameri~kog savjeta za Kosovo Xejms Xatras i publicista Sr|a Trifkovi}. - Ameri~ka politika se vra tila na pogled iz 90-ih godi- na i sada poku{ava da intervencijom na Balkanu po vra- ti mo} i presti` poquqan u Iraku i Avganistanu, te da se ponovo nametne kao hegemon u Evropi - rekao je Trif- kovi}.
 
Borenovi}
Poslanik Partije demo- kratskog progresa u Na- rodnoj skup{tini RS Branislav Borenovi} kazao je da svako imapravo na svojemi{qewe, ali da BiH je-dino mo`e u}i u EU sadva entiteta, od kojih je jedan RS, neupitna u svim svojim aspektima.
Poslije izjave ^arlsa Ingli{a da BiH ne mora da u|e u EU sa dva entiteta
BiH opsta je na prin cipi ma Dej tona
 
Dag Bandau Ronald Ha~et
F O  O : G   L  S  S  S 
 
GLAS SRPSKE
30. i 31. maj2009.
3
BAWA LUKA - Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} rekao je u petak novinarima da se osje}a dobro i da se vra}a redovnim aktivnos- tima. On je istakao da mu je ju~e, najvjerovatnije, pozlilo zbog du- gog stajawa u zagu{qivom prostoru. - Malo mi se zavrtjelo u glavi dok sam bio u Hramu Hrista Spasi- teqa. Qekari su me zadr`ali u Klini~kom centru Bawa Luka da bi izvr{ili sve pretrage, koje su na kraju pokazale da sam dobro - izjavio je Kuzmanovi}. @. B.
Stanislav ^a|o
Polici ja RS najboqa u BiH 
^ELINAC
- Ministar unutra{wihposlovaRepu- blikeSrpskeStanislav ^a|oizjavio je u petakSr- nida je polici jaRSnaj- boqabezbjednosnaage- nci ja u BiH.^a|o je tokom posjete^elincu ovu tvrdwu potkri jepio~iwenicom da susamo u ovommjestuot- krivenipo~iniocisvih krivi~nihdjelako ja su se desila u ovojop{tini, me- |uko jimani jebilonajte- `ihkrivi~nihdjela.
NSRS
Rasprava opodsticawuizvoza
BAWALU KA-
Narodnaskup{tinaRSraspravqa}e  u nastavkusjednice u pone- djeqak, 1. juna, o Pri jedlo- gustrategi jepodsticawa izvoza RS za period od 2009. do 2012. godine, dok jeza 10. junzakazananovasje- dnica, odlu~io je u petak Kolegi jumparlamenta. Na- rodnaskup{tina RS da}e mi{qewe i o Konsolidova- nomizvje{ta ju o izvr{ewu buyeta RS za pro{lugodi- nu, prenosiSrna.
Brki} - Mari}
Strategi ja razvo ja BiH 
 JAJCE
- Ministar za eko- nomskeodnose i regional- nusaradwuRSJasnaBrki}i direktorDirekci je za ekonomskoplanirawe u Sa- vjetuministara BiH Qer- kaMari}u petak su u Jajcu razgovarale o dosada{wim i budu}imaktivnostima i  ukqu~enosti RS u izradi Strategi jerazvo ja BiH za period2008-2013. godine, saop{teno je iz Vlade RS.
“Bi~ak~i} - ^ovi}“
Odbi jeniprigovori na optu`nicu
SA R JEVO-
Sud BiH od-bio je u petakprigovoreod- brane na optu`nicuko jom Tu`ila{tvo BiH tereti nekada{wegfederalnog premi jeraEd hemaBi~ak~i- }a i wegovogzamjenika i ministrafinansi jaDra- gana^ovi}a za zlo upotrebu polo`a ja i ovla{}ewa, ~i- me je federalnibuyeto{- te}en za nekolikomiliona maraka. Ovomodlukom Sud BiH potvrdio je svo juna- dle`nost za vo|eweproce- sa, potvr|eno je Srni izSuda BiH.
Vijesti
 ANURS: Potvr|en izborSavi }eve i Brankovi }a
BAWALU KA 
- Besjedamapred~lanovimaAkade- mi jena ukaiumjetnostiRS(ANURS) profesora UniverzitetauBawojLuciSne`aneSavi}iDra- geBrankovi}apotvr|enjewihovizborzadopisne ~lanoveAkademi je, prenosiSrna. Savi}evaiBrankovi}izabranisuzadopisne~la- noveANURS-a5. septembra2008. godine. Savi}evaje posli jebesjedeotemi“Pravokaoprinudniporedak“ rekladajepravoregulatordru{tvenog`ivotaidau svo jojosnoviimaobaveznost. Besjedamasu prisustvo- valipredsjednikNSRSIgorRado ji~i}, ministar pravde RS YerardSelman, ministarunutra{wihpo- slovaRSStanislav^a|o i~lanoviANURS-a.
Solana uputio pismo Ti hi }u, ^ovi }u i Dodiku
SA R JEVO
- SDA jeobjavilaupetakpismovisokogpredstavnika EU za za jedni~kuspoqnu i bezbje- dnosnupolitikuHavi jeraSolane  u ko jem se isti~e da politi~ki lideri u BiH treba daubrza ju i pro{irereformskiproces. - ^lanstvo u me|unarodnimorganizaci jamaza-  hti jevanapor da bi se zadobilopovjereweposto je- }ih~lanova,kako bi bilispremni dapozdrave nove- navodi se u pismuupu}enomliderima SDA  SulejmanuTi hi}u, SNSD-a MiloraduDodiku i HDZ-a BiH Draganu^ovi}u, prenoseagenci je.
Prilikom intervenci je povri je |en polica jac
BAWALU KA 
- Jedanpolica jac iz interventne  jedinicebawolu~kogCentrajavnebezbjednosti lak{e je povri je|en u petakprilikominterven- ci je u kafe-baru “Tal” u uliciGavrilaPrinci- pa, u nasequObili}evo, u BawojLuci. Kakonezvani~nosazna je“GlasSrpske“, polici-  ja je intervenisalaposli jedo jave da je oko 17.30 ~asovado{lo do naru{avawajavnogreda i mira u tom kafe-baru. Tokomintervencije, ~etirilica su privedena u polici ju. Tada je povri je|enjedan polica jac,ko jem je ukazanapomo} u Klini~kom centru. Drugedetaqe do zakqu~ewaovogbro ja “GlasaSrpske“ nismouspjelida saznamo.M.D.
PI[U: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glas srpske.com
@EQKA DOBRI]
zeljkad@glassrpske.com
BAWALU KA- Uzakqu-~cimaNarodneskup{tine RepublikeSrpske o prenosu nadle `nosti sa RS na BiH nemani jednogantidejton- skogstavainemo `ese o~e- kivatidaparlamentpr- omi jenisvo jezakqu~ke.
Ovo je u petakizjaviopremi jerSrpskeMilorad Dodik, povodomzahtjevavi- sokogpredstavnika u BiH ValentinaInckadaNSRS do11. junaproglasini{ta- vnimsvo jezakqu~keoefe- ktimaprenosanadle`nosti saRSnaBiHitimespri- je~iwihovostupawena snagu.- Mi{qeweVladeRSizakqu~ciNSRSdovodeu zabludu, pogre{nisuist- oganepri hvatqivi- tvrdi Incko, ko ji je, osimtoga, u ~etvrtaku Wujorku, podno- se}iizvje{taj o napretku  u BiH,izniomnogooptu`- bi na ra~unRepublikeSr- pske.Dodik je kazao da je zaRSprimjenabonskihovla{}ewa potpunonepri hvatqiva. - Akonekobudeposegnuo zatim, RS}e odlu~itinako jina~in}ereagovati- re- kao je Dodik i oci jenioda  je Inckoo~iglednopodle- gaoutiskuko ji je stvarala  jednagrupa iz
OHR
-a, ko ja jebilauvi jekprotiv RS. PredsjednikNSRSIgorRado ji~i}smatra da Incko- voizlagawepredSavjetom bezbjednosti UN pokazu je da on u BiH za uzimao{tri ji i radikalni jikurs u odnosu na pret hodnike. Dodao je da je potrebno da se NSRS, kao kolektivni organ, o Inckovompismu izjasni na sjednici ili na nekidrugina~in. Predsjedava ju}iSavjeta ministara BiH Nikola [piri}izjavio je da je uInckovomizvje{ta jubilo mnogokritike na ra~un RS, ali da je on “iza nas i damoramoraditi na tome da ne budevi{etakvihizvje- {ta ja“.-Visokipredstavniku BiHValentinInckosvo jim istupomu Ujediwenimnaci-  jama ipismomNarodnojsk-  up{tiniRSpokazao jejedn- ostranpoglednade{avawau BiH- smatrazamjenikpreds-  jedava ju}egPredstavni~kog domaParlamenta BiHMilo- rad@ivkovi}.Istakao je da je Inckovo pismoNSRS“o{trointo- nirano, neprimjereno i po- kazu je da se BiH vratila u vri jemePedi jaE{da una“. - TakavInckovpristup je pogre{aniima}esamokon- traefekat. Nemoguse osu|i- vatiqudiko ji`eledaBiH vrateuokvireDejtonskog sporazumaiAneksa~etiri UstavaBiH- rekao je @iv- kovi}.Dodao je da se u posqedwevri jemesvevi{euvi|ada “Inckoni jevisokipredsta- vnikEU, negospeci jalni izaslanikSAD“.- Akosmatra judajekr{eweUstavato{toneko `elidaoci jeniustavnost odre|enogzakonailito{to nekoUstavnomsuduuputiza- koneko jejenametnuovisoki predstavnik, azako jesesma- tradasuiza{liizUstava BiH, ondativisokipredsta- vnicinetrebadaradesvoj posao- ka`e@ivkovi}.
Kuzmanovi}: Vra}am se redovnim aktivnostima
Poku{ava se nametnu ti atmosfera ponovnog povratka bonskih ovla{}ewa od strane
OHR 
-a i ako nekobude posegnuo za tim, RS }e odlu~iti na koji na~in }e reagovati, rekao Dodik
Poslije zahtjeva visokog predstavnika da NSRS poni{ti zakqu~ke o prenosu nadle`nosti
Z
akqu ~ci Skup{tineRS nisu an ti dej tonski
INCKOVO
pismo o{trointonirano i neprimjereno
NSRS
[ef Kluba poslanika SDS- a u NSRS Borislav Boji} smatra da bi predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} treba- lo da odr`i konsultacije sa svim politi~kim partijama zbog zah tjeva Valentina In- cka da budu poni{teni skup- {tinski zakqu~ci.Potpredsjednik NSRS [ef- ket Hafizovi} rekao je da je o~ekivan i opravdan In- ckov zahtjev upu}en NSRS ida su weni zakqu~ci pro-tivdejtonsko djelovawe.
F O  O : G   L  S  S  S 
Narodnaskup{tina RS

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->