Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne090601

Nezavisne090601

Ratings:
(0)
|Views: 327|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 01, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

 
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 3886
PONEDJELJAK
1.JUNA 2009.
HRONIKA DOGA\AJI
 Vi{e informacijana strani 21
Zapaljen auto pomo}nika upra vnikazatvora
U SARAJEVU UHAP[ENIRUKIJASEJDINI IBAJRAMRA[ITI
str.
5!
i
6
Incident u dvori{tu Jovana Bendera}a u Trebinju
Bolja pozici ja za bh. proizvo|a~e
NE ZNAMDA SAM SENEKOMEZAMJERIONITI MI JEIKO PRIJETIO,REKAOBENDERA]
Drago Nedi}, direktor Kancelari je za veterinarstvo BiH
POMAK SENAJBOLJE OGLEDA NA PRIMJERUIZVOZA MESA IPROIZVODA ODGOVEDINE NA HRVATSKO TR@I[TE,KOJI NIJE BIOMOGU} DEVETGODINA, KA@E NEDI]
INTERVJU
str.
2
Alijagi}ima jo{pet miliona KM
Nakon {to je Ustavnisud BiH prihvatio diopresude Okru`nogsuda Trebinje iz2004. godine
PREMA SVEMU[TO SADAZNAMO, OVAPRESUDA JESKANDALOZNA IKONTROVERZNA,OCIJENIOSLOBODANRADULJO NAKNADI[TETE ZAIZUZETEMA[INE IKAMATAMAPONOVO ]EODLU^IVATINADLE@NI SUD
Zanatska radnja "Ali jagi}"
 
Salih Ali jagi}
str.
23!
i
24
Osumnji~ena za ubistvo supruga
Dugo vi50 firmiprema{ili 20 milionamaraka
HILJADENEPRIJAVLJENIHRADNIKA
str.
8
str.
3!
i
4
 
2
qpofekfmkbl!
1. 6. 2009.
Danassastanakruko vodstva SD
SA RA JEVO - Sulejman Tihi}, predsjednik Stranke demokratske akci je (SDA), Asim Sarajli}, nje- gov zamjenik i potpredsjednici SDA, sasta}e se danas u Sara jevu kako bi dogovorili dalje aktivnos- ti u vezi sa sazivanjem sjednice Glavnog odbora SDA i konstitu- iranja svih organa stranke.  Amir Zuki}, generalni sekretar SDA, kazao je da }e jedna od te- ma ovog sastanka biti kandidatu- ra novog mandatara za federalnog premi jera nakon ostavke Ned`ada Brankovi}a. "Rukovodstvo stranke upozna- }e se s aktivnostima i dogovorima u vezi s kandidiranjem mandatara Vlade FBiH", kazao je Zuki}. On, me|utim, ni je bio u mo- gu}nosti da govori o imenima kandidata za Brankovi}evog na- sljednika."Razgovori se odvi ja ju i vidjet }emo", rekao je generalni sekretar SDA Amir Zuki}. (Fena)
Prikupljeno 200.000 dolara
SA RA JEVO - Na humanitar- nom doga|a ju "No} hiljadu ve~e- ra", odr`anom u Sara jevu, prikupljeno je 200.000 ameri~kih dolara nami jenjenih borbi protiv mina u BiH.^arls Ingli{, ambasador SAD u BiH, naglasio je da su, i pored globalne ekonomske krize ko ja je uticala na veliki broj zemalja svi-  jeta, na humanitarnom doga|a ju u subotu nave~e prikupljena zna- ~ajna sredstva."Vlada SAD }e na ovih200.000 uplatiti dodatnih 200.000 ameri~kih dolara kako bi bio us- pje{no ri je{en problem zaostalih mina u BiH", rekao je Ingli{. Haris Pinjo, predsjednik Ameri- ~ke trgova~ke komore u BiH, na- glasio je da se "No} hiljadu ve~era" odr`ava u isto vri jeme u vi{e od stotinu zemalja {irom svi-  jeta. On je naglasio da su najve}i donatori Savjet ministara BiH i "Elektroprivreda BiH". Ve~eru, ko joj su prisustvo- vale zvanice iz javnog, kultur- nog i sportskog `ivota BiH, organizovala je Ameri~ka trgova~ka komora u BiH uz podr{ku ambasada SAD i Ka- nade u BiH. (Srna)
Po~inje isplata majskihpenzi ja
SA RA JEVO - Isplata penzi ja za maj po~inje danas, a bi}e ispla}e- ne na nivou penzi ja ispla}enih u prva ~etiri mjeseca ove godine, saop{teno je ju~e iz Federalnog zavoda PIO/MIO.Prema tome, najni`a penzi ja iznosi 296,36 KM, a prosje~na 348 KM.Za isplatu majskih penzi ja sa svim tro{kovima potrebno je obezbijediti 131.321.000 KM za348.268 korisnika, koliko }e pri- miti majsku penzi ju. (Fena)
Doga|aji
BANJALUKA - Narodna skup- {tina RS danas bi trebalo u nas- tavku 30. sjednice da razmatra Pri jedlog strategi je podsticanja izvoza RS za period od 2009. do 2012. godine.
Poslanici bi trebalo da razmatra ju i Pri jedlog strategi je podsticanja i ra- zvo ja stranih ulaganja u RS za peri- od od 2009. do 2012. godine i Nacrt strate{kog plana ruralnog razvo ja RS za period od 2009. do 2015. godine. Narodna skup{tina RS trebalo bi da da mi{ljenje i o Konsolidovanom izvje{ta ju o izvr{enju bud`eta RS za pro{lu godinu, o Izvje{ta ju Komisi je za koncesi je RS o radu za pro{lu go- dinu, Informaci ji o odlukama o po- milovanju u 2008. godini te o Pri jedlogu odluke o prihvatanju za- du`enja prema Svjetskoj banci - Me|unarodnoj asoci jaci ji za razvoj i Me|unarodnoj banci za obnovu i ra- zvoj po drugom pro jektu za uprav- ljanje ~vrstim otpadom.Kolegi jum Narodne skup{tine RS  je na sjednici odr`anoj u petak, 29. ma ja, dogovorio da u sri jedu, 10. ju- na, po~ne nova 31. sjednica, na ko-  joj }e, izme|u ostalog, po hitnoj proceduri biti razmatrani pri jedlozi zakona o izmjenama Zakona o su- dovima, o izmjenama Zakona o stvarnim pravima, o izmjenama Za- kona o privrednim dru{tvima, te Pri-  jedlog zakona o privatizaci ji dr`avnih stanova, ko ji je predlo`io narodni poslanik Lazo Mari}. (Srna)
De jan [A  JINO VI]
BANJALUKA - RS i op{tina Trebinje mora}e bra}i Salihu i Muameru Ali jagi}u da isplate jo{ bli- zu pet miliona KM ratne od{tete zbog izuzimanja repromateri jala iz njihove zanatske radnje 1993. godine, proizlazi iz odluke Ustavnog suda BiH.
Najvi{a sudska instituci ja BiH prihvatila je apela- ci ju bra}e Ali jagi}a i potvrdila dio presude Okru`nog suda Trebinje iz 2004. godine, ko ji se odnosi na ispla- tu naknade za materi jalnu {tetu za oduzeti repromete- ri jal. Takvu odluku Ustavni sud je opravdao povredom prava Ali jagi}a na pravi~an postupak i pra- va na imovinu.
"Vrho vni sud RS
i Okru`ni sud u Trebi-nju, u postupku utvr|ivanja naknade {tete za oduzetu imovinu, su o~igledno proizvoljno primi jenili relevan- tne pozitivnopravne propise, a parni~ni postupak ni je okon~an u razumnom roku", navodi se u obrazlo`enju presude Ustavnog suda BiH. Presudom Okru`nog suda iz Trebinja iz 2004. go- dine nalo`eno je RS, op{tini Trebinje i dr`avnom pre- duze}u "Metalac" iz tog grada, da Ali jagi}ima isplate blizu 36 miliona KM naknade za materi jalnu {tetu za oduzeti repromateri jal, ma{ine i nastale kamate. Od te sume {est miliona KM se odnosilo na naknadu za izu- zeti repromateri jal, oko 2,2 miliona za ma{ine, a osta- tak otpada na kamate. Nakon `albe Pravobranila{tva RS presudu trebinjskog Okru`nog suda preina~io je Vrhovni sud RS nalo`iv{i da Ali jagi}ima bude ispla- }eno 1,2 miliona KM nadoknade za pri~injenu {tetu plus kamate. Potom je usli jedila blokada ra~una op{ti- ne Trebinje sa ko jih je Ali jagi}ima preba~eno 700.000, dok je Vlada RS isplatila 1,2 miliona KM.
Budu}i da je
Ustavni sud BiH potvrdio dio presude Okru`nog suda Trebinje ko ji se odnosi na na-
MOSTAR - Ha{ki optu`enik i biv{i predsjednik nekada{nje vla- de Hrvatske Republike Herceg Bosne Jadranko Prli} ti jekom vi- kenda je boravio u Mostaru zbog o~eve smrti, potvrdili su ~lanovi njegove obitelji.
Sazna jemo kako je Prli} u Nizo- zemsku trebalo da se vrati sino}, ne- posredno nakon pogreba njegova oca Mileta na mostarskom katoli- ~kom groblju "[oinovac". ''Jadranko ne smi je razgovarati ni sa kim, niti napu{tati svo ju ku}u u Mostaru. Mo`e razgovarati s nama, ~lanovima obitelji, i pri jateljima, ali ne smi je napu{tati stan. Posebno ne smi je kontaktirati ni sa kim tko bi mogao utjecati na sudski proces Me|unarodnog suda za ratne zlo~i- ne u Hagu. Oti}i }e samo na o~ev sprovod'', kazao nam je ~lan {ire obitelji Jadranka Prli}a i podsjetio kako je ovo prvi put da se Prli} nala- zi na teritori ji BiH otkad je oti{ao u Hag u travnju 2004. godine. On je naveo da je ha{ki optu`enik dosad nekoliko puta boravio u Za- grebu i Makarskoj. "Ni tada ni je smio napu{tati mjes- to boravka. Dosad mu nisu dopu{tali da ulazi u BiH'', rekao nam je Prli- }ev ro|ak i dodao kako je on u jako dobrom zdravstvenom stanju. ''U svakom slu~a ju, nikada na nje- mu ne biste mogli re}i da je ve} ~e- tiri godine u zatvoru'', zaklju~io je na{ sugovornik. Prli} je, za jedno s Brunom Sto ji- }em, Slobodanom Praljkom, Mili- vo jem Petkovi}em, Valentinom ]ori}em i Berislavom Pu{i}em optu`en da je kao visoki du`no- snik Hrvatske Republike Herceg Bosne na razli~ite na~ine sudjelo- vao u ratnim zlo~inima po~injenim tokom 1992. i 1993. godine na po- dru~ju op{ina Prozor, Uskoplje, Jablanica, Mostar, Ljubu{ki, ^a- pljina i Vare{.J.G.
Porodica ka`e da je Prli} oti{ao samo nao~evu sahranu
Desertifiko vani policajci pi{u Incku
SARA JEVO - Decertificirani policajci }e ove sedmice od Valentina In- cka, visokog predstavnika i speci jalnog predstavnika EU u BiH, zatra`it da preispita i utvrdi odgovornost nadle`nih u OHR-u zbog opstruiranja rje{avanja njihovih problema.
"Devet godina nas ugro`ava ju Rafi Gregori jan, zamjenik visokog predst- avnika i bh. vlasti. Zbog toga }emo ove sedmice uputiti pismo Incku da prei- spita i utvrdi odgovornost Gregori jana i kancelari je OHR-a, kazao je Jovo [inik, predsjednik Saveza decertificiranih polica jaca BiH. Istakao je kako decertificirani poli- cajci pomo} o~eku ju od Tomasa Ha- marberga, komesara za ljudska prava Vi je}a Evrope, ko ji bi u BiH trebalo da do|e kra jem juna. "Pomo} od Hamarberga tra`ili smo i pismeno. Dobili smo odgovor od njega u ko jem nam se izvinjava {to rani je ni je mogao do}i u BiH, te nas je obavi jestio da je uputio upozorava ju}e pismo bh. vlastima i OHR-u zbog opstruiranja predsjedni~ke odluke Vi je}a sigurnost od 30. aprila 2007. godine da budemo vra}eni na posao", kazao je [inik.On je naglasio kako decertificirani policajci ne}e odustati od nakane da se isele iz BiH.S.V.
Danas o strategi ji podsticanja izvoza
Tra`e odgo vornost nadle`nih u OHR-u
 jo{ pet
Prli} bio u Mostaru
Poslanici se ne odri~u zaklju~aka
 V. POPO VI]
BANJALUKA - Predstavnici politi~kih strana- ka ko ji su u Narodnoj skup{tini RS glasali za zaklju- ~ke o efektima prenosa ustavnih ovla{tenja sa RS na instituci je BiH ju~e su kazali da }e ostati pri tim za- klju~cima, te da treba prona}i adekvatan odgovor na zahtjev visokog predstavnika u BiH.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko zatra`io je u petak da Narodna skup{tina RS do 11. juna proglasi ni{tavnim svo je zaklju~ke o efektima prenosa nadle- `nosti sa RS na BiH i time spri je~i njihovo stupanje na snagu.@eljko Mir jani}, {ef Poslani~kog kluba SNSD-a u parlamentu RS, izjavio je da poslanici Srpske usva ja- njem seta zaklju~aka o efektima prenosa ustavnih ovla- {tenja nisu prekr{ili Ustav BiH, te da su spremni za di jalog s visokim predstavnikom u cilju unapre|enja funkcionisanja instituci ja BiH i po{tivanja Ustava.
U ju~era{njem saop{tenju
iz SDS-ase isti~e da oni ne}e glasati za poni{tenje zaklju~aka u vezi s Informaci jom o efektima prenosa ustavnih ovla{- }enja sa RS na instituci je BiH, ukoliko se takav zahtjev na|e na dnevnom redu Narodne skup{tine RS. "SDS se ne odri~e skup{tinskih stavova i smatra ul- timativnim i poni`ava ju}im zahtjev rukovodstvu RS, naro~ito ako se uzme u obzir da visoki predstavnik uop- {te ni je reagovao na otvorene pozive Sulejmana Tihi}a i Kongresa SDA na povratak na platformu ratne tzv. Re- publike BiH", smatra SDS.
Petar \oki},
predsjednik SP-a, oci jenio je da ultimatum visokog predstavnika ni je rje{enje i da on ne bi trebalo da pri jeti RS primjenom bonskih ovla{tenja,  jer to ne vodi u stabilnosti ve} u konflikt. "Narodna skup{tina RS se na{la u delikatnoj situ- aci ji, i ovo je prvi put da se uslovno postavlja neko pita- nje ili, ili", kazao je \oki} i dodao da visoki predstavnik ne}e ukinuti skup{tinsku odluku. U DNS-u ka`u da je zahtjev visokog predstavnika krajnje poni`ava ju}i i da se ne}e desiti ukidanje skup- {tinske odluke.SRS smatra da se nikada do sada ni je dogodilo da visoki predstavnik tra`i da se poni{ti akt Narodne skup- {tine RS i da poslanici treba da prona|u adekvatan od- govor svjesni ~injenice i mogu}ih posljedica.
Konstantin [u valov,
ambasador Ruske Federaci je u BiH, izjavio je ju~e za Srnu da Narodna skup{tina RS ima odre|eni vremenski period u ko jem treba da odgovori na zahtjev visokog predstavnika. On je izrazio uvjerenje da }e biti prona|eno rje{e- nje ko je ne}e dodatno poo{triti situaci ju. [uvalov sma- tra da bilo kakve vanredne mjere nisu dobro rje{enje za BiH.
[u valov smatra da bilo kakve  vanredne mjere nisu dobro rje{enje
Nakon zahtjeva visokog predstavnika u BiH parlamentu RS
Nakon {to je Ustavni sud BiH prihvatio dio presude Okru`nog suda Trebinje iz 2004. godine
Ep!csp!tmbw!^vl-ob!•fm!ojl!pq!|uj!of!Usf!cj!. okf-!j{kb!wjp!kf!kv!•f!eb!kfj{of!ob!}fo!qsf!tv!epn Vt!ub!woph!tv!eb!CjI/ #Ob!lpo!|up!ep!cj!kf!np qsf!tv!ev!bo!hb!ap!wb!~f!. np!ob|!qsb!woj!ujn!j!vtb!sb!eokj!t!Qsb!wp!csb!oj!. mb|!uwpn!ST!qsf!ev!{f!uj eb!mkf!lp!sb!lf#-!lb!{bp!kf ^vl/
]ukiznena|en
Salih Ali jagi}
 
3
Doga|aji
1. 6. 2009.
qpofekfmkbl 
Karad`i} usri jedu nastatusnojkonferenci ji
HAG - Statusna konferenci ja u predmetu protiv Radovana Karad`i}a, biv{eg predsjednika RS ko jeg optu`nica tereti za ge- nocid, zlo~ine protiv ~ovje~nos- ti i kr{enja zakona i obi~a ja ratovanja u BiH od 1992. do 1995. godine, bi}e odr`ana 3.  juna u Ha{kom tribunalu. Karad`i}ev tim odbrane je 25. ma ja predao zahtjev za odbaci- vanje optu`nice na osnovu spo- razuma o imunitetu, prema ko jem je ameri~ki diplomata Ri~ard Holbruk u julu 1996. go- dine obe}ao Karad`i}u da ne}e biti krivi~no gonjen u Tribunalu ukoliko se povu~e iz javnog `i- vota.Odbrana je navela 15 svjedo- ka sporazuma i zatra`ila da se u sudnici odr`i njihovo saslu{a- nje, uklju~u ju}i i Holbruka, ko ji negira da je Karad`i}u obe}ao imunitet. (Srna)
"Balkanprepustiti Balkancima"
V[INGTON - Dag Bandau, spoljnopoliti~ki kolumnista, oci jenio je da je u~e{}e u kolo- ni jalnom pro jektu na Balkanu apsolutno protiv ameri~kih inte- resa i da bi za Va{ington bilo najbolje da Balkan prepusti Bal- kancima.Bandau je na konferenci ji u Va{ingtonu, ko ju je organizova- la Fondaci ja Lord Bajron u sa- radnji s Ameri~kim savjetom za Kosovo, naglasio da je ameri- ~ka i evropska politika na pros- torima biv{e Jugoslavi je "destruktivno licemjer je," u ko-  jem je jedini dosljedan "princip" da "Srbi nikad nisu u pravu". Na petosatnoj sesi ji na Kapitol hilu, ko ja je odr`ana 27. ma ja, niz eksperata je predo~io sliku situaci je na Balkanu i alarman- tne ameri~ke inici jative da se ponovo potpali balkansko "bure baruta", a nagla{eno je da se ci-  jeli ameri~ki plan za Balkan oslanja na kapitulaci ju Beogra- da i Banjaluke. (Srna)
Obno va200 ku}a
ORA [JE - Kancelari ja za ra- seljene osobe Vlade Posavskog kantona tokom ove godine pla- nira izgraditi, obnoviti i rekon- struisati oko 200 objekata u ovom kantonu, ko ji su uni{teni i o{te}eni u proteklom ratu. Iz donaci ja Ministarstva rase- ljenih osoba i izbjeglica FBiH planirano je 50 donaci ja za obnovu ku}a, a od me|unaro- dnih organizaci ja 60. Kao i prethodnih, i ove godi- ne, najve}i donator obnove po- ru{enih porodi~nih ku}a hrvatskih povratnika u ovom kantonu je Vlada Republike Hrvatske.Ona }e hrvatskim povratni- cima donirati ukupno 80 pake- ta gra|evinskog materi jala za obnovu njihovih poru{enih ku}a.Iz bud`eta Posavske `upani-  je za obnovu povratni~kih ku- }a tokom ove godine planirano je izdva janje oko 200.000 KM. (Fena)
 Vijesti
knadu materi jalne {tete za repromateri jal, Ali jagi}i- ma }e morati biti namiren iznos do {est miliona KM. Odlukom Ustavnog suda BiH dio presude za nakna- du materi jalne {tete za izuzete ma{ine i kamate vra- }en je na ponovni postupak. U Ustavnom sudu BiH kazali su ju~e da ne pos- to ji striktni rok do kada odluka mora biti izvr{ena, nakon {to bude objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", ve} da to zavisi od slu~a ja do slu~a ja.
Slobodan Radulj,
pravobranilac RS, izjavio je da }e se Pravobranila{tvo o odluci Usta- vnog suda BiH izjasniti nakon {to je detaljno prou~i, ali doda je da je ve} sada jasno da je donesena po ~u- dnim kriteri jumima. "Prema svemu {to sada znamo, ova presuda je skandalozna i kontroverzna", ka`e Radulj. U Pravobranila{tvu RS su nezadovoljni, jer je Ustavni sud BiH prihvatio rani je osporenu argumen- taci ju i nalaze vje{taka da je zanatska radnja Ali jagi- }a imala oko 4,1 tonu srebrnih elektroda, ~i ja je vri je- dnost proci jenjena na oko 4,4 miliona KM. "Rani je je u sudskom postupku dokazano da se ni je radilo ni o kakvim srebrnim, ve} o obi~nim elek- trodama. Mi i dalje osta jemo pri tome. Zbog toga je podignuta i krivi~na pri java protiv onih ko ji su sa~i- nili zapisnik pri izuzimanju imovine iz zanatske ra- dnje i vje{taka", isti~e Radulj.
Ekspertska komisi ja
ko ju je formira- la Vlada RS, naime, dovela je u sumnju ta~nost zapi- snika komisi je op{tine Trebinje ko ja je 1993. godine izuzimala i popisivala imovinu radnje bra}e Ali jagi- }a. Komisi ja je tada nevjerovatnim oci jenila navode da je tako mala limarsko-bravarska radnja imala ~ak ~etiri tone srebrnih elektroda u vri jednosti od 4,4 mi- liona KM. Oni su, pak, smatrali da se vri jednost sve rasprodate imovine radnje "Ali jagi}" kre}e oko 1,2 miliona KM bez kamata. Zbog toga je 2005. godine Centar javne bezbjednosti Trebinje podnio izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu zbog osnovane sumnja da je Salih Ali jagi} tokom parnice upotrebljavao ne- istinitu poslovnu dokumentaci ju i prikrivao stvarno poslovanje firme 'Ali jagi}'". Trebinjska polici ja po- dni jela je tada izvje{taj i protiv vje{taka ko ji su ut- vr|ivali visinu {tete.
Obrad Raj~e vi},
tu`ilac Okru`nogtu`ila{tva Trebinje, izjavio je rani je da je Salihu Ali-  jagi}u, s obzirom na to da pored bh. ima i dr`avljan- stvo Hrvatske, preko Ministarstva pravde BiH dva puta upu}ivao poziv BiH, da se izjasni o ovoj pri javi, ali da je to bilo bezuspje{no, zbog ~ega istraga sto ji u mjestu.Bra}a Ali jagi}i ju~e nisu `eljeli da komentari{u odluku Ustavnog suda BiH, navode}i da }e to u~initi tek kada dobi ju sve papire.
O naknadi{tete zaizuzetema{ine ikamatama pono vo }eodlu~i vati nadle`nisud
Ali jagi}ima miliona KM
Ministarstvo finansi ja i trezora BiH nema instrumente za u{tede u bh. instituci jama
Ne {tede na puto vanjima i komisi jama
N. KRSMAN
SARA JEVO - Ministarstvo finansi ja i tre- zora BiH ne mo`e spri je~iti rastro{nost u bh. in- stituci jama i njihove velike izdatke za putovanja, reprezentaci je, dnevnice i rad u ko- misi jama, potvrdio je ju~e Fuad Kasumovi}, za- mjenik ministra finansi ja i trezora BiH.
"Sve instituci je ima ju predvi|ene iznose za ove tro{kove u godi{njem bud`etu. S obzirom na trezorsko poslovanje Ministarstvo im mo`e obusta- viti isplatu ako oni prekora~e te tro{kove. U praksi  je te{ko provesti u{tede na ovim stavkama, ali to }emo spri je~iti kada uskoro po~ne s radom jedinica interne revizi je", kazao je Kasumovi}.
Sindikat zaposlenih
u instituci ja- ma BiH nedavno je upozorio da }e stupiti u {trajk ako se mjere {tednje svedu samo na smanjivanje plata zaposlenicima. Podsjetili su poslodavca da u{tedu od 40 miliona KM, prema zahtjevu Me|u- narodnog monetarnog fonda, mogu napraviti i smanjenjem svo jih dnevnica, reprezentaci je i rada u komisi jama. Remzi ja Kadri}, predsjednik Komisi je za administrativne poslove Parlamentarne skup{tine BiH, ka`e da je pokrenuo inici jativu za smanjenje dnevnica i naknada za rad u komisi jama. "Pokrenuta je inici jativa da se prepolovi na- knada za rad u komisi jama i da niko od poslanika i delegata po ovom osnovu ne mo`e dobiti vi{e od 500 KM mjese~no. Sada samo za rad u ad hok ko- misi ji poslanici naplate po 490 KM mjese~no. Zna- tno manja su primanja za redovan rad u komisi jama, ona su oko 60 KM mjese~no", kazao  je Kadri}.Doda je da je ve} bilo inici jativa da se ne pla- }a ju dnevnice za putovanja u zemlji, posebno ako su to dnevnice za dolazak na sjednicu komisi je ili parlamenta.
"Ni je pro{la ta inici jati va,
aliponovi}emo je. Ako ~lanovi za jedni~ke komsi je ne budu pristali na to onda neka se pravda ju javnosti za{to u ovako te{koj ekonomskoj situaci ji napla}u-  ju svaki svoj korak dok obavlja ju redovne akti- vnosti zbog ko jih su izabarani", ka`e Kadri}, ko ji je zapam}en i kao pokreta~ propale zakonske inici ja- tive za isplatu penzi ja od nekoliko hiljada KM za poslanike i delegate. Kasumovi} nagla{ava da je Savjet ministara BiH pri je dvadesetak dana donio odluku o osniva- nju jedinice za internu revizi ju ko ja }e pratiti tro- {kove u svim bh. instituci jama, a do tada samo mogu konstatovati koliko je ko potro{io.
Samo za rad u ad hokkomisi ji poslanici naplate po 490 KM mjese~no
U praksi je te{ko pro vesti u{tede na ovim stavkama, ali to treba da spri je~i budu}a jedinica interne re vizi je, kazao Kasumo vi}
FOTO ARHIVA
Prema svemu {to sada znamo, ova presuda  je skandalozna i kontro verzna, ka`e Radulj
Zanatskaradnja"Ali jagi}"
FOTO ARHIVA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->