Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nonage vinode 3.pdf

Nonage vinode 3.pdf

Ratings: (0)|Views: 12,992|Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Aug 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/14/2015

 
 Page 1
ෝේ ෝ
3
ඉකන ් ෝ 
,
ංග ඇෙ හ හ ා ග. ො ෝා ඉනා ැා
TV /
ත  ා. ා අ ෙන ෙනන ැ
,
ේ දාත නන ැ
,"
ගහන ෑ ඇන
,
  එත  ෙන
"
ා වා.  ො ා  
,
ඇදනත අාය.  න  වෙන ඇද
,
්ස  ෑ  ඇ. ෑ ෙන 
2
ැක ්ස ඇදන උ...
 "
ොෝ ෝ ක ේ හමන නන
?
 උ් ඉකන න...  න ඕන උ
,
ල ය"
 
ොො  ෑ ඔකො ඇ ්
,
 "ෝා ෑ ැැ්ය" ා වා. ෝා ැෙාන ා
 
 ෙන
;"
ැන  න
,
ේ ැත ැා
,
අ ත ො න හ ෙන... "ා ඇ දක ාඉන ැ නා.  ඉකන ගහන හ ෙත.."ොො ැන ් ැත
,
අ ශ්
?"
ා ෝා ඉන හා මන ඇ.
 "
ැ ෝා
,
ො ා ෝා"
"
ා
..
ා
..
ා
..
ා ... " ා ෝා ොන හා  ෙන"  ො ැ ේ ොනක  ැ ා   ෙන එ"
 
ෝා ාෙා
.
එත එක  ොඩ ඉන ද ් ා ... ෝේ  ්උ
,

 
 
 Page 2
"
ො සං න
?
 වා න න ඉන .. .ො ණ ේ ැනන
?...
හෙන ... "
 "
ෝ ෝ  ෝල ැන
?
 ෙනන අන 
?
එත  න ැන  අනන. ගහන ැන ෙන
,
ඉක "
 
 ඉක ගහන ැන ේා... "  ෙන  ැද ඔකො... ො න  ජන"
 
  ෙත ෝ  හ හ
,
 න නනත  හ ෝා ා ඉ..
 
ෝා ො හමන හමන
, TV
 ා ා
15
 ෑ ැ. ල ෙත ා
,
 එ ඉ උ ෝා..
 "
අ්න... ඔ  ා ඉ ච ල
,
 න... න ෝප ොොන" ා ැගා ගා.
 
 ඇ ා
,
ඉච ෑ 
,
ෙන ෝප ෝා ඉ  ො
,
ෝා  ේ්.
 "
්. ඔ ෑ  ාන අ ලාේ ක ො.... අ ඊ ඉ ච ාන ැ 2 ත ා
 
ාන එ... ැන ඔ ොද ක ාන
,
ො න  ා ැ ැ "
 
ක අ ො"ෝ ොඩක හන " ා ේ නැලන ා ් ඇ
, "
ප ප" ා ෑ එ  ැ.... "ැන  ත
 
එක ො අන""ඔ  ැ පලන   ාන අ  ොල ට... " ො අ ඉ උ ෙන
, "
ැන අත ෝා
,
ඔ  අෙ න ළන" ාෝා ගහන ළනන බ ව ැ උා.  ල  ෑත අෙ ළන ගා."ැන ඔ ලාේ
 
ොය ොලටය ේ ල  ො ... අත
 
 ් ා
,
ැන ෙන  ""ෝ හව ා ල න 
?"
ා  දා   හා උා... "ා නන
,
ේෙ ැ ා ලොන.. ඒ නන
,
උඹ... ා ා ා
,
තා". ොො ාෙ න හා...  ෝා ා ඉ ච ය
,
 ාන
,
ෝාේ ෙ ොද...  ොො යන ා නන
?
  ද ජා හා... ා ෙැ හා...
 
"්.. ැන ලා ේ අ ාච ො
,
න ාන.... ඉක" ා නැන ා ඇෝා
,
ේ  ලාේ ො එා.   ා ෙන ක 
,
 හ හ න නෙත... ස රක ැ ෑ ාෙ ො එා... "තන...
 
ා ා නැන ඔඇ
,
ෝා  ා
,
   2 ක ෙැා..."ො ා ො ැය... ේ  න ෝ න ා ද". ා ෝේ  ේ ෑඑ ා ො ප ා..."්... ැන අත ාන
,
 ැ ේ න ාන... " අප උත ෝා ෙන  න  ා
,
 ෝේ   ෑ ල ෑා.
 
"ා ො ා ැන... ෙැ ඇන ඇෙ
,
ලක ේ ැන ේ න ෑ ා...ොච ත ක
,
න
? "
ා හා උා.
 
"නෝව ඉන ෙැ
 
ඔකො න ඕන ො ැ ා
,
 න ... ා ාා" ා ා හා උා.. න  ා  ඔ ඉ්ා
.
 
"ඔ ඉ ා නන ොේ අ
?
ො ඉ  ා
,
ෙ ල ාන " ා අ ා. ඔකො ඉ  ල ෑා. ල ෙක ෙත ෝා
,
එ  ා
,
න පා.."ාන ඕත... "   ැා බ ොප ච ල ෙ ා.
 
"්.. ැන ඔ ොල ටන  න ත එ න... ඕත  ඕ
?"
 ඔ ොල ටන න ත වා. ස ැ  ය... ෝ ො  ැ ට
.
 
 Page 3
  ො  තා ් ැතන  ක ා ේ... ොො අාන ෙන
,
 ෝ ොන උත ...
 "
ැන ැගා ඕ ොන.... ".  ැගා ත එක...
 "
ඔො හන... ො ඔ ් ැතත  නන
?...
 න  ො න"..ේ උතා අාථ උා   තා...  ෝා ො ගහන අත ැත ැ...
 "
  හ ... ො  වා න  අලාෙ ඉන 
?
ො සං තනනැ... නග ඇා න
?""
ැ ෝා...  අාන  න  අලාෙ හ... ැ ො ොඩක ගා"
 "
,...
ොඩක ගා...   න ො එක ො ්... ැන  ඉ ැ ""ැන ා ාන ඕන
,
තා
?
අ ා  ා අඳ අය ැැ් න... ා ඉඋා න ාත අෙ ාත එ." ා ැගා ගා.. ා ගහන
,
ෝේ
under skirt
එය
,
සළ ම ඇ උ 
,
ාත අෙ ාා ගා... ො
,
ෝා ය එ ෙ  එ  හ...
 "
්... ැන ය
 
ඇා
,
ා ො ා න..." ා ා නන අා  ෙත.
 
 ය ඇ ෝා ෝා ො ාන න ෙත..  ාක ැ ෝා
;"
ැන අ ෑෝ එ අෙ ො ේ ොනඩ ොන.... ඊ ්අ  න ොන ේඅේ...  ො අලන අ ෙල ැන... "
 "
ො ො... ේ න  ොට ොන...... ත ොන... අ් ඇඟල ා
,
ො ොන....්".   සද ෝේ ඇේ ො න ො
,
ැ ැ . හ ෙන ෝා ේදා ැා...
"
ො ෝ  ේෙේ.... ආ ෝ ෝ  ව න අව
?
ආ... ... ැ ාෝො ෝ ා නන"  ෝා ්න ේ ය  යන ෙැා... ොා උා නන ැ... වාව
,
 "අෝ... "  ාත එක ඇ ැ... නඅලෙත ෝා
, "
ැග ොන ලා" ා ා උ ඇ... ගත එක
,
ේ ල ා ෝා ෙෙ ෙෙ ගා... ේ ැෙ බඔකො ැ්...
 "
අන ෝා
,
 ඕෑමන ඉ එ උන... ත මක න...   න ෝා...අන ෝා ෙන එෝ..." ා  ෙත ොැෙන ඉල...
 "
මහක... ෝ ො ෝ මහක නන... මහක
,
 ේ ැාක ....ෝ ොනක... ොනන ගන ැ  ෝ නන ැ
?
ැගා ා ො ොනැන... අත ඕ උොත
,
ෝ  ොේ ඇ න ාල එලා ෙනන
,
නා. "
 "
ැ ැ ෝා අත නන න... ".  ඊ ්අත ැේෙ ෙනන  ෝා ොන ො අත  අ.. ෝා ො ා
;"
අ ා අෙ ා න ැන...". ඊ ්ා ඇන ෝා
;"
අ  ඇන හ ය
 
එ ොන... ඊ ්ගහන ෝ ාන අ ළනන  ැපඑන.... එ ඇ න යට ැලක... ැාන ාන ය  ා  නන...ේ  ඉච  ෙවක ඇ එ ... එ ාච න ා ැ.."
 "
.. ො ා
5
ක ා... ක නන ැ න... ැත නා න..". ා ෝාා ගා.
 
ෝේ ය එ ෝා
,
වා ද ංග ෙා
,
 ළනන ැප එන ැ... ැව
,
අ  ඉන ව  . ා
,
ෝේ 
,
 ච  ෙවන හෙඅන අදන ක ැ ා
,
ඇන හ මච නග මා එ ඇ ෙ
,
ෙ

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->