Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LOZAN.pdf

LOZAN.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 12|Likes:
Published by Bilgi Paylaşımı
Lozan Antlaşması
Lozan Antlaşması

More info:

Published by: Bilgi Paylaşımı on Aug 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2014

pdf

text

original

 
-1-BARI
ù
ANDLA
ù
MASI(Traile de Paix)Lozan, 24 Temmuz 1923(Metin)
Bir yandan,
 Britanya
 ø 
mparatorlu
 ÷ 
u, Fransa,
 ø 
talya, Japonya,Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devletleri,
Ve öte yandan,Türkiye 1914 yılından beri Do
÷
unun dirli
÷
ini bozan sava
ú
durumuna, birlikte, kesinlikleson vermek iste
÷
iyle,Ve kendi uluslarının ortak genlik ve mutlulu
÷
u için gerekli olan dostluk ve ticaretili
ú
kilerini aralarında yeniden kurmak amacı ile,Ve bu ili
ú
kilerin devletlerin ba
÷
ımsızlık ve egemenli
÷
ime saygı ilkesine dayandırılmasıgere
÷
ini dü
ú
ünerek, bu konuda bir Andla
ú
ma yapma
÷
a karar vermi
ú
ler ve yetkili Temsilcileriolarak.:
 Büyük Britanya ve
 ø 
rlanda Krallı
 ÷ 
ı Birli
 ÷ 
i, Deniza
 ú
ırı Britanya ülkeleri yüce Kralı ve Hindistan
 ø 
mparatoru :
ø
stanbul’da Yüksek Komiser Soylu Sir Horace George MontaguRumbold, Baronet G.C.M.G;
Fransız Cumhuriyeti :
Fransa Büyükelçisi, Cumhuriyetin Do
÷
uda Yüksek Komiseri, Lejyon Donör ulusalni
ú
anının Grand Ofisye rütbesine sahip General Mösyö Maurice Pellé;
 ø 
talya Yüce Kralı :
Senatör,
ø
talya Büyükelçisi,
ø
stanbul'da Yüksek Komiser, Sen Moris ve Lazar ve Kuron Ditali ni
ú
anlarının Gran Kruva rütbesine sahip soylu Marki CamilleGarroni;Atina Ola
÷
anüstü Temsilcisi ve Orta elçisi, Sen Moris ve Lazar ni
ú
anlarınınKomandör ve Kuron Ditali ni
ú
anınınGrand Ofisye rütbesine sahip Mösyö Jules César Montagna;
TÜRK
ø
YE'N
ø
N S
ø
YASAL ANDLA
ù
MALARI
Bu nedenle, Lozan Barı
ú
Andla
ú
ması yapılıncaya dek, Berlin'deki Büyükelçilikte bırakılan Numan Tahir Bey (Seymen),
ø
sviçre Büyükelçili
÷
ine ba
÷
lı olarak, siyasal olmayani
ú
leri yürütmü
ú
tü. Lozan Andla
ú
masından sonra, Almanya Rudolf Nadolny'yi 1924Haziranında Elçi sanı ile Türkiye'ye göndermi
ú
ti, ilkin
ø
stanbul'da göreve ba
ú
layan AlmanElçisi 30 Mart 1925 günü Büyükelçi sanı ile Ankara'da güven mektubunu sunmu
ú
tur. Ona
 
-2-
kar 
ú
ılık, Türkiye Hükümetinin, Lozan Andla
ú
ması yürürlü
÷
e girer girmez, Berlin'e Büyükelçiolarak yolladı
÷
ı Kemalettin Sami Pa
ú
a 21 Haziran 1925 günü güven mektubunu sunmu
ú
tur.Avusturya ile : Mondros Silah Bırakı
ú
ılmadan sonra Osmanlı Devleti Avusturya ile deili
ú
kilerini kesmek zorunda kalmı
ú
tı. Bu arada Avusturya, Macaristan'dan ayrılıp bir Cumhuriyet olmu
ú
tu. Osmanlı Devletinin Viyana’daki son Büyükelçisi Hüseyin Hilmi Pa
ú
aile Avusturya
-
Macaristan'ın
ø
stanbul'daki Büyükelçisi John Von Pallavicini yurtlarınadönmü
ú
tü. Lozan Andla
ú
masından sonra, Ankara'da ilk Avusturya Elçisi Auguste Kral25 Kasım 1924 günü ve Türkiye'nin ilk Viyana Elçisi Hamdi Bey (Arpa
÷
) 1925 yılıHaziranında güven mektuplarını sunmu
ú
lardır.Macaristan ile : I. Dünya Sava
ú
ından sonra Avusturya'dan ayrılarak yeni bir Cumhuriyetolan Macaristan'ın Türkiye'ye yolladı
÷
ı ilk Elçi Dr. Tahy de Tavar 11 Mayıs 1924 günü veTürkiye'nin ilk Budape
ú
te Elçisi Hlüsrev Bey (Gerede) ise 9 Mayıs 1924 günü güvenmektuplarını sunmu
ú
lardır.Bulgaristan ile : I. Dünya Sava
ú
ı sonunda Sofya'daki Osmanlı Elçisi Safa Bey ile
ø
stanbul'daki Bulgar Elçisi Nedelko Koloucheff ülkelerine dönmü
ú
lerdi. Türkiye 1923
ù
ubatından ba
ú
layarak Sofya'da ve Bulgaristan 1924 yılından ba
ú
layarak 
ø
stanbul'da yarıresmi temsilciler bulundurduktan sonra, ilk Türk Elçisi Servet Cemal Bey (Balısoy) 1924A
÷
ustosunda Sofya'da ve ilk Bulgar Elçisi Todor Pavlov 5 Mayıs 1927 günü Ankara'dagüven mektuplarını sunmu
ú
lardır.Polanya ile : 1. Dünya Sava
ú
ından sonra kurulan Polonya Cumhuriyetinin Ankara'yayolladı
÷
ı ilk Elçi Romanı Knoll 25 Haziran 1924 günü ve ilk Türk Elçisi
ø
 brahim Tali Beyde, bir kaç gün sonra Var 
ú
ova'da güven mektuplarını vermi
ú
lerdir.Çek - Slovak Devleti : I. Dünya Sava
ú
ından sonra kurulan bu Cumhuriyetin ilk AnkaraElçisi Dr. Rud Svetlik 18 Ekim 1925 günü ve Türkiye'nin ilk Prag Elçisi Vasıf Bey (Çınar)da 22 A
÷
ustos 1925 günü güven mektuplarını sunmu
ú
lardır.
 Japonya Yüce
 ø 
mparatoru :
Soley Levan ni
ú
anının birinci rütbesine sahip Roma ola
÷
anüstü ve yetkili BüyükelçisiMösyö Kentaro Otchiai Jusammi;
Yunanlılar Yüce Kralı :
Eski Bakanlar Kurulu Ba
ú
kanı Sovör ni
ú
anının Gran Kruva rütbesine sahip MösyöEleftherios K. Vénizelos,Londra ola
÷
anüstü Temsilcisi ve Ortaelçisi Sovör ni
ú
anının Komandör rütbesine sahipMösyö Démètre Caclamanos;
 Romanya Yüce Kralı :
Ortaelçi Mösyö Constantin
ø
.Diamandy,Ortaelçi Mösyö Constantin Contzesco;
 
-3-
Sırplar -Hırvatlar 
-
Slovenler Yüce Kralı :
Bern ola
÷
anüstü Temsilcisi ve Ortaelçisi Mösyö Doktor Vliloutine Yovanovitch;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti :
ú
i
ú
leri Bakanı, Edirne Milletvekili
ø
smet Pa
ú
a, Sa
÷
lık ve Sosyal Yardım
øú
leri Bakanı,Sinop Milletvekili, Doktor Rıza Nur Bey,Eski Bakan, Trabzon Milletvekili Hasan Bey;Sayın ki
ú
ilerini atamı
ú
lardır. Adları anılan bu ki
ú
iler, yöntemine uygun ve geçerli görülen,yetki belgelerini sunduktan sonra, a
ú
a
÷
ıdaki maddeleri kararla
ú
tırmı
ú
lardır :
M :IS
ø
YASAL HÜKÜMLERMadde l
— 
øú
 bu Andla
ú
manm yürürlü
÷
e konulması gününden ba
ú
layarak, bir yandanBritanya
ø
mparatorlu
÷
u, Fransa,
ø
talya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp -Hırvat - SlovenDevletleri ve öte yandan Türkiye ve onların uyrukları arasında barı
ú
durumu kesinlikleyeniden kurulmu
ú
olacaktır.Taraflar arasında resmi ili
ú
kiler kurulacak ve onların toprakları üzerinde diplomasi vekonsolosluk memurları, yapılacak özel anla
ú
malar bozulmaksızın, devletler hukukunun genelilkeleriyle belirlenmi
ú
haklara sahip olacaklardır.
KES
ø
M : I1. TOPRAKLARA
ø
L
øù
K
ø
N HÜKÜMLER :Madde 2
— Karadeniz'den Akdeniz'e dek Türkiye'nin sınırı a
ú
a
÷
ıdaki biçimdesaptanmı
ú
tır. (Ekli bir numaralı haritaya bakılması) :Birincisi - Bulgaristan ile :Rezvaya a
÷
zından Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarının Meriç üzerindekesi
ú
ti
÷
i noktaya dek;Bulgaristan'ın bugün çizilmi
ú
oldu
÷
u biçimde güney sınırı;
ø
kincisi - Yunanistan ile :Oradan Arda ve Meriç ırmaklarının birle
ú
ti
÷
i noktaya dek;Meriç yata
÷
ı;Oradan Arda kayna
÷
ına do
÷
ru bu ırmak üzerinde ve Çörek -Koyun hemen çevresindeolmak üzere, toprak üzerinde belirlenecek bir noktaya dek;Arda yata
÷
ı :Oradan güney - do
÷
u do
÷
rultusunda Bosna Köyün bir kilometre yukarısında Meriçüzerindeki bir noktaya dek;Bosna Köyünü Türkiye'de bırakan belirgin ölçüde düz bir çizgi. Çörek köyü, be
ú
inciMaddede anılan Komisyonca halkın ço
÷
unlu
÷
unun Türk ya da Rum olarak belirlenmesinegöre, Türkiye'ye, ya da Yunanistan'a verilecektir. 11 Ekim 1922 gününden sonra bu Köye göçetmi
ú
olan halk bu konuda hesaba katılmayacaktır.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->