Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prácticas I

Prácticas I

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by Luz Varela Armas

More info:

Published by: Luz Varela Armas on Jun 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2010

pdf

text

original

 
 Indica o tipo de cambio fonético que se producíu en cada un dos seguintescasos:
 NŌUACŬLA
> navalla
-
Ō
>
> a
(asimilación total)
-
CŬLA
> cla
(síncope) >
lla
(en posiciónintervocálica os grupos iniciados por consoante oclusiva p’l, k’l, t’l, k’l – evolucionan a lateral palatal [λ])
LĒGALĬTĀTE
> lealdade
-
G
> Ø
: a velar -
G
- +
A
,
O
,
U
desaparece comooclusiva sonora intervocálica nas palabrasmáis antigas.
-
Ĭ
> Ø
: existencia de dúas vogais pretónicas, polo que se perde a máis próxima á vogaltónica.
-
-
TĀTE
> -dade
: sonorización da oclusivainterdental xorda.
ECCLĒSĬŎLA
> Grijoa > Grixoa (top.)
-
E
> Ø
: aférese
-
CC
> g
:-consoante longa > consoante breve-sonorización da oclusiva velar xorda.
-
CCLĒ
>
 
gri
:
-
l >
por disimilación.
-
Ē
> i.
-
-
SĬŎLA
> -xoa:
-
> [
 
]: palatalización por influencia doiode.
-
-
L
- > Ø
: perda do -l- intervocálico.
MELIMĔLLU
(por 
MELIMĒLU
) > marmelo
-
MEL
- > mar-
:
-
mel- > *mer-: -l final de sílaba > r, proceso de nivelación entre lateral evibrante común en galego / disimilaciónentre líquidas.
-
*mer- > mar-: tendencia á abertura de[e] en [a] ao estar en contacto con
.
-
I
> Ø
: tendencia á desaparición da vogal pretónica interna.
-
-
-> [me]
.
-
LL
> l
: consoante longa > consoante breve.
-
-
U
> -o
.
RŎTŪNDU
> redondo
-
T
> d
: sonorización da oclusiva interdentalxorda.
-
Ū
> [o]
.
-
Ŏ
> e
: disimilación vocálica.
-
-
U
> -o
.
ĒRĬCĬU
> riço > rizo
-
Ē
> Ø
: aférese
.
-
[kj] > [ts] > [
]
: xeración dun fonemaafricado dentoalveolar xordo, malia estar en posición intervocálica, que se transformaríamáis tardiamente na interdental.
-
Ū
> [o]
.
CRĬBRU
> crivo > cribo
-
BRU
> bo
:
 
-
 perda de
nos grupos consonánticosformados por 
oclusiva + r 
, ademais de por disimilación do
da sílaba inicial.
-
Ū
> [o]
.
TALE
> med. atal
-
Ø > a
: prótese
.
-
LE
> l
: perda do
 –e
final despois de
(apócope).
FRATRE
> frade
-
T
> d
: sonorización da oclusiva xordainterdental
.
-
TRE
> te:
 perda de
nos gruposconsonánticos formados por 
oclusiva + r 
,ademais de por disimilación do
da sílabainicial.
PRŎPRĬU
> propio
-
PRI
> pi:
 perda de
nos gruposconsonánticos formados por 
oclusiva + r 
,ademais de por disimilación do
da sílabainicial.
-
Ū
> [o]
.
FŎLLĬCĀRE
> folgar 
-
> [f 
]
(
Ŏ
>
).
-
LL
> l
: consoante longa > consoante breve.
-
Ĭ
>
 
Ø
: perda da vogal pretónica interna.
-
C
> g
: sonorización da oclusiva velar xorda.
-
E
>
 
Ø
: apócope.
MĒMŎRĀRE
> arc. e dial. nembrar > lembrar 
-
Ŏ
> Ø
: perda da vogal pretónica interna.
-
E
>
 
Ø
: apócope.
-
-m’r- > -mbr-
: aparición dun [b] epentéticono grupo
 –m’r-
.
-
M
> n > l
: disimilación consonántica entrenasais
CANTĀRE
> cantar 
-
E
>
 
Ø
: apócope.
CHRŎNĬCA
> com. crónica > med. corónica
-
Ŏ
>
.
-
CHRO
> coro
: anaptixe, intercalación dunhavogal no interior dun grupo consonántico(só en casos limitados).
ĬNTER 
> entre
-
Ĭ
>
[
e].
-
-
TER 
> -tre
: metátese da consoante vibranteen posición final absoluta.
QUATTŬŎR 
> quatro > catro
-
KW
> k 
: simplificación de [kw] ao ir seguido de [a] tónico.
-
TT
> t
: consoante longa > consoante breve.
-
 
TTŬŎR 
> tro
:
-
ŬŎ
> [o].-metese da consoante vibrante en posición
GLŎBĔLLU
> lovelo > novelo > nobelo
-
GLO
> lo
: perda da consoante oclusivainicial do grupo
 gl 
(que, raramente, podeevolucionar a
bl 
).
-
Ĕ
> [e]
(e non [
]): metafonía polo – 
Ŭ
final.
-
LL
> l
: consoante longa > consoante breve.
-
l- > n
: disimilación consonántica.
-
Ū
> [o].
 
AUSCŬLTĀRE
> escoitar 
-
AU
- > e
-:
-
monotongación do ditongo
au
en
a
(por disimilación co
Ŭ
)
-
a > e
: cambio ou confusión de prefixo.
-
CŬL
> coi
:
-
Ŭ
> [o]
-
vocalización de
implosivo en
i
.
-
E
>
 
Ø
: apócope.
TŌNSŌRĬA
> tesoira
-
TŌNS
- > tes
:
-
Ō
> e:
disimilación vocálica regresiva.
-
NS
> Øs
: asimilación regresiva condesaparición do primeiro elemento.
-
-
SŌRĬA
> -soira
: metátese de iode
ŎBSCŪRU
> escuro
-
ŎBS
> es
:
-
Ŏ
>
> e
: disimilación vocálica.
-
BS
> Øs
: alteración da sílaba inicial,desaparecendo a bilabial.
-
Ū
> [o].
PRŌ
– 
ILLU
> por – lo > pol – lo > polo
-
PRŌ
> por
: metátese de
en posicióninterior.
-
I
> Ø
: aférese (atonicidade).
-
por – lo > polo
:
-
rl > ll
: asimilación regresiva.
-
ll > l
: simplificación da xeminada.
-
Ū
> [o].
EMERĬTA
> Mérida (top.)
-
E
- > Ø
: aférese.
-
T
> d
: sonorización da oclusiva xorda.
BĬLANCĬA
> balança > balanza
-
> ba:
asimilación regresiva.
-
CĬA
> ça > za
: palatalización de k por influencia do iode.
FLŌRE
> fror > arc. e pop. frol (cf. com.
 flor 
)
-
FL
> fr
: asimilación consonántica
-
Fror > frol
: disimilación consonánticaentre vibrantes.
-
E
- > Ø
: aférese.
PŎST
> pois > pop. poise
-
-
T
> Ø
: desaparición da consoante oclusivaen posición final.
-
> poi
: epéntese de
i
.
-
Ø > e:
paragoxe.
HEBDŎMĀDA
> med. domãa
-
H
EB
>
Ø
: aférese.
-
-
D
- > Ø
: síncope.
-
Ā
> ã
: nasalización por influencia do
m
.
ERĒMĪTA
> ermida
-
ERĒ
> er 
Ø
: síncope da vogal pretónicainterna.
-
T
> d
: sonorización da oclusiva xorda.
CALAMĔLLU
> caramelo
-
LA
> ra
: disimilación entre líquidas.
-
LL
> l
: simplificación da consoantexeminada.
-
-
U
> [o].
ŎLĪUĀRĬA
> olveira (arc. e top.)
-
ŎLĪ
- > olØ
: síncope da vogal pretónica.
-
ĀRĬA
> aira > eira
: metátese de iode.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->