Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2325

SHnr2325

Ratings: (0)|Views: 1,018 |Likes:
Published by Adina Urs

More info:

Published by: Adina Urs on Aug 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

 
CMYK 1
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WW WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
Sursa: meteo.ro
METEO
Minim 18
0
CMaxim 30
0
C
Deva
Minim 18
0
CMaxim 30
0
C
Hunedoara
Minim 17
0
CMaxim 29
0
C
Brad
Minim 18
0
CMaxim 28
0
C
Petroşani
CURS VALUTAR
EURO
USDFRANCULELVEŢIAN
3,5843 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
 Anul X
z
Nr. 2325 Miercuri, 14 august 2013, 16 pagini
Preţ: 80 bani
 DEŢINUTUL EVADAT DE LA PENITENCIARUL RCEA MARE NU FUSESE CAPTURAT IER
4,4250 RON3,3243 RON
5,1424 RON
 
Pagina
 7 7
Pagina
33
Ne face deosebită plăcere să vă transmitem,cu prilejul zileinumelui, urări desănătate, liniştesufletească şibucurie.La mulţi ani! Adolf Mureşan,SindicatulEnergeticienilordin Reţele ElectriceHunedoara 
 Să aveţi partede sănătate,multe realizări şi să vă bucu- raţi de o viaţă frumoasă!  La mulţi ani, de ziua numelui! Vasile Iorgovan, Director executiv AJOFM Hunedoara
Sărbătoarea Sf.Maria să fie sem-nalul unui nou început, să aveţiparte de un drumpresărat cu bucurii, împliniri, sănătate,fericire şi succes!Gheorghe FirczakDeputat Uniunea Culturală a Rutenilordin România 
 Sf. Maria să vă deasănătate şi o viaţămai bună. Să aveţi  parte numai declipe minunate, debucurii şi fericirealături de familie şi cei dragi. Ing. Ioan Radu,director al SC  Hidroconstrucţia Râul Mare Retezat  Să aveţi o zi superbă şi să văbucuraţi de ziuanumelui la fel cum florile se bucură delumina soarelui. Lamulţi ani!  Ioan Sebastian BARA - Director -  Manager  Biblioteca Judeţeana „Ovid  Densusianu“ Deva
Judetul Hunedoara se conecteaza cu lumea via "Biblionet"
 A cincea e A cincea eapă aduce pr apă aduce pr ogogamul în t amul în t oaoae biblioe biblioecile publiceecile publice
Judeţul Hunedoara se conectează cu lumea via "Biblionet"
 
Z
eci de pliante ceconţin informaţiidespre cum se potpreveni incendiile au fost împărţite, ieri, de pompie-ri în cadrul unei acţiunice s-a desfăşurat în şasemunicipii, oraşe şi comu-ne din judeţ.Derulată în colaborarecu E.ON România, subsloganul „Preveniţi ghini-onul”, activitatea a urmă-rit conştientizarea opinieipublice asupra pericolelorla care se poate expune încazul nerespectării măsu-rilor şi regulilor de com-portare specifice tipurilorde situaţii de urgenţă. Ac-ţiunea a fost aleasă să sedesfăşoară într-o zi, consi-derată de superstiţioşi, „aghinionului” -marţi 13. Deasemenea, în acest sens,pliantele distribuite popu-laţiei aveau marcat ca lo-go pisica neagră, simbolulghinionului. „Pompieriisalvatori şi angajaţii E-ONau distribuit materiale ca-re conţin sfaturi pentruprevenirea incendiilor ge-nerate de instalaţiile elec-trice sau pe gaz improvi-zate sau de coşurile defum necuraţate corespun-zător. Pompierii au orga-nizat puncte de informarepe arterele intens circu-late sau în centrele co-merciale din Deva, Hune-doara, Orăştie, Petroşani,Ilia şi Brad. În plus, câte-va zeci de copii de gimna-ziu şi liceu aflaţi în tabă-ra de la Căprioara, în a-propierea Devei, au parti-cipat la o lecţie interac-tivă în domeniul situaţii-lor de urgenţă”, a declaratcăpitanul Anemona Doda,purtătorul de cuvânt alInspectoratului pentru Si-tuaţii de Urgenţă (ISU)Hunedoara.
 „E mai bine să prevenim” 
Pompierii din Petro-şani au ţinut să organize-ze acest eveniment într-un centru comercial din o-raş, iar oamenii au văzutcu ochi buni acţiunea lor.„E foarte bine venită. Decâte ori nu am văzut ca-zuri grave”, au declaratcâţiva locuitori aiPetroşaniului care au pri-mit pliante de la pompie-ri. „Trebuie să facă astfelde acţiuni de prevenire. Emai bine să prevenim, de-cât să îi vedem pe pom-pieri la noi la bloc”, auspus alţi trecători tot dinPetroşani.De cealaltă parte, pom-pierii zic că speră ca acţi-unile de acest gen să aibărezultate pozitive. „Amdesfăşurat o acţiune deprevenire a incendiilor. Aş vrea să avem mai puţi-ne intervenţii cauzate deneglijenţă şi mai puţinepersoane decedate în ur-ma unor astfel de neaten-ţii(...) Anul trecut am avutzece persoane decedate.În marea lor majoritateau fost vârstnici, care da-torită improvizaţiilor e-lectrice, a suprasolicităriiinstalaţiilor şi, bineînţe-les, a lumânărilor aprin-se, i-am găsit asfixiaţi înlocuinţe sau chiar arşi”, adeclarat, la rândul său,Răzvan Stancu, adjunct alcomandantului Detaşa-mentului de Pompieri dela Petroşani..Inspectoratul Generalpentru Situaţii de Urgen-ţă s-a raliat iniţiativei de-rulată la nivel european,astfel că, în fiecare zi demarţi 13, organizează “Zi-ua informării Preventive”.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan Diana Mit Diana Mitacheache
2
Nr. 2325, Miercuri, 14 august 2013
Servus Hunedoara
 D N 7: Iz voru l R ece  - Ha la Geoagiu D N 7:  Ha laGeoagiu  - Orăşie D N 7: Orăşie  -Spini D N 7: Spini  -Simeria  Vec he  -Simeria D N7:  Minia  -  Veţ e l D N 7:  Veţ e l  -  Leşnic D N 7: Leşnic  -Săcămaş D N 7:  I lia  -Gurasada D N 7: Gurasada  - Bur juc D N 7:  Bur juc -Zam De va:Ca lea Zarandu lui Sânu ha lm D N 76: Căine lu l de Jos  -  Be jan Peroşani: pe  D N66 şi  B -du l 1 Decem brie 
RadarRadare 14auguste 14 august
Sursa: IPJ Hunedoara
Eveniment
U
n bărbat de 49 de ani,din oraşul Vulcan, ValeaJiului, şi-a pierdut viaţadupă ce a căzut în gol de la eta- jul opt al blocului în care locuia.Tragicul incident s-a petrecutluni seara, cu puţin înainte deora 20:00, şi, momentan, ni-meni nu îşi explică cum s-a pu-tut întâmpla aşa ceva.Bărbatul, Csaba Nagy, erapensionar de la Mina Paroşeni,iar rudele sale au povestit că î-nainte cu puţin timp de a se pe-trece tragedia, s-au întâlnit cuel şi totul părea a fi în regulă.„Eu astăzi (n.red. luni) am venitdin Germania, împreună cu so-ţia mea. El era cumnatul meu. Am stat cu toţii la o bere, amrâs şi am povestit, apoi, ne-amdespărţit să mergem fiecare a-casă să mâncăm. Nu ştim cums-a putut întâmpla. Nu ne expli-căm”, a spus cumnatul bărbatu-lui care a murit. Vecinii l-au văzut căzut pecaldarâm au sunat imediat la112, un echipaj SMURD depla-sându-se la faţa locului. Para-medicii l-au resuscitat pe bărbatpreţ de câteva zeci de minute.Încercarea lor de a-l readuce laviaţă nu a avut, însă, rezultatescontate, astfelcă bărbatul a fostdeclarat mort.Trupul său fără viaţăa fost preluat şi trans-portat la morgă ur-mând ca legiştii să îlautopsieze.Criminaliştii au pre-luat cazul şi urmează să sta- bilească dacă bărbatul s-a sinu-cis sau a fost un accident ne-fericit.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan Diana Mit Diana Mitacheache
Urmăritinternaţional,prins de poliţişti
U
n hunedorean ceera căutat de la începutul acestuian de poliţiştii din lu-mea întreagă a fostprins luni seară. Estevorba despre un bărbatde 39 de ani, din muni-cipiul Hunedoara. Aces-ta figura pe lista urmă-riţilor naţional şi inter-naţional din luna ianua-rie, după ce în decem- brie 2012 fusese con-damnat la patru ani şi jumătate de închisoarepentru furt calificat. În baza mandatului de exe-cutare a pedepsei cu în-chisoarea, emis pe nu-mele său, de Judecăto-ria Hunedoara, bărbatula fost închis în Peniten-ciarul Bârcea Mare, delângă Deva, pentru a-şiispăşi pedeapsa primită.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
ACCIDENT SAU SINUCIDERE?! Un bãrbat a muritdupã ce a cãzut de la etajul opt al unui bloc
Tragedia s-a petrecut, luni seara, la Vulcan. Deocamdatã, nu se ºtiefoarte clar cum s-a întâmplat, cazul fiind cercetat de poliþie
 
m uî n să  uă   ţ ă  ă , î nsă  ă ă u
„ZIU„ZIU A INF A INFORMĂRII PREVENTIVE”, ORORMĂRII PREVENTIVE”, ORGG ANIZ ANIZTT Ă IERI ÎN JUDEŢ Ă IERI ÎN JUDEŢ
Pompierii hunedoreni au împărţit locuitorilor zeci de pliante
Angajaþii ISU le-au oferit oamenilor sfaturi despre cum sã se fereascã de incendii. Acþiuneaa fost aleasã sã se desfãºoare într-o zi consideratã de superstiþioºi cu ghinion, „marþi 13”
 
 A
fost o noapte albăpentru autorităţiledin judeţul Hune-doara. Echipe de poliţişti,gardieni, dar şi jandarmiau fost pe urmele deţinu-tului de la PenitenciarulBârcea Mare, de lângă De-va, care a evadat luni du-pă-amiază de la un punctde lucru din Beriu, acolounde bărbatul se afla, îm-preună cu alţi condamna-ţi, la cules de afine.Căutările s-au înteţit şiau continuat şi pe parcur-sul zilei de ieri, fiind orga-nizate filtre pe şoseleledin judeţ. Cu toate aces-tea, până aseară, la ora închiderii ediţiei, deţinu-tul căutat, Ion SanduStan (21 de ani), nu fuse-se capturat de autorităţi.
 VĂZUT PE O TERASĂ DIN DEVA?
După ce au făcut un a-pel la populaţie să anunţe în cazul în care au infor-maţii în privinţa sa, po-liţiştii au primit mai mul-te sesizări sosite din par-tea unor cetăţeni caresemnalau prezenţa deţi-nutului evadat în Deva.Mai mult, cineva a anun-ţat, prin 112, că l-ar fi vă-zut pe Stan stând la o te-rasă în municipiul reşe-dinţă de judeţ, însă celcare a făcut sesizarea nuera foarte sigur că per-soana respectivă era chiarcea căutată. Potrivit luiBogdan Niţu, purtătorulde cuvânt al Inspectoratu-lui de Poliţie Judeţean(IPJ) Hunedoara, toate se-sizările primite de la ce-tăţeni în acest caz au fost înregistrate şi verificate.Reamintim că, deţinu-tul care a evadat e origi-nar din localitatea hune-doreană Lăpugiu de Jos. Acesta e recidivist şi afost condamnat la patruani şi nouă luni de închi-soare pentru furt califi-cat. Din vara lui 2012,acesta îşi ispăşea pedeap-sa primită la Peniten-cia-rulBârceaMare, de lângă Deva, înregim semideschis, prinurmare avea drept demuncă. Se pare că, tână-rul s-a gândit să fugă din închisoare, iar luni, întimp ce se afla la punctulde lucru repartizat, înzona Beriu, de lângăOrăştie, şi-a pus planul înaplicare, absenţa lui fiindconstatată cu puţin înain-te de ora 14:00. Imediatau demarat căutări pen-tru a fi capturat.Conducerea peniten-ciarului a dispus demara-rea unei anchete adminis-trative care să analizezecircumstanţele care aucondus la producerea eve-nimentului.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
S
-au gândit să dea o„lovitură”, însă pla-nul lor a eşuat. Es-te vorba despre doi puştide 16 ani, din Deva, care, în toiul nopţii, au atacat ofemeie în scara unui blocdin oraş. Cei doi s-au nă-pustit asupra genţii încare femeia îşi ţinea por-tofelul cu bani, doar că auavut ghinion fiindcă a-ceasta nu s-a pierdut cufirea. Ba, din contra, aavut curaj şi s-a apărat,iar hoţii s-au speriat şi aurupt-o la fugă.Totul s-a întâmplatnoaptea trecută, cu puţin înainte de ora 02:00. Fe-meia, de 44 de ani, le-apovestit poliţiştilor că întimp ce se întoarcea de lacumpărături a fost acos-tată în scara blocului încare locuieşte de doi ti-neri necunoscuţi. Aceştiaau lovit-o şi au încercatsă-i fure geanta ce o aveape umăr, moment în careea a reacţionat. „Femeia adat dovadă de prezenţăde spirit şi a opus rezis-tenţă, iar cei doi suspecţiau fugit fără a reuşit să otâlhărească”, a declaratBogdan Niţu, purtătorulde cuvânt al Inspectora-tului de Poliţie Judeţean(IPJ) Hunedoara.Poliţiştii au reuşit să-iprindă ieri dimineaţă, în jurul orei 08:00. Cei doipuşti au fost duşi la se-diul poliţiei din Deva un-de au trebuit să dea ex-plicaţii pentru fapta lor. Acum sunt cercetaţi pen-tru tentativă de tâlhărie.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
Servus Hunedoara
Nr. 2325, Miercuri, 14 august 2013
3
Eveniment
SebastianBara, managerulBibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu”din Deva
Pentru că a reuşit să mai atragă încă50.000 de dolari pentru a continua şi etapaa cincea a Programului „Biblionet” şi adotat cu echipamente IT, conectate la In-ternet, încă şapte localităţi din judeţul Hu-nedoara, pe lângă cele 60 care dispun dejade aceste facilităţi.
Paul Dorday,condamnatpentru pedofilie
Pentru că a cerut să fie pus în libertatecondiţionat, solicitarea fiindu-i admisă par-ţial de Judecătoria Deva, după ce a ispăşitdoar o parte din pedeapsa pe care a primit-o pentru că ar fi abuzat sexual cel puţinzece copii din Valea Jiului.
NNoo t  t aa
1100
CaCaalogul zileialogul zilei
PRIMĂRIA ORAŞULUI GEOAGIU SC APA PROD GEOAGIU
COMUNICAT DE PRESĂ
 Apa folosită în exces la udarea grădinilor a dus la disfuncţionalităţi şi îndistribuţia apei potabile în oraşul Geoagiu şi satele aparţinătoare!Ca urmare a temperaturilor excesive înregistrate în ultima perioadă şi aconsumului exagerat de apă înregistrat la unii dintre consumatorii care folo-sesc apa, în special, la irigarea grădinilor, au fost create disfuncţionalită şi înasigurarea furnizării în condiţii normale a apei către cetăţeni!Prin urmare:
SE INTERZICE UDAREA GRĂDINILORŞI UTILIZAREA APEI POTABILE NECONTORIZATEDE LA REŢEAUA PUBLICĂ!
 Vă mulţumim pentru înţelegere!
 
Tâlhărie, în miez de noapTâlhărie, în miez de noape, în scar e, în scar a unui bloc din Dea unui bloc din Devvaa
 
O femeie a fost atacată de doi hoţi,dar s-a luat „la trântă” cu ei şi au fugit
Poliþiºtii au reuºit sã punã mâna pe indivizi, doi puºti din oraº, în vârstã de 16 ani
 P  P oliţiştii, gar oliţiştii, gar dienii şi jandar dienii şi jandar mii încă nu r mii încă nu r euşiseră asearăeuşiseră asearăsă îi dea de ur să îi dea de ur mă condamnatului fugar mă condamnatului fugar 
 
 , Ion Sandu  , Ion Sandu anan
 
Cãutãrile în cazul deþinutului evadatde la Bârcea Mare continuã. El ar fi fost vãzut în Deva
ţ şu nsu   şsn  j uţ  nun ţ nuuu
NNooa a 
44

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->