Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
membaca

membaca

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by Sujatha Bathmanaban

More info:

Published by: Sujatha Bathmanaban on Aug 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

 
Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009, ms.72-78.Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009/ 13 Nov. 2009/ IPGM KBL
72
MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYATYANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGANTIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV
Oleh
 Abdillah Bin Nurdin Asis ABSTRAK
Kemahiran membaca bermula daripada mengenal, mengecam danmenyebut huruf dan suku kata, membatangkan dan membacaperkataan, ayat seterusnya petikan ataupun karangan. Aspekmembaca perkataan tiga suku kata KV+KV+KV merupakan salahsatu isi kandungan dalam Sukatan Pendidikan Pemulihan KhasBahasa Melayu. Kegagalan murid menguasai bacaan perkataantiga suku kata ini akan menyekat penguasaan kemahiran membacaperkataan yang lebih mencabar. Kajian ini dijalankan bertujuanmembantu meningkatkan kemahiran membaca perkataan yangmengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV dan mengubahamalan pengajaran guru ke arah pendekatan yang lebih baikmelalui aktiviti-aktiviti latih tubi menyebut suku kata KV+KV+KV,nyanyian dan bacaan bergred. Kajian ini dijalankan ke atas 9 orangmurid Tahun 3 di SK Ratus, Kuching yang juga merupakan murid–murid pemulihan. Temu bual, Ujian Diagnostik dan Ujian Posdigunakan untuk mengumpul data kajian. Dapatan daripada UjianPos menunjukkan peningkatan prestasi berbanding Ujian Pra atauUjian Diagnostik dari segi kemahiran murid membaca perkataanKV+KV+KV.
1.0 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Lalu
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kelemahan 9 orang muridPemulihan Khas dalam membaca perkataan dan ayat-ayat yangmengandungi gabungan tiga suku kata terbuka KV+KV+KV. Lazimnyamurid-murid ini akan duduk dalam kelompok mereka, membuat bising, danmengganggu murid-murid lain semasa dalam kelas, serta kurang berminatdalam pembelajaran. Mereka juga kurang berminat dalam pembelajaran. Tugasan yang dibekalkan jarang sekali disiapkan dengan sempurna sertatidak memenuhi kehendak guru kerana masalah yang mereka hadapi ini.Melalui pemerhatian dalam kelas tersebut, punca murid tidak dapatmenguasai kemahiran ini kerana aras pengajaran dan pembelajaran (p&p)dalam kelas biasa yang terlalu tinggi serta objektif p&p sukar dicapaiberbanding dengan kebolehan dan keupayaan murid ini. Daripada temubual semasa, didapati mereka kurang berkeyakinan diri, tidak berminat,bosan dan berasa sering dipinggirkan. Saya terpanggil untuk membantumereka menguasai kemahiran membaca di peringkat yang lebih awal. Guru
 
Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009, ms.72-78.Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009/ 13 Nov. 2009/ IPGM KBL
73memainkan peranan penting memberi kesedaran dan mendekati merekasupaya mereka lebih dihargai dan berasa bertanggungjawab untukmemajukan diri dalam bidang pelajaran. Penggunaan Bahan BantuMengajar (BBM) seperti kad suku kata KV, kad perkataan KV+KV+KV, kadbergambar,
Power Point
, dan bacaan bergred yang mengandungi ayat-ayatmudah atau petikan pemahaman mudah sebagai bahan rangsangan amatpenting dan dapat membantu murid-murid ini menguasai kemahiran yangdikaji.Berpegang kepada prinsip pemulihan masalah seawal mungkin, saya telahmengesan dan mengenal pasti daerah kelemahan yang dihadapi olehmurid-murid dalam membaca perkataan yang mengandungi tiga suku kataterbuka KV+KV+KV. Berdasarkan Ujian Pra atau Ujian Diagnostik yangdijalankan pada 30 Jun 2009, didapati tahap pembacaan 9 orang muridadalah kurang memuaskan. Mereka sering mengeja pada perkataansedemikian semasa ujian dijalankan. Aktiviti latih tubi 5 minit sebelum sesipengajaran dan bacaan bergred semasa sesi p&p berkesan membantumurid-murid ini membaca perkataan yang mengandungi gabunganperkataan KV+KV+KV. Hal ini dikukuhkan lagi semasa sesi pengajaran didalam kelas pemulihan, iaitu saya mengunakan kaedah belajar menerusinyanyian seni kata lagu dan permainan yang menggunakan suku kataKV+KV+KV. Aktiviti-aktiviti ini merupakan sesuatu yang amat digemari olehmurid-murid dan dilaksanakan semasa kelas pemulihan.
1.1 Fokus Kajian
Melalui refleksi yang dinyatakan, didapati 9 orang murid Tahun 3merupakan murid-murid pemulihan di SK Ratus, sebuah sekolah yangterletak di Kuching. Mereka tidak boleh membaca perkataan dan ayat-ayatmudah yang mengandungi gabungan tiga suku kata terbuka KV+KV+KVseperti ‘tomato’, ‘kemeja’, ‘berudu’, ‘kerusi’, ‘pelita’, dan ‘kereta’. Mereka juga menghadapi masalah membaca secara mengeja perkataan, lambatmenyudahkan bacaan dan perkataan yang dikuasai pula terbatas padaperkataan KV+KV dan V+KV seperti ‘kami’, ‘saya’, ‘juga’, ‘ini’ dan ‘itu’. Olehitu, sesuatu perlu saya lakukan dalam usaha membantu mereka menguasaikemahiran 3M. Kemahiran membaca amat penting bagi seorang murid.Sekiranya kemahiran ini tidak dapat dikuasai, hal ini akan memberi kesanyang besar kepada masa hadapan mereka. Kajian ini berfokuskan kepadameningkatan penguasaan membaca murid yang mengandungi suku kataKV+KV+KV.
1.2 Objektif Kajian
Objektif Am
Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran 9 orang murid membacaayat-ayat yang mengandungi perkataan gabungan tiga suku kata terbukaKV+KV+KV.
 
Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009, ms.72-78.Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009/ 13 Nov. 2009/ IPGM KBL
74
Objektif Khusus
1.
Murid-murid dapat meningkatkan penguasaan suku kata dan perkataanKV+KV.
2.
Murid-murid boleh membaca perkataan KVKVKV hasil gabungan sukukata KV+KV+KV.
3.
Murid-murid boleh membaca ayat-ayat yang mengandungi sekurang-kurangnya enam ke lapan patah perkataan gabungan tiga suku kataKV+KV+KV dengan lancar.
2.0 Kaedah Penyelidikan
2.1 Teknik Kumpul Data2.1.1 Temu Bual
 Teknik temu bual tidak berstruktur dijalankan untuk mengesan perasaanmurid semasa mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu di Kelas 3.
2.1.2 Pemerhatian
Pemerhatian dilakukan untuk mengesan punca kelemahan murid dalammembaca perkataan. Instrumen yang digunakan adalah berpandukan BukuPanduan Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas.
2.1.3 Ujian Pra dan Ujian Pos
Ujian Pra atau Ujian Diagnostik dan Ujian Pos dilaksanakan di kelaspemulihan berdasarkan bacaan dua buah petikan, ayat-ayat mudah yangmengandungi perkataan gabungan suku kata KV+KV+KV, untuk mengesanmasalah membaca dalam kalangan 9 orang murid berkenaan.
2.2 Teknik Analisis Data2.2.1 Analisis Perbincangan Guru Mata Pelajaran
Murid-murid terlalu bergantung kepada guru untuk membaca petikanpemahaman dan membuat pembetulan bertulis. Hal ini disebabkan amalanguru yang mengajar membaca ayat-ayat dalam petikan frasa demi frasadan diikuti oleh murid-murid dalam kelasnya. Murid-murid juga tidak dibantuuntuk membuat pembetulan semasa sekiranya berlaku kesalahan ejaandalam penulisan. Hal ini disebabkan guru mata pelajaran tidak membimbingmurid-murid ini tentang cara-cara membuat pembetulan bertulis (tiadapemulihan dalam kelas) kerana faktor kekangan masa dan bilangan muridyang ramai dalam kelas biasa.
2.2.2 Analisis Temu Bual
Melalui temubual yang dijalankan, murid-murid menyatakan perasaankurang yakin dan berasa rendah diri kerana tidak lancar membaca, kawan-kawan lain sering ketawa apabila mereka menyebut perkataan yang salahyang seterusnya menyebabkan mereka kurang minat membaca. Merekatiada inisiatif membuat pembetulan bertulis kerana tidak tahu bagaimanahendak melakukannya sendiri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->