Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Om psykolyticas terapeutiska verkningssätt

Om psykolyticas terapeutiska verkningssätt

Ratings: (0)|Views: 2,369|Likes:
Published by Projekt E 012
Publicerad i:
Nordisk psykiatrisk tidsskrift, volym 19, del 5, År 1965. Sida 480 - 488.
Författare: Docent Lennart Kaij, Psykiatriska kliniken, Lasarettet, Lund
Publicerad i:
Nordisk psykiatrisk tidsskrift, volym 19, del 5, År 1965. Sida 480 - 488.
Författare: Docent Lennart Kaij, Psykiatriska kliniken, Lasarettet, Lund

More info:

Published by: Projekt E 012 on Jun 02, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/01/2013

pdf

text

original

skandinaviska. Givetvis kommer en s\u00e5dan framst\u00e4lling att f\u00e4rgas av en personlig
fostrad i en konstitutionell-organisk skola, men har efter hand insett
Om psykolyticas terapeutiska
verkningss\u00e4tt
LE NN AR T KA IJ

Termen psykolytica har alltmer b\u00f6rjat accepteras som den sammanfattande ben\u00e4mningen p\u00e5 det, som tidigare kallades f\u00f6r hallucinogener, psykotropa droger, fantastica, psykedeliska droger, m. a. o. i f\u00f6rsta hand LSD, psilocybin och mescalin. Allt talar f\u00f6r att de terapeutiska verkningss\u00e4tten vid dessa droger \u00e4r s\u00e5 lika, f\u00f6r att inte s\u00e4ga identiska, att det inte finns n\u00e5gon anledning att skilja dem inb\u00f6rdes.

Min avsikt \u00e4r att g\u00f6ra en sammanfattning av de olika uppfattningar betr\u00e4ffande det terapeutiska verkningss\u00e4ttet, som finns redovisade i litteraturen. Litteraturen \u00e4r synnerligen omfattande och min genomg\u00e5ng har d\u00e4rf\u00f6r begr\u00e4nsats till de mest verksamma f\u00f6rfattarna som skrivit p\u00e5 tyska, engelska eller

erfarenhet och den inskr\u00e4nker sig f\u00f6r min del till c:a 400 behandlingstillf\u00e4llen
med LSD och psilocybin p\u00e5 i huvudsak invetererade tv\u00e5ngsneuroser. Sj\u00e4lv \u00e4r jag
n\u00f6dv\u00e4ndigheten av att ocks\u00e5 anl\u00e4gga dynamiska betraktelses\u00e4tt.

Man kan kanske fr\u00e5ga sig varf\u00f6r en kliniker skall \u00e4gna sig \u00e5t teoretiska spekulationer \u00f6ver vad som sker n\u00e4r han behandlar sina patienter, s\u00e4rskilt inom ett omr\u00e5de d\u00e4r den objektiva v\u00e4rderingen \u00e4r s\u00e5 sv\u00e5r som inom psykiatrien. Svaret torde vara ganska sj\u00e4lvklart. F\u00f6r det f\u00f6rsta vill man veta vad man g\u00f6r med sina patienter, framf\u00f6r allt f\u00f6r att kunna beh\u00e4rska komplikationer. F\u00f6r det andra kommer ens teoretiska uppfattning att ha inflytande p\u00e5 det s\u00e4tt varp\u00e5 man administrerar behandlingen, vilket i detta fall har i h\u00f6gsta grad viktiga praktiska implikationer. Skall man till exempel ge psykolytisk behandling kontinuerligt eller intermittent, \u00f6ver kortare eller l\u00e4ngre tid, samtidigt med psykoterapi eller utan psykoterapi, p\u00e5 ambulanta eller enbart hospitaliserade patienter etc? F\u00f6r det tredje kan man kanske genom att till\u00e4mpa olika administrationss\u00e4tt i n\u00e5gon m\u00e5n belysa h\u00e5llbarheten i de teorier man uppst\u00e4llt betr\u00e4ffande t. ex. etiologi och psykodynamik.

Som framg\u00e5r av ovanst\u00e5ende anser jag den terapeutiska effekten av psykolytisk behandling odiskutabel. Jag anser ocks\u00e5 sj\u00e4lv att den \u00e4r unik i den bem\u00e4rkelsen att \u00e5tminstone vissa neurotiska tillst\u00e5nd p\u00e5verkas gynnsammare av denna behandling \u00e4n med n\u00e5gon annan metod. Praktiskt taget alla som publicerat sina resultat rapporterar en omedel-

Efter f\u00f6redrag i Dansk Psykiatrisk Selskab den 7.11.1964.
480
serotoninantagonism,
eftersom
serotoninantagonismen
hos

bar betydande f\u00f6rb\u00e4ttring hos mellan 30 och 80 % av patienterna (1, 2, 3, 6, 15, 16, 22, 27). F\u00f6rb\u00e4ttringen g\u00e4ller b\u00e5de objektiva variabler s\u00e5som symptom och social anpassningsf\u00f6rm\u00e5ga och subjektiva variabler av de mest skiftande slag. \u00c5tskilliga f\u00f6rfattare har till\u00e4mpat behandlingen endast p\u00e5 s\u00e5dana patienter vars sjukdom tidigare trotsat all annan behandling resp. s\u00e5dana tillst\u00e5nd som traditionellt anses otillg\u00e4ngliga f\u00f6r annan terapi, t. ex. tv\u00e5ngsneuroser, psykopati m. fl. N\u00e4r det g\u00e4ller l\u00e5ngtidseffekten av behandlingen \u00e4r denna s\u00e4mre belagd.

Whitaker(27) och Sandison och Whitelaw (22) anger emellertid vid

efterunders\u00f6kningar 1 \u00e5 2 \u00e5r efter behandlingens avslutande att recidivfrekvensen \u00e4r ringa under denna observationstid. En av mina egna tidigast behandlade tv\u00e5ngsneuroser \u00e4r \u00e4nnu efter 6 \u00e5r symptomfri.

F\u00f6rst n\u00e5gra ord om ett par experimentella unders\u00f6kningar. Med tanke p\u00e5 att det finns \u00f6ver tusen experimentella arbeten redovisade i litteraturen, m\u00e5ste ett urval bli i h\u00f6gsta grad slumpartat och subjektivt.

Fig. 1.

Den teoretiska vetenskap som klinikerna f\u00f6r n\u00e4rvarande f\u00e4ster de st\u00f6rsta f\u00f6rhoppningarna vid \u00e4r v\u00e4l biokemin. N\u00e4r det g\u00e4ller psykolytica l\u00e4mnar den oss emellertid ganska mycket i sticket. Mycket talar f\u00f6r att \u00e5tminstone LSD och psilocybin p\u00e5 n\u00e5got s\u00e4tt ingriper i serotonin-metabolismen. F\u00f6r detta talar dels den sl\u00e5ende likheten i den kemiska strukturformeln (se fig. 1), dels den biokemiskt p\u00e5visbara serotonin-antagonismen. Emellertid \u00e4r det uppenbart att den psykolotiska effekten som s\u00e5dan icke, i varje fall uteslutande, beror p\u00e5 en

4-hydroxitryptaminderivat icke g\u00e5r parallellt med den psykolytiska effekten. Det mest k\u00e4nda exemplet \u00e4r BOL, bromsubstituerad lysergsyredietylamid, som har mycket stark serotoninantagonistisk effekt, men helt saknar psykolytisk effekt.

481
LSD
5-hydroxy-tryptamin
(Serotonin)
2-bromo-LSD
4-hydroxy-metyltryptamin
(BOL)
(Psilocin)
Fr\u00e5n klinisk synpunkt \u00e4r det mera givande, att se vart neurofysiologerna

Sannolikt vet man f\u00f6r litet om hj\u00e4rnans biokemi f\u00f6r att p\u00e5 detta s\u00e4tt \u00e4nnu kunna f\u00f6rklara den psykolytiska effekten. \u00c5 andra sidan \u00e4r det m\u00f6jligt, att psykolytica kan hj\u00e4lpa biokemisterna p\u00e5 v\u00e4gen.

kommit. Ocks\u00e5 n\u00e4r det g\u00e4ller psykolytica centreras deras intresse kring retikul\u00e4ra systemet. Marrazzi och Hart (17) postulerade 1955 att det finns ett antal centrencephala circuits, som verkar h\u00e4mmande och filtrerande p\u00e5 utifr\u00e5n kommande stimuli. Deras arbeten pekade p\u00e5, att LSD skulle verka h\u00e4mmande p\u00e5 dessa h\u00e4mmande kretsar.

Kay's och Bradley's arbeten (8) synes, \u00e5tminstone delvis, bekr\u00e4fta dessa teorier.

De har arbetat med katter med implanterade elektroder och bl. a. j\u00e4mf\u00f6rt effekten av amfetamin och LSD. B\u00e5de amfetamin och LSD medf\u00f6r en \u00f6kad arousal response hos djuren b\u00e5de i behaviouristisk och elektroencephalografisk mening. Men det finns en betydande skillnad. Amfetamin s\u00e4nker tr\u00f6skeln f\u00f6r direkt stimulation av retikul\u00e4ra systemet. LSD d\u00e4remot s\u00e4nker icke tr\u00f6skeln f\u00f6r direkt stimulation, medan det kraftigt s\u00e4nker tr\u00f6skeln f\u00f6r sensoriska stimuli.

I sj\u00e4lva verket blev katterna s\u00e5 stimulusk\u00e4nsliga att f\u00f6rs\u00f6ken endast kunde utf\u00f6ras i s\u00e4rskilda ljuds\u00e4kra boxar. D\u00e5 dessa katter var op\u00e5verkade kunde de snabbt habitueras till auditiva stimuli. En ren ton s\u00e4ndes in i boxen varvid katten visade arousal response b\u00e5de i sitt upptr\u00e4dande och i sitt EEG. Sedan tonen upprepats n\u00e5gra g\u00e5nger hade emellertid katten vant sig och visade ingen arousal response. P\u00e5 katter som behandlats med LSD kunde emellertid en s\u00e5dan habituering \u00f6verhuvudtaget icke p\u00e5visas, \u00e4nnu efter 1\u00bd timmes presentation av stimulus reagerade katten med arousal response b\u00e5de i sitt upptr\u00e4dande och p\u00e5 EEG.

Bradley och Kay konkluderar att de afferenta kollateralerna fr\u00e5n de sensoriska
banorna till retikul\u00e4ra systemet normalt har en filtermekanism som s\u00e4tts ur spel
av LSD.
Cohen (5) \u00f6versatte Marrazzis teori i dynamiska termer och t\u00e4nker sig, att de

centrencephala circuits h\u00e4mmar de psykiska prim\u00e4rprocesserna och skyddar ego i hotande situationer och psykisk stress. De skulle allts\u00e5 bef\u00e4sta egos avgr\u00e4nsning och ocks\u00e5 vara ansvariga f\u00f6r de olika psykologiska f\u00f6rsvarsmekanismerna. EnligtCoh en's uppfattning skulle ett uppluckrande av ego-gr\u00e4nserna och f\u00f6rsvarsmekanismerna kunna f\u00f6rklara \u00e5tminstone en del av den psykolytiska effekten.

Om vi nu betraktar uppdykande minnesbilder som lagrats n\u00e5gonstans i hj\u00e4rnan som likst\u00e4llda med sensoriska stimuli och t\u00e4nker oss att dessa minnesimpulser normalt stoppas p\u00e5 v\u00e4gen in i t. ex. retikul\u00e4ra systemet enligt det censuringripande somCoh en skisserade, kan vi g\u00f6ra oss en grov hypotetisk modell av hur psykolytica verkar. Ett s\u00e5dant upph\u00e4vande av sp\u00e4rrarna kan givetvis ocks\u00e5 t\u00e4nkas inverka p\u00e5 de ideatoriska och emotionella stimuli som n\u00e5r individen fr\u00e5n en annan person, t. ex. en psykoterapeut. I psykodynamiska termer skulle det uttryckas s\u00e5 att \u00f6verf\u00f6ringen p\u00e5verkas. Det kan emellertid ocks\u00e5 uttryckas s\u00e5 att individen blir mera suggestibel.

Jag \u00f6verg\u00e5r nu till att diskutera de kliniska iakttagelserna vid behandling av
patienter och de teorier om verkningsmekanismen som kan h\u00e4rledas h\u00e4rur.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
inkognitobrev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->