Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne090603

Nezavisne090603

Ratings:
(0)
|Views: 330|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 03, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

 
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 3888
SRIJEDA
3.JUNA 2009.
POLITIKA 
Prona|eni ostacifrancuskogaviona
Dva dana nakon nestanka erbasa 330
 Vi{e informacijana 25. strani
 AKTUELNO
40 godina zatvora
TOMISLAV PETROVI], 29. MAJA 2008, UBIO NIKU, MARU, MIJU I KAJU PETROVI], DRAGICU I IVU MARKANOVI] I RANIO MURSELA ^OLI]A
Tomislav Petro vi} prvi u BiH dobiomaksimalnuzatvorsku kaznupo novom Zakonuo kri vi~nompostupku
ZADOVOLJAN SAM PRESUDOM I SADA IDEM NA POLAGANJE MATURSKOG ISPITA, IZJAVIO SIN MARE I NIKE PETROVI]
str.
27
i
28
Kantonalni sud TuzlaizrekaopresuduTomislavu Petrovi}u
str.
5!
i
6
NEMAMO PRAVO UNAPRIJEDODBACITIMOGU]NOSTTERORISTI^KOG ^INA, KAZAOFRANCUSKIMINISTAR ODBRANE
^ekaju imenasljednikapremijera
RS }e zatra`iti preispiti vanje odluke u slu~aju"Alijagi}i"
^ELNICI FBiH BEZODLUKE O PRIHVATANJUBRANKOVI]EVEOSTAVKE
str.
3!
i
4
str.
8
PROTIV PRIHVATANJA APELACIJE BILE SU SVE ME\UNARODNE SUDIJE
 
2
tsjkfeb
3. 6. 2009.
Doga|aji
SARA JEVO - Dom naroda Par- lamenta FBiH usvo jio je ju~er odluku o imenovanju Kadri je Ho- d`i}a, Igora Solde, Radenka Udo- vi~i}a i Gorana Samard`i}a u Upravni odbor RTV FBiH.
Prema listi kandidata, ko ju je sa~i- nila za jedni~ka komisi ja oba doma Parlamenta FBiH, Hod`i} je iz reda Bo{njaka predlo`en na period od go- dinu, Soldo iz reda hrvatskog naroda na tri godine, Udovi~i} iz reda sr- pskog naroda na dvi je, te Goran Samard`i} iz reda ostalih na period od ~etiri godine. O ovom pri jedlogu danas }e se izjasniti i zastupnici u Predstavni- ~kom domu Parlamenta FBiH. Stjepan Kre{i}, predsjedava ju}i Doma naroda, istakao je kako odugo- vla~enje izja{njavanja o UO mo`e samo {tetiti RTV FBiH. "Obavezni smo da do 1. juna usvo-  jimo odluku o imenovanju UO. To je rok ko ji je pred nas postavila EU te na javila kako }e usva janjem ove odluke RTV dobiti milion eura", re- kao je Kre{i}. Dom naroda ju~er je usvo jio informaci ju o "Agrokomer- cu", a Damir Ljubi}, ministar poljo- privrede FBiH, kazao je kako }e Vla- da {to pri je sa~initi cjelovitu analizu stanja u "Agrokomercu". Delegati su usvo jili pri jedloge dele- gata Elvire Abdi}-Jelenovi}, ko ja je zatra`ila da budu zaustavljene sve aktivnosti u vezi s imovinom "Agro- komerca" u BiH i inozemstvu, te da tu`ila{tvo procesuira sve ko ji su po~i- nili krivi~na djela u tom preduze}u, kao i da Vlada FBiH sa~ini program uvezivanja radnog sta`a radnicima i isplate zaostalih plata. Dom naroda ju~er ni je razmatrao Pri jedlog zakona o osnovnim pravi- ma osoba s onesposobljenjem. Pred po~etak sjednice ispred zgrade Parla- menta FBiH okupilo se dvadesetak roditelja i djece s posebnim potreba- ma, ko ji su iskazali nezadovoljstvo zbog diskriminatorskih odredaba u zakonu.S.V.
Usvo jena odluka o imeno vanju ~lanova UO RTV FBiH
Hitno usvo jiti bud`et
MOSTAR - Gradski odborHDZ 1990 za grad Mostar smatrakako je sada{nje stanje u funkci- oniranju gradske administraci je neodr`ivo i kako treba hitno pris- tupiti usva janju prora~una. U priop}enju ko je je ju~er izda- la ova stranka isti~e se kako Nacrt prora~una ko ji je dostavljen klu- bovima vi je}nika ne zadovoljava uobi~a jene standarde kakve mora ispunjavati takav ozbiljan doku- ment, {to najbolje ukazu je na ne- odgovoran pristup u pripremi ovako va`nog materi jala. J.G.
Potpredsjednik ni je predaodu`nost
BRTUNAC - Nedeljko Mla- |enovi}, na~elnik op{tine Bratu- nac, nalo`io je ju~e da u skladu s odlukama Skup{tine op{tine o ra- zrje{enju skup{tinskog zvani~ni- ka bude obavljena primopreda ja du`nosti i kancelari ja kako bi no- voizabrani funkcioneri mogli po- ~eti raditi. Mla|enovi} je to nalo`io u skladu s odlukama Skup{tine o razrje{enju predsjednika Skup{ti- ne op{tine Bratunac ]azima Ju- supovi}a i potpredsjednika Vo jina Pavlovi}a, kao i o izboru za pred- sjednika Mustafe Goli}a i pot- predsjednika Skup{tine Miodraga Lon~arevi}a od 29. ma ja. Smi jenjeni potpredsjednik par- lamenta ju~e do kra ja radnog vre- mena ni je predao klju~eve od kancelari je niti je obavljena pri- mopreda ja du`nosti izme|u njega i Lon~arevi}a. Novi predsjednik Skup{tine op- {tine ju~e je u{ao u kancelari ju i preuzeo du`nost od Jusupovi}a. Jusupovi} i Pavlovi} prekju~e nisu do{li na posao i nisu im uru- ~ene odluke o razrje{enju, a nji- hove kancelari je su bile zaklju~ane. (Srna)
[krbi}:Ujedna~iti uslo ve za rad
MRKONJI] GRAD - Ministar zdravlja i soci jalne za{tite RS Ranko [krbi}, tokom ju~era{nje posjete op{tinama Mrkonji} Grad, Jezero i [ipovo, istakao je va`nost osnivanja timova porodi- ~ne medicine. On je kazao da su s op{tinom Merkonji} Grad u proteklom pe- riodu sufinansirali rekonstrukci ju ~etiri ambulante porodi~ne medi- cine u selima Bjelajce, Bara}i, Podra{nica i Gornji Graci te ~etiri ambulante u zgradi Doma zdrav- lja "Dr Jovan Ra{kovi}". [krbi}  je naglasio da je cilj ujedna~iti uslove u ko jima doktori rade, sa `eljom da svi paci jenti ima ju {to bolju za{titu. Zoran Tegelti ja, na~elnik op{ti- ne Mrkonji} Grad, kazao je da jes ministrom razgovarano i o pro-  jektima ko ji }e biti realizovani ove godine.D.L.
LONDON - Novi Zeland progla- {en je najmiroljubivi jom zemljom na svi jetu, dok je BiH zauzela 50. mjesto, {to je napredak u odnosu na prethodne godine, objavila je  ju~e Me|unarodna organizaci ja "Vizi ja humanosti" iz Londona u ovogodi{enjem Globalnom miro- vnom indeksu.
Procjena je obuhvatila ukupno 24 kriteri juma, pri ~emu se procjenju ju unutra{nje i spoljno stanje vezano za pitanja mira. U pore|enju s prvim istra`ivanjem, BiH je napredovala za ~ak 23 mjesta u posljednje dvi je godine. Najvi{e ocjene BiH je dobila kada  je ri je~ o bro ju ubistava na 100.000 stanovnika, zatim po bro ju zatvoreni- ka na 100.000 stanovnika. Kada je ri je~ o pri jetnji od teroristi- ~kog napada, BiH je dobila ocjenu 2 (najvi{a ocjena je 1, a najni`a 5), a is- tom ocjenom su ocijenjeni odnosi sa susjednim zemljama. Najni`e ocjene dobila je za vjero- vatnost izbi janja nasilnih demonstra- ci ja kao i za laku pristupa~nost naoru`anju. Kada je ri je~ o zemljama s podru- ~ja biv{e Jugoslavi je, najbolje je pla- sirana Sloveni ja, ko ja se na{la na 9. mjestu, zatim Hrvatska na 49. mjestu, Srbi ja je 78, Makedoni ja 88, a Crna Gora je tek na 91. mjestu.D.Ra.
O~eku je Incka na sastanku lidera
SARA JEVO - Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ BiH, nada se da }e njegovom sastanku sa Miloradom Dodikom, liderom SNSD-a, i Sulej- manom Tihi}em, liderom SDA BiH, 14. juna u Banjaluci prisustvovati i Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH.
''@elja nam je da u junu, pri je sjednice Savjeta za provo|enje mira u BiH (PIK), odnosno do kra ja jula, kako smo i obe}ali, sa vrlo konkretnim pla- nom posjetimo visokog komesara za spoljnu i bezbjednosnu politiku EU Havi jera Solanu u Briselu i obavi jestimo ga o na{im konkretnim stavovi- ma'', rekao je ^ovi}.Prema njegovim ri je~ima, to konkretno zna~i vrlo precizan plan aktivnosti {ta lideri i instituci je u BiH treba da u~ine na planu ispunjavanja ''pet plus dva" uslova i ciljeva PIK-a. (Srna)
BiH 50. pomiroljubi vosti
Delegati usvo jili mjere za "A grokomerc"
 O  O  S  .I  N J  G I   ] 
Ma  ja RENER 
SARA JEVO - Ostavka premi jera FBiH Ned`ada Brankovi}a sigurno }e biti prihva}ena, a posto je dile- me da li je potrebno imenovati novog premi jera ili i novi saziv Vlade FBiH, izjavila je potpredsjednica FBiH Spomenka Mi~i}.
N. KRSMAN
SARA JEVO - Posto je realne {anse da Predsta- vni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH na sjedni- ci 10. juna usvo ji po hitnoj proceduri tri zakona neophodna za liberalizaci ju viznog re`ima.
Potvrdio je ovo ju~e Beriz Belki}, predsjedava ju}i Predstavni~kog doma, nakon sjednice kolegi juma oba doma parlamenta BiH. "Tra`ili smo informaci je od Vi je}a ministara BiH i obavije{teni smo da su usagla{eni zakoni o kontroli gra- nice, o besplatnoj me|unarodnoj pravnoj pomo}i i o kontroli kretanja oru`ja i vojne opreme. Ova tri zakona su usagla{ena, a Zakon o spre~avanju diskriminaci je usvo jen je u prvom ~itanju, ali mogu}e je amandman- sko djelovanje zbog primjedbi Me|ureligijskog vi je}a BiH", kazao je Belki} i dodao da bi usva janjem ovih za- kona bio napravljen zna~ajan korak napri jed ka liberali- zaci ji viznog re`ima.
Belki} je istakao
da pomaka nema kod usagla{avanja Zakona o prevozu opasnih materi ja u BiH jer predstavnici iz RS smatra ju da ta oblast ne treba biti regulisana na nivou dr`ave. Savjet ministara BiH sutra }e odr`ati tematsku sje- dnicu na ko joj }e se na}i i ovi usagla{eni zakoni, kako bi u hitnoj proceduri bili razmatrani na sjednici Predsta- vni~kog doma bh. parlamenta idu}e sedmice.
"Nisu samo zakoni
uslov za liberalizaci ju viznog re`ima. Ima tu jo{ obaveza, kao {to su instituci- onalna saradnja, kontrola granica i biometrijski paso{i. Me|utim, va`no je da parlament ri je{i bar dio zakona ko ji su neophodni da po{aljemo pozitivan signal i poka`emo spremnost za rje{avanje ovih pitanja", rekao je Belki}. Dodao je da su ~lanovi kolegi juma oba doma ju~e odlu~ili da bude odr`ana za jedni~ka sjednica u julu do kada treba da budu spremni izvje{ta ji o napretku BiH ka evroatlantskim integraci jama.
Sjednica kolegi juma oba doma Parlamentarne skup{tine BiH
Na korak do usva janja zakona za ukidanje viza
Usagla{eni zakoni o kontroli granice, besplatnoj me|unarodnoj pra vnoj pomo}i i o kontroli kretanja oru`ja
Predsjednica i potpredsjednici
^eka juNed`ada
Komisi je Parlamenta FBiH zauzele stav da,po Usta vu, Vlada FBiH ni je pala nakon {to je Branko vi}podnio ostavku
Ned`ad Brankovi}
 
3
Doga|aji
3. 6. 2009.
tsjkfeb
 Vatikan tra`i pet neradnihdana zakatolike u BiH
SA RA JEVO - Na sjednici mje- {ovitog povjerenstva za provedbu temeljnog ugovora izme|u BiH i Svete stolice ju~er je raspravljano o neradnim danima za katolike u BiH i duhovnoj brizi za katolike u Oru`anim snagama BiH. "U temeljnom ugovoru u deve- tom ~lanku predvi|eni su neradni dani za katolike i BiH se na naj- vi{oj razini obvezala da }e po{ti- vati pet neradnih dana. Jasno nam  je da }e posto jati pote{ko}e kako harmonizirati ove dane za katoli- ke sa drugim vjerskim za jednica- ma. Sve ono {to bude odre|eno za katolike, na isti na~in trebalo bi biti odre|eno i za predstvanike drugih vjerskih za jednica", kazao  je Alesandro D'Eriko, apostolski nuncij, ko ji je kopredsjedava ju}i povjerenstva u ime Svete stolice. D.Mu.
Godi{nji prihod 10.400.000 KM
BA NJA LUKA - Narodna skup{tina RS usvo jila je ju~e Iz- vje{taj o radu Komisi je za konce- si je RS za 2008. godinu, u ko jem se navodi da je u pro{loj godini ostvaren direktan prihod u bud`et RS od 10.400.000 KM na imeuplata od koncesione naknade. Predrag A{krabi}, predsjednik Komisi je za koncesi je RS, rekao  je da bi u cilju stvaranja pretpos- tavki za nova koncesiona ulaga- nja u narednom periodu trebalo nastaviti rad na unapre|enju, usa- gla{avanju i usva janju zakonske regulative iz oblasti koncesi ja, ja- vno-privatnog partnerstva i ja- vnih nabavki.Narodna skup{tina usvo jila je i odluku o prihvatanju zadu`enja RS kod Svjetske banke - Me|u- narodne asoci jaci je za razvoj i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj po drugom pro jektu za upravljanje ~vrstim otpadom u ukupnom iznosu od 18.000.000dolara. (Agenci je)
Osu|eni zbogpolnog nasilja
DOBOJ - Dragan Popovi} (25) iz Dervente osu|en je, presudom Vrhovnog suda RS, na kaznu za- tvora od ~etiri godine i {est mje- seci za krivi~na djela polnog nasilja nad djetetom. Popovi} je prethodno presu- dom Okru`nog suda u Dobo ju od 22. juna 2007. godine oslobo- |en od optu`be za krivi~na djela polnog nasilja nad djetetom, si- lovanje, iskori{tavanje djece i maloljetnih lica za pornografi ju, proizvodnju i prikazivanje dje~ je pornografi je. Presudom Vrhovnog suda op- tu`eni Sr|an Kuki} (22) iz Der- vente osu|en je na kaznu zatvora u tra janju od godinu i {est mje- seci zbog polnog nasilja nad dje- tetom, dok je Dani jelu Gunjevi}u (25) iz ovog grada pove}ana kazna zatvora na ~etiri godine zbog polnog nasilja nad djetetom i silovanja. Optu`enim Branislavu \ur|e- vi}u (23) iz Dervente i Sanjinu Simi}u (23) iz Luga, op{tina Derventa, ko ji su progla{eni kri- vim za silovanje, smanjena je kazna zatvora na dvi je godine i {est mjeseci. (Srna)
 Vijesti
S. VELI]
SARA JEVO - Naredne sedmice bit }e odr`an sas- tanak na ko jem }e predstavnici Evropske komisi je s predstavnicima bh. vlasti podi jeliti a`urirani izvje{taj o ispunjenju uvjeta za liberalizaci ju viznog re`ima.
U Briselu je ju~e odr`an drugi sastanak predstavnika EK i zemalja ~lanica Evropske uni je, na ko jem se ras- pravljalo o izvje{ta jima zemalja zapadnog Balkana o ispu- njenju uvjeta za osloba|anje od viznog re`ima. "Jo{ je rano govoriti o bilo kakvim preporukama. Idu}e sedmice }e EK bh. vlastima uru~iti dopunjeni izvje- {taj o ispunjenju uvjeta", istakla je Zora Osto ji}, glasnogo- vornik Delegaci je Evropske komisi je u BiH
Osman Top~agi},
ambasador BiH pri Mi- si ji EU u Briselu, kazao je kako bi nakon ju~era{njeg satanka izvje{taj trebalo da razmatra ju ministri vanjskih poslova."Jo{ ni je poznato ho}e li to biti u junu ili julu. Nakon toga, ministri pravde i unutra{njih poslova i to u oktobru ili novembru, doni jet }e odluku o ukidanju viznog re`ima za zemlje ko je su ispunile sve uvjete", podsjetio je Top~a- gi}.
Za BiH je,
kako je dodao, najva`ni je da usvo ji zakone iz "mape puta" i ubrza pripreme za izdavanje bi- ometrijskih paso{a kako bismo mogli o~ekivati da {to pri-  je dobi jemo pozitivnu ocjenu. "Re~eno nam je da ispunimo sve uslove i da }emo bi- ti oslobo|eni viznog re`ima. Govoriti o datumima je neo- zbiljno i to su sve spekulaci je", dodao je Top~agi}. Prema rani je objavljenim informaci jama, BiH je me- |u zemljama ko je nisu ispunile uvjete za pozitivnu ocjenu Evropske komisi je. Predsjednica FBiH Bor jana Kri{to i dvo je potpred- sjednika Spomenika Mi~i} i Mirsad Kebo ju~e su na sastanku razgovarali o aktuelnoj situaci ji nakon Branko- vi}eve ostavke, ali nikakav konkretan dogovor nisu postigli.Povodom premi jerove ostavke ju~e su ~lanovi Us- tavne i Zakonodavno-pravne komisi je Predstavni~kog
Odr`an drugi sastanak predstavnika EK i zemalja ~lanica Evropske uni je
Naredne sedmice sa bh. vlastima o vizama
Idu}e sedmice EK }e uru~iti dopunjeni iz vje{taj
FBiH bez odluke o prihvatanju premi jerove ostavke
ime nasljednika Branko vi}a
doma Parlamenta FBiH na za jedni~koj sjednici zauzele stav da, po Ustavu, Vlada FBiH ni je pala nakon Bran- kovi}eve ostavke.
Mi~i}e va ka`e
da je samo razgovarano o mogu}nostima, te da }e nastaviti razgovore kada budu imali informaci je o kandidatu za novog premi jera FBiH.
"Neupitna je ostavka
Ned`ada Brankovi- }a. Nemamo mnogo izbora. To treba {to pri je zavr{iti i imenovati novog. Kada bi sve i{lo normalno to bi se za- vr{ilo za 15 do 20 dana. Posto je dileme da li treba ovu Vladu FBiH smi jeniti pa imenovati novu ili imenovati samo premi jera. Mislim da treba imenovati samo premi-  jera, jer bi imenovanje novog saziva Vlade tra jalo i dva mjeseca", kazala je Mi~i}eva. Naglasila je da ju~e na sastanku ni je precizirano da li }e istovremeno s prihvatanjem ostavke biti donesena odluka o imenovanju novog premi jera, ali da misli da }e se tako desiti. "Za nekoliko dana ima}emo opet sastanak kada iz Stranke demokratske akci je dobi jemo informaci ju ko }e biti kandidat za novog premi jera", dodala je Mi~i}eva. Marinko ^avara, ~lan Ustavne komisi je, istakao je da Vlada funkcioni{e, te da nema pravnog vakuuma.
"U Usta vu
se pominje samo na~in izbora Vlade i da se svako upra`njeno mjesto popunjava na isti na~in. Predsjednik Vlade ni je mandatar ve} su to predsjednica i potpredsjednici FBiH. Oni predla`u imenovanje minis- tara uz konsultaci je s kandidatom za predsjedni~ko mjesto. ^injenica je da je predsjednik Vlade jo{ tu iako  je u ostavci. Vlada funkcioni{e. Nema pravnog vaku- uma", rekao je ^avara. Naglasio je da stranke ko je ~ine parlamentarnu ve- }inu treba da iza|u sa na~inom rje{enja aktuelne situaci-  je, odnosno da li treba da do|e do imenovanja ministara ili samo premi jera, ali da po Ustavu Vlada ni je pala. Kada je ri je~ o tome da li treba imenovati novi sa- ziv Vlade, ^avara je kazao da smatra da treba napraviti tim ko ji }e bolje funkcionisati. Glavni odbor SDA za 11. jun je zakazao sjednicu na ko joj }e biti donesena odluka o novom premi jeru.
Sulejman Tihi},
predsjednik SDA, u pone- djeljak je rekao da je potrebno mi{ljenje Ustavne i Za- konodavno-pravne komisi je Parlamenta FBiH o tome da li s Brankovi}evom ostavkom ide ci jela Vlada. Ned`ad Brankovi} je pri je sedam dana podnio ne- opozivu ostavku na mjesto premi jera FBiH i oti{ao na godi{nji odmor.
SDA 11. juna odlu~u je o kandidatu za Branko vi}e vog nasljednika
Mirsad Kebo,SpomenkaMi~i} iBorjana Kri{to
FOTO ARHIVA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->