Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
javni_poziv

javni_poziv

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Ramo Abidovic

More info:

Published by: Ramo Abidovic on Aug 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

 
 Na osnovu
č
lana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kantoni izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 2/06i15/11) i ta
č
ke II, alineja 3 i 4 stav 1 Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvr 
đ
ivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantonaza 2013. godinu sa pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskogkantona objavljuje
J A V N I P O Z I Vza prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije''Podrška povratku prognanih lica''
 I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava utvr 
đ
ena urazdjelu 23, glava 04, potroša
č
ko mjesto 0001 ''Podrška povratku prognanih lica'' u BudžetuTK-a za 2013. godinu.
 II. NAZIVI PROGRAMA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI 
Sredstva predvi
đ
ena za projekte održivog povratka bit
ć
e raspore
đ
ena u dva LOT-a:1.
 
LOT 1. - Transferi neprofitnim organizacijama za njihove aktivnosti pomo
ć
i povratnicima 16.000,00 KM2.
 
LOT 2. - Subvencije privatnim preduze
ć
ima i poduzetnicima u cilju podrškezapošljavanju povratnika 72.000,00 KM
LOT 1. - Transferi neprofitnim organizacijama za njihove aktivnosti pomo
ć
ipovratnicimaCilj programa:
Ja
č
anje ekonomskog stanja povratnika i stvaranje uslova za održiv povratak.
Pravo u
č
ć
a:
Pravo u
č
ć
a imaju udruženja koja su registrovana u Ministarstvu pravosu
đ
a i upraveTuzlanskog kantona, kao i udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskomili državnom nivou, a koja imaju sjedište, djeluju, rade projekte održivog povratka na podru
č
 ju Tuzlanskog kantona i opština Republike Srpske: Doboj, Modri
č
a, Vukosavlje,Lopare, Ugljevik, Bijeljina, Zvornik, Osmaci, Mili
ć
i, Vlasenica, Šekovi
ć
i, Bratunac, iSrebrenica, koja redovno održavaju godišnje skupštine, sa
č
injavaju izvještaj o radu i predajuzavršne ra
č
une (bilans stanja i bilans uspjeha)
Potrebna dokumentacija:
 
 prijavni obrazac popunjen od strane udruženja (podiže se u Ministarstvu ili naweb stranici Vlade TK),
 
rješenje o upisu u Registar udruženja (original ili ovjerena kopija),
 
spesimen potpisa (karton deponovanih potpisa) iz banke osoba odgovornih zafinansije udruženja ili ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog ra
č
una (original iliovjerena kopija),
 
izvještaj o radu za prethodnu godinu,
 
 
 bilans stanja i bilans uspjeha za 2012. godinu,
 
 program rada za 2013. godinu.
Kriteriji po kojima
ć
e se vršiti bodovanje podnosioca prijave:
Posebni kriteriji za ocjenu programa rada:
 
Broj
č
lanova udruženja (spisak 
č
lanova udruženja) 3 do 30 1 bodsa njihovim potpisima original ili ovjerena kopoja) 31 do 100 5 bodova preko 100 10 bodova
 
Vrijeme djelovanja udruženja za svaku godinu po 3 boda
 
Podru
č
 je djelovanja udruženja (ako udruženje na jednoj op
ć
ini 1 boddjeluje na više op
ć
ina dokaz: odgovaraju
ć
i na dvije op
ć
ina 3 boddokument udruženja o imenovanju predstavnikau toj op
ć
ini ili odnosno Rješenje o registraciji u na tri i vše op
ć
ina 5 bodovaskladu sa Statutom)
 
Vlastita sredstva (
č
lanarina, prihodi od vlastite do 5000 KM 1 bodadjelatnosti) iz prethodne godine (dokaz: analiti
č
ke 5000 do 10000 KM 3 bodakartice ostvarenih vlastitih prihoda) preko 10000 KM 5 bodovaMaksimalan iznos koji se može odobriti po raspisanom javnom oglasu je do 4.000,00 KM.Visina sredstava
ć
e se odrediti na osnovu broja osvojenih bodova tako što
ć
e se odreditivrijednost boda.Sa odabranim korisnicima Ministarstvo
ć
e potpisati pojedina
č
ne ugovore, u kojima
ć
e bitinavedena namjena sredstava i rok za pravdanje.
LOT 2. - Subvencije privatnim preduze
ć
ima i poduzetnicima u cilju podrškezapošljavanju povratnikaOp
ć
i kriteriji:
1.
 
 pravo u
č
ć
a imaju pravna lica (privatna preduze
ć
a, obrtnici i zadruge) koja imajuregistrovanu poslovnu djelatnost kod nadležnog organa, koja imaju sjedište, djeluju i radena podru
č
 ju Tuzlanskog kantona i opština Republike Srpske: Doboj, Modri
č
a, Vukosavlje,Lopare, Ugljevik, Bijeljina, Zvornik, Šekovi
ć
i, Osmaci, Mili
ć
i, Vlasenica, Bratunac, iSrebrenica, a žele primiti u radni odnos odre
đ
en broj nezaposlenih osoba sa statusom povratnika,2.
 
da su u pitanju pravna lica koja redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa,3.
 
da povratnik koji
ć
e se primiti u radni odnos mora biti nezaposleno lice prijavljeno naevidenciji biroa za zapošljavanje najmanje 3. mjeseca ra
č
unaju
ć
i od dana prijavljivanja na javni poziv.
Potrebna dokumentacija:
 
 prijavni obrazac popunjen od strane podnosioca (podiže se u Ministarstvu ili na webstranici Vlade TK),
 
rješenje o upisu u Sudski registar – rješenje o registraciji (orginal ili ovjerena kopija),
 
uvjerenje od nadležne poreske uprave o porezima i doprinosima koje ne može biri starijeod mjesec dana (orginal ili ovjerena kopija), izmireni porezi i doprinosi ne smiju bitistariji od 2 (dva) mjeseca od dana prijave na javni poziv,
 
 broj transakcijskog ra
č
una otvoren kod poslovne banke,
 
 
spisak zaposlenih lica (lista osiguranih lica za obveznika) u periodu zadnja 3 mjeseca,izdat i ovjeren od strane nadležne poreske uprave,
 
 bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu (original ili ovjerena kopija),
 
 predugovor potpisan sa nezaposlenim licem – povratnikom,
 
 potvrda sa biroa za zapošljavanje da se povratnik nalazi na evidenciji biroa zazapošljavanje,
 
 potvrda nadležnog organa za lice koje se zapošljava da je povratnik,
 
garancija banke za odobrena sredstva za korisnike sa kojima se potpiše ugovor.
Kriteriji po kojima
ć
e se vršiti bodovanje podnosioca prijave:
Posebni kriteriji: broj povratnika koje
ć
e zaposliti
5 5 bodova3-5 3 boda1-2 1 bodVRIJEME KOJE SU:
 
 povratnik/povratnici koji se zapošljavaju proveo/proveli na birou-ukupno godina
10 godina 5 bodova5
10 godina 3 boda1
5 godina 1 bod< 1 godine 0 bodovaPRIPADNOST NEKOJ OD SOCIJALNIH KATEGORIJA
 
 povratnik je iz socijalne kategorije - dokaz od nadležne institucije(porodica poginulih, RVI, demobilisan borac, hendikepirane osobe) po uposleniku 5 bodovaVRSTA DJELATNOSTI KOJU OBAVLJA PODNOSILAC PRIJAVE
 
 podnosilac prijave se bavi poslovnom djelatnosti iz oblastiProizvodnje 5 bodovaPoljoprivrede i sto
č
arstva 4 bodaUsluga - zanatstva 3 bodaTrgovine-ugostiteljstva 1 bodVREMENSKI PERIOD NA KOJI
Ć
E SE ZAPOSLITI POVRATNIK 
 
 podnosilac prijave
ć
e zaposliti povratnike na period
3 godine 5 bodova> 2 godine 3 boda> 1 godine 1 bodObaveza podnosioca prijave je da povratnika/povratnike zaposli najmanje na periodviše od 12 mjeseci. Sredstva za zapošljavanje jednog povratnika iznose 7.500,00 KM.Maksimalan broj povratnika koje pravno lice može zaposliti a za koje
ć
e Ministarstvododijeliti sredstva je 5 (pet).Sa odabranim korisnicima Ministarstvo
ć
e potpisati pojedina
č
ne ugovore, u kojem
ć
e biti navedeno iznos sredstava, namjena i rok pravdanja.
 III. SADRŽAJ PRIJAVE ZA U 
Č 
 EŠ 
Ć 
 E NA JAVNOM POZIV
Prijava mora biti ura
đ
ena sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentacijiovisno o pojedinom lotu. Prijave koje ne sadrže dokumentaciju koja se zahtijeva, bit
ć
eodba
č
ene i ne
ć
e biti predmet daljeg razmatranja Komisije Ministarstva za izbor korisnikasredstava. Sva priložena dokumenta moraju biti izdata od strane nadležnih sudskih ili

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->