Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bakina-Kuharica

Bakina-Kuharica

Ratings: (0)|Views: 136|Likes:
Published by taso295

More info:

Published by: taso295 on Aug 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
POVRATAK ZABORAVLJENIH OKUSA 
BAKINA KUHARICA 
 TRADICIJSKA JELA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA 
Æupanijska komora Bjelovar 
 
 ©to i kako su jeli naπi stari graniËari?
Hrana je jedna od najosnovnijih ljudskih potreba,stoga je njenopripremanje jedna od najstarijih ljudskih aktivnosti.Na karakter iosobitost tradicionalne prehrane u pojedinim podruËjima,oduvijek jeutjecalo nekoliko Ëimbenika ∑ zemljopisni poloæaj,klimatski uvjeti,kvaliteta zemlje,poljoprivredne kulture i æivotinje koje su se uzgajaleu prehrambene svrhe,kao i povijesni i socijalni Ëimbenici.»injenica da je πira okolica Bjelovara ulazila u sastav Vojne gra-nice,utjecala je ne samo na ustrojstvo obiteljskog æivota i organizacijurada,veÊ i na naËin pripreme hrane i kulturu jela.Naime,za vrijeme Vojne granice æivjelo se u velikim obiteljima,
 zadrugama
,u kojima suæivjeli roditelji i svi oæenjeni sinovi sa svojim obiteljima.Takve zadrugenerijetko bi brojale i preko Ëetrdesetak Ëlanova,stoga su se i gradile velike zadruæne kuÊe,u kojima je srediπnje mjesto zauzimala najveÊaprostorija u kojoj se jelo i spavalo.Kakav je bio naËin æivljenja u takvim mnogoljudnim zajedni-cama,vidljivo je iz opisa jedne zadruæne kuÊe:
… KuÊa je bila πiroka7 - 8 metara,dugaËka 10 - 15 metara,a kako se nalazila na rav- nome terenu,nije imala podruma.Bila je graena tako,da je poËi- vala na poceku,a zidovi su bili πeperani i blatom oliËeni.U kuÊi jebila soba,zvana
kuÊa 
 ,u kojoj je druæina
 jela
i gdje su svi spavali.
 3
BAKINA KUHARICA / TRADICIJSKA JELA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJEIZDAVA»Hrvatska gospodarska komora,Zagreb,Rooseveltov trg 2ZA IZDAVANadan VidoπeviÊ,predsjednik Hrvatske gospodarske komoreUREDNIKIvan KroloSURADNICISilvija Sitta,prof.,–ura Mki,prof.,Jasna IvaniπeviÊ,ecc.,Dalibor IvaniπeviÊ,ecc.,Evelina Krapec,ecc.,Marijana Benkek,Gordana Matunci,Ivanka i Kata ©abariÊLEKTORSanja BrajkoviÊ-Sabljak,prof.FOTOGRAFIJESvenibor PohajdaGRAFI»KA OBRADAMarigraf d.o.o.Bjelovar TISAKIntergrafika d.o.o.ZagrebNAKLADA2000 primjerakaZagreb,prosinac 2007.CIP zapis dostupan u raËunalnom katalogu Nacionalne i sveuËiliπne knjiænicepod brojem 652183ISBN 978-953-6207-75-4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->