Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
17-23 august

17-23 august

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 34,500|Likes:
Published by pratidin
17-23 august
17-23 august

More info:

Published by: pratidin on Aug 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
17 - 23 ASÎ 2013
VOLL.XXI ISSUE - 11 BHUBANESWAR
17 - 23 August 2013
6.00Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e-mail:nijuktikhabar@gmail.com
NIJUKTI KHABAR 
Employment & Education based leading weekly
RNI No. 52621/93
www.nijuktikhabar.net
21É ¯ÿÌö ÓóQ¿æ- 11
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
 
6.00
Postal Regd.No-BN/43/12-14
Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...
Join for Best Coaching.... Visit Us : www.samantaray.ac.in
H.O.: Surya Vihar, Link Road, Cuttack - 12Call.: 0671-2323545/9438563121Acharya Vihar, BBSR - 9439871198Sailashree Vihar, BBSR - 8280213839
BANK (P.O./CLERK), LIC/GIC,RAILWAY/SSC, OAS/IAS (CSAT)
IBPS CLERKS-30000,
SSC +2 LEVEL-3500, HURRY!!!JOIN FOR CAPSULE COURSEBATCH STARTING-22
nd
, 29
th
AUG.
I&PR 15001/13/0092/1314
      D      A      D      L      S   -      5      1
I&PR 15001/13/0092/1314
      D      A      D      L      S   -      5      1
I&PR 15001/13/0092/1314
      D      A      D      L      S   -      5      1
HÝçÉæ{Àÿ $#¯ÿæ ¯ÿçµÿçŸ {sàÿç{üÿæœÿúLÿó¨æœÿêþæœÿZÿ{Àÿ Qæàÿç$#¯ÿæ ¨’ÿ¯ÿê SëÝçLÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç¨æBôÉæÀÿêÀÿçLÿ Óäþ ¨ëÀÿëÌ H þÜÿçÁÿæ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> {¾æS¿†ÿæ- AƒÀÿ þæsç  ÷LÿúÀÿë 
+2
, ¯ÿßÓ: 18Àÿë45> œÿçfÀÿ HÀÿçœÿæàÿúxÿLÿë¿{þ+Àÿ {fÀÿOÿ Lÿ¨ç, ’ÿëBsç¨æÓú{¨æsö ÓæBfúüÿ{sæ Lÿ¨ç> ’ÿëBsç5 sZÿçAæ xÿæLÿ àÿüÿæ¨æ ÓÜÿç†ÿ †ÿæ 07.09.2013 ÀÿçQ þš{Àÿ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ xÿæLÿ{¾æ{S AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç> Qæàÿç$#¯ÿæ ×æœÿ: þßíÀÿµÿq, œÿíAæ¨Ýæ, ¯ÿÀÿSÝ, Óºàÿ¨ëÀÿ,Óë ¢ÿÀÿSÝ, {Óæœÿ¨ëÀÿ, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ, LÿÁÿæÜÿæƒç, ÀÿæßSÝæ, œÿ¯ÿÀÿèÿ¨ëÀÿ, læÀÿÓëÝæ>
{sàÿç{üÿæœÿúsæH´æÀÿ œÿç¾ëNÿç
S.S.E.I
Khan Nagar(Near Shyamkunj Apartment), Cuttack-753012
¨ÿ¯ÿêÓóQ¿æ{¾æS¿ÿæÿÀÿþæ
sæH´æÀÿSæxÿö270AƒÀÿ þæsç÷Lÿú5500-11995sæH´æÀÿ Óë¨ÀÿµÿæBfÀÿ55
+2
4500-9331sæH´æÀÿ Bœÿú`ÿæfö90
+2
3300-12540sæH´æÀÿ {þ+œÿæœÿÛ120
+2
2800-8756
ÉçäLÿ H Îæüÿú œÿç¾ëNÿç
LÿÁÿæ H ÓóÔÿõ†ÿçþÜÿæ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ Aæsö, xÿ¿æœÿÛ, Lÿ=ÿ Óèÿê†ÿ H ÓþÖ ¨÷LÿæÀÿ ¯ÿæ’ÿ¿¾¦, ¯ÿæÖë, Aæ{Î÷æ{àÿæfç, {¯ÿð’ÿçLÿ LÿþöLÿæƒ H ¨÷¯ÿ`ÿœÿ ¯ÿçÌß{Àÿ Éçäæ’ÿæœÿ ¨æBôÉçäLÿ(
Qualification: Min. TraindGraduate
) H AüÿçÓ ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ ¨æBôLÿâLÿö(
Min. Graduate
),¨çAœÿ(
Matric
) Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> 15 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿ;ÿë>
PrincipalThe College of Art and CultureTinigharia, Gosala Road, Nayabazar,Cuttack, Cont: 9692245119, 9238308452
Start Your Career with MERCHANT NAVY
Admission open for 10
th
/+2, +3, ITI,Diploma/B.E Pass/continuing Student .Agebetween 18-28 years The One and onlyacademy in Odisha approved by -Belize of
Central America
with ISO 9001:2008.
 
6 months Training with 100% job guarantee
Book your seat 2day for the Shipping Career……..
ALL INDIA MARINE ACADEMY
Opposite to NIST Engineering CollegeN.H-5,Golanthara, Berhampur, OdishaE.Mail - aimaltd@rediffmail.com
Phone - 0680-2113302 / 303, Mob.9861212145 / 9861264222
Indian Bank (A Government of India Undertaking)Recruitment of Specialist Officers. Asst. GeneralManager (Treasury) Vacancies - 2
Candidates with Experience in Operations & Trading in all major TreasuryProducts as Dealer / Chief Dealer in Domestic / FX may apply. Completedetails and Procedure for applying are available on Bank's websitewww.indianbank.in. Opening date for online registration -12.08.2013. Lastdate for online registration - 21.08.2013Chennai Deputy General ManagerCorporate Office, HRM Department
RECRUITMENT OF ASSISTANTS IN RESERVE BANK OFINDIA, Online Examination held on July 20, 21,27, 28, 2013
Candidates can access the RBI website www.rbi.org.in for the result.Individual call letters to the successful candidates for the Interview willbe uploaded on the website shortly.
RESERVE BANK OF INDIA, www.rbi.org.in
HPCL BIOFUELS LIMITED
HPCL BIOFUELS LIMITED (a wholly ownedsubsidiary company of Hindustan PetroleumCorporation Limited) intends to fill up approx. 161vacancies of Management, Non-Management &Seasonal posts on Fixed Term Engagement basisfor its two integrated Sugar, Ethanol and CogenPlants located at East and West Champaran Dsitrictsof Bihar. The Walk-in- interview will be held atLucknow (19-20 AUG.,2013), Meerut (23-24AUG.,2013), Gorakhpur (27-28 AUG.,2013), & Patna(30-31 AUG.,2013) The Candidates should carry alloriginal testimonials along with the copies ofExperience Certificate, Mark sheets etc.at the venue.For details with regard to Qualification, Eligibilitycriteria. Venue & Schedules of Walk-in-interviewplease visit www.hpclbiofuels.co.in
REPCO BANK (Govt.of India Enterprise)Head Office: Repco Tower No.33 North Usman RoadT. Nagar Chennai -17.Ph:044-28340715
Repco Bank invites application only from eligible candidates for the postof Assistant Manager-IT(Scale I) and Manager-IT (Scale II). For otherdetails to visit our website www.repcobank.com & www.repcobank.co.inLast date for submission of application is
20.08.2013.
Odisha Livelihoods MissionPanchayati Raj DipartmentGovernment of Odisha
C
orrigendum to advertisementNo.1682 dated 08.08.2013regarding scrutiny of onlineapplications for 868 BMMU Posts
Not-shortlisted candidates for eachpost against the list uploaded in thewebsite shall send their objection(s),if any to career.tripti@gmail.cominstead of carrer.tripti@gmail.com andother conditions of advertisement shallremain unchanged.
State Mission Director-cum-CEO
DISTRICT EDUCATIONOFFICE, DHENKANAL
A Provisional merit list and Reject listof all candidates applied for the postsof Contract Teachers TGT (PCM, CBZ,Arts), Classical, Hindi and PET teachersboth for Govt, and Up-Graded HighSchools under Dhenkanal District ishereby published as per Govt,guidelines. The Provisional merit listand Reject list are available in thewebsite of www.dhenkanal.nic.in andin the Notice Board of District EducationOffice, Dhenkanal and District Office,Collectorate, Dhenkanal. Objections, ifany, may be submitted with supportingproof in the District Education Office,Dhenkanal by
20.08.2013
positively.No objection will be entertained afterthe above date line.
District Education Officer,Dhenkanal
 
Indian Overseas Bank(A Govt of India Undertaking)Central Office: 763, Anna Salai,Chennai- 600002
I
MPORTANT NOTICE FOR APPLICANTS WHOHAVE REGISTERED FOR THE RECRUITMENTOF 480 PROBATIONARY OFFICERS THROUGHTIE-UP WITH ACADEMIC INSTITUTION
Pre-exa mi nation training (PET) will be conductedfrom 19.08.2013 to 24.08.2013 for SC/ST/ Minority candidates. Call letters for PET may bedownloaded from the Bank's website www.iob.inunder Careers link. Eligible candidates arerequested to check our website for further detailsin this regard.
General Manager (HR)
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 
 
17 - 23 ASÎ, 2013
 
NIJUKTI KHABAR
2
ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© AæoÁÿçLÿ s÷Î þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBôœÿÓ}ó {s÷œÿçó {œÿ¯ÿæLÿë’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç> BbÿëLÿ þÜÿçÁÿæ œÿçfÀÿ
BIO-DATA, Certificate Xerox
, 4sçüÿ{sæ, 10 sZÿæÀÿxÿæLÿ sçLÿs(Qæþ µÿç†ÿ{Àÿ) ÓÜÿç†ÿ œÿçfÀÿ
Phone
 
œÿºÀÿ {’ÿB20 ’ÿçœÿ þš{Àÿ
Speed Post/Regd Post
’ÿ´æÀÿæ ¨vÿæB{¯ÿ>ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsç  ÷Lÿú¨æÓ Lÿçºæ †ÿ’ÿë–ÿö> ¯ÿßÓ: 18 Àÿë35 ¯ÿÌö>
þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó 2013-14
Principal, Regional Institute
Plot No- 265/266, Krutibandhu Complex, BhoisahiLane, Backside of Baramunda Bus Stand,Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914
dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
xÿæLÿ {¾æ{S þš {s÷œÿçó {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ
(Approved by the Govt. of Orissa)
 
{Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿÎæsçÎçLÿæàÿú,ÿ
 
NALCO, PWD
,
 
†ÿÜÿÓçàÿ H BÀÿç{SÓœÿ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ¯ÿÜÿë ÓóQ¿Lÿ Aþçœÿÿ
Revenue Inspector
,
 
Ó{µÿößÀÿ, {s÷ÓÀÿ,xÿ÷æüÿuÓþ¿æœÿú,ÿ
 
Work Sarkar
 
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë 8þÀÿëÿ
 
B.A.
{¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ
 
SC/ST
ZÿëÓë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ> {s÷œÿçó ¨{Àÿ `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿç{¯ÿ æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ 20’ÿçœÿ þš{Àÿÿ
Principal, Regional Institute, Plot No- 265/266,Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside ofBaramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar -751003
Zÿë s 50/-
 
Zÿæ þœÿçAÝöÀÿ LÿÀÿ;ÿë æ
+2 pass+Computer / Sal- 12,000/-
179 Welder, Fitter, Electrician
160 Call Centre Executives (Odia)
7th pass + Good health / Sal- 15,000/-
Call-9338 592259 (bbsr.) / 7504 846120 (Ngr.)
DATA ENTRY/CALL CENTRE JOB
Direct Joining (10th, +2, +3). Sal (5,400-8200).
Mob: 9658257590, 9777241940.
GENERAL EXECUTIVE OFFICER
HÝçÉæÀÿ ÓþÖ ¯ÿâLÿúH ÓÜÿÀÿ AoÁÿ{Àÿ Éçäæ, Ó´æ׿, Lÿþöœÿç¾ëNÿç, ¯ÿêþæ, A$ö ¯ÿçœÿç{¾æS †ÿ$æ ÓüÿÁÿ fê¯ÿœÿ ¾æ¨œÿ Óº¤ÿçß þæÓçLÿ/Óæ©æÜÿçLÿ Ó{`ÿ†ÿœÿ†ÿæ Éç¯ÿçÀÿ{Àÿ Óæ™æÀÿ~ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ ¯ÿæ †ÿæàÿçþ’ÿæ†ÿæ (
GENERAL EXECU-TIVE OFFICER
) ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ ×æßê œÿç¾ëNÿç(ÓˆÿöþíÁÿLÿ) œÿçþ{;ÿ AæS÷Üÿê {¾æS¿ ¯ÿ¿NÿçZÿ vÿæÀÿë’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç> ’ÿÀÿþæ þæÓçLÿ s 4000/ -Àÿës 7000/- ÓÜÿ Aœÿ¿æœÿ¿ Óë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ> {¾æS¿†ÿæ: œÿë¿œÿ†ÿþ Ó§æ†ÿLÿ> ¯ÿßÓ: 18ÀÿëE–ÿö> Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿë{¾æS¿†ÿæ AœÿëÓæ{Àÿ Óç™æÓÁÿQ þ{œÿæœÿç†ÿ LÿÀÿæ¾æB D`ÿç†ÿ †ÿæàÿçþ ’ÿçAæ¾ç¯ÿæ ¨{Àÿ œÿçf fçàÿâæ/¯ÿâLÿúAoÁÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç’ÿçAæ¾ç¯ÿ> AæS÷Üÿê ¯ÿ¿NÿçœÿçfÀÿ
BIODATA
ÓÜÿ 2sç üÿ{sæ,¨÷þæ~¨†ÿ÷œLÿàÿ, s 5.00 sçLÿs àÿSæ ’ÿëBsçÀÿç¨âæB àÿüÿæ¨æ ÓÜÿ †ÿæ 10.09.2013 Óë•æ {Lÿ¯ÿÁÿ xÿæLÿ {¾æ{S ¨vÿæB{àÿ S÷Üÿ~êß> †ÿæàÿçþ
Oct 1
Àÿë 
31
þš{Àÿ F¯ÿó
Nov. 1st
Àÿë’ÿæßç†ÿ´¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ>
Success Health and Educare Pvt. Ltd.
K-4, LIG-113, Kalinga Vihar, Bhubaneswar-19
HOTEL
þ¿æ{œÿf{þ+ {s÷œÿçó
(
100% JOB
).
Salary
: 6000-1200(
8th, 10th, +2Above
). (QæB¯ÿæ/ÀÿÜÿç¯ÿæ
Free
)
ODISHA INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
Plot: N1/284, Nayapalli, Near Hotel Presidency,
BBSR, M: 9853489116, 9658576920
fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, {LÿæÀÿæ¨ës
{LÿæÀÿæ¨ës fçàÿâæ A;ÿSö†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿê Daÿ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß F¯ÿó ÓÀÿLÿæÀÿê DŸê†ÿ Daÿ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßþæœÿZÿ ¨æBô2013 þÓçÜÿæ ¯ÿçj樜ÿ Aœÿë¾æßê `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ ÉçäLÿ(
TGT PCM, TGT CBZ, TGT Arts, Hindi, PET, Classical (Sanskrit)Teacher
)¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿëf~æB ’ÿçAæ¾æDdç{¾,
Provisional Draft Merit List
àÿâæ
Website www.koraput.nic.in
àÿâæ¨æÁÿ {LÿæÀÿæ¨ësZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß F¯ÿó FÜÿç’ÿ©Àÿ{Àÿ D¨àÿ² A{s> FÜÿç 
Provi-sional Draft Merit List
{Àÿ $#¯ÿæ †ÿ$¿ ¯ÿçÌß{Àÿ ¾’ÿçLÿæÜÿæÀÿ {Lÿò~ÓçA樈ÿç/Aµÿç{¾æS $æF, {†ÿ{¯ÿ Óó¨õNÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$# öœÿê †ÿæZÿÀÿ Aµÿç{¾æS AæÓ;ÿæ †ÿæ.
18.8.2013
ÀÿçQ Óë•æ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ (Lÿæ¾ö¿æÁÿß Óþß) àÿçQ#†ÿ µÿæ{¯ÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ> œÿç•öæÀÿç†ÿ †ÿæÀÿçQ ¨{Àÿ ¨÷æ© {Lÿò~ÓçAµÿç{¾æS ¯ÿç`ÿæÀÿLÿëœÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ]>
fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿê, {LÿæÀÿæ¨ës
GOVERNMENT OF INDIA, DEPARTMENT OF SPACEINDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATIONLIQUID PROPULSION SYSTEMS CENTREVALIAMALA P.O, THIRUVANANTHAPURAM-695 547APPLICATlONS ARE INVITED FOR GRADUATE AND TECHNICIAN APPRENTICES
Applications are invited On-line for the following training positions under the Apprentices Act 1961for our Units located at VALIAMALA (Near Nedumangadu), Thiruvananthapuram, Kerala andMAHENDRAGIRI (Near Nagercoil), Tamilnadu:Details of reservation of the Training Positions are as follows, (In case of non-availability of suitableSC/ST/OBC candidates, the reserved training positions will be filled by available categories as perApprentice Act 1961).Educational Qualification : For code 742 to 748 - First Class Bachelor's Degree in Engineering/ Technology in the respective disciplines, for code 749 - Bachelor's Degree + First Class Degree inLibrary Science/Library & Information Science. For code 750 to 755 - First Class Diploma inEngineering / Technology in the respective disciplines & for code 756 - First Class Diploma inCommercial Practice/Modern Office Practice. Interested candidates may visit website www.lpsc.gov.infor detailed information and guidelines. The on-line recruitment portal will be available from
13.08.2013 to 23.08.2013
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, Bhilai Steel PlantBhilai, Dist-Durg, Chhattisgarh, lndia-490001Golden oppertunity to start a promising career in a Maharatna Company, SAIL,Bhilai Steel Plant
Steel Authority of India Limited, a Maharatna Company, is the leading steel-making company inIndia with a turnover of Rs. 49,350 crore. The company is one of the highest profit earning corporateof the country. Bhilai Steel Plant is a flag bearer Plant of SAIL and Ten - times winner of PrimeMinister's Trophy for best Integrated Steel Plant in the country. Bhilai Steel Plant is India's soleproducer of rails and heavy steel plates and major producer of structural. BSP, is in the process ofmodernisingand expanding its product units, raw material resources and other facilities to maintainits dominant position in the steel market.
BSP invites application from young, energetic and positive minded individuals for the post ofFireman-cum-Fire Engine Driver (Trainee)Post: Fireman-cum-Fire Engine Driver (Trainee). Pay Scale & Scale code:
8630-3%-12080/- (S-l)*. No. of Posts: 5 (Five). *Regularization in S-1 grade after completion of training.
AGE:
Minimum18 yrs & Maximum 28yrs. as on 01/05/2013.
HOW TO APPLY:
Eligible and interested candidatesmay apply online through SAIL's website: www.sail.co.in (Careerwith sail).No other means/mode ofapplication will be accepted. 1. Starting date for submitting applications through website: 13.08.2013.2. Closing date for submitting applications through website:
12.09.2013.
Detailed advertisementcan be accessed on SAIL's website and Employment News/ RozgarSamachar of 24.08.2013.
Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003
NATIONAL POWER TRAINING INSTITUTEAn ISO 9001 & ISO 14001 Organisation(Ministry of Power, Government of India)(Northern Region)Badarpur, New Delhi-110044 Ph.: 011-26944198, 26940722Admission Notice for Post Diploma in ThermalPower Plant Engineering (2013-14)
APPLICATIONS ARE INVITED FOR FEW AVAILABLE SEATSEligibility:- Diploma in Electrical / Mechanical / Control &Instrumentation / Electronics Engineering or equivalent with 50%marks in diploma and in 10th class. Last date of receipt ofapplication:- 06th Sept. 2013. For more details please referNPTl (NR) website
(www.nptidelhi.net)SERVICE OF POWER & ALLIED ENERGY SECTOR
INDIAN INSTITUTE OFMANAGEMENT INDOREPrabandh Shikhar, Rau-Pithampur Road, Rau,lndore-453 556 (M.R)
Invites applications for Facultypositions (regular/ contractual/ visiting) to teach varioussubjects at the undergraduatelevel. (Integrated Programmein Management). For details,please visit Institute's website:www.iimidr.ac.in
For subject areas and theIPM Curriculum,please visit http/www.iimidr.ac.in/iimi/pages/programmes_main/ipm.php
UGC-Faculty RechargeProgramme
Due to unavoidable reasons,the website of the UGC-Faculty Recharge Programme(www.ugcfrp.ac.in) has notbeen online since July 03,2013. Measures are beingtaken to bring the site live atthe earliest. Prospectivecandidates may please note. 
National Coordinator
Old CRS Building, JawaharlalNehru University, Aruna Asaf AliMarg, New Delhi - 110 067
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 
 
17 - 23 ASÎ, 2013
 
NIJUKTI KHABAR
3
{¾Dôþæ{œÿ þæsç÷Lÿú,
+
2,
+
3, ¨Àÿêäæ{Àÿ¯ÿæÀÿºæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB ¨æÓúLÿÀÿç¨æÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç {Óþæ{œÿ Aæþ AœÿëÏæœÿÀÿ Ó´†ÿ¦ ¯ÿ¿¯ÿ×æ’ÿ´æÀÿæ ¨æÓúLÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ> DNÿ Óæs}üÿç{Lÿsú ÓþÖ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿ{Àÿ S÷Üÿ~êß>
þæsç  ÷Lÿú,
+2
,
+3
¨æÓú
Principal, Regional Institute
Plot No- 266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane,Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda,Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914ZILLA SWASTHYA SAMITI, KORAPUT DPMU, NRHME-mail: missionkpt@gmail.com, Phone: 06852-252340
CONTRACTUAL APPOINTMENT:
Applications are invited for filling of vacancy / empanelment ofcandidates for the following posts under NRHM, Koraput / RKS on contractual basis for a period of11 months with monthly remuneration as noted against each post and subject to renewal as per normbasing upon the performance. Allowances and incentives will be paid as per society norms.
Name ofthe Post: Block Programme Manager. Vacancy: ST-01. Monthly base Remuneration:
15,600/-.
Qualification:
Any Graduation with minimum 55% mark with PGDCA/MCA/BCA from a recognized / registered institute.
Block Accounts Manager
-
ST-01
- 9,880/-.
Accountant cum DEO (OH) -
UR-01 - 9,880/-. The candidates should be a graduate in Commerce. Must have basic knowledge ofcomputing (PGDCA/ DCA/ BCA/ MCA).
Medical Officer (RTI/STI) SDH, Jeypore - UR-01 -
28,000/- -MBBS from recognized university with MCI registration. Post graduate degree / diploma in dermatologyor O&G is preferable.
Protocol Manager (RSBY) -
UR-02 - 5,600/- - D.Pharma with PGDCA/DCA withadequate knowledge of computer particularly in MS Office.
DEO (RSBY) - ST-02 SEBC-02 UR-18 -
5,200/- - Graduation with PGDCA. N.B.: The advertisement No. 2249, dtd 08.10.2012 & advertisementNo. 1648/DPMU/NRHM, dtd.13.08.2012 is hereby cancelled due to regulation of ORV act vide letterno. 16670, dated 20.11.2012 of Mission Director, NRHM. Those candidates who have applied for thesame post may apply a fresh. Vacancies shown above are provisional and subject to change as peractual requirement, Relaxation of age for ST/SC/SEBC/PH category will be applicable as per Govt.Norm. Those candidates who are already working in Health Department have to apply throughproper channel. For all the posts preference will be given to the native / resident of Koraput district.Details eligibility criteria & Application form can be downloaded from district websitewww.koraput.nic.in. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria can apply to DPMU-NRHM.O/o- Chief District Medical Officer, Zail Road, At/PO/ Dist.- Koraput on or before 21.08.2013 throughRegistered Post / Speed Post / Courier only. The envelope containing the application should besuperscribed with the name of the post applied for. Incomplete application in any form is liable forrejection. Applications received after due date shall not be entertained. List of shortlisted candidatesalong with date of interview will be published in the district website on dated 26.08.2013. Nopersonal correspondence will be made in this regard. The authority reserves the right to cancel allor any application without assigning any reason thereof.
Chief District Medical Officer cum District Mission Director, Koraput
CENTRAL RICE RESEARCH INSTITUTE(Indian Council of Agricultural Research) CUTTACK- 753 006 (ODISHA), India
Name of the Scheme/Project:
Development of New Plant Type varieties with higher yield andresistance to major pest and disease (EAP-154).
Name of the position: Technical Help. No.ofposition: 01 (One). Rate of Fellowship/ Remuneration:
Rs. 8,000/- p.m. (Fixed).
Requisitequalification:
Essential: Graduate in Agriculture/Plant Science/Botany/ Biotechnology. Desirable:Experience in Plant Breeding activity.
Maximum age as on 01.07.2013:
35 yrs. for men and 40 yrs.for women.
Duration:
Up to 31.03.2015 or till completion of the project whichever is earlier.
Date&Time of Interview:
24.08.2013 at 10.00 a.m. at CRRI Committee Room. Place of posting: CRRI,Cuttack.
Hastening the transfer of tolerance to drought from O. nivara into cultivated rice throughanother culture approach (EAP-181)
-
Senior Research Fellow - 01 (One) -
Rs. 16,000/- p.m. +HRA for 1st & 2nd year, Rs. 18,000/- p.m. + HRA from 3rd year onwards as per rule. - Essential: M.Sc.in Botany or M.Sc. in Biotechnology. Desirable : Basic knowledge and work experience in tissueculture and molecular biology techniques. - 35 yrs. for men and 40 yrs. for women. - Up to 31.08.2016or till completion of the project whichever is earlier. - 26.08.2013 at 10.00 a.m. at CRRI CommitteeRoom - CRRI, Cuttack.
Field Observer -
02(Two) - Rs. 6,000/- p.m. (Fixed) - Essential: +2 Vocationalin Agriculture or Matriculation with two years experience in Agricultural Field work in any Govt.Organization Desirable : One year experience in the field of crop research. - 30 yrs. for men and 35yrs. for women. - Up to
31.08.2016
or till completion of the project whichever is earlier. -
27.08.2013at 10.00 a.m
. at CRRI Committee Room - CRRI, Cuttack.
Terms & Conditions:
1. The above positionis purely temporary and is co-terminus with the scheme / project. The services of appointed candidateswill stand terminated automatically after expiry of the scheme/project or completion of periodindicated in the selection offer, whichever is earlier and the candidate will not have any right forabsorption in CRRI/ICAR. The above age limits are relaxable forSC, ST and OBC candidates as perGovt. Of India norms. 2. Eligible candidates desirous to be considered for the above-mentionedposition are advised to bring one copy of their bio-data along with Xerox copy of all the certificatesand mark sheets affixing recent photograph thereon together with original copies of educationalcertificate/mark sheet (matriculation onwards) and appear for a walk-in-interview comprising of awritten-cum-personal interview on prescribed date, time and place. 3. Director, CRRI reserves the rightto increase/decrease the number of position and also to cancel the recruitment process for the positionmentioned above. Director's decision will be final and binding in all aspects. 4. No TA and DA forappearing in the interview are admissible. 5. No candidate will be entertained after 10.00AM. 6.Canvassing in any form willrender the candidate disqualified for the position.
DIRECTOR
EMPLOYMENT NOTICEARMY AIR DEFENCE CENTRE, GOPALPUR (ODISHA)
1. Commandant, Army AD Centre, Golabandha.Ganjam (Odisha) PIN -761052 invites applicationsfrom the eligible candidates liable to serve anywhere in India for the following posts.
Note:
All the above posts are considered as Multi Tasking Staff and selected candidates will remainon probation for a period of 2 years.
2. Age Limit:
Crucial date for calculation of age limit will be ason last date Prescribed for receipt of applications. (a) Unreserved (UR): 18-25Yrs. (b) SC/ST: 18-30Yrs. (c) PHC: 18-35 Yrs(Up 40 Yrs for SC/ST) (d) ESM: Present age minus(period of servicerendered in the Army plus three Years) not to exceed 25 Years. (e) Meritorious Sports Person: 18-30Yrs for UR, 18-35 Years for SC/ST.
Note:
SC/ST/OBC candidates who apply against unreserved postare not entitled for age and other concessions meant forthem.
3. Last Date of receipt of Application:
Upto 1400hrs on 14 Sep 2013. The envelope enclosing the application form is to be boldly enfacedon top with post and category,i.e SC/ST/OBC/Gen(UR)/ESM/PHC/MSP as the case may be incapital letter only. 4. Issue of Call letters : Candidates are required to enclose self addressedenvelope duly affixed with Rupees Twenty five postal stamp along with the application on which callletters will be issued if found eligible in all respect.
5. Written Test:
Written exam will be conductedon 09 Oct 13. consisting of questions on , General Intelligence & Reasoning, Numerical Aptitude,General English and General: Awareness for a duration of Two' hours for General candidates andTwo hours and twenty minutes for visually handicapped candidates only. No TA/DA will be admissiblefor appearing in the recruitment test.
6. Declaration of Results:
Results of successful candidates inwritten test and date of interview/trade test will be declared on 31 Oct 13. List of the same will beattached at TCP-4 of Gopalpur Military station.
7. Final Results.
Final results after conduct ofinterview will be communicated to the successful candidate by post and will also be placed at TCPNo 4 of Gopalpur Military station and Employment Exchange Berhampur on 25 Nov 13. 8. A copy ofall relevant certificates (as listed below) duly attested by Gazetted officer will be attached with theapplication; original certificates will be produced by the candidates at the time of interview:- (i)Proof of Date of Birth (Class X pass certificate from a recognized Univercity or Board), (ii) Candidatesseeking age relaxation under ST category have to produce Caste Certificate duly signed by competentauthority, (iii) Nativity Certificate duly signed by the ADM/DM, or Tehsildar. (iv) Experience certificate(if any) applicable for the post applied for. (v) Character Certificate issued by the Sarpanch Gazetted officer, (vi) No objection certificate from employer (in case of Govt servant) (vii) ArmyDischarge Certificate (for Ex-Servicemen candidates only) (viii)Two attested passport size photographs,one photo to be affixed in the application form and another be pasted on the call letter to be issued,(ix) Overwriting/Erasing/lncorrect/lncomplete information in the application will render the applicationinvalid and rejected, (x) Female candidates need not apply for the post of watchman; however theycan apply for the post of House keeper & Messenger.
NOTE :
Dates of test may change due tounforeseen circumstances at the discretion of the Commandant Army AD Centre. This establishmentwill not be responsible for not receiving of application forms on time and non receipt of call lettersby candidates due to postal delay.
FORMAT OF APPLICATION FORM PART 'A'
1. Post applied for2. Full Name3. Sex4. Father's/ Husband Name5. Date of Birth6. Age as on last date of receiving application(------Yrs------Month------Days)7. Permanent Address8. Postal Address9. Educational Qualifications10. Experience in the subject field of selection11. Category to which the candidate belongs12. Religion13. Nationality14. Whether you were ever debarred or disqualified by any Public Service Commission /RecruitmentBoard from any of their Examination / selection:15. Whether you have been ever convicted by Court for any offence16. Do you have any close relative working in Army Air Defence, if yes, give name and officialaddress:
DECLARATION: I, ......................
hereby declare that the particulars filled by me in this form are trueto the best of my knowledge and belief and in case they are found false, my candidature shall beliable to be rejected.Date :Signature of Candidate
Note:
(i) candidate should reach at least one hour before the schedule time at TCP-4 of GopalpurMilitary Station on aforementioned date. No candidate will be allowed for examination afterscheduled time. (ii) The candidates should bring their pen, pencil and clip board for writtenexamination/interview. (iii) The candidate should not keep Mobile Phone, Calculator, Electronicitem, paper and other material, otherwise he / she will not be allowed for examination and his / hercandidature will automatically deemed to be rejected.PassportSizeattestedPhotograph
S. K. BUSINESS CONSULTANCY
THE BEST WAY TO SOLVE BUSINESS PROBLEMSPART TIME / FULL TIME JOBNAME OF VACANCIES : MARKETING EXECUTIVE - 90 NOS
QUALIFICATION: +2 PASS (Age: 18 to 25 Yrs)
SALARY - Rs. 5000 PM + TA , DA
Mail your Biodata to us within 7 days.Mail ID : akshayakumar300@gmail.com
Contact No : 9668170205 , 8093483568Contact Time : 10 AM - 6 PM
CAREER IN VASTU AND ASTROLOGICAL SCIENCE
PROFESSIONAL COURSE ( REGULAR / CORRESPONDENC)DEGREE / MASTER DEGREE / M. Phil / Ph.DINDIAN VASTU ACADEMY, Plot No. 892, Palasuni, Rasulgarh, BBSR-10, OdishaContact No.: 9692245119, 9238308452, 9439897035www.indianvastuacademy.orgMaulana Azad National Urdu University(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)(Accredited 'A' Grade by NAAC) ,Gachibowli, Hyderabad - 500 032, A.P.
EMPLOYMENT NOTIFICATION No. 28/2013 Dated: 12.08.2013The University invites applications for the following Teaching positionsfor Departments of Hindi and Translation:
Assistant Professors:
Hindi -01 (SC) and Translation Studies-02(UR). Application forms along withInformation Booklet relating toqualifications, experience, etc., canbe downloaded from Universitywebsite www.manuu.ac.in. The lastdate for receipt of filled-inapplications is 2nd September,2013.
REGISTRAR
¨ævÿLÿZÿ ¨æBô Óí`ÿœÿæ:
F$#{Àÿ¨÷LÿæÉç†ÿ {Lÿ{†ÿLÿ ¯ÿçj樜ÿLÿë µÿçˆÿçLÿÀÿçLÿç¨ævÿLÿ vÿLÿæþêÀÿ ÉçLÿæÀÿ {ÜÿD$#¯ÿæ AæþÀÿ ’ÿõÎç{Sæ`ÿÀÿ {ÜÿDdç> ¯ÿçj樜ÿ{’ÿD$#¯ÿæ Óó×æþæœÿZÿ ÓÜÿ LÿæÀÿ¯ÿæÀÿLÿÀÿç¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿëÓ¯ÿç{ÉÌ †ÿ$¿ H œÿçfÀÿ ¯ÿç{¯ÿLÿ QsæB LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿ;ÿë>F$#¨æBô œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ Lÿˆÿöõ¨ä ’ÿæßêÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæÜÿ]>

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kirti liked this
Subash Senapati liked this
pratidin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->