Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mongol.xel.II

Mongol.xel.II

Ratings: (0)|Views: 210|Likes:
Published by sainjil

More info:

Published by: sainjil on Aug 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

 
Ã.Áÿìáöýý, Á.Áëã, Ã.Ëõõ¿¿, Õ.̺õæãë,Æ.Ìýäýý, Ö.Îþ, Â.Õæäì, ª.Õä, Ò.Ýõòÿ
ÌÎÍÃÎË ÕÝË 2
Åºõé áîëîâñîë 12 æëé 2 äã ãä ¿ý
2 äàõ õýâëýë
ÁÎËÎÂÑðÎË, ÑΨË, ØèíÆËÝÕ óÕààíû
ß
àÌíûçªÂتªð˪ªð ÕÝÂËÝÂ.óëáò õîò20
10
î
 
Ìîíãîë õýë 2: Åðºíõèé áîëîâñðîëûí 12 æèëèéí 2 äóãààð àíãèéí ñóðàõ áè÷èã.Çîõèîã÷èä: Ã.Áÿìáàöýðýí, Á.Áóëãàí, Ã.Ëõààõ¿¿, Õ.̺íõæàðãàë, Æ.Ìýíäýý,Ö.Îþóí, Â.Õàæèäìàà, ª.Õàäàà, Ò.Ýíõòóÿà. Ðåäàêòîð: Ø.ÎþóíöýöýãÅðºíõèé áîëîâñðîëûí 12 æèëèéí 2 äóãààð àíãèä ¿çýõ àãóóëãà. ñòàíäàðòûíøààðäëàãà õàíãàñàí áîëíî.Ýíýõ¿¿ ñóðàõ áè÷èã íü Ìîíãîë óëñûí “Çîõèîã÷èéí ýðõ áîëîí ò¿¿íä õàìààðàõýðõèéí òóõàé” õóóëèàð õàìãààëàãäñàí áºãººä Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõóõààíû ÿàìíààñ áè÷ãýýð àâñàí çºâøººð뺺ñ áóñàä òîõèîëäîëä öàõèì áîëîíõýâëýìýë õýëáýðýýð á¿òíýýð ýñõ¿ë õýñýã÷ëýí õóâèëàõ, õýâëýõ, ìýäýýëëèéíñàíä îðóóëàõûã õîðèãëîíî.Ñóðàõ áè÷ãèéí òàëààðõ àëèâàà ñàíàë õ¿ñýëòèéã surakhbichig@ymecs.gov.mnõàÿãààð õ¿ëýýí àâíà.© Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàì
DDC494.23’077M-692ISBN 978-99929-3-350-X
 
Áÿöõàí ä¿¿ íàðòàà
Çóðãààõàí íàñàíäàà óíøèæ, áè÷èæ ñóðñàí òà íàðòàà áàÿð õ¿ðãýå!  Õ¿¿õýä òà íàðûã óëàì ñàéí óíøèæ,áè÷èæ ñóðàõàä ìàíàé íîì òóñëàõ áîëíî.Ýõ õýëíèéõýý ýðäýíèéí ñàíãààñ èõèéãñóðààðàé. Çîõèîã÷èä
Óíøèõí äàñãàëÌîíãîë õýëíèé äàñãàëÎíñîãîÒÀÍÈÕ ÒÝÌÄï¯Ä
 Ì î í ã î ë  õ ý ë í è é  ì ý ä  ë ý ã

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->