Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013_6

2013_6

Ratings:
(0)
|Views: 25|Likes:
Published by cpofpolandBRZASK
Brzask - magazyn Komunistycznej Partii Polski, wydawany co miesiąc od roku 2008.
Brzask - magazyn Komunistycznej Partii Polski, wydawany co miesiąc od roku 2008.

More info:

Published by: cpofpolandBRZASK on Aug 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2014

pdf

text

original

 
BRZASKBRZASK
Proletariusze wszystkich kraj 
ó 
w, ł 
ą 
czcie si 
ę 
P   
ISMO    
K   
OMUNISTYCZNEJ  
P   
ARTI
P   
OLSKI 
NR06/244   ISSN1429-8279   CZERWIEC2013   
WWnnuummeerrzzeerr
óó
wwnniiee
żż
::
10 powieszonych 2Quo vadis lewico? 2Mniej za wi
ę
cej 3Konferencjafrancuskichkomunist
ó
w 4Protesty w Turcji 7Tournee CIA 9Milion na
ś
mietnik 12Kazimierz Świtała 13B
ó
 j o pomnik 14Rynek zbyt wolny 16
UchwalonaprzezSejm13   czerwcazmianazapisówko-  deksupracy,faktycznielikwidu-   jącaośmiogodzinnydzień   pracy,tobezprecedensowy   ataknaprawapracownicze   iwiększywyzysk. Wprowadzenieruchomego   czasupracyoraz12miesięcz-  negookresurozliczeniowego   oznacza,żezatrudniającybę-  dziemógłnarzucpracowni-  komjakdługo,wktórych   dniachiwjakichgodzinachbę-  pracowali.Zmianaugości okresurozliczeniowegowiąże   siętakżezezniesieniemwyna-  grodzzapracęwgodzinach   nadliczbowych.Wyenie   czasupracyspowodujeograni-  czenieilościzatrudnionychpra-  cowników,awięcprzyczynisię   dowzrostubezrobocia. Nowelizująckodekspracy,rze-  komowimięwalkizkryzysemwładzepaństwoweopowie-  dziysiępostroniekapitu   przeciwkomilionomludzipracyPorazkolejnysprawcykapitali-  stycznegokryzysuchcąwzbo-  gacićsiękosztem    społeczeństwa,którepadłoje-  goofiarąWceluprzezwyciężeniaskut-  kówtrwającegoodprawie5lat  globalnegokryzysukapitalizmu   należałobyprzyjąćdokładnie   odwrotnerozwiązania.Skrócić   czaspracydo6godzindzien-  nieprzyzachowaniu5dniowe-  gotygodniapracyWyeliminowpozakodeksowe   formyzatrudnianianatzw. umowachśmieciowych.Uznać   zanielegalnewszystkietzwumowymanagerskie,przyzna-   jącewynagrodzeniaiodprawywielokrotnieprzewszające   dochodyzwykłychobywateliZwiększyćkontrolęprzestrze-  ganiaprawpracowniczychWspierdzialnośćzwiązków    zawodowych.Aprzedewszyst-  kimwywłaszczkapitalistów    zeznajdującychwichdyspo-  zycjiśrodkówprodukcji,po-  przezktórezniewalają   pracownikówKomunistycznaPartiaPolskipotępiadziania   polskichadzorazsiłpolitycznych   igospodarczychdążącychdozniszczeniako-  deksupracy.Ośmiogodzinnydzipracytozdo-  byczruchurobotniczego,wywalczonawtoku   wieloletnichwalkstrajkowych.Tozwalo8go-  dzinnydzipracywiążesięgenezamiędzyna-  rodowegoświętaludzipracy1Maja.Przez   latastanowiłniepodwalneprawopracowni-  w.Jegozniesienietopowrótdodziewiętna-  stowiecznychstandardów,wramach,których   robotnik,uzależnionyodkapitalisty,zmuszany   byłdopracyponadsiły.Dziś,gdywskutekpo-  stęputechnologicznegoefektywnośćpracyjest  znaczniewiększa,kosztemnasilającegosięwy-  zyskuludzipracykapitosiągaznaczniewięk-  szezyski.Czaspołożyćtemukres. Dotychczasowedoświadczenieruchurobotni-  czegojasnodowodzi,iżskuteczniebronićpraw    pracowniczychmożnatylkopoprzezskoordyno-  wanąwalkęsamychpracowników,wtym    zwłaszczapoprzezstrajk. 
Nie b
ę
dziemy p
ł
aci
ć
za wasz kryzys!8 godzin pracy i ani minuty d
ł
u
ż
ej!Skrócenie czasu pracy zamiast bezrobocia!
Stanowisko KKW KPP
N   N   E   E   
d   d   a   a   k   k   w    w    d   d   a   a   c   c    j  j 8   8   g   g   o   o   d   d   z   z   n   n   n   n   e   e   g   g   o   o   d   d   n   n   a   a   p   p   r  r  a   a   c   c   y   y   
 
2   
TostosięjtradycjąlewicowychśrodowiskDąbrowyGórniczejktóre12czerwcawkolejneroczniceoddająhołdofiarompublicznej egzekucji10pracownikówHutyBankowej.Lewicowców    ikomunistów,którzyoddaliżyciezawolisprawiedliwąPolskę   gicnahitlerowskiejszubienicy.AletenaktterrorunieamwolwalkizniemieckimokupantemOtejtragedii,mówiłtow.MarianIndelak-naocznyświadek   egzekucji.Zgromadzenizprzejęciemuchalijegoemocjonalnej relacjiiwzruszającegowierszanapisanegodlaichuczczenia.Pod   pomnikiemdelegacjeKPP,SLD,MPZZZ,ZWiRWPzłyływieńce, wiązankikwiatówizapalonoznicze-symbolepamięciobohaterach. 
CZERWIEC 2013
BRZASK   
Ostrakrytykajakąnazaprezentowanyostatnio   wSejmieNiezbędnikpolskiejlewicyprzypuścilMłodziSocjaliści,młodzieżówkaSLDskłaniaporaz   kolejnydorefleksjinadkondycjąmainsteamowej polskiejlewicy.Wydarzenieto,choćistotne,zosto   pominięteprzezreakcyjnemediawnaszymkraju. Ajestonoistotnezdwóchpowodów.Popierwsze,  jakzostałowyżejwspomniane,skłaniadoprzemy-  śleniakondycjipolskiejlewicyównegodziśnurtu   idyskusjiideologicznychwewnątrzniejsiętoczą-  cych.Podrugiedlatego,iżjesttocennainicjatywa   zmierzającadoprzynajmniejczęściowegoodkłama-  niapolskiejhistoriiostatnichdziesięcioleci,historizuporeminamiętnościąfszowanejprzezprawicę   odponaddwudziestulat.Historiifszowanejzcał-  kiemdobrymskutkiem,zwłaszczawkontekścieza-  mętujakiegodokonująoweprzekłamania   wowachludzimłodych,niepamiętającychPolsksprzedroku1989iniemającychporównania.Alepo   koleiNiezbędnikpolskiejlewicy”,publikacjaCentrumimIgnacegoDaszyńskiego,zaprezentowanyprzezpo-  słówSLDwtymjegoprzewodniczącegoLeszka   Millerazostostroskrytykowanyprzezmłodynary-  bekswejwłasnejpartiiamianowicieprzezFedera-  cjęMłodychSocjalistów.Ukazasiętymsamym    olbrzymiaprzepaśćdzielącastaryaparatpartyjny   odmłodychdziaczy.Otóżmłodzieżówcepartyjnej niespodobasię,jaktonazwali,manipulacjafak-  tami.Niepodejrzewającautorów<<Niezbędni-  ka>>obrakpodstawowejznajomcihistoripolskiejlewicy”saminasiebieowepodejrzeniarzu-  cilizapominając,żeznakomitąwiększośćhistoripolskiejlewicyXXwiekustanowiąpartiekomuni-  styczne,począwszyodPPS-Lewicyanawspółcze-  snejKPPkończąc.Iniebyłytobynajmniej„ciemne   wiekipolskiejhistoriijakwydajesięwyzierzopi-  niiMłodychSocjalistów.Opiniiwyraźniejpodszy-  tejprawicowymzakłamaniemwpajanymdoów    polskiejmłodzieży,jakwidaćskutecznejnawetwo-  becmłodzieżyidentyfikującejsięwjakiśsposób   zlewicą.Widocznybrakspójnościpomiędzypartią   ajejmłodziówkąstałsiętymsamymbardzowy-  raźny,brakjasnejwizjiliniiideologicznejpartiiibrak   
Z   
ŻYCIA   
P   
ARTI
Q    Q    u   u   o   o   V   V   a   a   d   d   s   s   L   L   e   e   w    w    c   c   o   o   ?   ?   
7   7   1  1  R    R    o   o   c   c   z   z   n   n   c   c   a   a   d   d   z   z   e   e   s   s   ę   ę   c   c   u   u   p   p   o   o   w    w    e   e   s   s   z   z   o   o   n   n   y   y   c   c   h   h   w    w    D   D   ą   ą   b   b   r  r  o   o   w    w    e   e   G    G    ó   ó   r  r  n   n   c   c   z   z   e   e    j  j 
 
3   
BRZASKCZERWIEC 2013
Od1czerwcadecyzjąwładzmiastastecznego   Warszawyzlikwidowanychzosto12liniiautobuso-  wych.Wydatkinakomunikacjęmiejskązmniejszo-  noookoło190milionówotych. Gdywubiegłymrokuwarszawskisamorządza-  twierdzałpodwyżkicenbiletówodpoczątku2013r.przedstawicieleratuszazapewniali,żechodzioza-  pewnieniefunduszynarozwójtransportupublicz-  nego.Jednakszćmiesięcypowejściuwżycie   podwekwładzeWarszawyznaczniezredukowy   liczkursującychliniiautobusowych.Ponadto   wielefunkcjonującychliniizostoskróconych. Zmniejszonorówniczęstotliwośćichkursowania, cooznaczaowieletrudniejszedojazdyzwłaszcza   wgodzinachporannychiwieczornych.Likwidacjwychowaniawłasnych,młodychszeregówwduchu   socjalistycznym,prawdziwielewicowym.Wtakiej sytuacjisamonasuwasięwięcpytaniektowtejsy-  tuacjijestbardziejszczerywswychpoglądach,SLD   czyjegomłodziówka.Wydajesięjednak,iżta   drugarobiącaprzytymniedźwiedziąprzysługęnaj-  wyższymszczeblompartyjnym,którejstrategiapoli-  tycznawostatnimczasieobliczonajestwyraźniena   zjednaniesobiemocnolewicowegoelektoratuma-   jącegodiametralnieodmiennezdanieoczasach   sprzedzmianyustrojunakapitalistyczny.Takżeza-  blokowanieuchwydotyczącejuczczeniatrzydzie-  stejrocznicyśmierciGrzegorzaPrzemykajest  wyrnymmrugnięciemokiemwstronękomuni-  stycznegolubchocikomunizującegoelektoratu. Sojuszprzytympróbujeupiecdwiepieczeniena    jednymogniu-pozostaćtzw.nowoczesnąlewicą”  wstydzącąsięodczasudoczasuswychkomuni-  stycznychkorzenioraz,zdrugiejstrony,pokazać   sięjakopartiatychczerwonychkorzenisięniewsty-  dząca,ugrupowaniektórezachowujeciągłośćide-  ologicznązdawnymPZPRcojestoczywistą   nieprawdą.UgrupowanieLeszkaMilleramiotasię   tymsamymmiędzydwiemaradykalnieodmiennymkoncepcjamiacelemtakiejstrategiijestodróżnienie   sięodnajwiększegoobecniepolitycznegokonku-  rentanalewej(czyabynapewnolewej?)stronie   scenypolitycznejamianowicieRuchuPalikota   izwiązanejznimnowopowstejEuropyPlus,któ-  rymtozlewicowychhasełpozawalkąoprawa   mniejszościniepozostojnic.Strategiatamoże   okazaćsięjaknajbardziejuszna,gdyżlewicowwyborcy,rozczarowaniRuchemorazPlatformą   Obywatelską,naktórąwieluosowozobawy   przedPrawemiSprawiedliwościązwrócąsięnapo-  wrótwstronęSojuszuprzyokazjipójściadourn   wwyborachdoeuroparlamentuiźniejwwybo-  rachparlamentarnych.SLDmożesobiepozwolićna   takąstrategiętakże,amożeprzedewszystkim,dla-  tegoiżbrakujemukonkurentapolewejstronie, prawdziwielewicowegoadwersa,któryniema   żadnychwątpliwościcodoswojejideologiiiswych   komunistycznychkorzenisięniewstydzi.Innymowy,konkurentawpostacipartiikomunistycznej takiejjakKPP. Drugąwielceistotkwestiąjestsamfaktopubliko-  waniaowegoNiezbędnika”.Fakttencelowozostał przemilczanyprzezprawicowemedia.Celemtego   zabiegujakicałejpropagandyprowadzonejodpo-  naddwudziestulatjestprzedewszystkimuksztto-  waniesposobumyśleniapokoleniawychowanego   wcałościlubprawiewcałościwustrojukapitali-  stycznym.Ckowiteobrzydzenieobrazukomuni-  zmuilewicywogólemastworzyćnowegowłaściwegoPolakabezrefleksyjniekrytykującego   pozytywnywkładlewicywpolskąhistorię   awszczególnościdorobekokresuPRL-u.Skutktakiejpolitykizaczynająprzynosićcorazlepsze   efektygdyżswoistamodanaprawicęwśródmło-  dzieżyjestcorazbardziejwidocznainiebezpiecz-  na.Odpuszczonosobieprzytymstarszepokolenie   uznającjegoindoktrynacjęzaniepotrzebnągdyż   katolicko-narodowejczęścitejgeneracjiindoktryno-  wnietrzebaapozostychspisanonastratypo-  nieważ,jakwiadomonieoddziś,starszych   zindoktrynownieporównywalnietrudniejniżmło-  dych.TymbardziejwięcfaktpublikacjitakiegoNie-  zbędnikajestcennyimimowszystkowarty   poparcia,nawetjeślikryjesięzanimdoraźnyinte-  respolitycznyaniewszystkiezawartewnimfakty   iopiniestuprocentowozgodnezprawdą. Niezależniewięcodintencjipublikującychirekla-  mującychtępozycjęnalysięcieszyć,żelewa   noganaszegospołeczeństwanadalistniejeidzia. Bmożeto,atakżeinneprzyseinicjatywy,staną   sięzalążkiemdoodwrócenianiekorzystnychreak-  cyjnychtendencjiwystępującychwnaszymkrajuod   ponaddwóchdekad.Tendencji,którychcelemjest  wychowaniewzorcowegokapitalistycznegospołe-  czeństwaipoddaniegowolnorynkowejmachinie   wyzysku.Machinie,którąowespołeczeństwo,nie   znającżadnejalternatywylubowąalternatywępo-  tępiając,bezkrytycznieprzyjmiewrazzcałymdo-  brodziejstwemtegoniesprawiedliwegoustroju. Tendencji,którychcelemjeststworzenieczłowieka   pragcegoicelebrującegokatolicko-narodowo-im-  perialistycznycharakterswojegopaństwaispołe-  czeństwawnimmieszkającego.Tendencji,któresą   drogądonikąd. 
El Compañero
M    M    n   n   e   e    j  j z   z   a   a   w    w    ę   ę   c   c   e   e    j  j 
P   
OLSKA   

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->