Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ganan Teacherge vahala 5.pdf

Ganan Teacherge vahala 5.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 10,329|Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Aug 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/17/2015

 
 Page 1
ණන චරචේ ා
5
 වා 
,
ැ න න තා. චෝචේ ච චොඳන ච  නැක බ...  චෝචේ ඒා චෝන ච ැක. ඉ්චල චෝචේ ඇචෝන න තා..  ්
,
 ාච චල්ැන
,
ා
,
 ම
,
ැට
,
බව්
,
ම චොක බ චෝන.  චොචේම බචබ
,
වම ... චො එ චොත අනචන ැැ චන. චොචො චවචන චෝා ඉ චා
,
එ ගහන ච.  අන හ  ංග චොඳ චා චේ එ චට එ චොඳ චචා.වත න ඉ්චල
,
 ඉක ච  ච ඇ අ. ච
,
ත ත උාා. චෝචේ ඇ චොාක බ අ න...  එන එ අච
,
වා
,
  අ ා. ැන  ච
,
ා ච
,
ැට ච
,
 න ච
,
ච චේ චොල බ. චම ඔකචො චො ැනා චා... චෝා ැගචා. අන ච  අ ා ඉ චත එක
,
 චෝා ආ.
 "
ා ඉ ැද ාචෝ
?
?""
අන  චෝා"
 "
ඔචො හන ැ චච ැැ... ඉක අ උ් න.. අ ා  ා ්කැැ... ැතම
,
උ චෝා එලා ය ඔචො ක උචොත"
 "
චන චන
,
චෝ චත  ඇ අච න ඕචන... ඊ ඉ්චල ගහන චොඳ ාන... චන චම  න චට ා. ඔචො  චෝා ා ගචොත ත
 
යචෝා... උ ගහන චෝචේ ැ න චන.... ා චන චම නගතඇච චන" හා චා   චෝා චේ අ ය
,
නගය 
,
ගා චතන.  චතචන ැැ ඒ  චද. චොා උත
,
චම ළ ඇ 
,
ා චොඳඉන ළන ා  ගහන ඉක ා ච එන ්ස ගා.
 
චො ච ඉ්චල චේ ලචක චේ
,
 ච ම චත චොා
 
 Page 2
ාචන....  චෝචේ  එ ඇචල.  චෝා ච  චත එක චොා.
 "
ැකචන චම ා චත චො ැ.... චේ චන ය ඔකචො....ාන
,
චමචච ා   ා  ඒා"  චෝා
,
 න එ වචව. චම චේතච ඇ ා ා
,
 චෝා ච බ චකන  චතම ගා.
 "
අමචම උච චබ... චෝා  ැ චය උච 
,
චෝ"
 "
අ චබචලක
 
චෝපචප  න චත උ... ස ක අල අච න... උචන චච  චත ැැ... අල අච ස එක න
,
න චත"   වා. ඉක චත එ වා...
 "
ා
,
චම අච න චෝචේ ාචර... චෝා ැන ැග චා .... හනචො අන... ැතම අ ඔකචො ඉය  ගචොත" 
,
චත චොපචය
,
චක
,
 චචල   චො ක ච එචක 
,
 වා.  එ අච හහචෝචේ ාචර ගා
,
චො චෝා චොඳ ...  හහ ච එ න චෝ ා ා.
 
හන ඇ්අ චෝා
,
චේන චා ඇ... අ
,
ැගා ඇචද න චත උා.
 "
අ
TV
එ ාා.. ඊ ්ච චත අච එා... ඇත  ා ඇ ගන"  අ ා...  ඉක   චෝ චත ඇලා...   අ අචචන..
 "
  අන...  අච ඉනා  ම නචන ැැ. 
?"

,
චොඳ න  ද ත... ප ාක චොඳ චෝා
,
චේ 
,
චෝචේ චටබ  ද...
 "
ඕ චොා
,
න ඉනචන ඉබචක චේ".
 
 හ ැක එච චේ  චෝා චත 
,
චෝචේ  චෝ  ැමචේ ... ා ා ා  ඉක ගල අත ා එන ඉ්චල. ඊ ්ච
,
චකකැා
TV
 . ඊ ්ච චත එ හහ වා. චම ඔකචො ම
,
 නගතඇච චෝචේ ඇ  ච ා
15
ක  හා.
 "
 චොඳ ා චන ඉනචන...ආ"
 "
ඔව චෝා"
 "
්ම... එචම  ැ ා චේ න"  චත  චේ  වා ච එචමචන  එන .
 "
චච චන චොලචෝ  චො ආල ඒක නා ඕචන ැන... "  ඇචඉනතා. ඉඳච ා චොඳ ාච චෝා ා ඉඹන න තා. චෝා  
,
චේ  චොඳ උන න තා... චම චේ චර   අ න ැඋා. චම චේ
,
ඇච ච ච ා චොඳ ඉ...
 "
ලච ගහන ාන චොලචෝ "  චේ ඔ අච චො ත  ා...  චම ාච හ චක ඉෂ්... ත ඉක
,
චෝචේ ත චේන චොඳ උන
,
ච න න තා...  න න
,
චෝචේ ඇ්උා  ැක.
,..
 ක චන... චෝචේ ්හ හච න න තා. 
 
ඔකචො චොඳ චොන න තා..
 "
ඔව ඔව.. චොලචෝ... ඔ ඔකචො චොඳ න... 
,
ත ාන  ඇ... ඕ න
,
උච නගත න චොලචො...  න  ඕ ඕචන චය...."  චෝාඋචන චේ වා. චෝචේ ්චේ ණ ...  ත ඇ ැම ....ාන
,
චේ ංග ැචවා... චේ ය ැන
 
න චේ ැ. චෝා ැන එ අනචේ ඔ අලා
,
ත
,
උ් උ් චේ චට ා...  චාන චෝා
 "
ආ..ආ....ආ.....ආආආආආආආආආ...."  චෝා ආ .... ැ්සා චේ   චෝචේ්ඇ
.
 
 චාන චෝා
,
ැගා
,
චේ එ උ ඉතා... චේ එ ක චේ බ ය
,
චෝචේ ්ස... ම ැ් චෝචේ ත ඇ.. චෝත චොඳ ් ඇතබචබ... චෝා හහ හහ  න න තා... අත චචන චො ැ චඑ අචන චෝා චොඳ ැ  අ ා... ඊ ්චචේ අත ච අච චන න වා. එන එන චෝා  චව ැ උා...
 
"
ම..ම..ම..ම..ම..ම....චච ැක... ා නචන ැැ ...   චාක චලම න ඕචන.. " 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->