Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru 90

Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru 90

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:
Published by tvphorvattos
Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru
Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru

More info:

Published by: tvphorvattos on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

 
INSTITUT
 
Zfl
NOVEJŠO
 
ZGODOVINO
 
R
 
p
 
Č
ZN
 
1990
 
119900067,1
 
YU
 
ISSN
 
0590-59Ö6
 
s^rT
 
(s<
 
COBIss
 
Č
ASOPIS
 
ZA
 
ZGODOVINO
 
IN
 
NARODOPISJE
 
Review
 
for
 
History
 
and
 
Ethnography
 
rr;::o.F:-:í^---.-:í^::--^f:---.t:
 
\
 
A
 
/
 
.
 
r.;-:s»-----r$)i:r.v3r--"r_-3t::~î]
 
\/
 
'
-*
1
 
tftSOPIS
 
ZA
 
ZGODOVINO
 
NARODOPISJE
 
LETNIK
 
BI
 
NOVA
 
VRSTA
 
28
 
STR.
 
1-152
 
MARIBOR
 
1990
 
 
VSEBINA
 
-
CONTENTS
 
Hazprave
 
 
Papers
 
Anton
VratuSa:
 
NEHRU
 
IN
 
POLITIKA
 
NEUVRŠCANJA
 
3
 
Nehru
 
and
 
Non-Alignment
 
Policy
 
Tone
 
Ferenc:
 
NEMŠKA
 
OKUPACIJA
 
DRAVSKE
 
DOLINE
IN POHORJA
 
.
 
.
 
12
 
The
 
German
 
occupation
 
of
 
the
 
Drava
 
Valley
 
and
 
Pohorje
 
Miroslava
 
Graši
č
:
 
ZA
Č
ETKI
 
DELOVANJA
PRIMORSKEGA
 
EMIGRANTSKE-
 
GA
 
DRUŽTVA
 
NANOS
 
V
 
PREDVOJNEM
 
MARIBORU
 
3
The
 
activities
 
 
the
 
emigrant
 
assotiation
 
Nanos
 
in
 
preware
 
Maribor
 
Mihael
 
Kuzmi
č
:
 
MIKLOŠI
Č
,
 
VALIAVEC,
 
STRITAR
 
-
SODELAVCI
 
BRITAN-
 
SKE
 
BIBLI
Č
NE
 
DRUŽBE
 
6
MLktoši
č
,
 
Valjavec,
 
Stritar
 
 
the
 
co-worker
 
oí
 
the
 
British
 
Bible
 
Society
 
Mate
 
Simundi
ć
:
 
ZGODOVINSKI
 
POMEN
 
NEPOZNANE
 
LJUDSKE
 
PESMI
 
IZ
 SINJA
 
6
Historical
 
character
 
of
 
an
 
unknown
 
folk-song
 
from
 
Sinj
 
Vilko
 
Novak:
PREKMURSKA
MARTJANSKA
 
PESMARICA
 
7
The
 
song-book
 
from
 
Martjanci
 
n
 
Prekmurje
 
Štefan
 
Predin:
 
JANEZ
 
BENEDIKT
 
GRÜNDL,
 
PRVI
 
ZNANSTVENI
 
PISEC
 
V
 
MARIBORU
 
3
Janez
 
Benedikt
 
Griindl,
 
the
 
first
 
scientist
 
of
 
Maribor
 
Saša
Radovanovi
ć
:
 
MESTO
 
MARIBOR
 
V
 
PRVI
 
POLOVICI
 
16.
 
STOLETJA
 
.
 
.
 
95
 
The
 
town
 
Maribor
 
in
 
the
 
first
 
Half
 
of
 
the
 
16th
 
Century
 
JoŽeKoropec:MARIBORV2.POLOVICn5.STOLETJA
 
07
Maribor
 
in
 
the
 
Second
 
Half
 
of
 
the
 
15th
 
Century
 
Jože
 
Curk:
 
GRADBENI
 
ORIS
 
MALE
Č
NIKA
IN
 
NJEGOVE
 
OKOLICE
 
....
 
115
 
The
 
Description
 
of
 
the
 
Building
 
of
 
Male
č
nik
 
and
 
its
 
Surroundings
 
Izvle
č
ke
 
prispevkov
 
v
 
tem
 
č
asopisu
 
objavljata
 
«Historical
 
 
Abstract«
 
in
 
«Amerika:
 
History
 
and
 
Life«.
 
Abstracts
 
of
 
this
 
review
 
are
 
included
 
in
 
"Historical
 
 
Abstract"
 
and
 
"Amerika:
 
History
 
and
 
Life".
 
Na
 
naslovni
 
strani
 
je
 
skica
 
benediktinske
 
samostanske
 
cerkve
 
v
 
Gornjem
 
gradu
 
On
 
the
 
title-page
 
is
 
the
 
sketch
 
of
 
the
 
benediktien
 
monastery
 
church
 
in
 
Gornji
 
grad
 
 
YU
 
ISSN
 
0590-5966
 
Č
ASOPIS
 
ZA
 
ZGODOVINO
 
IN
 
NARODOPISJE
 
Review
 
for
 
History
 
and
 
Ethnography
 
Letnik
 
ei
 
 
Nova
 
vrsta
 
26
 
1.
 
zvezek
 
1090
 
IZDAJATA
 
UNIVERZA
 
V
 
MARIBORU
 
IN
 
ZGODOVINSKO
 
DRUŠTVO
 
MARIBOR
 
ZALOŽNIK
 
ZALOŽBA
 
OBZORJA
 
MARIBOR
 
Maribor
 
1990
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->