P. 1
Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru 91_1

Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru 91_1

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by tvphorvattos
Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru
Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru

More info:

Published by: tvphorvattos on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
YU
 
SSN
 
0590-59Ö6
 
Č
ASOPIS
 
ZA
 
ZGODOVINO
 
IN
 
NARODOPISJE
 
Review
 
for
 
History
 
and
 
Ethnography
 
 
39,1-4
/
 
Q
9,1
 
-
 
9,0%
 
E23
 
49,1-
 
59,0%
 
S9.1
 
-
 
9.0°/o^-
 
78,6%
 
1
 
Č
ASOPIS
 
ZA
 
ZGODOVINO
 
IN
 
NARODOPISJE
 
LETNIK
 
62
 
NOVA
 
VRSTA
 
27
 
STR.
 
173
 
MARIBOR
 
1991
 
 
MU
z£
 
 
 
Uïedn
Uub^^^
ol,OVal
 
VSEBINA
 
-
CONTENTS
 
Razprave
 
 
Papers
 
Sìavko
 
Kremenšek:
 
STANJE,
 
PROBLEMI
 
N
 
PERSPEKTIVE
 
ETNOLOŠKEGA
 
PREU
Č
EVANJA
 
INDUSTRIJSKIH
 
NASELIJ
 
N
 
MEST
 
NA
 
SLOVENSKEM
 
.
 
.
 
3
 
Condition,
 
problems
 
and
 
perspectives
 
of
 
ethnological
 
research
 
of
 
industrial
 
settlements
 
and
 
town
 
in
 
Slovenia
 
Angelos
 
BaÈ:
 
OBLA
Č
ILNI
 
MATERIALI
 
MESTNEGA
 
PREBIVALSTVA
 
NA
 
SLOVENSKEM
 
V
 
7.
 
N
 
8.
 
STOLETJU
 
8
 
The
 
Clothing
 
Materials
 
of
 
the
 
Townspeople
 
in
 
Slovenia
 
in
 
the
 
7
th
 
and
 
8
th
Centuries
 
Mirko
 
Pak:
 
SOCIALNOGEOGRAFSKA
 
PROBLEMATIKA
 
»DELAVSKIH.
 
PREDELOV
 
V
 
ZGRADBI
 
INDUSTRIJSKIH
 
SREDIŠ
Č
,
 
NA
 
PRIMERU
 
MARIBORA
 
5
Socialgeographical
 
problems
 
of
 
»workers«
 
districts
 
in
 
the
 
structure
 
of
 
industrial
 
centres,
 
with
 
a
 
special
 
regard
 
on
 
Maribor
 
Maria
 
Kaminska:
 
POGOVORNA
 
POLJŠ
Č
INA
 
PREBIVALCEV
 
LODŽA;
 
SEDANJE
 
STANJE
 
N
 
RAZISKOVALNI
 
POSTULATI
 
5
Spoken
 
Polish
 
of
 
the
 
inhabitants
 
of
 
Lodz.
 
The
 
present
 
status
 
and
 
research
 
postulates
 
B.
 
Kopczyhska-Jaworska:
 
RAZISKAVE
 
ANTROPOLOGIJE
 
MESTA
 
V
 
POLJSKI
 
ZNANOSTI
 
1
Researches
 
into
 
the
 
anthropology
 
of
 
a
 
town
 
n
 
the
 
Polish
 
science
 
B.
 
Kopczyhska-Jaworska:
 
VZGOJA
 
DELAVSKEGA
 
OTROKA
 
7
Education
 
of
 
a
 
working
 
class
 
child
 
Ewa
 
Grazyna
 
Karpiñska:
 
DOMA
Č
IN
 
IN
 
TUJEC
 
V
 
MESTNEM
 
OBMO
Č
JU
 
....
 
43
 
A
 
local
 
and
 
a
 
stranger
 
in
 
the
 
Area
 
of
 
the
 
town
 
Maria
 
Lukowska:
 
OSKAR
 
KON
 
V
 
USTNEM
 
ZRO
Č
ILU
 
DELAVCEV
 
TOVARNE
 
WIDZEN
 
8
Oskar
 
Kon
 
in
 
the
 
narrative
 
tradition
 
of
 
the
 
Workmen
 
of
 
the
 
Widzen
 
factory
 
Nikola
 
F.
 
Pavkovi
ć
:
 
ETNOLOŠKO
 
PROU
Č
AVANJE
 
GRADOVA
 
U
 
SRBIJI
 
....
 
54
 
Ethnological
 
nvestigation
 
of
 
Serbian
 
towns
 
Jan
 
Parga
č
:
 
LJUDSKE
 
TRADICIJE
 
V
 
KULTURNEM
 
N
 
DRUŽBENEM
 
(DRUŽABNEM)
 
ŽIVLJENJU
 
Č
EŠKE
 
VASI
 
1
Ethnic
 
traditions
 
n
 
cultural
 
and
 
sociable
 
way
 
of
 
life
 
of
 
a
 
Bohemian
 
village
 
in
 
the
 
process
 
of
 
Industrialization
 
and
 
urbanization
 
Maja
 
Povrzanovi
ć
:
 
ETNOLOŠKA
 
I
 
FOLKLORISTI
Č
KA
 
ISTRAŽIVANJA
 
KULTURE
 
I
 
NA
Č
INA
 
ŽIVOTA
 
STANOVNIKA
 
GRADOVA
 
U
 
HRVATSKOJ
 
7
Ethnological
 
and
 
folkloristic
 
investigations
 
culture
 
and
 
way
 
of
 
life
 
of
 
city
 
inhabitants
 
in
 
Croatia
 
Wolfgang
 
Slapansky:
 
RAZISKOVANJE
 
MESTNE
 
IN
 
DELAVSKE
 
KULTURE
 
V
 
AVSTRIJI
 
3
Research
 
into
 
urban
 
and
 
working-class
 
culture
 
in
 
Austria
 
Izvle
č
ke
 
prispevkov
 
v
 
tem
 
č
asopisu
 
objavljata
 
»Historical
 
Abstract«
 
n
 
»Amerika:
 
History
 
and
 
Life«.
 
Abstracts
 
of
 
this
 
review
 
are
 
included
 
in
 
»Historical
 
 
Abstract«
 
and
 
»Amerika:
 
History
 
and
 
Life«.
 
 
YU
 
ISSN
 
0590-5966
 
Č
ASOPIS
 
ZA
 
ZGODOVINO
 
IN
 
NARODOPISJE
 
Review
 
for
 
History
 
and
 
Ethnography
 
Letnik
 
62
 
-
Nova
 
vrsta
 
27
 
1.
 
zvezek
 
1991
 
IZDAJATA
 
UNIVERZA
 
V
 
MARIBORU
 
IN
 
ZGODOVINSKO
 
DRUŠTVO
 
MARIBOR
 
ZALOŽNIK
 
ZALOŽBA
 
OBZORJA
 
MARIBOR
 
Maribor
 
991
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->