Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bo giao an lich su 9

Bo giao an lich su 9

Ratings:

3.67

(1)
|Views: 1,728|Likes:
Published by dinhtruc

More info:

Published by: dinhtruc on Jun 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

 
A-LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI HIEÄN ÑAÏI TÖØ 1945 ÑEÁN NAYCHÖÔNG I: LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂUSAU THEÁ CHIEÁN HAI
 Tuần 1 Tiết 1Baøi 1: Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng Aâu töø naêm 1945ñeán giöõa nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX
I.Muïc tieâu
1.Vkin tùc
Giuùp HS naém ñöôïc:-Nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa nhaân daân Lieân Xoâ trong coâng cuoächaøn gaén caùc veát thöông chieán tranh, khoâi phuïc neàn kinh teá vaøsau ñoù tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát, kó thuaät cuûa CNXH.-Nhöõng thng lôïi coù yù nga lòch söû cuûa nhn daân caùc nöôùcÑoâng AÂu sau naêm 1945: giaønh thaéng lôïi trong cuoäc caùch maïnggiaûi phoùng daân toäc, thieát laäp cheá ñoä daân chuû nhaân daân vaøtieán haønh coâng cuoäc xaây döïng CNXH.-ï hình thaønh heä thng XHCN theá giôùi.
2.Vôûng
-Khng ñònh nhöõng thaønh ïu to ùn coù yù nga ch söûcuûacoâng cuoäc xaây döïng CNXHôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu.ÔÛ caùc nöôùc naøy ñaõ coù nhöõng thay ñoåi caên baûn vaø saâu saéc.Ñoù laø nhöõng söï thaät lòch söû.-Maëc duø ngaøy nay tình hình ñaõ thay ñoåi vaø khoâng traùnh khoûi cluùc bò giaùn ñoaïn taïm thôøi, moái quan heä höõu nghò truyeàn thoánggiöõa nöôùc ta vaø Lieân Bang Nga, caùc nöôùc coäng hoøa thuoäc LieânXoâ tröôùc ñaây, cuõng nhö vôùi caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaãn ñöôïc duytrì vaø gaàn ñaây ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån môùi. Caàn traântrng moái quan heä truyn thng qubaùu ñoù, nhm taêngcöôøng tình ñoaøn keát höõu nghò vaø ñaåy maïnh söï hôïp taùc phaùttrieån, tieát thöïc phuïc vuï coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïihoùa cuûa ñaát nöôùc ta.
3.Vnaêng
-Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích vaø nhaän ñònh caùc söï kieän,caùc vaán ñeà lòch söû.II.Thieát bò-Baûn ñoà Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (hoaëc chaâu AÂu)-Moät soá tranh aûnh tiu bieåu veà Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂutrong giai ñoaïn töø sau naêm 1945 ñeán naêm 1970-
Đèn chiếu
-
Hs sưu tầm tranh ảnh ,những mẫu chuyện về công cuộc xây dựng CNXH ở LX.
III.Tieán trình thöïc hin
1.Oån ñònh2.Kim tra baøi cuõ
3.
Baøi môùi
a.Giôùi thiu baøi môùi-GV caàn chæ roõ ñaây laø baøi môû ñaàu cuûa chöông trình lòch söû lôùp9, HS seõ hoïc lòch söû theá giôùitöø sau naêm 1945 ñeán heát theá kæXX – naêm 2000GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh Trang
1
 
- GV coù theå nhaéc laïi: tröôùc ñoù caùc em ñaõ hoïc ôû lôùp 8 giai ñoaïnñaàu cuûa lòch söû theá giôùi hieän ñaïi, töø cuoäc caùch maïng thaùng10 Nga naêm 1917 ñeán naêm 1945 – khi keát thuùc cuoäc CTTG II.-GV coù theå ñöa ra 1 ùc tranh moâ taû caûnh laøng maïc, thnhphoá… cuûa LX bò taøn phaù sau CT vaø 1 böùc tranh moâ taû nhöõngnhaø maùy, taøu vuõ truï..cuûa LX trong nhöõng naêm 60-70 vaø neâucaâu hoûi : nguyeân nhaân cuûa nhöõng thay ñoåi treân laø do ñaâu? Coùtheå goïi HS traû lôøi caâu hoûi ñoù. Sau ñoù GV daãn daét vaø o baøimôùi
nguyeân nhaân cuûa söï thay ñoåi ñoù laø do nhöõng thaønh töïutrong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû LX . Ñeå hieåu roõ hoaøn caûnh ,noäi dung, keát quûa coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá vaø xaây döïngCNXH dieãn ra nhö theá naøo, ñoù chính laø noäi dung baøi hoïc hoâmnay.b.Daïy & hc baøi môùiI/. LIEÂN XOÂ:HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV- HSBaøi ghiHOAÏT ÑOÄNG 1:( CAÙ NHAÂN/ CAÛLÔÙP)* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït:HS naém ñöôïc hoaøn caûnh LX khitieán haønh khoâi phuïc kinh teá sauCTTG II.* Toå chöùc thöïc hieän:- GV duøng ñeøn chieáu caùc soálieäu veà söï thieät haïi cuûa LX trongSGK/3 leân baûng.? Em coù nhaän xeùt gì veà söï thieäthaïi cuaû LX trong CTTG/II?-HS trøi- GV nhn xt, boåsung vaø nhaán maïnh: ñaây laø söï thieät haïi raát to lôùn veà ngöôøivaø cuûa cuûa LX , ñaát nöôùc gaëpnhieàu khkhn ôûng chöøngkhoâng theå vöôït noåi.-GV coù theå so saùnh nhöõng thieäthaïi cuûa LX so vôùi caùc nöôùcñoàng minh ñeå thaáy roõ hôn söï thieät haïi cuûa LX laø to lôùn coøncaùc nöôùc ñoàng minh laø khoângñaùng keå.- GV nhaán maïnh cho HS thaáynhieäm vuï to lôùn cuûa LX laø khoâiphuïc kinh teá.HOAÏT ÑOÄNG 2 : ( CAÙ NHNNHOÙM)* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït :- HS naém ñöôïc kt quûa coângcuoäc khoâi phuïc kinh teá ôû LX.* Toå chöùc thöïc hieän:- GV phaân tích söï quyeát taâm cuûa
1/. Coâng cuoäc khi phckinh teá sau chieán tranh theágiôùi II ( 1945- 1950):
- Lieân xoâ chòu toån thaát naëngneà sau CTTG/II
ÑAÛNG – nhaø nöôùc Lieân xoâñeà ra keá hoaïch khoâi phuïc kinhteá.- Thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laànIV ( 1946-1950):* Keát quûa:- Coâng nghieäp: 1950
SXCN taêngGV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh Trang
2
 
Ñ- NN/ LX trong vieäc ñeà ra vaøthöïc hieän khoaïch khoâi phuïckinh teá. Quyeát taâm naøy ñöôïc söï uûng hoä cuûa nhaân daân neân ñaõhon thnh khoch 5 naêmtröôùc thôøi haïn 4 naêm 3 thaùng .* THO LUAÄN : veà thnh ïukhoâi phuïc KTDöïa vaøo soá lieäu SGK vaø neâucaâu hoûi:? Em coù nhaän xeùt gì veà toác ñoätaêng tröôûng kinh teá cuûa LX trongthôøi kyø khoâi phuïc kinh teá,nguyeân nhaân cuûa söï phaùt trieånñoù?- HS traû lôøi:( + Toác ñoä khoâi phuïc KT thôøi kyønaøy taêng nhanh choùng.+ Coù ñöôïc keát quûa naøy laø do:ï thoáng nht vôûng,chính trò cuûa xhi LX, tinhthaàn töï löïc, töï cöôøng, chòu ñöïnggian khoå, lao ñoäng caàn cuø,queânmình cuûa nhaân daân LX.HOAÏT ÑOÄNG 1:( NHOÙM)* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït :hiu ñöôïc hon caûnh LX xaâydöïng CNXH .* Toå chöùc thöïc hieän:-GV giaûi thích khaùi nieäm:” Theáno laø xy ïng û vaätcht kthuaät cuûa CNXH”.-->Ñoù laø neàn saûn xuaát ñaïi cô khí vôùi coâng noâng nghieäp hieän ñaïi,khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán.- GV noùi roõ: Ñ aây laø vieäc tieáptuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát-kyõ thuaät cuûa CNXH maø HS ñaõñöôïc hoïc ñeán naêm 1939.* THAÛO LUAÄN: ? LX xaây döïngCSVC-KT trong hoaøn caûnh naøo?- HS döïa vaøo noäi dung SGK vaøvoán kin thöùc cuûa nh ñeåthaûo luaän-GV nhaän xeùt, boå sung , hoaønthieän noäi dung HS traû lôøi.? Hoaøn caûnh ñoù coù aûnh höôûngñn coâng cuoäc xaây ïngCNXH ôû LX?-GV gôïi yù: aûnh höôûng tröïc tieápñeán xaây ïng CSVC-KT, laøm73% so vôùi tröôùc CT, hôn 6200 xí nghieäp ñöôïc phuïc hoài.- Noâng nghieäp: böôùc ñaàu khoâiphuïc , moät soá ngaønh phaùttrieån.- Khoa hoïc- kyõ thuaät : 1949
cheátaïo thaønh coâng bom nguyeân töû
phaù vôõ theá ñoäc quyeàn cuûaMó.2
/. Lin Xtieáp tc xaâydöïng cô sôû vaät chaát – kthuaät cuûa CNXH ( töø 1950ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm70 cuûa theá kyû XX )
- Hoaøn caûnh
:
- Caùc nöôùc TB phöông Taây luoâncoù aâm möu vaø haønh ñoäng baovaây, choáng phaù LX caû veà kinhteá, chính trò vaø quaân söï.- Lieân Xoâ phaûi chi phí lôùn choquoác phoøng, an ninh ñeå baûo veäthaønh quûa cuûa coâng cuoäc xaâydöïng CNXH .
-Thaønh töïu:-
Veà kinh teá
 
:LX laø cöôøng quoáccoâng nghieäp ñöùng haøng thöù 2theá giôùi ( sau Mó) , moät soángaønh vöôït Mó.- Vkhoa hoïc kthuaät: ccngaønh KHKT ñeàu phaùt trieån, ñaëcGV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh Trang
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tamuminh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->