Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
290_ghidul carierei

290_ghidul carierei

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 115|Likes:
Published by MARIAN

More info:

Published by: MARIAN on Jun 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Ministerul Administra
ţ 
iei 
ş
i Internelor 
Ghid din 28/04/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 12/05/2009
al carierei poli
ţ
i
ş
tilor 
ş
i cadrelor militare din Ministerul Administra
ţ
iei
ş
i Internelor 
CAPITOLUL I
Dispozi
ţ
ii generale
Art. 1.
-
(1)
Cariera poli
ţ
i
ş
tilor 
ş
i cadrelor militare din Ministerul Administra
ţ
iei
ş
i Internelor, denumit în continuare MAI, cuprindeansamblul situa
ţ
iilor juridice
ş
i efectele produse, care intervin de la data na
ş
terii raportului de serviciu pân
ă
în momentul încet
ă
rii acestuiraport, potrivit actelor normative în vigoare
ş
i op
ţ
iunilor individuale, în func
ţ
ie de nevoile institu
ţ
iei, cuno
ş
tin
ţ
ele, aptitudinile, abilit
ăţ
ile,experien
ţ
a
ş
i motiva
ţ
iile profesionale
ş
i personale.
(2)
Ghidul carierei poli
ţ
i
ş
tilor 
ş
i cadrelor militare din MAI, denumit în continuare ghid, stabile
ş
te modalit
ăţ
i
ş
i reguli de evolu
ţ
ie în carieraprofesional
ă
pentru ofi
ţ
erii
ş
i agen
ţ
ii de poli
ţ
ie, precum
ş
i pentru ofi
ţ
erii, mai
ş
trii militari
ş
i subofi
ţ
erii din MAI.
Art. 2.
-
(1)
În sensul prezentului ghid, termenii de mai jos se utilizeaz
ă
cu urm
ă
torul în
ţ
eles:
a)
managementul carierei reprezint
ă
ansamblul activit
ăţ
ilor desf 
ăş
urate de c
ă
tre MAI în vederea asigur 
ă
rii planific
ă
rii
ş
i dezvolt
ă
riicarierei profesionale a poli
ţ
i
ş
tilor 
ş
i cadrelor militare;
b)
planificarea carierei este activitatea desf 
ăş
urat
ă
individual de c
ă
tre fiecare poli
ţ
ist
ş
i cadru militar în vederea dezvolt
ă
rii proprieicariere profesionale;
c)
regulile de evolu
ţ
ie în carier 
ă
reprezint
ă
condi
ţ
iile minime obligatorii stabilite de c
ă
tre MAI prin prezentul ghid pentru intrarea
ş
ievolu
ţ
ia în carier 
ă
a poli
ţ
i
ş
tilor 
ş
i cadrelor militare;
d)
specializarea este o modalitate aprofundat
ă
de dobândire a cuno
ş
tin
ţ
elor 
ş
i competen
ţ
elor definitorii pentru un domeniu de studiu -de exemplu, ordine
ş
i siguran
ţă
public
ă
;
e)
profilul de munc
ă
reprezint
ă
un domeniu de activitate distinct în cadrul specializ
ă
rilor - de exemplu, poli
ţ
ie de frontier 
ă
, poli
ţ
ie,andarmerie, pompieri
ş
i protec
ţ
ie civil
ă
;
f)
specialitatea reprezint
ă
aprofundarea unei specializ
ă
ri sau calific
ă
ri, pentru care poli
ţ
istul/cadrul militar a dobândit preg
ă
tireanecesar 
ă
exercit
ă
rii ocupa
ţ
iilor specifice MAI - de exemplu, investiga
ţ
ii criminale, poli
ţ
ie rutier 
ă
, servant-pompieri, pirotehnician;
g)
ocupa
ţ
ia reprezint
ă
un ansamblu de activit
ăţ
i, sarcini sau obliga
ţ
ii de serviciu stabilite pentru a fi executate de o persoan
ă
.
(2)
Prin sintagma specialitatea studiilor absolvite se în
ţ
elege specializarea
ş
i, dup
ă
caz, domeniul de studii sau/
ş
i, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii ob
ţ
inute ca efect al absolvirii unor forme de înv
ăţă
mânt.
(3)
În actele normative interne din domeniul managementului resurselor umane, expresia profil de activitate este utilizat
ă
cu în
ţ
elesulde la alin. (1) lit. f).
Art. 3.
-
(1)
Regulile generale care stau la baza managementului carierei poli
ţ
i
ş
tilor 
ş
i cadrelor militare în MAI vizeaz
ă
:
a)
numirea în prima func
ţ
ie în structurile MAI;
b)
acordarea/avansarea în unele grade profesionale/militare, potrivit legii;
c)
schimbarea locului de munc
ă
sau/
ş
i a profilului de munc
ă
 
ş
i a specialit
ăţ
ii;
d)
trecerea pe anumite niveluri ierarhice;
e)
trecerea într-o alt
ă
categorie profesional
ă
, precum
ş
i în corpul profesional superior;
f)
ocuparea unor func
ţ
ii de conducere.
(2)
Regulile generale de evolu
ţ
ie în carier 
ă
constau, dup
ă
caz, în:
a)
absolvirea unor cursuri de carier 
ă
;
b)
promovarea examenelor de carier 
ă
;
c)
îndeplinirea criteriilor de vechime în anumite func
ţ
ii sau/
ş
i specialit
ăţ
i;
d)
îndeplinirea normelor de performan
ţă
profesional
ă
 
ş
i conduit
ă
într-o anumit
ă
perioad
ă
de timp.
(3)
Poli
ţ
i
ş
tii
ş
i cadrele militare încadra
ţ
i pe func
ţ
ii a c
ă
ror exercitare este reglementat
ă
prin statute profesionale ori alte prevederi denivel superior se supun
ş
i regulilor de evolu
ţ
ie în carier 
ă
stabilite de aceste norme.
Art. 4.
-
(1)
Direc
ţ
ia general
ă
resurse umane, denumit
ă
în continuare DGRU, coordoneaz
ă
sistemul general de management alcarierei poli
ţ
i
ş
tilor 
ş
i cadrelor militare, prin elaborarea cadrului normativ necesar evolu
ţ
iei în carier 
ă
.
(2)
Unit
ăţ
ile MAI asigur 
ă
aplicarea normelor privind managementul carierei personalului.
Art. 5.
-
(1)
Cursurile de carier 
ă
în MAI sunt urm
ă
toarele:
a)
cursuri pentru ini
ţ
ierea în carier 
ă
;
b)
cursuri pentru dezvoltarea carierei.
(2)
Examenele de carier 
ă
în MAI sunt urm
ă
toarele:
a)
examenul în vederea ob
ţ
inerii gradului profesional de chestor de poli
ţ
ie;
b)
examenul în vederea acord
ă
rii gradului militar de general de brigad
ă
;
c)
examenul în vederea acord
ă
rii gradului militar de plutonier adjutant;
d)
examenul în vederea acord
ă
rii gradului militar de maistru militar clasa I.
CAPITOLUL II
Cursuri de carier 
ă
Ghid din 28/04/2009 http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2is...1 din 7 12.05.2009 20:19
 
SEC
Ţ
IUNEA 1
Cursurile pentru ini
ţ
ierea în carier 
ă
Art. 6.
-
(1)
Cursurile pentru ini
ţ
ierea în carier 
ă
sunt programe de formare profesional
ă
ini
ţ
ial
ă
organizate potrivit specificuluifunc
ţ
iilor/posturilor MAI pentru urm
ă
toarele categorii de personal:
a)
speciali
ş
ti cu studii corespunz
ă
toare cerin
ţ
elor posturilor încadra
ţ
i din surs
ă
extern
ă
;
b)
personalul încadrat din surs
ă
extern
ă
în vederea exercit
ă
rii ocupa
ţ
iilor specifice MAI.
(2)
Cursurile pentru ini
ţ
ierea în carier 
ă
se organizeaz
ă
pentru personalul prev
ă
zut la alin. (1), de regul
ă
în perioada de prob
ă
/tutel
ă
profesional
ă
, f 
ă
ă
a dep
ăş
i termenul de un an de la dobândirea statutului de ofi
ţ
er de poli
ţ
ie/ofi
ţ
er/agent de poli
ţ
ie/subofi
ţ
er în MAI.
(3)
Pentru personalul prev
ă
zut la alin. (1), cursurile pentru ini
ţ
ierea în carier 
ă
au o durat
ă
de minimum 13 s
ă
pt
ă
mâni la forma de zi.
(4)
Examenul de absolvire a cursului pentru ini
ţ
ierea în carier 
ă
cuprinde urm
ă
toarele probe:
a)
prob
ă
practic
ă
la preg
ă
tirea militar 
ă
/poli
ţ
ieneasc
ă
specific
ă
inspectoratului general/similar sau/
ş
i structurii în care au fost încadra
ţ
icursan
ţ
ii, din care în mod obligatoriu trageri cu armamentul;
b)
test scris la preg
ă
tirea de specialitate;
c)
test-gril
ă
din legisla
ţ
ia aplicabil
ă
inspectoratului general/similar sau/
ş
i structurii în care au fost încadra
ţ
i cursan
ţ
ii.
(5)
Competen
ţ
a de organizare a cursurilor prev
ă
zute la alin. (1) revine:
a)
Academiei de Poli
ţ
ie "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Public
ă
, sub coordonarea Direc
ţ
iei formare ini
ţ
ial
ăş
i continu
ă
, pentru personalul unit
ăţ
ilor aparatului central al MAI
ş
i cel al institu
ţ
iilor 
ş
i structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI,
ă
ă
structuri proprii de management resurse umane/preg
ă
tire, precum
ş
i pentru ofi
ţ
erii care î 
ş
i desf 
ăş
oar 
ă
activitatea în specialit
ăţ
ile pecare acestea le coordoneaz
ă
func
ţ
ional;
b)
unit
ăţ
ilor aparatului central al MAI
ş
i celui al institu
ţ
iilor 
ş
i structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii demanagement resurse umane/preg
ă
tire pentru personalul propriu, precum
ş
i pentru ofi
ţ
erii care î 
ş
i desf 
ăş
oar 
ă
activitatea în specialit
ăţ
ilepe care acestea le coordoneaz
ă
func
ţ
ional;
c)
inspectoratelor generale/institu
ţ
iilor 
ş
i structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care î 
ş
idesf 
ăş
oar 
ă
activitatea în specialit
ăţ
i ce nu se reg
ă
sesc la nivelul unit
ăţ
ilor aparatului central al MAI;
d)
inspectoratelor generale/institu
ţ
iilor 
ş
i structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agen
ţ
ii/subofi
ţ
erii din subordine,indiferent de specialitate.
(6)
Prin excep
ţ
ie de la prevederile alin. (5) lit. a), unit
ăţ
ile aparatului central al MAI, institu
ţ
iile
ş
i structurile aflate însubordinea/coordonarea MAI,
ă
ă
structuri proprii de management resurse umane/preg
ă
tire, pot organiza cursurile prev
ă
zute la alin. (1)cu avizul Direc
ţ
iei formare ini
ţ
ial
ă
 
ş
i continu
ă
.
(7)
Planurile cursurilor organizate de unit
ăţ
ile prev
ă
zute la alin. (5) lit. b)-d), precum
ş
i ale celor organizate în condi
ţ
iile alin. (6) sesupun aprob
ă
rii Direc
ţ
iei formare ini
ţ
ial
ă
 
ş
i continu
ă
.
SEC
Ţ
IUNEA a 2-a
Cursurile pentru dezvoltarea carierei
Art. 7.
-
(1)
Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesional
ă
continu
ă
care dau dreptul absolven
ţ
ilor acestora de a ocupa unele categorii de func
ţ
ii sau posturi
ş
i de a înainta în/de a li se acorda unele grade profesionale/militare, potrivitactelor normative în vigoare.
(2)
Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:
a)
cursuri de capacitate profesional
ă
, cursuri de capacitate
ş
i cursuri de perfec
ţ
ionare în specialitate pentru ob
ţ
inerea/acordarea unor grade profesionale/militare;
b)
cursuri pentru schimbarea specialit
ăţ
ii/profilului de munc
ă
;
c)
alte cursuri necesare îndeplinirii atribu
ţ
iilor postului sau evolu
ţ
iei în carier 
ă
în cadrul institu
ţ
iei, cum sunt cursurile de specialitate,cursurile de perfec
ţ
ionare, cursurile de management etc.
(3)
Cursurile în vederea ob
ţ
inerii calit
ăţ
ii de conductor animale de serviciu constituie cursuri de specialitate, în sensul prevederilor alin.(2) lit. c).
Art. 8.
-
(1)
Cursurile de capacitate profesional
ă
/capacitate
ş
i de perfec
ţ
ionare în specialitate pentru ob
ţ
inerea/acordarea unor gradeprofesionale/militare, potrivit legii, sunt urm
ă
toarele:
a)
cursul de capacitate profesional
ă
în vederea ob
ţ
inerii gradului profesional de comisar-
ş
ef de poli
ţ
ie;
b)
cursul de capacitate profesional
ă
în vederea ob
ţ
inerii gradului profesional de subcomisar de poli
ţ
ie;
c)
cursul de capacitate profesional
ă
în vederea ob
ţ
inerii gradului profesional de agent-
ş
ef de poli
ţ
ie;
d)
cursul de capacitate în vederea acord
ă
rii gradului de colonel/comandor;
e)
cursul de perfec
ţ
ionare în specialitate în vederea acord
ă
rii gradului de maior/locotenent-comandor.
(2)
În baza aprob
ă
rii acordate în conformitate cu prevederile anexei la prezentul ghid, se excepteaz
ă
de la obligativitatea particip
ă
rii lacursurile de capacitate profesional
ă
/capacitate, prev
ă
zute la alin. (1) lit. a), b)
ş
i d), ofi
ţ
erii care au absolvit studii de masterat sau cursuripostuniversitare corespunz
ă
toare cerin
ţ
elor postului, precum
ş
i cei care au dondit titlul
ş
tiin
ţ
ific de doctor în specializ
ă
rilecorespunz
ă
toare cerin
ţ
elor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea particip
ă
rii la cursurile de perfec
ţ
ionare în specialitateprev
ă
zute la alin. (1) lit. e), ofi
ţ
erii cadre militare trebuie s
ă
fie absolven
ţ
i cu diplom
ă
de licen
ţă
ai unei institu
ţ
ii de înv
ăţă
mânt superior înuna dintre specializ
ă
rile corespunz
ă
toare cerin
ţ
elor postului.
(3)
Agen
ţ
ii de poli
ţ
ie care au dobândit titlul
ş
tiin
ţ
ific de doctor sunt excepta
ţ
i de la obligativitatea particip
ă
rii la cursurile prev
ă
zute laalin. (1) lit. c).
(4)
La examenele de admitere la cursurile prev
ă
zute la alin. (1) pot participa poli
ţ
i
ş
tii
ş
i cadrele militare care îndeplinesc în modcumulativ urm
ă
toarele condi
ţ
ii:
a)
sunt propu
ş
i de inspectoratul general/similar sau, dup
ă
caz, unitatea din care provin;
Ghid din 28/04/2009 http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2is...2 din 7 12.05.2009 20:19
 
b)
au fost evalua
ţ
i cu calificative care le permit ob
ţ
inerea/acordarea gradelor profesionale/gradelor militare urm
ă
toare.
(5)
Competen
ţ
a de organizare a cursurilor prev
ă
zute la alin. (1) revine:
a)
Academiei de Poli
ţ
ie "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Public
ă
, sub coordonarea Direc
ţ
iei formare ini
ţ
ial
ăş
i continu
ă
, pentru personalul unit
ăţ
ilor aparatului central al MAI
ş
i cel al institu
ţ
iilor 
ş
i structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI,
ă
ă
structuri proprii de management resurse umane/preg
ă
tire, precum
ş
i pentru ofi
ţ
erii care î 
ş
i desf 
ăş
oar 
ă
activitatea în specialit
ăţ
ile pecare acestea le coordoneaz
ă
func
ţ
ional;
b)
unit
ăţ
ilor aparatului central al MAI
ş
i celui al institu
ţ
iilor 
ş
i structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii demanagement resurse umane/preg
ă
tire pentru personalul propriu, precum
ş
i pentru ofi
ţ
erii care î 
ş
i desf 
ăş
oar 
ă
activitatea în specialit
ăţ
ilepe care acestea le coordoneaz
ă
func
ţ
ional;
c)
inspectoratelor generale/institu
ţ
iilor 
ş
i structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care î 
ş
idesf 
ăş
oar 
ă
activitatea în specialit
ăţ
i ce nu se reg
ă
sesc la nivelul unit
ăţ
ilor aparatului central al ministerului;
d)
inspectoratelor generale/institu
ţ
iilor 
ş
i structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agen
ţ
ii/subofi
ţ
erii din subordine,indiferent de specialitate.
(6)
Prin excep
ţ
ie de la prevederile alin. (5) lit. a), unit
ăţ
ile aparatului central al MAI, institu
ţ
iile
ş
i structurile aflate însubordinea/coordonarea MAI,
ă
ă
structuri proprii de management resurse umane/preg
ă
tire, pot organiza cursurile prev
ă
zute la alin. (1)cu avizul Direc
ţ
iei formare ini
ţ
ial
ă
 
ş
i continu
ă
.
(7)
Cursurile prev
ă
zute la alin. (1) se desf 
ăş
oar 
ă
la forma de zi, în sistem compact,
ş
i au durata de dou
ă
s
ă
pt
ă
mâni.
(8)
Prin excep
ţ
ie de la prevederile alin. (7), cursurile prev
ă
zute la alin. (1) se pot organiza
ş
i în sistem la distan
ţă
, pe durata a 3s
ă
pt
ă
mâni. Ultimele dou
ă
zile ale activit
ăţ
ii se aloc
ă
examenului de absolvire, într-o institu
ţ
ie de înv
ăţă
mânt din structura MAI.
(9)
Pentru situa
ţ
ia prev
ă
zut
ă
la alin. (8), selec
ţ
ia personalului pentru participarea la cursuri se realizeaz
ă
prin analiza de c
ă
trestructurile de management resurse umane ale unit
ăţ
ilor cu competen
ţă
în organizarea acestora a îndeplinirii de c
ă
tre candida
ţ
i acriteriilor 
ş
i condi
ţ
iilor legale.
(10)
Planurile cursurilor organizate de unit
ăţ
ile prev
ă
zute la alin. (5) lit. b)-d), precum
ş
i ale celor organizate în condi
ţ
iile alin. (6) sesupun aprob
ă
rii Direc
ţ
iei formare ini
ţ
ial
ă
 
ş
i continu
ă
.
Art. 9.
-
(1)
Cursurile pentru schimbarea specialit
ăţ
ii/profilului de munc
ă
se organizeaz
ă
în vederea dobândirii competen
ţ
elor specifice îndeplinirii atribu
ţ
iilor noului post.
(2)
Cursurile prev
ă
zute la alin. (1) se pot desf 
ăş
ura prin programe de preg
ă
tire compacte sau modulare, la forma de zi, cu frecven
ţă
redus
ă
ori la distan
ţă
.
(3)
Competen
ţ
a de organizare a cursurilor pentru schimbarea specialit
ăţ
ii/profilului de munc
ă
revine:
a)
unit
ăţ
ilor aparatului central al MAI sau subordonate acestora, pentru specialit
ăţ
ile
ş
i profilurile de munc
ă
pe care le coordoneaz
ă
;
b)
unit
ăţ
ilor din subordinea MAI, inspectoratelor generale/similare, pentru specialit
ăţ
ile
ş
i profilurile de munc
ă
ce nu se afl
ă
încoordonarea unit
ăţ
ilor prev
ă
zute la lit. a).
(4)
Durata cursurilor prev
ă
zute la alin. (1) nu poate fi mai mic
ă
de dou
ă
s
ă
pt
ă
mâni la forma de zi, majorat
ă
în mod corespunz
ă
tor prinplanul de înv
ăţă
mânt pentru celelalte forme de înv
ăţă
mânt, respectiv cu frecven
ţă
redus
ă
ori la distan
ţă
.
(5)
Modalitatea de desf 
ăş
urare a cursurilor se adopt
ă
prin dispozi
ţ
ia
ş
efilor structurilor prev
ă
zute la alin. (3).
(6)
Trimiterea la cursurile pentru schimbarea specialit
ăţ
ii/profilului de munc
ă
se face în termen de cel mult 6 luni de la numirea în nouafunc
ţ
ie.
(7)
În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid, structurile prev
ă
zute la alin. (3) propun spre aprobare Direc
ţ
ieiformare ini
ţ
ial
ă
 
ş
i continu
ă
cursurile de schimbare a specialit
ăţ
ii pe care le organizeaz
ă
.
(8)
Fiecare structur 
ă
organizatoare informeaz
ă
DGRU prin Direc
ţ
ia formare ini
ţ
ial
ă
 
ş
i continu
ă
, în luna iunie
ş
i în cadrul raportului deevaluare anual
ă
a preg
ă
tirii continue a personalului, cu privire la cursurile organizate potrivit alin. (1).
Art. 10.
- Pentru poli
ţ
i
ş
tii
ş
i cadrele militare din MAI, cererea de participare la concursurile de admitere organizate de Colegiul Na
ţ
ionalde Afaceri Interne, Colegiul Na
ţ
ional de Ap
ă
rare
ş
i Colegiul Superior de Securitate Na
ţ
ional
ă
se aprob
ă
exclusiv de ministruladministra
ţ
iei
ş
i internelor, la propunerea inspectoratelor generale/similare sau, dup
ă
caz, a unit
ăţ
ilor aparatului central al MAI.
Art. 11.
-
(1)
Modalitatea de desf 
ăş
urare a cursurilor prev
ă
zute la art. 7 alin. (2) lit. c) se stabile
ş
te prin dispozi
ţ
ie a
ş
efului/comandantului unit
ăţ
ii organizatoare, cu avizul Direc
ţ
iei formare ini
ţ
ial
ă
 
ş
i continu
ă
.
(2)
În situa
ţ
ia în care num
ă
rul candida
ţ
ilor pentru participarea la cursurile prev
ă
zute la alin. (1) este mai mic sau egal cu num
ă
rullocurilor stabilite seriei respective, admiterea se realizeaz
ă
ă
ă
organizarea examenului.
(3)
La examenul de admitere organizat în condi
ţ
iile alin. (1) se pot prezenta poli
ţ
i
ş
tii
ş
i cadrele militare care sunt propu
ş
i deinspectoratele generale/similare sau, dup
ă
caz, unit
ăţ
ile din care provin.
(4)
Pentru participarea la cursurile prev
ă
zute la alin. (1), care nu pot avea o durat
ă
mai mic
ă
de dou
ă
s
ă
pt
ă
mâni, poli
ţ
i
ş
tii
ş
i cadrelemilitare întocmesc rapoarte personale pe care le înainteaz
ă
, prin structurile de resurse umane/formare ini
ţ
ial
ă
 
ş
i continu
ă
,
ş
efilor/comandan
ţ
ilor de unit
ăţ
i.
(5)
Examenele de absolvire a cursurilor prev
ă
zute la alin. (1) pot fi sus
ţ
inute numai în situa
ţ
ia frecvent
ă
rii a cel pu
ţ
in 80% din oreleafectate fiec
ă
rei discipline din planul de înv
ăţă
mânt.
(6)
În situa
ţ
ia în care poli
ţ
i
ş
tii/cadrele militare declara
ţ
i/declarate "ADMIS" nu pot participa la curs sau nu pot sus
ţ
ine examenul deabsolvire din motive temeinic justificate, pot fi înmatricula
ţ
i la începutul uneia dintre seriile urm
ă
toare cu aprobarea unit
ăţ
ilor organizatoare, respectiv pot participa la examenul de absolvire, dar nu mai târziu de 2 ani de la data începerii cursului ini
ţ
ial.
(7)
Pentru situa
ţ
iile prev
ă
zute la alin. (6), num
ă
rul de locuri afectate seriei respective se suplimenteaz
ă
în mod corespunz
ă
tor.
Art. 12.
- Fraudele dovedite pe timpul desf 
ăş
ur 
ă
rii probelor de examen atrag eliminarea din examen a celor în cauz
ă
, despreasemenea fapte fiind informa
ţ
i
ş
i
ş
efii/comandan
ţ
ii unit
ăţ
ilor din care provin candida
ţ
ii/cursan
ţ
ii, pentru dispunerea m
ă
surilor disciplinare,potrivit legii.
CAPITOLUL III
Examene de carier 
ă
Ghid din 28/04/2009 http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2is...3 din 7 12.05.2009 20:19

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->