Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Part 6 - Grace and Power (Luke 4:14-44)

Part 6 - Grace and Power (Luke 4:14-44)

Ratings: (0)|Views: 486|Likes:
Published by Derick Parfan
What is the mission of Jesus? Is it preaching the Word of God or performing miracles? Listen to this sermon to find out and reflect on the significance of Jesus' mission priority for the church's mission today. You can listen to this sermon here: http://wp.me/po4gZ-1kP
What is the mission of Jesus? Is it preaching the Word of God or performing miracles? Listen to this sermon to find out and reflect on the significance of Jesus' mission priority for the church's mission today. You can listen to this sermon here: http://wp.me/po4gZ-1kP

More info:

Published by: Derick Parfan on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

 
Part 6: Grace and Power (4:14-44)
August 11, 2013
The Story
Pagkatapos subukan siyang tuksuhin ng diyablo, bumalik si Jesussa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu.Kumalat sa buong lugar ang balita tungkol sa kanya. Nagturosiya sa mga bahay-sambahan ng mga Judio, at pinuri siya nglahat.Isang araw, nang si Jesus ay nasa bahay-sambahan sa Nazaret (ang bayang kinalakhan niya), binasa niya ang Kasulatan ayonkay Propeta Isaias:
"Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, dahil  pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang MagandangBalita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y makakalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita, sa mga inaapi nasila'y palalayain. Sinugo niya ako upang ipahayag na dumating naang pagliligtas ng Panginoon." 
 Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Sinabi ni Jesus,
"Angbahaging ito ng Kasulatan ay natupad na sa araw na ito." 
Pinurisiya ng lahat at namangha sa mga mapagpalang salitang narinignila.
 
Sinabi ni Jesus,
"Sigurado akong sasabihin n'yo sa akin, 'Gawin morin dito sa sarili mong bayan ang mga nabalitaan naming ginawamo sa Capernaum.' Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Alalahanin n'yongsa panahon ni propeta Elias, nagkaroon ng matinding taggutomnoon, pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa sinumang biyudasa Israel, kundi sa isang biyuda na hindi naman Judio. Ganoon dinsa panahon ni propeta Eliseo, pinadala siya ng Diyos hindi sasinumang may malubhang sakit sa balat sa Israel, kundi kay Naaman na hindi naman Judio." 
 Nagalit ang mga tao na marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan, at dinala sa gilid ngburol para ihulog sa bangin. Pero natakasan sila ni Jesus at iniwan sila.Pagpunta naman ni Jesus sa Capernaum, namangha ang mgataong nakarinig sa kanyang pangangaral sa bahay-sambahandahil nangaral siyang may awtoridad. Doon sa bahay-sambahan,may isang lalaking sinaniban ng masamang espiritu. Sumigawsiya nang malakas,
"Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita! Ikaw ang banal na sugo ng Diyos." 
 Sinaway siya ni Jesus,
"Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya!" 
 Itinumba ng masamang espiritu ang lalaki at iniwang hindi manlang nasaktan.Namangha ang mga tao, at sinabi nila,
"Kakaibang pangangaral ito? May kapangyarihan siya sa masasamang espiritu!" 
Dahil dito,agad na kumalat ang balita tungkol kay Jesus.Pagpasok ni Jesus sa bahay ni Simon, nadatnan nilang mataasang lagnat ng biyenang babae ni Simon. Hiniling nila kay Jesus napagalingin siya. Kaya sinaway ni Jesus ang lagnat at nawala itoagad. Noon din ay bumangon ang babae at pinagsilbihan sila.Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng maysakit. Ipinatong ni Jesus ang kamay niya sa bawat isa sakanila at pinagaling sila. Pinalabas din niya ang masasamangespiritu mula sa maraming tao.Kinaumagahan, maaga siyang umalis at pumunta sa isang lugarna walang iistorbo sa kanya. Hinanap siya ng mga tao at nangmakita siya ay nakiusap silang huwag muna siyang umalis sabayan nila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus,
"Kailangang ipangaral 
 
ko rin ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos saiba pang bayan, dahil ito ang dahilan kung bakit ako isinugo." 
 Kaya't nagpatuloy siyang mangaral sa iba't ibang bahay-sambahan sa iba't ibang bayan.
The Mission of Jesus: Proclaiming the Word
Bago simulan ni Jesus ang halos tatlong taong ministeryo ditosa lupa para gawin ang misyong ipinapagawa sa kanya ngDiyos, dalawang paghahanda ang ginawa para sa kanya. Anguna ay ang pagbabautismo sa kanya, para ipakitang siya angkinalulugdang Anak ng Diyos na naparito para akuin angkasalanang dapat sana ay tayo ang magbayad. Ang pangalawaay ang pagtukso sa kanya ng diyablo, na napagtagumpayanniya, na nagpapakita na siya'y naparito para wasakin ang gawang diyablo at bigyan tayo ng tagumpay laban sa kanya at sakasalanan. Pagkatapos noon, ngayon nakahanda na siyangsimulang gawin ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos.
 Ano ang misyon ni Jesus?
Ano ang dahilan kung bakit siyanaparito? Para lahat ng maysakit ay gumaling? Para ang mgamahihirap ay yumaman? Para ang mga problemado sa buhayay guminhawa at magsaya? Tingnan natin...
Pagkatapos subukan siyang tuksuhin ng diyablo, bumalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng Banal naEspiritu. Kumalat sa buong lugar ang balita tungkol sa kanya.Nagturo siya sa mga bahay-sambahan ng mga Judio, at pinurisiya ng lahat 
(4:14-15).Unang-unang ginawa ni Jesus sa harap ng maraming tao?Nagturo siya! Ano ang itinuro? Siyempre ang salita ng Diyos,kung ano ang mensaheng nais ng Diyos na sabihin niya. AngMesias, ang Haring dumating bilang Tagapagligtas ay siya ringPropeta na
ang misyon ay ipahayag ang mga salita ngDiyos
. Sa pamamagitan ni Jesus, nagsasalita ang Diyos sa atin,tulad ng sinabi ng sumulat ng Hebreo, "Noong una, nangusap
ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at saiba’t ibang
paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit 
nitong mga huling araw, siya’y nagsalita sa atin sa
pamamagitan ng kanyang Anak" (Heb. 1:1-2).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->