Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stiinta Dragoste

Stiinta Dragoste

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Stefan Baciu

More info:

Published by: Stefan Baciu on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
ªTIINÞÃ ªI RELIGIE
colecþie coordonatã de
Basarab Nicolescu ºi Magda StavinschiLucrare apãrutã cu sprijinulFundaþiei John Templeton
 
CRISTIAN BÃDILIÞÃ
ªTIINÞÃ DRAGOSTECREDINÞÃ
Convorbiricu patrologi europeni
BUCUREªTI, 2008
C
RISTIAN
B
ÃDILIÞÃ
, n. 1968. Istoric al creºtinismului tim-puriu, eseist, poet. Doctor al Universitãþii Paris IV-Sorbonacu teza
Métamorphoses de l’Antichrist chez les Pères de l’Eglise
(Paris, Beauchesne, 2005, premiul Salomon Reinach al Aso-ciaþiei Eleniºtilor din Franþa; trad. româneascã, Polirom,2006). Coordonator al Septuagintei în cadrul New EuropeCollege, Bucureºti. Fellow al Istituto trentino di cultura(2002–2005) ºi al Wissenschaftskolleg zu Berlin (2005–2006).Publicaþii originale:
Sacru ºi melancolie
(ed. a II-a, Dacia,2007);
Cãlugãrul ºi moartea
(Polirom, 1998);
Manual deanticristologie
(Polirom, 2002);
Duminica lui Arcimboldo
(Brumar, 2004);
Tentaþia mizantropiei. Stromate
(ediþia a II-a,Curtea Veche Publishing, 2006);
Platonopolis sau Împãca-rea cu filozofia
(ed. a II-a, Curtea Veche Publishing, 2007);
Regele cu o harfã în mâini
(ed. a II-a, Curtea VechePublishing, 2006);
 Nodul gordian
(ed. a III-a, Curtea VechePublishing, 2004);
Vãzutele ºi nevãzutele
(Curtea VechePublishing, 2004);
 Apocalips de buzunar 
(Curtea VechePublishing, 2005);
Degetul pe ranã 
(Curtea VechePublishing, 2006);
Poeme pentru pãsãri ºi extratereºtri
(Curtea Veche Publishing, 2007);
Singurãtatea pãsãriimigratoare
(Curtea Veche Publishing, 2007);
Glafire. Nouã studii biblice ºi patristice
(Polirom, 2008) etc.Ediþii îngrijite ºi antologii:
Miturile lui Platon
(Humanitas,1996);
Eliadiana
, (Polirom, 1997);
Mircea Eliade. Întâlni-rea cu sacrul 
(ed. a II-a, Echinox, 2001);
 Jean Cassien entrel’Orient et l’Occident
(avec Attila Jakab, Beauchesne/Polirom,2003);
 Nostalgia Europei. Volum în onoarea lui Al. Paleologu
(în colaborare cu Tudorel Urian, Polirom,2003);
Les Pères de l’Église dans le monde d’aujourd’hui
(avec Charles Kannengiesser, Paris, 2006) etc.Traduceri comentate din greacã ºi latinã:
Evanghelii apo-crife
(ed. a IV-a, Polirom, 2007); Evagrie Ponticul,
Tratatul  practic. Gnosticul 
(ed. a II-a, Polirom, 2003);
Patericul 
(ed. a III-a, Polirom, 2007) etc.Informaþii suplimentare pe site-ul www.cristianbadilita.ro
 
Viaþã ºi patrolog 
 
ie Personajele, povestea º
 
i rostul  acestei i
ªtiinþã dragoste credinþã 
este o carte de convorbiri cu oserie de patrologi/patristicieni europeni ºi nu numai, cucare am avut bucuria sã lucrez, ori sã corespondez înultimii zece ani, în diverse împrejurãri. Cartea are osemnificþie obiectivã ºi una subiectivã. Subiectiv, ea împlineºte visul unui adolescent vieþuind într-o Anti-hiperboree comunistã la umbra exegezelor hrisosto-miene care l-au lecuit definitiv ºi irevocabil de vacui-tatea unei discipline la modã pe atunci, teoria literarã.Acesta este primul câºtig, enorm, în ochii mei de acum,pe care l-am avut de pe urma frecventãrii Pãrinþilor:dezvãþarea de neesenþialul pedant înscris într-o pro-gramã ºcolarã calchiatã dupã modelul ateizant occiden-tal. Pe atunci cãutam maeºtri ºi nu aveam decât prie-teni, la fel de îndrãgostiþi ca ºi mine de Ioan Gurã deAur, la fel de singuri ca ºi mine, la fel de doritori ca ºimine de taclale patristice. Dupã Laurenþiu, coleg deliceu, care-mi cita în orele de chiul epistolele lui Marx în contrapunct cu epistolele lui Vasile cel Mare (sau eului, nu-mi amintesc prea bine), a urmat Cristian, princare am descoperit spiritualitatea basilitanã vie, încar-natã într-un mare înduhovnicit greco-catolic, pãrintele
Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a RomânieiBÃDILIÞÃ, CRISTIANªtiinþã dragoste credinþã: convorbiri cu patrologieuropeni
/ Cristian Bãdiliþã. - Bucureºti : Curtea VechePublishing, 2008ISBN 978-973-669-608-4276(047.53)Coperta: G
RIFFONAND
S
WANS
P
RODUCTIONS
www.griffon.ro© Curtea Veche Publishing, 2008,pentru prezenta ediþieISBN 978-973-669-608-4
 
 – 5– 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->