Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Used Chuong 1 - Vers 2 39sl

Used Chuong 1 - Vers 2 39sl

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by Kelly
THANH TOAN QUOC TE
THANH TOAN QUOC TE

More info:

Published by: Kelly on Jun 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

 
 1
Moân hoïc:Thanh toaùn quoác teá(International payment)
GV: TS. Hoà Thò Thu Hoøa
 
 2
Noäi dung chính
Chöông 1: Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà Thanh toùan quoác teá (TTQT
) – 3t
Chöông 2: Tyû giaù hoái ñoaùi (Exchange rate– ER) – 6t
Chöông 3: Thò tröôøng hoái ñoaùi (ForeignExchange Market) – 9t
Chöông 4:
Các p
höông tieän TTQT – 6t
Chöông 5:
Các
phöông thöùc TTQT – 6t
Chöông 6: Boä chöùng töø trong TTQT - Kieåmtra Boä chöùng töø trong phöông thöùc TTbaèng L/C – 6t
Chöông 7: UCP 600 – 2006 – 3t
OÂn taäp + kieåm tra: 3t
Baùo caùo tieåu luaän: 3t
 
 3
Bổ sung thêm:
những rủi ro thường gặp trong TTQT
Case tranh chấp
Sach Nguyen Van Te:
 Nhận biết sai sót của BCT
Tập hợp tài liệu từ đầu HK đưa cho SV 1lần, đóng thành tập

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->