Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hitac

Hitac

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by buba_buba
(prev. Aleksandar Flaker)
(prev. Aleksandar Flaker)

More info:

Published by: buba_buba on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

 
r
Hitac
Pucasmo
iedan
u
drugoga'
.Baratinskit
Zakleo
sam
se
da
iu
ga
ubiti
po
pravu
dvoboja
(imao
sam
pravo
na
joi
jedan
hitac).'
"Vete
u
lcivaku<z
I.
Bili_smo
ilmje5teni
u
gradiiu**x.
Zna
se
l<akav
je
Zivot
armijskog
oficira.Izjutra
je
obuka,jahanje
i
rl.dak kod
ko.
mandanta
puka
ili
u
Zidovskoj
krdmi;
uveder
pundr
i
karta-
nje.
U
***
nijebilo
nijedne
kuie
kamo
bi
nas
pozivali,
nijed-
ne
udavade;
sastajalismo
sejedan
kod
dmgoga
i
niimo
ni5ta
vidjeli,
osim
vlastitihuniformi.U
na5em
je
dru5tvu
bio
samo
jedan
dovjek,
koji
nije
bio
vojnik.
Imao
je
oko trjdeset
i
pet"godina,
i"
mi
snio
gazbog
toga
smatrali
starcem.
Sve nas
ie
nadma$ivao
iskusivom,
;
uz
to
sunjegovauobidaiena
natm{.rrenost,
kruta
narav
i
zact
jezik
veoma
utjecali
na
na5e
mlade
mozgove.
Neka
je
taian-stvenostokruZivalanjegovu
sudbinu;
dinilo
se
da
je-Rus,ali
je
imaostranoime.
Nekada
ie
sluZio
kao husar,
i-to
sretno,
ali
nitkonije
znao
uzrok
koji
ga
je
potakaodadade
os,tavku
i
cla
se
nastani
u
siroma$nom
gradiiu,
gdje
je
Zivio
u
isti
nrah
i
siromaSno
i
rasipnidki:
rvijekje.i5ao
pje5ice,
u
izli-
zanom
crnomkatrlutu,
a
uvijek
je
imao
otvorena
vrataza
sve
oficire
ng5.ega
Fuk?.Njegov
serudak
dodu5e
sastojao
od
dva
ili
tri
jela,
Sto
bi
mu
spremioisluZeni
vojnik,
ali
Je
Sam-
-tf"2";*g
ledan,u
drugoga.
-
stihovi
iz
poeme
Bal
ruskogpiesnika
Evgenija
AbramoviiaBaratinskog
(1800-.1844).2
Zakleo
samse
da
(u
Ba
ubiti
po
pravu
dwboia
(imaosam oravo
na
iol
iedan.hitacl.
-iz
pripovijeati
Veie'u
bivaku
ruskogpiscaAleksandra
Alekshn-
rl,'ovida
Bestuieva-Marlinskog
(1797
-1837).
 
pund
-
engl.
piie
od
daia,
ruma,
vina,
Seiera
i
limuna
ili
narande.
rI
6t
 
panjac
uzto
razlijevao
pop,ut
rijeke.-N'itko
nije.
Tnao
-\i
zq
njegovo imanje,
ni
za
njegove
prihode,
ali
se
'nitko
ni;je
ni
usuclivao daga
za
to
zapita.
Imao
je
i
knjiga,
veiim
dijelorn
vojnih,
ali
i
romana.
Rado
ihje
posudivao
i
nikada
nije
tra-
Lioda.mu
ih
vrate;
ali
isto
tako
,nikad
nije
vlasniku vraiaoknjige,
Bto
lbi
ih
on
posudio.
Najdeiie
se
znao vjeZbati
u
pu-
canjupi5toljem.Zidovi su
njegove
sobe
bili
izre$etani
me-
cima,
bili
su
puni
rupa
kao
pdelinje
saie.
Bogata
zbir.ka
piStolja
bila
je
jedina
rasko5
u
siroma5nojpotleu5ici,
gdje
je
stanovao.
Zapanjivala
je
vje5tina
koju
je
postigao,
i
kad
bi
se
on
javio
da
metkom skine kru5ku
s nedije
glave,
nitko
u
na5em
puku
ne
bi
oklijevao
dapostavi
svoju
glavu.
NaS
serazgovor desto
doticao
dvo,boja,
ali
se
Silvije
(tako
iernogazvati)
nikada
nije
u nj
upletao.Kad
bi
gazapitali
je
li
se
kadagatlao,
odgovarao
je
katkada otresito,
ali
u
pojedinosti
nije
ulazio,
pa
se
vidjelo
da su
mu
takva
pitanja
neugodna.
Mislili
smo
da
jena
svojoj
savjestiimao
kakvu
nesre,tnuZrt-
vu
svoje
stra5ne
vje5tine.
Uostalom,
nije
narn
ni
padalo
na
pametdaposumnjamoda
bi
u
njem,u
bilo
Stogod
nalik
na
pla5ljivost.
Irna
ljudi
,kod
kojih
vei
sama
vani5tina
potide
natakve
sumnje.
Tek
iznenadan dogadaj
sve
nas
je
zadudio.
Jednom nas
je
oko
desetak
oficira
rudalo
kod Silvija.
Pili
smo
kao
obi6no,
a
to
znati
vrlo
mnogo. Poslijepodne
po'deli
smo nagovanati
gazdu
da
nam
spremi
,banku.On
je
dugo
od-
bijao,
jer
segotovo
,nitkada
nije
kartao.
idapokon
je
naredio
da se
pripreme
karte,prosuo
je
na stolpola
stotine
dervo-
nacar
i
pdeo
dijeliti.
OkruZili
smo
ga,
i
igra
je
otpodela.Sil-
vije
bi
obidno
za
vrijeme igre
sasvim
zaSutio,
nikada
se
niie
svadao
ni
obja5njavao.
Ako
bi
tkogod sludajno
pogri'je$iouradunu,
on
bi
odmah
uplatio
manjak
ili
pak
upisao vi3ak.
To
smo
vei
znali
i
nismogasmetali
da
gazdule'kako
hoie,
ali
med'u
nama
rse
naSao
oficirkoji
je
tek
nedavno
bio
premje.
Sten
k
nama. On
je
uigri
nepaZnjom
okrenuo
jednu
kartu
viSe.
Silvije
'je
uzeo
kredu
i
po
svo.m
oibidaju izravnao
radun.
Oficir
je
pomislio
da
je
Silvije
pogrije5io,
i
podeose
obja-
Snjavati.
Silvije
je
Sutke
nastavljao
dijoliti
karte.
Oficir
je,
izgubiv5i
strpljivos,t, uzeo detku
i
izbrisao
ono
$to,mu
se
udi-
nilo
da
ie
upisano
suvi5e.
Silvije
ie
uzeo
kredu
i
upisao
iz-
nova.
Oficir,
vrui
od
vina, igre
i
smijeha
drugova,
srnatrao
jeto
te5kom
r.lvredomza,sebe, b,ijesno
jeuzeo
sa
stola
bakre-
ni
svijeinjak
i
bacio
ga
na Slivija,
koji
se
jedvauspio
uklo-
niti;udarcu.
Mi
smo
se
smeli.
Silvije
je
ustan
blijed
od
srdZbe
i
iskridavih odiju
rekao:
-
Milostivi
gospodine,
izvolite
iziii,
i
hvalite
boga
5to
se
to
dogodilo
u
mojoj
kuii.
1
iervonac
-
rus. zlatni
novac,
kovan
po
ugledu
na
holandske
zlatnike
do
1867.
Tako se
zove
i
novdanica
u
nominalnbj
vrijednosti
od
1,
2,
3, 5,
10
i
25
dervonaca
koju
je
izdala sovjetska vlada
1922,
i
kovani
zlatnik
iz
1923.
62
 
Znali
smo kakve
ie
posijedice
biti i
smatrali
smo
vei'
na5ega
novog
druga
mrtvirn. Oficir
je
izi5ao
i
rekaoda
jespreman
za
uvredu
odgovarati onako kako
to
zaZeligospodin
koji
je
drZao
banku.
Igra
se
nastavilajoS
nekoliko
rninu,ta,
ali, osjeiajufi
da
gazdi
nijedo
igre, odustajali
smo
jedan
za drugim
i
razi5li smo
se
svojirn
kuia,ma,razgovarajuti
o,
mjestu
koje
ie
uskoro
biti
prazno.
Drugoga smo dana
u
maneZu
vei
bili
pitali
jeli
jadni
por.udnik
jo5
Ziv,
kadli
se
on
sam
pojavi
medu narna.
Posta-
vili
smo
mu istopitanje.
Odgovorio
je
da
od Silvija
nemajo5
nikakve
obavijesti.
To
nas
ie
zadudilo.Po5li
srno
Silvij'u
i
na*
5li
ga
u
dvori$tu
kako
u
as
koji
je
nalijepiona vrata
smje5ta
metak
po
metak.
Primio
nas
je
kao
obidno
bez ijedne
rijedi
o
judera5njemdogadaju. Pro5lasu
tri
dana,
aporudnik
jejo5'trvijek
bio
Ziv.
U
dudu
smo
pitali:
Sto
se
Silvije
ne
misli
gatlati?
Silvije
se
nije
gailao.
Zadovoljio
se
vrlo
lakirn
obia-
Snjenjem
i
pomirio
se.
To mu
je
neobidno
Skodilo
u
odimaomladine.
Mladi
liu-
di
nisu skloni
da
oprostepomanikanjehrabrosti,
jer
obidno
u
hrabrosti
vide
vrhunac
ljudskihvrlina
i
opravdanjaza
nai.
razliditije
poroke.
Ipak
je
s
vremenom
sve
palo
u
zaborav,
a
Silvije
je
zadoibio
svoj
prija5nii
utjecai.Samo
mu
ja
jedini
nisam
vi5e
,mogao
pridi.
Odprirode
romantidke
ma5te,
jade
sam
od
svih
bio
vezan za dovjeka,
diji
je
Zivot bio
zagonetka,
i
koji
mi
se
pridinjaojunakom
nekoga
tajanstvenogromana.
Volio
me
je
ili
je
bar
u
razgovoru
sa
mnom
napu5tao
svoju
o5tru
zajedljivos't
i
govorio
o
raznimstvarima
srdadno
i
vrlo
ugodno.
Ali
poslije
one nesretne
ve-
deri
ni,ie me
napu$tala
misao
da
je
njegova dast
okaljana
i
neoprana
po
njegovoj
vlastitojvolii. Ta
me
misao nije
ostavljala
i
nije
mi
dala
da
se
prema
n,iemu
odnosim
kao
prije:
bilo
mi
ga
je
Lao
gledati.
Silvije
jebio
previ5e
pame'
ian
i
iskusan,
a da
to
ne
primiieti
i
ne
pogodi
tomeuzroka.
einilo
se
da
ga
je
to
ogordavalo;
primijetio
sam'dva
puta
Zelju
da
se
sa
mnornobiasni,
ali
sam
takvu
priliktt
izbiega'vao,
pa
me
se
Silvije
podeo
k'loniti.
Otada
samga
vidao
sa'
mo
u
dru5tvu,
a
prija5njisu
na5i
iskreni
razgovori
preki"
nuti.Zauzeti dnevnimbrigama,
prijestolnidki
stanovnici
nema'
ju
ni
pojma
o
mnogimutiscirna
koji
su
toliko
poznati
sta'
novnicimasela
i
gradiia,
rkad
na
primjer
odekuiu
po5tanski
dan.
Utorkom
i
petkom
na3a
je
pukovskakancelarijabila
puna
ofioira. eekali su
tko
novac,
tko
pis'mo,
tko
novine.
Fakete
su obidno
otvaralina
licu
mjesta,
pridale
su
se
novo'
sti,
pa
je
kancelarija
prui.alaveoma ?iv
prizor.
Silvije
je
do.
bivao
pisrra
na
adresu
na5egarpuka,
te
je
obidno zalazio
ona.
rno. Jednom su
mu
pruLrlipaket,
s
kojega
je
s
najveiom
ne-
strpljivo5iu
skinuopedat.
Kad
je
ditao
pismo,
krijesile
su
63

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->