Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
(HD) Martijn Aslander - Ruim Baan Voor Het Waardedenken - Connect Juni 2009

(HD) Martijn Aslander - Ruim Baan Voor Het Waardedenken - Connect Juni 2009

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by arjanb

More info:

Published by: arjanb on Jun 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Martijn Aslander
Lifehacker enconnectorDoor Renson van Tilborg
Martijn Aslander (36) is lifehacker en connector. Zijnleven draait om dynamiek, spelen en leren. Hoe hij datverwezenlijkt?
 Door mensen, informatie en ideeënbijeen te brengen.” 
Aslander is oprichter van Elvenstone, een – naar eigenzeggen – bijzonder netwerk van bijzondere mensen.Elvenstone is geen netwerk waarvoor je je kunt aan-melden o waar je lid van kunt worden. Aslander iseen toegang, maar zo is ieder ander die bij Elvenstoneis betrokken.Het zijn allemaal mensen die hun kennis, inzichten encontacten met anderen willen delen om op die manierinnovatief bezig te zijn. Dat kan van alles zijn: van hetorganiseren van een groot internationaal kunst-festival tot een startende ondernemer die wilbrainstormen met mensen met ervaring. Aslander:
“Iedereen heeft een netwerk, alleen zijn veel mensen zich daarvanniet bewust. Een gemiddelde Nederlander van ongeveer 30 jaar kent vierhonderd mensen. Die vierhonderd mensen die jij kent, kennenook allemaal vierhonderd mensen. Dan heb je het over 160.000mensen. Het gaat erom dat je iemand kent die weer iemand kent die jou verder kan helpen. Eén op één netwerken is niet relevant, het  gaat om de grote getallen.” 
Aslander geet tientallen lezingen per jaar over onder-werpen als netwerken, lifehacking en marketing.Daarnaast ben ik al geruime tijd gefascineerd dooreconomische dynamiek en nieuwe waardemodellen.Ik geloof dat onze wereld een hoop kan leren vancomplementaire economieën die, naast monetairkapitaal, werken met sociaal en informatiekapitaal.Feit is dat de manier waarop we werken nog steedsvoor het leeuwendeel is ingericht op handenarbeid.Mijn voorstel is om denken in winst te vervangen doordenken in waarde. Onze economie is nog steedsgebaseerd op het streven naar winstmaximalisatie,hetgeen zelden leidt tot de maximale winst. Bedrijvenproberen daardoor steeds weer opnieuw de kosten tedrukken, door bijvoorbeeld in crisistijd mensen teontslaan, te reorganiseren en nog meer omzet te halenuit de markt waarin ze actief zijn. Het boek Blue OceanStrategy toont aan dat deze manier van winst behalenal lang niet meer de beste is.“In de nabije toekomst zal het streven naar nuloptimalisatie –waar kan ik maximaal van waarde zijn – het streven naarwinstmaximalisatie vervangen. Het internet zal mogelijk makendat we gemakkelijker en sneller dan ooit onze waarde op de juiste plek kunnen inzetten.”
Slimmer werken
Waarvan akte. Het mag duidelijk zijn dat Aslandergeen blad voor de mond neemt, ook niet wanneer hij– pak ‘m beet – een zaal vol Nyenrode-economentoespreekt. Saillant detail: hij is ervan overtuigd datkennismonopoliën zoals Nyenrode aan het omvallenzijn. Niet voor niets vindt dit interview plaats in caéKobalt aan de Amsterdamse Singel. Het is een van detientallen ‘kantoren’ in het land van waaruit hijwerkt.
 Ik kan hier draadloos internetten en ben onlinein contact met mensen over de hele wereld. Maar ikspreek ook gewoon af met mensen, het is niet zo dat ik gegijzeld ben door mijn iPhone en laptop, integendeel:ze geven me de vrijheid om te werken en mensen teontmoeten waar ik maar wil.
Ziehier een van
Martijn Aslander was de eerste docent lifehacking in Nederland en is sinds-dien een van ‘s lands meest gevraagde sprekers over waardedenken enlifehacking, oftewel: slimmer werken door – onder meer – kennis delen enflexibelere netwerkmodellen. Volgens Aslander is een lifehacker bij uitstekiemand die effectief wil werken, kennis optimaal gebruikt en deze het liefstdeelt. Anarchist of visionair? Oordeelt u zelf.
Ruim baan voor hetwaardedenken
24
gitp
connect
 
gitp
connect
26
Aslander’s stokpaardjes: alle kantoren de wereld uit.
Waarom zou je naar kantoor gaan, struikelend over verheadkosten en les, als je overal en altijd mobiel kanerken. Let wel: ik doel hierbij op de circa vier miljoen kennis-erkers die de
 bv 
Nederland telt. Een steeds groter deelaarvan bestaat uit zelfstandig ondernemers. Maar ookoor kenniswerkers in dienstverband schept de kantoor-tuin vooral veel ongemak, alleen al in de vorm vanoncentratieverstorende geluidsoverlast.” 
In hetverlengde hiervan dient zich volgens hem een noggroter probleem aan:
We krijgen een drastisch tekort op de arbeidsmarkt alse komende tien jaar de babyboomers massaal met  pensioen gaan. Een tekort dat we volgens mij alleenunnen oplossen door onze organisatievormen flink tetrans formeren. Meer werk zal moeten worden gedaanoor minder mensen. Dat betekent dat we met z’n allenslimmer moeten gaan werken in minder tijd en liest ooknog op een leuke manier.
Zweren bij Twitter
Aslander heeft de oplossing: lifehacking – een mixvan persoonlijke ontwikkeling, timemanagement enkennismanagement, met een vleugje Web 2.0.
“Lifehacking gaat over het modelleren van informatie gedrag naar eigen behoefte. Over hoe je in een tijd waarin je wordt overspoeldmet informatie, overzicht houdt en voorkomt dat je gaat lijden aaninformatiestress. Door die informatie op te sporen, te organiseren,te filteren en te delen. Daarom zweer ik bij Twitter.” 
Twitter werd begin 2007 gelanceerd. Inmiddels is dezedienst voor microblogging ’s werelds snelst groeiendesociale netwerk. Bij Twitter bepalen mensen zelf watze wanneer ontvangen. Wie geïnteresseerd is, kanbepaalde mensen of onderwerpen volgen. Je neemteen ‘abonnement’ op een persoon of een thema.Aslander:
Twitter prikkelt het delen van kennis. Of beter nog, het mobiliseert kennisdelen. Twitter is eenonnector. Zowel zakelijk als privé verbindt Twitter jemet andere mensen. Voor professionals in de kennis-economie is Twitter onmisbaar. Omdat het een open ensnel medium is, is het ook geschikt om ideeën die nogniet helemaal af zijn te bespreken met anderen. Het iseen soort schetsboek dat je zowel in sociaal als zakelijk pzicht kunt gebruiken. Anderen geven aanvullingen of tips. En niet in de laatste plaats kun je ook klantenwerven via Twitter. Via berichten komen mensen op jesite en leren ze je werk kennen. De praktijk wijst uit dat dat leidt tot nieuwe opdrachten.” 
Iedereen met korte berichten op de hoogte houden vanwat je aan het doen bent, spreekt niet alleen de avant-garde van internet aan. Naast de heavy users dieTwitter de eerste maanden na de lancering al drukgebruikten, ontdekken ook steeds meer bedrijven enonderwijsinstituten deze dienst. Twitter kentinmiddels ook een groot aantal klonen, bedoeld voorinterne communicatie op bedrijfsnetwerken of tussenbesloten groepen collega’s. Zo presenteerde D66 zijnprogramma voor de verkiezingen van het EuropeesParlement in tien ‘tweets’ op Twitter. Via Twitterkonden internetgebruikers meteen reageren op deprogrammapunten.
“De relevantie van Twitter is niet te onderschatten. In essentie is het de snelste tamtam ooit. Een simpele tool die je in staat stelt decollectieve intelligentie van je netwerk te verzilveren. Alleen al omdie reden verdienen die oprichters van Twitter de Nobelprijs.” 
ibm
lanceerde enkele maanden geleden Blue Twit, eenbedrijfsvariant van Twitter. Het programma is nogeen test. Wereldwijd maken ongeveer 1.200 van de400.000 werknemers van de multinational er gebruikvan.
ibm
wil zo leren hoe mensen microblogginginzetten voor hun werk. Collegas op verschillendekantoren of in verschillende landen die aan éénproject werken, kunnen elkaar via korte berichten opde hoogte houden.Aslander zelf twittert met zo’n 1600 mensen. Rijst de vraag:leidt lifehacking juist niet tot information overload? Aandachtkun je immers maar één keer uitgeven.
 Nee, ben je gek! Door lifehacking hou ik juist meer tijdver om dingen te doen die echt belangrijk zijn. Enminstens zo relevant: ik kan meer sturing geven aan het ntwikkelen van ideeën. Wat dat betreft geloof ik ookniet in multitasken, tools als Twitter hebben we hardnodig als verlengstuk van ons brein. Dat is namelijkhelemaal niet ingesteld op de informatiesamenlevingwaarin we leven en werken.” 
Ruim baan voor het waardedenken
We krijgen een drastisch tekort op de arbeidsmarkt als de komende tien jaar de babyboomers massaal met  pensioen gaan. Een tekort dat we volgens mij alleenkunnen oplossen door onze organisatievormen flink tetransformeren. Meer werk zal moeten worden gedaandoor minder mensen.” 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->