Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 875, 15.8.2013]

Slobodna Bosna [broj 875, 15.8.2013]

Ratings:
(0)
|Views: 101|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 875, 15.8.2013]
Slobodna Bosna [broj 875, 15.8.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2015

pdf

text

original

 
I            
www.slobodna-bosna.ba
ALMIR^EHAJI]BATKO:MOJABITKAZADJECU
 NA[E TREBINJE NA[E TREBINJE
 
CARINSKA HAJDU^IJA
^AU[EVI] OTI[AO,KRIMINAL OSTAO
Dramati~an pad bud`etskih prihoda BiHposljedica je rasprostranjenog kriminalacarinskih slu`benika i njihovih {efova;Slobodna Bosna do{la je u posjed obimnedokumentacije koja svjedo~i oorganiziranoj plja~ki carinskih prihodadr`ave
HAJKA NA KLJU^NOGHA[KOG SVJEDOKA
VITOMIR @EPINI] U CENTRUSKANDALA
VITOMIR @EPINI], biv{i zamjenik ministraunutra{njih poslova BiH,u posljednjihdesetak godina tokom kojih je bio jedanod klju~nih svjedoka protiv MOM^ILAKRAJI[NIKA, MI]E STANI[I]A, STO-JANA @UPLJANINA I RADOVANAKARAD@I]A, bio je izlo`en nevi|enoj medi- jskoj i profesionalnoj diskreditaciji,Slobodna Bosna donosi profil jedinogzvani~nika SDS-a koji je odbio da u~estvujeu Karad`i}evimzlo~ina~kim poduhvatima
GLEDAJ OD ^EGA @IVI[
ZATVORSKI DANI TEKU
Kao prilog aktuelnoj raspravio funkcioniranju pravosudno-kaznenogsistema u BiH, „SB“ izdvaja slu~aj NIHADAVLAHOVLJAKA, osu|enika za najte`eratne zlo~ine nad Hrvatima u Grabovici,koji dugogodi{nju robiju ovoga ljetaprovodi navodno saniraju}i tobo`eugro`enu obiteljsku ku}u u Sarajevu;sve po zakonu, naravno
DVADESET GODINA HA[KOGTRIBUNALA
RATNI ZLO^INI I PRAVDA
Profesor dr.
GORAN [IMI]
, stru~njak zakazneno pravo i tranzicijsku pravdu, gostu- ju}i predava~na Cambridgeu i autor neko-liko knjiga o ratnim zlo~inima,za na{listgovori o najve}im skandalima u raduHa{kog tribunala i njegovim najkrupnijimpropustima
“SNAGA” CARUJE
PAMETNA, [KOLOVANA, ODVA@NA
Ona je uspjela dobiti {iroku podr{ku objestranke u ameri~kom Senatu, a njenoimenovanje za ambasadoricu SAD-a u UN-u potvr|eno sa ~ak 87 glasova za i samo10 protiv; ona je SAMANTHA POWER,novinarka, ratna reporterka iz opkoljenogSarajeva, potom Ruande i autorica knjige“Problem iz pakla”
NOGOMET
OPTU@ENI, BRANITE SE
Menad`er nekoliko bh. nogometa{aGORAN GAKOVI]u pismu redakciji iznio je niz te{kih optu`bi na ra~un selektoramladih nogometnih kategorija; selektormlade reprezentacije BiH VLADO JAGO-DI]u razgovoru za SB odlu~no demantiraove tvrdnje
„NA MLIJE^NOM PUTU“
SLAVNI RE@ISER JE U NA[EMGRADU
Na nekoliko lokacija u Hercegovini prije trisedmice po~elo je snimanje igranog filma„NA MLIJE^NOM PUTU“ reditelja EMIRAKUSTURICE, u kojem glavne ulogetuma~e Kusturica i italijanska filmskazvijezda MONICA BELLUCCI; ekipa „SB“posjetila ih je u Trebinju, gdje suekskluzivno za na{magazin Kusturica iBelluccijeva govorili o ovom filmskomprojektu
15.8.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12162038242932
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->