Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske 6._i_7._6.2009.

Glas Srpske 6._i_7._6.2009.

Ratings: (0)|Views: 329 |Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jun 08, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

 
Subotai nedjeqa
6. i 7. jun 2009.
Broj11.922Godina
LXVI
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO KROZ RSVIJESTI
Di jalogom ri je{iti problemizme|u
OHR 
-a i RS
strana 4.strana 6.
Doma}e vo}e i povr}ebacamo, uisto vrijemeuvozimo tu|e
strana 8.
Vlada RSuplatiladva mili onaradnici mau Bratuncu
Na Svjetskom eko nomskomfo ru mu u San kt Pe ter bur gu, po sve }e nom fi nan sij skoj  kri zi, u~es tvu je vi {e od 2.500  pred sta vni ka na ju ti caj ni jih  svjet skih kor po ra ci ja i  kompa ni ja,na~ni ka, kao  vla  da iz vi {e dr`a va. Fo rum otvo rio D mi trij Me  dve  dev Pred sta vni ci Vla  de Srpske  na Fo ru mu raz go va ra li sa  ru ko vod stvom rus ke ener get ske  kompa ni je “In ter Rao” o  gradwi elek tra na u Republici Srpskoj, a u na re  dnom pe ri odu ta  sa radwa tre ba lo bi da  bu  de i kon kre ti zo va na   Do  dik pred sta vni ke rus ke  vla  de in for mi sao o  ne spo ra zu mi ma na re la ci ji  Na ro  dna skup {ti na RS -
OHR
.Uka zao na ne op ho  dnost  po {to vawa izvor nog Dej to na i  pro blem ra zli ~i tog tu ma ~ewa  ovog spo ra zu ma, ko ji stva ra  broj ne pro ble me 
 
Milorad Dodik na Svjetskom ekonomskom foru mu u Sankt Peterburgu 
Ru sija `eli da ula `e u energetske pro jekte u RS
strana 3.
Sterijino pozorje
DANAS
NagradaglumiciNikolini \or |evi}
vi{e na stranama 7. i 11.
33.
Objavqenefotografi je sa zabavepremijeraItalije
Skandal
strana 27.
 Amerika treba dapromi jeni politiku prema BiH i Kosovu
Vilijam Montgomeri, biv{i ameri~ki ambasador, u kolumni za “Wujork tajms“
I na Ko so vu i u BiH tre ba lo bi da ra zmi sli mo o dru ga ~i jim rje {ewima. Rje {ewe bi vje ro va tno po  dra zu mi je va lo iz gradwu  ra zli ~i tih odno sa unu tar BiH i omo gu }a vawe RS da pro ve  de  re fe ren  dum o ne za vi snos ti, pi {e Mon tgo me ri 
strana 2.strana 22.
F O O : 
Sa otvarawaForuma
 
2
6. i 7. jun 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
U Sarajevu je ostalo jako mnogo Srba.
Mustafa Ceri}, poglavar Islamske zajednice u BiH 
PREVEO: MILENKO KINDL
WUJORK - SAD su i uBiH i na Kosovudovedene u zamkupoliti~kih“~ahura“,  jer insistira ju na uspos- tavqawumultietni~kih dru{tava i nepromjewivos- tigranica,pri ~emuigno- ri{u sve dokazeko jigovore suprotno, a svakogonog ko otvorenoprogovori o tome ozna~ava ju kao ko~ni~ara.
Napisao je ovo u kolumni ko ju je u petakobjaviougledni ameri~ki“Wujorktajms“, blizakBi jelojku}i, Vili jam Montgomeri, biv{iameri~ki ambasador u Bugarskoj, Hrvat- skoj i Srbi ji i biv{ispeci-  jalnisavjetnikameri~kog predsjednika za BiH. On isti~e da je zbog tihameri~kihstavovaposti- zawestabilnosti na du`i vremenski rok nemogu}e. - Napetost}e rasti, uzro- ku ju}idaqepogor{aweodno- saizme|uKosova, Srbi je i me|unarodneza jednice, te po- rastnasiqaprotivkosovskih Srba. I na Kosovu i u BiHtrebalo bi da razmislimo o druga~i jimrje{ewima- oni- mako ja nam se mo`dane}e svidjeti i ko ja}e sama po sebi bitikomplikovana, ali ko ja }e istinskibiti- ostvariva. To je jedinina~in na ko jime- |unarodnaza jednicamo`eza- vr{itisvo jeanga`ovawe na Balkanu- smatraMontgomeri. Isti~e da to na Kosovu vjerovatnozna~inekioblik razdva jawaAlbanaca i Srba,  uz kombinovaweuza jamnog priznawa, punogpo{tovawa qudskihpravamawina i broj- nihslatkihmamaca iz EU. - Situaci ja u BiH je slo- `eni ja. Rje{ewe bi vjerova- tnopodrazumi jevaloizgradwu razli~itihodnosaunutar BiH i omogu}avaweSrpskoj, srp- skomdi jelupodi jeqenezemqe, da provedereferendum o ne- zavisnosti. To bi trebalo da obu hvatimno{tvogaranci ja o budu}imodnosima i moralo bi bitiura|eno kao komple- tnipaketko jeg bi vodila i primjewivalame|unarodnaza-  jednica- pi{eMontgomeri. Isti~e da stvarnostgovo- ri da, bez obzira na koli~inu pri jetwi ili podstica ja,  ukqu~u ju}ibrzo~lanstvo u EU ili
NA TO
, Srbe u BiHni{tane}eubi jediti da cen- tralnojvlastiprepustezna~a-  jan dio prava i privilegi ja ko je su im dateDejtonskim sporazumom, a {to su muslima- ni i me|unarodnaza jednica odlu~ni da sprovedu. - Srbi u BiH su odlu~ni utome da ima jupunukontrolu nad vlastitomsudbinom i stra hu ju da }e, ukolikonastave da prenosenadle`nosti na centralnevlasti, brojnona- dmo}ni jiBo{wacipre uzeti kontrolu. Krajwirezultat je nastavaktenzi jaizme|u dva entiteta, disfunkcionalna dr`ava, a izgledi na uspjehbu- du}ihnaporazapadnihpoli- ti~ara, poputnedavneposjete potpredsjednikaYozefaBaj- dena, naliku ju na ukucavawe ~etvrtastogklina u okruglu rupu- pi{eMontgomeri. Isti~e da je realnost da je mnogoSrbanapustiloKosovo i da se ne}e se vratiti, te da seSrbiko ji`ivesjeverno od ri jekeIbarpona{a ju kao da `ive u Srbi ji.On smatra da bi u BiH ina Kosovu, bilopotrebnopo- kazativoqu i spremnost da se  upotri jebivojnasila, kako bi se spri je~ilonasiqe. - Posto ji jo{ jedanrazlog zbogko jegamoramopro{iri- tisvojvidokrugrazmi{qawa. Mi na Zapadu se pona{amo kao da kontroli{emo{ta se de{ava u regionu. To ni jeta- ko, kao {to je dokazanoizbi-  jawemnasiqa u biv{ojJugoslavi jii rastom OVK - doda je.
PROMIJENITI
ameri~ku politiku na Balkanu
I na Kosovu i u BiH trebalo bi da razmislimo o druga~ijim rje{ewima. Rje{ewe bi vjerovatno podrazumijevalo izgradwu razli~itih odnosa unutar BiH i omogu}avawe RS da provede referendum o nezavisnosti, pi{e Montgomeri
BAWALU KA 
- Najboqebi bilo da se BiHstavi na“bi jelu{engenlistu“, ali da se precizira da }e za wube- zviznire`imbitiprimjewiv kadaispuni sveuslove. Navedeno je to u ponu|e- nimrje{ewimaEvropskeinici jative za stabilnost. - Bilo bi kontraprodu- ktivno BiH iskqu~iti izaktuelnogzakonodavnogpro- cesa. PosmatratikakoSrbi-  ja ide ispredmoglo bidestabilizovati BiH - nave- deno je u pri jedloguEvrop- skeinici jative za stabilnost. Isti~u i da BiH mora da nastavi sa naporimapri-  jenego{to se kvalifiku je za be zviznire`im, ali i da je preporu~qivoponuditi BiH novivremenskiraspo- red za ispuwavaweuslova.Savjetnikpredsjedava ju}eg Savjetaministara BiH Niko- le[piri}aza evropskeinte- graci jeVo jinMi jatovi} rekao je da BiH ni{tamawe uslovani jeispunila u odnosu na sve zemqezapadnogBalka- na. Dodao je da je jedinina~in za rje{avawebezviznogre`i- ma za sve zemqezapadnogBal- kanaiskqu~ivo u paketu i da su togasvjesni i nadle`ni u Evropskojkomisi ji. Rekao je da }e odluka o“bi jeloj{engenlisti“ vjero- vatnobitipoznata u oktobru.
BiH 
uradila {to idruge zemqe
Vilijam Montgomeri, biv{i ameri~ki ambasador, za “Wujork tajms“
SAD da pro mi jenepoli tiku prema BiH 
SA R JEVO- Zamjenikministrainostranihposlova BiH  Ana Tri{i}-Babi}istakla je u Ki{iwevupozitivno
o~eki-vawe u vezi sa liberalizaci jomviznogre`ima, posebnonakon intenzivirawaaktivnosti BiH na ispuwavawuuslova iz “Ma- peputa”, jer je od pre dvi|ena174 uslovaispunila147.  Ana Tri{i}-Babi}navela je da BiH nasto ji da uskladidjelo- vawe na planuregionalnesaradwe sa op{timme|unarodnim, i prvenstvenoevropskimopredjeqewima i {irokopri hva}enim standardima. - BiH je od samogpo~etka, opredjequju}i se za evropske i evroatlantskeintegraci je, dosqednoposve}enaregionalnojsa- radwi kao jedinomna~inurje{avawasvihpitawaizme|uze- maqajugoisto~neEvrope, {to je i potvr|eno za vri jeme predsjedavawa BiH ovominici jativompri jenekolikogodina- rekla je Ana Tri{i}-Babi} na Samitu{efovadr`ava~lanica Procesa za saradwuzemaqajugoisto~neEvrope,
SEECP
.
Ha{ki tribunal
Karaxi} tra`idokumente od Londona
HAG - U pripremiodbranepredHa{kimtribunalombiv- {ipredsjednikRepublikeSrpskeRadovanKarayi}
zatra-`io je od britanskihvlastidokumentaci juko japotvr|u jetajne isporukenaoru`awa za bosanskemuslimaneprekoTuzle1995. godine.U pismubritanskomambasadoru Lin Parker u Hagu, Karayi} poimeni~nonabra jaizvje{ta jespeci jalnihvazdu hoplovnih snaga
SAS
o sumwivimisporukamanaoru`awa za bosanskemu- slimane10. februara1995. godine, te izvje{taj o tomepuko- vnika La Hardi ja od 13. februara i ponovo18. februaraiste godine, javila je Srna.
www.glassrpske.com
Zgro`en sam ~iwenicom da su u Sarajevu srpske `rtve ba~ene na deponiju, a wihova tijela uni{te- na. Do sada ni u jednom javnom razgovoru, emisiji, bilo gdje nisam ~uo za ovako jeziv doga|aj..
Ema l: pe ar_umd@ho ma l.com
Nobelovac i vrsni kwi`evnik Ivo Andri}, ~ija neprolazna djela imaju pozitivne ocjene i najve- }ih svjetskih kriti~ara, jedino nije po mjeri reisu Mustafi Ceri}u.
Ema l: mango72@gma l.com
Predsjednik Obama nedavno je izjavio, govore}i o Iraku, da “ne}emo dozvoliti da te`wa ka savr{enom stavu stane na put ciqevima koji se mogu posti}i“. Ovo bi bio ogroman korak naprijed, uko- liko bi se ovaj princip pri- mijenio u slu~ajevima BiH i Kosova - pi{e Montgomeri.
OBA MA 
Bora~ka organizacija Srpske
Sadovi} zloupotri jebio slu`beni polo`aj
Ana Tri{i}-Babi}
BiH opredijeqena zaevropske integracije
BAWALU KA 
- Bora~kaor- ganizaci ja RS smatra da je ministarbezbjednosti BiH TarikSadovi}zlo upotri je- biosvojslu`benipolo`aj  jer se stavio u odbranuzlo~i- nacaodgovornih za stradale  u sara jevskojDobrovoqa~koj  ulici i da o tomehitnotreba da raspravqajuza jedni~kein- stituci je BiH. - [ta jo{ treba da na svo jurukuuradiSadovi} pa da se svakoozbiqan u BiH zapita {ta je smisaowegovogpona- {awa. Nemavoqe~ak ni kodsrpskihpredstavnika u za je- dni~kiminstituci jama BiH da se o zlo upotrebislu`be- nogpolo`a ja i aktivnostima Sadovi}araspravqa na sje- dnicamaza jedni~kihorgana u BiH - rekao je predsjednik BORS-aPanteli ja]urguz. ]urguz je dodao da ni jeri-  je~ o solirawujednogminis- tra ve}o politici SDA i SBiH, “ko jizagovara juuni- tarnu BiH u ko joj bi Srbibi- lipodstanari.@. B.
ESI
o bezviznom re`imu zemaqa zapadnog Balkana
BiH na "bi jelom {engenu" uslo vno
F O  O : G   L  S  S  S 
VilijamMontgomeri
 
GLAS SRPSKE
6. i 7. jun2009.
3
BAWA LUKA - Socijalisti~ka partija RS u petak je u Bawoj Luci obiqe`ila 16. godi{wicu postojawa i rada. Predsjednik SP RS Petar \oki} istakao je na sve~anosti uprili- ~enoj u hotelu “Bosna“ da }e ova partija i daqe sna`no podstica- ti potrebu ubrzanog ekonomskog razvoja i otvarawa novih radnih mjesta.Dodao je da za socijaliste pristup Evropskoj uniji nema alterna- tivu.M. F.
Nedeqko Mitrovi}
Tu`baprotivMa{ovi }a
BAWALU KA 
- Organiza- ci japorodicazarobqenih, poginulihboraca i nesta- lihcivila RS u najskori je vri jemepodni je}etu`buSu- du BiH protiv~lanaKole- gi jumadirektoraInstituta za nestalalica BiH Amora Ma{ovi}a, zbogprikrivawa ratnihzlo~inapo~iwenih nad srpskimvojnicima i ci- vilima.
Alkalaj - Brokman
Podr{kanaporima UN
SA RA  JEVO
- Ministarinostranihposlova BiH SvenAlkalajizjavio je da BiH podr`avanaporeko je predsjednikGeneralneskup- {tine UN Migeld Eskot Brokmanula`e da bi se pre- vazi{laglobalnaekonomska kriza, javila je Srna.
Stranka za BiH
Protiventitetskog glasawa
SA RA  JEVO
- Stranka zaBiH ocjewuje da je procesintegraci je BiH u EU za us- tavqen, za hvaquju}ikori{- }ewume hanizmablokade, odnosnoentitetskogglasawa  u dr`avnomparlamentu, {to omogu}avaposto je}iUstav BiH, javile su agenci je.
Doboj
Prodatazaplijewenaimovina
DOBOJ
- U Osnovnomsudu u Dobo ju u petak je odr`ana licitaci ja na ko joj je za 1.700.000 KM prodataza- pli jewenanepokretnaimo- vinavlasnikagra|evinskog preduze}a“Komp-mat” Mi- lenkaBo`i}aMe}ine iz Dobo ja.Sl.P.
Ministarstvo uprave
Lokalniizbori
BAWALU KA 
-Minis-tarstvouprave i lokalne samouprave u petak je pred- stavilokwigu“Lokalni izbori2008“,u ko joj je sa- dr`anpresjekrezultatalo- kalnihizboraodr`anih u oktobrupro{legodine. Prilikomprezentaci je istaknuto je da je pore- |ewempodataka iz pro{le i 2004. godineuo~enrastregistrovanihbira~a kao i rast u odzivubira~a na izbore.
Vijesti
Uhap{ena slu`benica banke u Br~kom
BR^KO
- Polici jaBr~kodistriktauhapsila je slu`benicujednebanke~i ji su inici jali J. C. (32) zbogsumwe da je uta jilave}ukoli~inunovca u br~an- skojfili jalibanke u ko joj je radila, izjavio je u pe- takportparolpolici jedistriktaHalidEmki},  javila je Srna.- Br~anskojpolici ji se u ~etvrtakobratiorukovo- dilacjednebanke, fili jale u Br~kom i pri javio da  je slu`benica u protekledvi jegodinekralave}uko- li~inunovca- rekao je Emki}, ne navode}iiznos pronevjerenognovca. Policij skislu`benicirade na rasvjetqavawu ovogslu~a ja.
Pri jetio da }e da ubi je Obamu
VA [INGTON
- Ameri-~kapolici jatraga za mu- {karcemko ji u svomvlasni{tvu ima osamre- gistrovanihkomadaoru- `ja i ko ji je ve} nekolikoputa na raznim mjestimarekaoda`elida ubi jepredsjednika SAD BarakaObamu, prenosehrvatskimedi ji. Dani jelYejmsMjurej je pri jenekolikodana u  jednojbancipodigao85 hiqadadolarairekao slu`benikuda je u misi ji za ubistvopredsjednika Obame. Ovajmu{karac iz Wujorkaje na jo{ neko- likomjesta u ma juizjaviosli~nestvari.
Ceri}: Srbi i Hrvati nisuprogoweni iz Sara jeva
ZVORNIK 
- PoglavarIslamskeza jednice u BiH MustafaCeri}izjavio je u petakda je ta- ~no da je Sara jevosadave}inskibo{wa~ko i da tu ~iwenicutreba da razumi ju i Srbi i Hrvati, jer su se u wegadoseliliBo{waci iz Fo~e, Vi{egrada, ^ajni~a, Zvornika, Vlaseni- ce i drugihgradova, ko ji su protjerani1992. godine.Ceri} je u Zvornikurekao da ni jeta~no da je neko od Srba i Hrvataprogowen iz Sara jeva, ve}je ta~no da je Sara jevove}inskobo{wa~ko zato{to su sa ri jekeprotjeranih Bo{waka doselile u wega.
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
SANKTPETERBURG- Premi jerRepublikeSrpske MiloradDodikizjavio je da su ruskiprivredniciveoma zainteresovani da ula `u u energetskepro jekte u Srpskoj.
Dodikpredvodidelegaci-  juVladeSrpskeko jau~estvu je  u raduMe|unarodnogekonom- skogforuma u SanktPeter- burgu, posve}enogglobalnoj finansijskojkrizi, na ko jem  u~estvu jevi{e od 2.500 pred- stavnikana juticajni jihsvjet- skihkorporaci ja i kompani ja, nau~nika, kao i vlada iz vi{e dr`ava.- U SanktPeterburgu smo razgovarali sa predstavnici- maruskevlade i predstavni- cimanekolikoveomava`nih kompani ja, ko ji su zaintereso- vani za energetskearan`mane  u Srpskoj i regionu- istakao  je Dodik.Naglasio je da su predsta- vnici ruskekompani je“Zaru- be`weft“, ko ja je kupila Naftnuindustri juSrpske, na javilinovaulagawa u obnovu i modernizaci juRa- fineri jenafte u Brodu. - Na javili su i dodatna  ulagawa u sektorubenzinskih pumpi u Srpskoj i Federaci-  ji BiH, {to potvr|u je da suveomaozbiqnopristupili potpisanomugovoru- rekao je Dodik.PredstavniciVlade RS razgovarali su sa rukovod- stvomruskeenergetskekom- pani je“Inter Rao” ogradwi elektrana u Srpskoj, a u na- rednomperiodu ta saradwa trebalo bi da bude i konkre- tizovana. - Sa predstavnicimarus- kog“Gasproma“ i “Srbi jaga- sa“ razmatrali smo mogu}nostiu~estvovawaRe- publikeSrpske u wihovim pro jektima- istakao je Do- dik.Kazao je da je ruskotr`i- {tedostupnopreduze}ima i kompani jama iz Srpske. - Da bismounapri jedili trgovinsku i ekonomskusa- radwuSrpske i BiH sa Rusi- jom, neop hodno je ri je{iti i problempri jeratnogduga BiH, ko ji se godinamabespo- trebnoodugovla~i- rekao je Dodik.Ovogodi{wiSvjetski ekonomskiforumnajvi{e pa`weusmjeri}e na mjereko je su Rusi ja i grupa G20 predlo- `ileradiprilago|avawame- |unarodnefinansijske ar hitekturenovojrealnosti. U~esnici ove ekonomske konferenci je, ko jatra je do 6.  juna, razmatra}esituaci ju na globalnomtr`i{tukapitala sa akcentom na budu}nostme- |unarodnihfinansijskihto- kovareformibankarskog sektora, kao i koordinaci ji svjetskihnaporausmjerenih ka savladavawuglobalnekrize. U delegaci jiVlade RS su i ministarindustri je, ener- getike i rudarstvaSlobodan Pu halac, te {ef kabineta predsjednikaVlade RS @eqkaCvi janovi}. Forum je otvoriopredsje- dnikRusi jeDimtrijMedve- dev, isti~u}i da je svjetska ekonomi jaizbjeglanajgore, ali i upozorio da je suvi{e rano za slavqe u ime oporav- ka.Sa Medvedevimse u petak sastaoi zamjenikpremi jera Srbi jeIvicaDa~i}, a tokom susretaMedvedev jeistakao `equMoskve da pomogne Srbi ji.- Medvedev je posebnois- takao`equ da Rusi japomogne Srbi ji u smislukreditnih aran`mana za investicione pro jekte i za samustabiliza- ci jusrpskogbuyeta, o ~emu samrazgovarao i sa ruskimminis- tromfinansi ja, a o ~emu}e se narednihnedeqa, svakako voditikonkretnirazgovori izme|upredstavnika dve vlade, rekao je Da~i}.
Socijalisti obiqe`ili 16. godi{wicu postojawa
Predstavnici Vlade RS razgovarali sa rukovodstvom ruske energetske kom panije “Inter Rao” o gradwi elektrana u Srpskoj, a u narednom periodu ta saradwa trebalo bi da bude i konkretizovana
Milorad Dodik na Svjetskom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu
Ru sija `eli da ula`e energet ske pro je kte u RS
“ZA RU BE@WEFT“
najavio nova ulagawa
Premijer RS Milorad Do- dik ka`e da je predstavnike ruske vlade informisao o nesporazumima na relaciji Narodna skup{tina RS -
OHR 
.- Ukazao sam na neophodnost po{tovawa izvornog Dej ton- skog mirovnog sporazuma i problem razli~itog tuma- ~ewa ovog sporazuma, {to stvara brojne probleme u zemqi. Rusija kao potpisni- ca ovog dokumenta i ~lanica Savjeta za primjenu mira sigur no mo`e doprinijeti rje{avawu ovih problema - istakao je Dodik. .
DEJTONJu  `ni tok 
Generalni direktor “Srbija gasa“ Du{an Ba- jatovi}, koji tako|e pri- sustvuje Svjetskom ekonomskom forumu, re- kao je da postoji jasno in- teresovawe za ulazak ruskog kapitala u Srbiju, preko “Gasprom banke“ i “Ne{ekonom banke“, koja bi tako|e trebalo da prati izgradwu gasovoda Ju`ni tok.
Otvarawe Svjetskogekonomskog foruma
   F   O    T   O  :   R   O   J   T   E   R   S

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jelena Jesic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->