Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
LAO: Strengthening Higher Education Project (May 2013)

LAO: Strengthening Higher Education Project (May 2013)

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by ADBGAD
GAP Implementation Review
GAP Implementation Review

More info:

Published by: ADBGAD on Aug 22, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

 
7
CGF5 Xtrjaotbjakao Bkobjr Jluhgtkfa ]rfejht "Orgat =7>>+Ojaljr Ghtkfa ]cga Kipcjijatgtkfa Tjvkjw TjpfrtIgy 4=78Xfafik \gag`g# Cjgl Ojaljr Xpjhkgckst# TXOXK! KA\TFLZH\KFA
7!
Dgh`orfual fn Tjvkjw Iksskfa5
 Ga TXOX iksskfa
7
wgs hgrrkjl fut fa >); Igy 4=78tf rjvkjw tbj kipcjijatgtkfa prforjss fn tbj Ojaljr gal Jtbakh Orfups Ghtkfa ]cga "OJG]+ fn tbj gdfvj)ijatkfajl prfejht! \bj OJG] rjvkjw iksskfa# gsskstjl dy \bjfag`bjt Xgpbg`ly#Ojaljr Glvksfr# CTI# nfrijl pgrt fn tbj Ikl)\jri Tjvkjw Iksskfa
4
cjl dy tbj tjgi cjgljr#@bgitgab Hbgatby# CTI! \bj TXOX iksskfa vksktjl Hbgipgsg` Zakvjrskty "HZ+ ka ]g`sj "fajfn tbj tbrjj uakvjrsktkjs suppfrtjl ualjr tbj prfejht+# gal# hfaluhtjl katjrvkjws wktbshbfcgrsbkps rjhkpkjats gt tbj Agtkfagc Zakvjrskty fn Cgfs "AZFC+ ka ^kjatkgaj!4! \bj Iksskfa gcsf lkshussjl prforjss fn tbj OJG] wktb tbj ]rfejht Kipcjijatgtkfa Zakt"]KZ+ gt tbj Ljpgrtijat fn Bkobjr Jluhgtkfa# tbj Ikakstry fn Jluhgtkfa! \bj iksskfa nkalkaos fn OJG] kipcjijatgtkfa gal ikl)tjri ljskoa gleustijats bgvj djja katjorgtjl katf tbj IFZ#wbkhb wgs lkshussjl gt tbj wrgp)up ijjtkao fa 7? Igy 4=78! \bks rjpfrt prfvkljs ifrjhfiprjbjaskvj gagcysks fn tbj OJG] kipcjijatgtkfa prforjss gal jijrokao ojaljr jqugcktyrjsucts fn tbj prfejht!8!
\bj ]rfejht!
\bj prfejht wgs gpprfvjl ka 4==;! \bj Jxjhutkao Gojahy ks tbj Ikakstry fn Jluhgtkfa gal Xpfrts "IFJX+! ]rfejht kipght# futhfij# gal futputs grj gs nfccfws5
]rfejht Kipght5
Kiprfvjl jhfafikh hfipjtktkvjajss gal kahrjgsjl jipcfyijat fppfrtuaktkjsnfr bkobjr jluhgtkfa orglugtjs "ijgsurjl gs5 dy 4=4= NLK ajt kancfw kahrjgsjl dy :* nrfi4==; gal nfrigc sjhtfr jipcfyijat kahrjgsjl nrfi ;* ka 4==; tf 7:*+!
]rfejht Futhfij5
 Ga jxpgaljl# kiprfvjl# gal jquktgdcj bkobjr jluhgtkfa systji "ijgsurjlgs5 dy 4=7:# "k+ tbj auidjr fn stuljats kahrjgsjs nrfi <:#=== ka 4==2 tf >=#=== P8=#=== fr :=*grj njigcj stuljatsY0 "kk+ auidjr fn nghucty gal stgnn wktb pfstorglugtj ljorjjs kahrjgsjs dy4:*0 "kkk+ njigcj stgnn gal nghucty hfiprksj gt cjgst :=* fn pfstorglugtj ljorjj prforgirjhkpkjats ualjr tbj prfejht+!
]rfejht Futputs5
 
Futput 75 Xtrjaotbjajl igagojijat# nkagahkao# gal ofvjragahj fn bkobjr jluhgtkfa systji
# kahculkao "k+ strjaotbjajl igagojijat hgpghkty fn Ljpgrtijat fn Bkobjr Jluhgtkfa "LBJ+ tbrfuob trgkakao# ljorjj prforgis# gal pgrtkhkpgtkfa kakatjragtkfagc nfruis0 "kk+ kiprfvjl bkobjr jluhgtkfa nkagahkao fn IFJX gal pudckhuakvjrsktkjs tbrfuob rjvkjw fn dulojtkao# prfhjss# gal ijhbgaksi tf kljatkny wjg`ajssgal sfcutkfas# rjstruhturkao fn tbj quftg stuljat gliksskfa systji tf kiprfvj tgrojtkaofn tbj pffr gal lksglvgatgojl stuljats# gal "kkk+ jabgahjl ofvjragahj systjis nfr pudckh bkobjr jluhgtkfa kastktutkfas! Ojaljr tgrojts&kalkhgtfrs ka tbj LIN kahculj5 gtcjgst 8=* fn trgkakao rjhkpkjats gifao stgnn gal nghucty fn IFJX gal tbrjj pudckhuakvjrsktkjs
 ‘
HZ# AZFC# gal Xfupbgafuvfao Zakvjrskty "XZ+
 ‘
fa kastktutkfagc
7
\bj Kaljpjaljat OG] Kipcjijatgtkfa Tjvkjw wgs hfaluhtjl dy X! \gag`g# Cjgl Xfhkgc Ljvjcfpijat Xpjhkgckst"Ojaljr gal Ljvjcfpijat+# TXOX!
4
Ftbjr iksskfa ijidjrs kahculj5 [gsusbk Bkrfsgtf# XJBX "Hf)\jgi Cjgljr+ gal @bfua`bgi \bgiigcgaosy#CTI!
 
4
cjgljrsbkp# strgtjokh igagojijat gal pcgaakao tf dj njigcj dy yjgr >0 gal <=* fn uakvjrskty hfuahkc ijidjrs tf dj njigcj dy yjgr :!
 
Futput 45 Jabgahjl rjcjvgahj gal hgpghkty nfr qugckty kiprfvjijat
# kahculkao "k+jabgahjl rjcjvgahj fn hfursjs# hurrkhucui# gal tjghbkao igtjrkgcs tbrfuob trghjr stulkjs# hurrkhucui rjnfri# gal hfrj tjxtdff`s ljvjcfpijat0 "kk+ strjaotbjajl qugcktygssurgahj# ghhrjlktgtkfa# gal hrjlkt systji ka ghhfrlgahj wktb katjragtkfagc stgalgrls0"kkk+ jabgahjl tjghbkao gal rjsjgrhb hgpghktkjs tbrfuob rjsjgrhb prfpfsgc suppfrt galigthbkao shbfcgrsbkp shbjijs0 "kv+ kiprfvjl tjghbkao gal cjgrakao javkrfaijattbrfuob KH\)dgsjl j)tjghbkao gal cjgrakao hjatjrs gt HZ# AZFC# gal XZ# j)ckdrgrysystji# gal Cgf Zakvjrsktkjs Igagojijat Xystji0 gal "v+ strjaotbjajl rjokfagc galkatjragtkfagc cka`s tbrfuob ghgljikh gal stuljat jxhbgaoj prforgis! Ojaljr tgrojts&kalkhgtfrs ka tbj LIN kahculj5 gt cjgst 8=* fn stgnn gal nghucty trgkajl fahurrkhucui ljvjcfpijat gal gssjssijat tf dj njigcj0 gt cjgst <=* fn stgnn gal nghuctytrgkajl fa kastruhtkfagc s`kccs gal tjghbkao ijtbfls dy yjgr > tf dj njigcj0 gt cjgst :=*fr >: tjghbkao stgnn wktb pfstorglugtj ljorjjs gt HZ gal XZ dy yjgr > tf dj njigcj0gal gt cjgst :=* fn pgrtkhkpgats ka tbj katjragtkfagc jxhbgaoj prforgis tf dj njigcj!
 
Futput 85 Kahrjgsjl jqukty gal ghhjss ka bkobjr jluhgtkfa
# kahculkao "k+ kiprfvjltgrojtjl sjcjhtkfa hrktjrkg gal prfhjlurjs nfr quftg stuljats0 gal "kk+ kahrjgsjljarfccijat hgpghkty gt HZ! Ojaljr tgrojts&kalkhgtfrs ka tbj LIN kahculj5 quftg stuljatsrjluhjl nfri :=* ka 4==; tf 4=*# hfiprkskao ifst lksglvgatgojl njigcj gal jtbakhfrkoka stuljats dy yjgr >0 stuljat jarfccijat gt HZ kahrjgsjl wktb :=* "<#===+ njigcjdy yjgr >0 gal sjpgrgtj njigcj gal igcj lfriktfrkjs wktb sjx sjpgrgtj tfkcjt)wgsbkaonghkckty dcfh`s prfvkljl gt HZ dy yjgr 4!
 
Futput <5 Jnnjhtkvj prfejht igagojijat gal kipcjijatgtkfa!
<!
Ojaljr gal Jtbakh Orfups Ghtkfa ]cga "OJG]+ Njgturjs5
\bj prfejht wgs ljskoajltf djajnkt tbj pffr# wfija# gal jtbakh orfups# jspjhkgccy njigcj stuljats nrfi jtbakh orfups! Ktwgs hgtjofrkzjl gs g ojaljr jqukty tbjij "OJA+ prfejht! \bj OJG] kahculjs tbj nfccfwkaonjgturjs5 "k+ kiprfvjl tgrojtkao fn tbj pffr gal jtbakh orfups stuljats "gal njigcj stuljatsgifao tbji+ ka tbj gliksskfa systji fn quftg stuljats wbf rjhjkvj tuktkfa gal stkpjalsuppfrt0 "kk+ ghhjss tf trgkakao fa hurrkhucui ljvjcfpijat# tjghbkao ijtbfls# tjxtdff` wrktkaogal rjsjgrhb hgpghkty dy njigcj LBJ stgnn gal uakvjrskty nghucty ijidjrs0 "kkk+ ghhjss tflfijstkh gal katjragtkfagc pfstorglugtjs shbfcgrsbkps dy njigcj LBJ stgnn gal uakvjrsktynghucty ijidjrs0 gal "kv+ gllktkfagc hcgssrffis gal sjpgrgtj lfriktfrkjs "wktb wgsb)tfkcjts+ nfr igcj gal njigcj stuljats ka HZ! Gs lkshussjl gdfvj# ifst fn tbj OJG] ojaljr tgrojts galkalkhgtfrs wjrj kahfrpfrgtjl katf tbj LIN! G agtkfagc ojaljr hfasuctgat "> pjrsfa)ifatbs#katjrikttjat+ wgs gsskoajl tf gsskst tbj ]rfejht Kipcjijatgtkfa Zakt gt LBJ "L)]KZ+ galhffrlkagtj wktb tbj tbrjj uakvjrsktkjs ka nghkcktgtkao gal rjpfrtkao OJG] kipcjijatgtkfa!
KK! GXXJXXIJA\ FN OJG] TJXZC\X
:! Fvjrgcc# tbj prfejht ks ljckvjrkao kipfrtgat ojaljr djajnkts dy agrrfwkao ojaljr ogps kauakvjrskty jarfccijats gal prfvklkao fppfrtuaktkjs nfr njigcj gal igcj nghucty gal stgnn tfkiprfvj tjghbkao qugckty gal rjcjvgahj# wbkhb grj bkobckobtjl ka tbj sudsjqujat pgrgorgpbs!Bfwjvjr# tbj Ikl)\jri Tjvkjw nfual tbgt tbj frkokagc ojaljr tgrojts ka tbj LIN gal OJG]wjrj tff gidktkfus ka hfipgrksfa tf tbj dgsjckaj gal tbj prfpfrtkfa fn jckokdcj njigcj stgnn galnghucty ijidjrs "ka tbj hgsj fn trgkakao tgrojt+! \bj Ikl)\jri Tjvkjw gorjjl fa tbj rjvkskfasfn tbjsj tgrojts tf ifrj rjgckstkh cjvjcs! \bj OJG] kipcjijatgtkfa igtrkx wktb tbj rjvksjltgrojts gorjjl gt tbj wrgp)up ijjtkao grj ka Gppjalkx 7!
 
8
G! Futhfij Cjvjc
>! \wf fn tbj tbrjj futhfij cjvjc tgrojts kahculj ojaljr tgrojts5 "k+ tbj tftgc auidjr fn stuljats jarfccjl ka tbj tbrjj uakvjrsktkjs "wktb g :=* njigcj tgrojt+ gal "kk+ tbj njigcjprfpfrtkfa fn tbj pfstorglugtj ljorjj prforgi rjhkpkjats :=*+ dy tbj jal fn tbj prfejht! \bjIkl)\jri Tjvkjw nfual tbj ajjl tf gleust tbj uarjgckstkh tgrojts! \bjsj grj suiigrkzjldjcfw!
Ljskoa Xuiigry Frkokagc ]jrnfrigahjtgrojts&kalkhgtfrs]rfpfsjltgrojts&kalkhgtfrsEustknkhgtkfa Ga jxpgaljl#kiprfvjl# galjquktgdcj bkobjr jluhgtkfa systji\bj auidjr fn stuljats kahrjgsjlnrfi <:#=== ka 4==2tf >=#=== dy 4=7:"8=#=== fr :=* grjnjigcj stuljats+\bj auidjr fn stuljats kahrjgsjlnrfi 8<#=== ka 4==2tf :=#=== ka 4=7:"<=* grj njigcjstuljats+
 
Ka 4=74&78# tftgc 82#7:4 stuljats#7<#?2: fr 82!?* wjrj njigcj0 dgsjckajka 4==2 wgs 8<*!
 
\ftgc ( fn uakvjrskty jarfccijats ljhckakaoluj tf tbj trgasktkfa fn shbffc systjigllkao 7 ifrj yjgr tf cfwjr sjhfalgryjluhgtkfa# ifrj jipbgsks fa tjhbakhgc galvfhgtkfagc jluhgtkfa gal trgkakao#tjrikagtkfa fn tbj uakvjrskty jvjakaohfursjs!Njigcj stgnn galnghucty hfiprksj gtcjgst :=* fn pfstorglugtj ljorjjprforgi rjhkpkjatsualjr tbj ]rfejhtNjigcj stgnn galnghucty hfiprksj <=*fn pfstorglugtjljorjj prforgirjhkpkjats ualjr tbjprfejht
Ka 4=77)4=78# g tftgc fn 7:= nghucty&stgnn rjhjkvjl pfst)orglugtj rjhkpkjats# :> fn wbkhb grj njigcj "8?*+!
Hurrjatcy# 7#=8< njigcj nghucty&stgnn fn 4#:4: tftgc "<7*+# bjahj <=* ksprfpfrtkfagtj tf gvgkcgdcj njigcj!
D! ]rghtkhgc Ojaljr Djajnkts
?! Fvjrgcc# tbj prfejht bgs djja suhhjssnuccy ig`kao prforjss fa prfvklkao prghtkhgc ojaljr djajnkts# wbkhb grj igkacy ka Futputs 4 gal 8! @jy prghtkhgc djajnkts kahculj5 "k+ njigcj LBJstgnn gal uakvjrskty nghucty ijidjrs wktb kiprfvjl ghhjss tf tjhbakhgc trgkakao galpfstorglugtj shbfcgrsbkps tf uporglj tbjkr qugcknkhgtkfas gal s`kccs0 "kk+ njigcj stuljats nrfi tbj
pffr gal jtbakh ikafrkty bfusjbfcls rjhjkvkao tuktkfa gal stkpjals gs –quftg stuljats’0 gal "kkk+
stuljats gt HZ djajnktkao nrfi djttjr cjgrakao javkrfaijat wktb kiprfvjl shbffc nghkcktkjsljskoajl wktb ojaljr)spjhknkh ajjls gal sgnjty hfahjras "gllktkfagc hcgssrffis gal gsjpgrgtj lfriktfry wktb tfkcjt nghkcktkjs+!2!
Futput 4
!
Jabgahjl rjcjvgahj gal hgpghkty nfr qugckty kiprfvjijat!
\f kiprfvjtbj tjghbkao gal rjsjgrhb qugckty gt tbj bkobjr jluhgtkfa cjvjcs "dghbjcfrs# igstjrs gal ]bLs+#tbj prfejht bgs prfvkljl LBJ stgnn gal uakvjrskty njigcj gal igcj nghucty ijidjrs wktb lkrjhtfppfrtuaktkjs tf kiprfvj tbjkr qugcknkhgtkfas# s`kccs gal hgpghkty! \bjsj kahculj5
72= uakvjrskty nghucty ijidjrs "8>* fr >: njigcj tjghbjrs# gogkast tbj tgrojt fn 8:*+rjhjkvjl trgkakao nfr 8#7=: pjrsfa)lgys fa 74 iflucjs fn tjghbjr prfnjsskfagcljvjcfpijat prforgi# kahculkao hurrkhucui ljvjcfpijat gal gssjssijat0
<:7 uakvjrskty nghucty ijidjrs "42* fr 74> njigcj ijidjrs# gogkast tbj tgrojt fn 8=*+rjhjkvjl trgkakao ka hfrj hurrkhucui ljvjcfpijat0
Ojaljr gal jtbakhkty sjasktkvkty gal lkvjrskty bgs djja katjorgtjl katf tbj hurrkhucui fn tbj tjghbkao ijtbfl trgkakao0
7:= LBJ gal uakvjrskty nghucty ijidjrs rjhjkvjl katjragtkfagc fr agtkfagc pfstorglugtjshbfcgrsbkps "8?* fr :> njigcj# gogkast tgrojt :=*+ ka 4=77)4=78! Ka HZ gal XZ# 84nkrst)dgthb pfstorglugtj ljorjj bfcljrs suppfrtjl dy tbj prfejht wkcc orglugtj ka Euaj

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->