Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEZ in Birobidzhan FO223 Stefan Kosiewski 20130822 Specjalna Strefa Ekonomiczna Autonomicznej Republiki Zydowskiej Birobidzan.pdf

SEZ in Birobidzhan FO223 Stefan Kosiewski 20130822 Specjalna Strefa Ekonomiczna Autonomicznej Republiki Zydowskiej Birobidzan.pdf

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
(...)Syjonistom może nie podobać się perspektywa alternatywnego kierunku osiedlenia w stosunku do Izraela stanowiącego obecnie atomowy bunkier pośrodku terrorem wojskowym utrzymywanych państw arabskich, podczas kiedy rzeka Amur ma wreszcie szansę stać się rzeką graniczną pokoju, łączącą Federację Rosyjską wieloma mostami współpracy gospodarczej z Chińską Republiką Ludową.

Program Miedwiediewa zakłada zasilenie Birobidżanu 2000 tys. osób, które mogą stanowić nie tylko kadrę przyszłej SSE ale i ożywienie miejscowej społeczności żydowskiej, liczącej wciąż kilka procent populacji, posiadającej czynną synagogę, pomnik skrzypka na dachu, ulicę Szolem Alejchem, flagę o kolorach tęczy(...).
http://sowa.quicksnake.net/Economy/SEZ-in-Birobidzhan-FO223-Stefan-Kosiewski-Specjalna-Strefa-Ekonomiczna-Autonomicznej-Republiki-Zydowskiej-Birobidan
(...)Syjonistom może nie podobać się perspektywa alternatywnego kierunku osiedlenia w stosunku do Izraela stanowiącego obecnie atomowy bunkier pośrodku terrorem wojskowym utrzymywanych państw arabskich, podczas kiedy rzeka Amur ma wreszcie szansę stać się rzeką graniczną pokoju, łączącą Federację Rosyjską wieloma mostami współpracy gospodarczej z Chińską Republiką Ludową.

Program Miedwiediewa zakłada zasilenie Birobidżanu 2000 tys. osób, które mogą stanowić nie tylko kadrę przyszłej SSE ale i ożywienie miejscowej społeczności żydowskiej, liczącej wciąż kilka procent populacji, posiadającej czynną synagogę, pomnik skrzypka na dachu, ulicę Szolem Alejchem, flagę o kolorach tęczy(...).
http://sowa.quicksnake.net/Economy/SEZ-in-Birobidzhan-FO223-Stefan-Kosiewski-Specjalna-Strefa-Ekonomiczna-Autonomicznej-Republiki-Zydowskiej-Birobidan

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on Aug 22, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

 
   M  a  g   a  z  y  n    E  u  r  o  p  e   j   s   k   i   S  O   W  A
 
SEZ in Birobidzhan FO223 Stefan Kosiewski Specjalna StrefaEkonomicznaAutonomicznej Republiki Zydowskiej Birobid
¿
an
 
 Written by sowa (»)today at 09:14 in category Economy , read: 8× Stalin mia
ù
w pobli
¿
u Soczi letni
¹
rezydencj
ê
, w której usi
ù
owa
ù
zasn
¹
ã
pewnej nocy przy otwartym oknie, za
œ
przeszkadza
ù
o mu w tym wycie psa na s
¹
siedniej daczy, wi
ê
c wyda
ù
rozkaz: " Pristrielitje sobaku, ona mieszajet' mnie spat' ", po czym przymkn
¹
ù
 okno i zasn
¹
ù
. Nazajutrz obudzi
ù
si
ê
w dobrym humorze i zapyta
ù
goryla (oficeraochrony) przy 
œ
niadaniu w ogrodzie: - Przystrzeli
ù
e
œ
psa?- Sobaka usz
ù
a, Josif Wissarionowicz - odpar
ù
ochroniarz.- Przystrzeli
ù
e
œ
psa? Zapyta
ù
Stalin ponownie, wi
ê
c ochroniarz wyja
œ
ni
ù
,
¿
e to wy 
ù
noc
¹
 owczarek niemiecki, otrzymany w ramach wspó
ù
pracy hitlerowsko-stalinowskiej odzachodnioeuropejskiego sojusznika, wytresowany do prowadzenia
œ
lepych ludzi i
¿
ezosta
ù
on ju
¿
wywieziony do Gagry (patrz, google: Socchi - Gagra) , by s
ù
u
¿
 y 
ã
tam zaprzewodnika niewidomemu, staremu bolszewikowi.Stalin wykrzykn
¹
ù
,
¿
eby natychmiast sprowadzi
ã
psa z powrotem z Gruzji a kiedy przywieziono go razem z w 
ù
a
œ
cicielem, poleci
ù
odprowadzi
ã
psa do ogrodu i zastrzeli
ã
,ze s
ù
owami:- Rozkazy po to si
ê
 daje,
¿
eby je wykonywa
ã
.Odprowadzi
ã
psa na bok i przystrzeli
ã
go...Pies nie dawa
ù
 odci
¹
gn
¹
ã
si
ê
od nogi
œ
lepego bolszewika, wi
ê
c ten poszed
ù
zpsem i gorylami w g
ù
¹
 b ogrodu. Stalinnie wszed
ù
natomiastdo daczy, dopóki nieus
ù
 ysza
ù
dwóch wystrza
ù
ów zpistoletu.
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
 
Przytoczona anegdotka zaczerpni
ê
ta zosta
ù
a zksi
¹¿
ki Or
ù
owa: Tajna historia stalinowskichprzest
ê
pstw, (rosyjskie wydanie, w Jerozolimie1983, s. 332,333), poniewa
¿
anegdoty po to s
¹
,a
¿
eby je sobie przekazywa
ã
tak 
¿
e wtedy, kiedy nies
¹
zaprawd
ê
uroczymi dykteryjkami,rozrywaj
¹
cymi oci
ê¿
a
ù
e cia
ù
a do rozpuku.
 
Dzisiaj "...
¿
 ydzi w Rosji i na Ukrainie w ta
¿
e w innych posowieckich krajach mieszkaj
¹
w du
¿
 ychmiastach i we wi
ê
kszo
œ
ci maj
¹
udane ekonomicznie
¿
 ycie..." powiedzia
ù
Alexander Levin,przewodnicz
¹
cy 
Ú
 wiatowego Forum
Ý
 ydów Rosyjskoj
ê
zycznych gazecie The Jerusalem Post odpowiedzi na zapytanie, co s
¹
dzi o zatwierdzeniuprzez premiera Rosji Dmidtrija Miedwiediewaprogramu bod
ê
ców finansowych zach
ê
caj
¹
cychemigrantów 
¿
 ydowskich z Rosji do osiedlania si
ê
naterenie
Ý
 ydowskiego Obwodu Autonomicznego zestolic
¹
w Birobid
¿
anie.http://shoudio.com/user/sowa/status/8161 Syjonistom mo
¿
e nie podoba
ã
si
ê
 perspektywa alternatywnegokierunku osiedlenia w stosunkudo Izraela stanowi
¹
cego obecnieatomowy bunkier po
œ
rodkuterrorem wojskowymutrzymywanych pa
ñ
stw arabskich,podczas kiedy rzeka Amur ma wreszcie szans
ê
sta
ã
si
ê
rzek 
¹
 graniczn
¹
pokoju,
ù
¹
cz
¹
c
¹
Federacj
ê
Rosyjsk 
¹
  wieloma mostami wspó
ù
pracy gospodarczej z Chi
ñ
sk 
¹
Republik 
¹
 Ludow 
¹
.Program Miedwiediewa zak 
ù
adazasilenie Birobid
¿
anu 2000 tys.osób, które mog
¹
stanowi
ã
nietylko kadr
ê
przysz
ù
ej SSE ale io
¿
 ywienie miejscowej spo
ù
eczno
œ
ci
¿
 ydowskiej, licz
¹
cej wci
¹¿
kilkaprocent populacji, posiadaj
¹
cejczynn
¹
synagog
ê
, pomnik skrzypkana dachu, ulic
ê
Szolem Alejchem,flag
ê
o kolorach t
ê
czy.
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->