Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HinhHoc

HinhHoc

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,755 |Likes:
Published by Nguyen Ha Duc Thinh
wWw.chuyenhungvuong.net
wWw.chuyenhungvuong.net

More info:

Published by: Nguyen Ha Duc Thinh on Jun 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
HÌNH H
C
I.
 
B
t
đẳ
ng th
ứ 
c và c
ự 
c tr
 
Trong ch
ươ 
ng trình trung h
c c
ơ 
s
ở 
thì nh
ng b
t
đẳ
ng th
c chúng ta g
p ch
xoayquanh các y
ế
u t
c
a tam giác nh
ư
ba c
nh ,,
abc
, chu vi
 p
, bán kính
đườ 
ng tròn n
iti
ế
p, ngo
i ti
ế
p ,
rR
… và các y
ế
u t
 
độ
dài trong m
t
đườ 
ng tròn.
Để
n
m b
t rõ
đ
i
u này, tôi s
b
sung m
t s
h
th
c l
ượ 
ng trong tam giác mà m
t s
 h
th
c mà các b
n có th
ch
ư
a g
p trong ch
ươ 
ng trình h
c c
p 2, tuy nhiên
đ
ây là cách
th
c r
t c
ơ 
b
n trên c
p 3i)
 
H
th
c v
di
n tích tam giác
( ) ( )( )( )
11sin224
aa
abcSahprbcAparppapbpc R
= = = = = = − − −
 ii)
 
H
th
c v
hàm s
sin, cos, trung tuy
ế
n, phân giác trong, phân giác ngoài,
đườ 
ngcao
( )( )
2222222
2cos2sin22142cos221111
aaabc
bcbcAaaRAbcam Abclbchhhr 
+ ==+ ==++ + =
 Trong các h
th
c trên, h
u h
ế
t là quen thu
c v
ớ 
i các b
n nên tôi s
ch
ch
ng minhh
th
c (1) và (2). Ch
ng minh nh
ư
sauÁp d
ng
đị
nh lý hàm s
cos cho tam giác
 ABC 
và tamgiác
 ABM 
v
ớ 
i góc
 B
ta có
222222
2cos22cos22
a
acacBbacacBm
+ =+ =
 Tr
hai v
ế
 
đẳ
ng th
c v
ớ 
i nhau ta có
2222
224
a
bcam
+ =
 
Đố
i v
ớ 
i h
th
c (2) áp d
ng công th
c di
n tích cho hai tam giác ,
 ABDACD
ta
đượ 
c1sin221sin22
 ABDa ACDa
 AScl ASbl
==
 M
t khác
( )
2cos112sinsin222
 ABDACDaa
 Abc ASbcASSlbclbc
= = + = + =+
 
a
m
 
a
h
 
a
l
 
a
 
b
 
c
 
 A
 
 
 B
 
 M 
 
 D
 
 
iii)
 
M
t s
h
th
c
đặ
c bi
t khácV
ớ 
i
O
đ
i
m b
t kì trên m
t ph
ng thì
( )
2222222
39
OAOBOCOGabc
+ + = + + +
 v
ớ 
i
G
là tr
ng tâm tam giác
Ch
ứ 
ng minh
Áp d
ng h
th
c trung tuy
ế
n cho các tam giác ,,,
OADOGDOBCGB
ta
đượ 
c
2222222222222222
224422224422
OAODOGADOMGDOGODOBOCOMBGMBCGBG
+ = ++ = ++ = ++ = +
 C
ng b
n
đẳ
ng th
c trên l
i v
ế
theo v
ế
ta có
2222222
3
OAOBOCOGGAGBG
+ + = + + +
(*)Mà t
công th
c
đườ 
ng trung tuy
ế
n ta d
dàng suy ra
222222
3
abcGAGBG
+ ++ + =
 Th
ế
vào (*) ta có
( )
2222222
39
OAOBOCOGabc
+ + = + + +
 Cho
O
là tâm
đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
p ta có h
th
c sau
222222222
999
 ROGabcRabc
= + + + + +
(**)Tr
ướ 
c h
ế
t, chúng ta có m
t bài toán c
ơ 
b
n là
đ
i
u ki
n t
ươ 
ng
đươ 
ng
để
ba s
d
ươ 
nglà ba c
nh m
t tam giác.
Đ
i
u ki
n nh
ư
sau:,,0
abc
>
là ba c
nh tam giác ,,0:
ayz xyzbxzcxy
= +> = += +
 
Ch
ứ 
ng minh
Đ
i
u ki
n c
n:V
 
đườ 
ng tròn n
i ti
ế
p tam giác
 ABC 
, khi
đ
ó, ,,
 xyz
là các
đ
o
n
đượ 
c bi
u di
n trên hình
Đ
i
u ki
n
đủ
:V
ớ 
i
ayzbxzcxy
= += += +
ta d
dàng ch
ng minh ,,
abcbcaabccab
+ >+ > + >
là bac
nh tam giácRõ ràng
đ
i
u ki
n trên là r
t
đơ 
n gi
n nh
ư
ng l
i r
t h
u d
ng, các b
n s
có th
nhìnm
t b
t
đẳ
ng th
c hình h
c d
ướ 
i cái nhìn
đạ
i s
và không b
ràng bu
c b
ở 
i cái y
ế
u t
 c
nh c
a tam giác n
a. Ta hãy xét m
t vài ví d
 
 
Các b
ấ 
đẳ 
ng th
ứ 
c ch
ỉ 
ch
ứ 
a y
ế 
u t 
ố 
các c
nh tam giác
Cho ,,
abc
là ba c
nh tam giác. Ch
ng minh
( )
( )
( )( ) ( ) ( )
2222222
[1] 2[2] 2[3] 3111111[4] 2
abcabbccaabcabcababbcbccacaabc papbpcabc
+ + < + ++ + < + ++ + + + + > + + + +  
 AB CDOMG
 x
 
 x
 
 y
 
 y
 
 z
 
 z
 
 
( )( )( )( )( )( )( )( )( )
222222
[5] 23[6]2[7] 2[8]3[9] 21[10] 4 12[11]
abcabc papbpcabc papbpcabbccaabcabcbcacababcabcabcabcabcabcbccacaabbccaabcabcabc ppa
+ + ≥ + ++ + + + + ++ + + + + + + + + + <+ + + + + ++ + + < + + =<
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
222222
3[12] 2220[13] 0[14] 0[15] 1[16]
 pbpcpababcbcbcacacababcbcacabababbcbccacaabcacbbcacbaabbccaabbcc
+ + + + + + + + − + − ≥+ + + + − <+ ++ + +
1 8
a
<
 Các b
t
đẳ
ng th
c trên
đ
ây, ph
n l
ớ 
n
đề
u có th
gi
i
đượ 
c b
ng cách s
d
ng
đ
i
uki
n t
ươ 
ng
đươ 
ng trên, các b
n có th
t
làm, ch
tr
b
t
đẳ
ng th
c [9] [12] [15] [16],trong các b
t
đẳ
ng
ở 
trên tôi ch
gi
i m
t vài b
t
đẳ
ng th
c mà tôi th
y khó h
ơ 
n c
 [10]
( )
222
14 12
abcabcabc
+ + + < + + =
 B
t
đẳ
ng th
c trên t
ươ 
ng
đươ 
ng (s
d
ng
đ
i
u ki
n t
ươ 
ng
đươ 
ng)
( ) ( ) ( ) ( )( )( )
222
142
 xyyzzxxyyzzx
+ + + + + + + + + <
v
ớ 
i12
 xyz
+ + =
 
Để
cho hai v
ế
c
a b
t
đẳ
ng th
c trên cùng b
c (*) ta nhân thêm các l
ượ 
ng nh
ư
sau
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )( )
( ) ( )
( )
22233222222222
1248203
 xyzxyyzzxxyyzzxxyz xyzxyzxyyzzxxyxzyxyzzxzyxyz xyz
+ + + + + + + + + + + < + ++ + + + + + + + + + + + + < + +<
 [9]
( )( )( )
32
abcabcbccacaabbcca
+ + + <+ + + + + +
 
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( )( )( )( )
320
aabacbbcbaccacbabcabbccabcacababc
+ + + + + + + + + < + + ++ + + >
 [15]1
abcacbbcacba
+ + − <
1 8
abbccaabbcca
+ + <+ + +
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thanh Dinh liked this
Thanh Dinh liked this
Thanh Dinh liked this
Thanh Dinh liked this
Thanh Dinh liked this
Thanh Dinh liked this
Lê Quang Hiếu liked this
Anh Ton liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->