Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ganan Teacherge vahala 7.pdf

Ganan Teacherge vahala 7.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 14,154|Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Aug 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/22/2015

 
 Page 1
න රේ ා
7
"ෙන න... ැ ත"ා උ 6  ඇත.  ැගා
,
ය
,
ය එක ගා ්ස."ැා ැගන ඕන උ 4 . අ ඉා ා ෝ  ා... උන ැගා ත ඉෙ ෙන ඕන ඉ්ෝ න ඉ්... ෙ
?
 ා ෙන තන ා."
 
"ඔ ෝා"උ  
,
ය ය ෙ ඇ ්ෙන න ා...  උා... ෝා උැගා
,
අ ේ ේ  ණ  ෝා ා
,
 ා. ෝා ොයටො  අෙ ගා...  ො
,
ෝා ඉ්ෙ
,
   රඅා ඉනා... ෝා ඉඳ ොයට  න
,
ර ා... ෝා ොන උැඳා
,
නා  ය ඉනන... ෝා ො
,
  ෙා.උ  ා ඉ ්
,
 ෝේ ො  ෙන න ා... ොැ ාත ෙ  ඇෙා
,
අ ඒා ාන ෝා  අ ා...   ෙන  අා...  හමහ  ෙර එන   ා.
 
ා  ෙො ෝා ඉනා
,

 
 Page 2
TV
 ා.  ෙො ෝ ආ ෝ එක."ෝ ෝ ොො... ො න.."  ෝා  නෝන ා ා...  ෝේ  ැ ෙ අ්
,
ෝා ොඳ හා වව ෝන එන  ා...
 
"ඒ ය... ේ ා ැන ඉනා ො ඩක.... .... ඔ ඔ.......  ොඳ අය ....... ආ.......   ඕ ක ෙා...... අ අෙ ාෙ ේ ක........... ඔ ඔ....... ැ ේ  ඔකො  ෙ ෙ ඉනන...."  ේ දහ  හා උා..."අන ැැ...   අහික.................  ැන ා  ඕ වද...............  ඕක............ ඔ ඔ... ඒ ෙා.............. ොඳ දක තා.............. ඔ ඔ
,
අෙඑය........  
,
එනෝ න.................  ර ෙා ඒ ාඩ ....... හ හ හ හ........එනෝ එනෝ
,
අ ාෙ න ්"  ෝන ඒ තබා.
 
"ොො ේ ැ... උඹ ර ෙා  ක  ෙන නන... හ හ හ හ........... ේා ඉනා ොඳ ෝා... ැැය
,
 ේ ය....  ැ
,
ොඳ ල ත
,
ැැය ැෙ ෝා.....  තනන
,
ගහන ඒොන   ැ ෙන... ය
,
අෙයෙන ය... න ත එන
,
ොෝ"" ාෙ එකා  ා එා ා .... ඒ ඉන  උඹ ....
"
 හාඋා....
 
"ැන 
,
 තා ො ක න.... අෙ  ඉල අදන  න ඒා ඇ එා"
 
 ෙය
,
ෝේ ෙ 
Tshirt
එය  එො ෝා ඉනා  ැන ලය
, Tshirt
එය ඇ...   ලන ෝේ ැන ාෙ ොඳ නන.ෝා ා ාර එක  ්න ා  න ගා.... ැන එක ේ ැ ....
 
"ෝ හන
,
ඉක ඇව ොෙ අන  තාන ....   ැර ා ාා... අෙ
,
 ඉනන  නන ැැ
,
ා 
,
ා
?"
 
 ඉක ැැ ගහන ෝ හන ොෙ අ.
 
"ෙන ේ ්න"  ෝා ගා ැන ඒ ඇ..... ගහන ඇ ාර එකගා.... එ හ ැ ා නා
 
"ාේ අෙ න ේ  වදන ඕන... ො   ක ාන.... " ා...  ොසහ ැතඋා ඒ අ...."ා
,
ඔ
Tshirt
ඒ   ඉන... ො  ඉනන...  ඉනන
,
ඉ නා
?"
 
ෝ  ෙ න ඉ්
,

Tshirt
ඒ  ඉා..." ා ේ  ඒ ෙන...  ඉෙ උා ්එන ඉ්ෙ"  ෝා න ගා. ාන අෙ
 
ණ
 
ා ොඳ ේ න   හ
,
ඉ්ෙ අා
,
අා අය් තබා....ේ න  ොඳ ලන උා ්
,
ක අෙ ේ න   ව...  ඉන ා....  ාක   තන ඇෙා
;
 
"ො
,
ඔ ේ ැාෙක 
? "
 
"ඔ ෝා"
 
 Page 3
"  ඉන ඔකො   වදා... වා
,
   ාා...  හනන
,
 අය  ඒ ඒ  එන"
 
 ාන අෙ  අල අෙන
,
ො   ක ැ ේ න  .... ා න ා ඉ්ෙ
,
 ඉන ැ
 
"ආ... ඉෙ වා.... අන ගහන හ හන  ඉෙ ා එ"  ළ ැන එකඔකො ඇන ෝා ා.ේ
Tshirt
ඒ අ්න ේ න  ොඳ ෙ.   ාක වෙ හ හ ැන ඒඅ්
,
අ ෝා ඉඳ ඉනො. ෝා ඔකො ඉෙා
,
  අෙ ගාාර එ...   වද
,
ෝ ගන ොෙ ඇෙා ය  ැේේ... ා  ර ට
,

,
ො ැ ැ අෙන ගහන    උ් ආ... ෝා ්  ඇ
,
 ඇා ඩන... ඩ ඉන ඔකො ම් ා   ෝා ්න ැේ එක අෙනන . එ  න
,
ෝ ඉඳ හා
,
 ො  ා ඔකො ඇන
,
ා ොන ෙන. ෙ ඇව ෑ ා
,
ෝා ා."අ  ඕන චෙ ක න... ඔකො ැැ්ත ා ැනෑ එ න"  ෝාගා ද ාන.ැනෑ ෝා ැගට ්
,
අ ඔකො ගා චෙ  න ෆ ෝ එ.  උඅ හ ය.... ෝා
,
ඇ  ක ඇ...  ඇ ැත ක...  හනන ො අනා ැැ.  ය ාර ඒ එා ග...ෆ ෝ එ ගා ්
 
"
,
උඹ හන ාර එක... උඹ ෆ ඕන ැැ.... "   ාර එක ත අ නඅෙ ගා ඇ... ඔකො ෙා ො  ක ැාෙන නක එකෆ න ඇව ... අ න  ැත.
 
 
,
ොක්ට... ගහන අඔකො ඉඳ ා...  ැ ා
,
න ැ...
 
ෆ ෝ එක ැ  ැැ....න ාන ඉ්
,
ා එල ඇෙා
,

,
 නා ෝා ා... ෆ ඒ න ්ේ    ෙා ෝා....
 
ො ඉබන  ැගන 
 "
න ා  ා ා උඹේ ඔ   ... ා
,
ොක ෙා
,
 ා..."
 
අ න
,
ඉබන  ැගන අෙ
,
න තබා   ා ා.... එක ෙ
,
  අ... ේ   ොඳ ා.
 
"ැන ෙ  ෙා
,
ඕ එල නා... "  ා...  අන ...  ේ ොැ ොො   ෙනන...
 
"
,
උඹ න ඔ ැොළ  එල.... "
 
"න   න ් ැ ා ා... ඕ ත ඉ   ඇ ය" ෝා හාා
,
ෝේ ඇ ැේ එන
,
අ න අ 7 ක වෙ 
,
අ 1 1/2 ක වෙ ල ො ක න.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->