Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Podkladove materialy k rokovaniu vyboru NRSR pre LP k policajnemu zasahu v Moldave

Podkladove materialy k rokovaniu vyboru NRSR pre LP k policajnemu zasahu v Moldave

Ratings: (0)|Views: 4,280|Likes:
Published by Dennik SME
Podkladove materialy k rokovaniu vyboru NRSR pre LP k policajnemu zasahu v Moldave - ETP
Podkladove materialy k rokovaniu vyboru NRSR pre LP k policajnemu zasahu v Moldave - ETP

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Dennik SME on Aug 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

 
 
1
E T P S l o v e n s k o - C e n t r u m p r e u d
ž
a t e
ľ
n
ý
r o z v o j
Podkladové materiály k rokovaniuv
ý
boru NRSR pre
ľ
udské práva a národnostné men
š
inyk policajnému zásahu v Moldave na Bodvou
ETP Slovensko Centrum pre udraten
ý
rozvoj, Zemplínska 15/A, 040 01 Ko
š
ice
tel.: 055 – 728 88 56, 055 – 728 88 58, fax: 055 – 728 88 57, email: etp@ke.etp.sk, www.etp.sk IO: 31751245, DI: 2020922794, Bankové spojenie: 4 350 179 117/3100, Sberbank Slovensko, a.s.
 
 
2
Obsah
 
I.
Hlavné skuto
č
nosti ............................................................................................................ 3
II.
Súhrn skutkov
ý
ch udalostí ............................................................................................... 5
III.
Medializované vyhlásenia polície a Ministerstva vnútra SR (citácie) .......................... 7
IV.
Závere
č
ná správa o pre
š
etrení zásahu poriadkov
ý
ch zlo
ž
iek Policajného zboruv osade Moldava nad Bodvou 19. júna 2013
s komentárom
......................................... 9
V.
Neobjasnené skuto
č
nosti a otázky ................................................................................. 16
VI.
L
ý
dia
Š
uchová - Pamätám sa.... ..................................................................................... 19
VII.
Zoznam príloh ................................................................................................................. 21
 Príloha
č
.1 - Uznesenie o za
č
atí trestného stíhania ......................................................... 21
Príloha
č
.2 - Lekárske správy ........................................................................................... 21
Príloha
č
. 3 Videodokumentácia ..................................................................................... 21
Príloha
č
. 4 -
Ž
iadosti o preskúmanie postupu polície ..................................................... 21
Príloha
č
. 5 – Preh
ľ
ad po
ž
iadaviek ES
Ľ
P pre vy
š
etrovanie násilnej trestnej
č
innostipríslu
š
níkov polície......................................................................................................... .... 21
Príloha
č
. 6 - Správa verejnej ochrankyne práv k preskúmaniu policajného zásahu . 21
Príloha
č
. 7 - Informácia policajného prezidenta o zásahu poriadkov
ý
ch zlo
ž
iek v Moldave nad Bodvou pre v
ý
bor NRSR pre
ľ
udské práva a národnostné men
š
iny .. 21
 
 
 
3
I.
 
Hlavné skuto
č
nosti
 
Pri policajnom zásahu v Moldave nad Bodvou a následnom predvedení zaisten
ý
ch osôbna policajnú stanicu do
š
lo k neprimeranému pou
ž
itiu donucovacích prostriedkov, v
č
oho dôsledku do
š
lo k zraneniu vy
š
e 30 osôb, z ktor
ý
ch minimálne 7 muselo vyh
ľ
ada
ť
 lekárske o
š
etrenie
(vi 
ď
Prílohu
č 
 .2 - Lekárske správy)
 
 
V Moldave nad Bodvou sa nik aktívne zásahu polície nebránil,
č
oho dôkazom je ajskuto
č
nos
ť
,
ž
e nik nebol obvinen
ý
zo spáchania akéhoko
ľ
vek trestného
č
inu - po akcii63 policajtov pou
ž
ívajúcich donucovacie prostriedky vo
č
i údajne agresívnymobyvate
ľ
om osady boli dve osoby predvedené za neuposlúchnutie v
ý
zvy a pä
ť
osôb zapristihnutie pri priestupku a osem osôb z dôvodu preukázania toto
ž
nosti. K útoku napríslu
š
níkov PZ SR sekerou nedo
š
lo v Moldave nad Bodvou, ale pri zásahu voved
ľ
aj
š
ej obci (Drienovec).
 
Policajná akcia bola v dokumente o jej nariadení najprv ozna
č
ená ako represívno-pátracia. Slovo "represívno" bolo neskôr pre
č
iarknuté perom, rovnako ako v
š
etkyrovnaké slová v danom pokyne. Krajsk 
ý
riadite
ľ
PZ v Ko
š
iciach dodato
č
nú opravupokynu odôvodnil tak,
ž
e spracovate
ľ
listiny pracoval s neaktuálnymi dokumentmi apri
š
lo sa na to a
ž
po podpise pokynu
(vi 
ď
str. 2 Prílohy
č 
 . 6 - Správy verejnej ochrankyne práv)
 
 
V
ý
sledkom údajnej pátracej akcie, ktorej sa zú
č
astnilo vy
š
e 60 policajtov, je,
ž
e nebolazaistená ani jedna osoba a nájden
ý
ani jeden predmet pochádzajúci z trestnej
č
innosti
(vi 
ď
str. 10)
 
 
Napriek tomu,
ž
e pod
ľ
a polície
š
lo o dlho plánovanú pátraciu akciu po osobách apredmetoch, polícia nemala príkaz na vstup do obydlia a na domovú prehliadku.Uviedla,
ž
e po h
ľ
adan
ý
ch osobách mienila pátra
ť
zis
ť
ovaním toto
ž
nosti osôbzdr
ž
iavajúcich sa v osade bez vstupu do obydlí. To by znamenalo,
ž
e pri plánovaní policaj nej akcie zameranej na pátranie po h
ľ
adan
ý
ch osobách, na ktoré je vydan
ý
 príkaz na zatknutie, a ktoré sa skr
ý
vajú (niektoré od roku 2010), polícia o
č
akávala,
ž
eaj h
ľ
adané osoby dobrovo
ľ
ne vyjdú zo svojho úkrytu, uvedú svoju toto
ž
nos
ť
a onavykoná príkaz na ich zatknutie. Vo svetle skuto
č
nosti,
ž
e do svojej akcie nasadilanieko
ľ
ko desiatok policajtov a nemala príkaz na vstup do obydlia, je zrejmé,
ž
e políciasa nepripravila na pátraciu, ale na represívnu akciu
 
Pod
ľ
a policajného pokynu mala policajná pátracia akcia trva
ť
dve hodiny. Po
č
ast
ý
chto dvoch hodín mali policajti, pri dodr
ž
aní zákonného postupu, zisti
ť
toto
ž
nos
ť
 pribli
ž
ne 300 dospel
ý
ch osôb zo 700 obyvate
ľ
ov, bez vstúpenia do ich obydlí a vykona
ť
 aj pátraciu akciu v okolí obydlí (preto
ž
e do nich neboli oprávnení vstupova
ť
). Reálnepolicajná akcia trvala okolo 30 minút a jej charakter bol
č
isto represívny
(vi 
ď
str. 12 Prílohy
č 
 . 6 - Správy verejnej ochrankyne práv)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->