Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Milos Bjelic Miljak USCE Roman o Beogradu - Prvi deo - cirilica

Milos Bjelic Miljak USCE Roman o Beogradu - Prvi deo - cirilica

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 858|Likes:
USCE je roman o Beogradu i njegovim stanovnicima kako su bili na pocetku stvaranja bivse Kraljevine Jugoslavije. Pored toga, na literarni nacin obradjeni su sudbonosni dogadjaji kao: Pobuna zbog Konkordata sa Pravoslavnom crkvom; susreti Pasica i Kralja Aleksandra; Atentat na Radica u Skupstini; Proklamacija Kraljeve diktature; Ubistvo Kralja Aleksandra u Marseju i drugi.
Ovde je prikazan Prvi deo romana, a preostala dva dela bice dodata uskoro.
USCE je roman o Beogradu i njegovim stanovnicima kako su bili na pocetku stvaranja bivse Kraljevine Jugoslavije. Pored toga, na literarni nacin obradjeni su sudbonosni dogadjaji kao: Pobuna zbog Konkordata sa Pravoslavnom crkvom; susreti Pasica i Kralja Aleksandra; Atentat na Radica u Skupstini; Proklamacija Kraljeve diktature; Ubistvo Kralja Aleksandra u Marseju i drugi.
Ovde je prikazan Prvi deo romana, a preostala dva dela bice dodata uskoro.

More info:

Published by: Milos Bjelic (M.B. Miljak) on Jun 09, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

 
 Milo{ Bjeli}:
U [ ] E
 
Naslovnastrana (Nacrt autora romana).
* * *
Mornarevu qubavkoju mi more dadeodneso{e mi talasi.([panska popularna pesma)
 
 Milo{ Bjeli}:
U [ ] E
(Deo Prvi)
(Roman-hronika o Beogradu po~etkom Dvadesetog veka)
SADR@AJ:1. U KR^MI KOD LA\E (Jula 1923) Str. 32. NA PRIJEMU KOD KRAQA Str. 83. NORA Str. 144. SLIKAR I PESNIK U MANASTIRU SAVINA Str. 175. U SENCI KONKORDATA Str. 236. DUNAVOM ZA BE^ Str. 287. MORNAREVO POSLEDWE PUTOVAWE Str. 338. TAJNI SUSRET PA[I]A I RADI]A Str. 379. VE^E NA SKADARLIJI Str. 4010. KOJOJ OTAXBINI? Str. 4911. POLITI^KE IGRE U ZAGREBU Str. 5812. VATRENO KR[TEWE Str. 6213. NA MONMARTRU Str. 7014. BO@I] U [UMADIJI Str. 7615. OTMICA NADE CRNE ZVEZDE NA ^UBURI Str. 8416. NESLAVNI KRAJ LUNETOVE HAJDU^IJE Str. 8917. IMA DA ZABRUJI ^AR[IJA Str. 9618. KOWI^KI DERBI Str. 10019. ZLATNA MLADE@ SA DEDIWA Str. 10520. MA^KAMA TREBA PAZITI [APE Str. 11021. [IFRA SINOVAC Str. 117
22
. NEVOQNA NEVESTA Str. 11923. DVA SVETA Str. 127
24
. BEATRIS NA MIRKOVOJ IZLO@BI Str. 13325. GOLUBAREVA NAPRASNA SMRT Str. 14026. OSTACI POCEPANOG PISMA Str. 14527. ANA Str. 14928. @IVOT PI[E ROMANE Str. 152
 
29. SUSRET NA KI[I Str. 15430. SAVOV PORTRET Str. 15731. KRVOPROLI]E U SKUP[TINI (Juni 1928) Str. 15932. DR@AVNI UDAR (Januar 1929) Str. 164
33
. SLU^AJ SU@EWA SVESTI Str. 16834. ODLAZAK (Iz Stevanovog dnevnika) Str. 16925. RAZLAZ Str. 17136. NA POSLEDWOJ AUDIENCIJI Str. 17737. IZ STEVANOVOG PARISKOG DNEVNIKA Str. 18038. PUCWI NA MARSEJSKOM BULEVARU Str. 183(Oktobar 1934)*****************************************************************************
 
** *
 
1.
U KR^MI 'KOD LA\E' (Jula 1923)Navikao da o}uti i otrpi, a da se naplati ako se uka`e povoqna prilika,Trifun bez opirawa poslu{a `andarma koji ga je terao sa trotoara Balkanskeulice, sa mesta na kome je prodaja naranxi najboqe i{la.-Da te ne vidim vi{e u mom rejonu. Magla! -odse~e `andarm, krupnibrkajlija sav oznojen od julske vru}ine, sa kojim nije vredelo prepirati se.Trifun uprti svoju korpu na rame i po|e prema Terazijama. Tamo, krajstolova na trotoaru ispred kafane hotela 'Moskve', bio je rejon drugog `andarma,voqnog da primi pokoju naranxu s vremena na vreme, 'za decu'.-Posledwe novosti! -uzvikivali su prodavci u trku. -Omanule investicijeu naftu!-Sunce im blentavo -nervirao se dugajlija kupiv{i novine. -Mi, bre,pla}amo porez a oni gube d r ` a v n e pare na kilavim investicijama!-Nisu oni blentavi, burazeru! Omasti}e se neko od toga, ne beri gajle -oglasi se debeqko ~ije su o~i igrale kao na zejtinu. -Nego {ta bi od oneprasadi?-Na Bajlonovoj pijaci nude mizeriju -ove godine ih ima ka‘ ze~eva... Negoneko mi re~e da bi se u Be~u moglo dobiti tri puta vi{e. Ali bi se moralo{lepom. A tu ti do|e prevoz, takse, osigurawe.Trifun se sav pretvori u uvo. Magla, omasti}e se - poznate mu re~i ali udrugom smislu izre~ene. Ovde se govorilo druga~ije nego me|u wegovim Bokeqima:odse~nije. A i psovalo se vi{e, naro~ito me|u mla|arijom. Kao da se timevetrilo ne{to, nekakav skriveni jad.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ivanamajstorac liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->