Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

GĠRĠġ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMI
1.1. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMI
1.2. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ
Tablo 1.1. Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları Kronolojisi
1.2.1. Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz)
1.2.2. BM Yeryüzü Zirvesi (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı)
1.2.3. BM Binyıl Zirvesi
Tablo 1.3. Binyıl Kalkınma Hedefleri
1.2.4. BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
1.3. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMININ BOYUTLARI
1.4. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME KAVRAMI
1.5. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġMENĠN BOYUTLARI
1.5.1. Çevresel Boyut
1.5.2. Ekonomik Boyut
1.5.3. Mekânsal (Fiziksel) Boyut
1.5.4. Sosyo-Kültürel Boyut
1.5.5. Yönetim Boyutu
1.6. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME ĠLKELERĠ
1.7. SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTLEġME GÖSTERGELERĠ
Tablo 1.4. EF ÇalıĢmasında Yer Alan Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENT KAVRAMINA FARKLI BĠR BAKIġ:
YAVAġ ġEHĠR (CITTASLOW)
2.1. KAVRAMSAL OLARAK CITTASLOW
2.2. CITTASLOW FELSEFESĠ: YAVAġLIK
2.3. CITTASLOW TARĠHÇESĠ
2.3.1. YavaĢ Hareketi (Slow Movement)
Resim 2.1. Carlo Petrini
2.3.2. YavaĢ Yemek(Slow Food)
2.3.3. Cittaslow
Resim 2.2. Cittaslow Logosu
2.4. CITTASLOW KRĠTERLERĠ
2.4.1. Çevre Politikaları
2.4.2. Altyapı Politikaları
2.4.3. ġehir Kalitesinin Artırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar
2.4.4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi
2.4.5. Misafirperverlik
2.4.6. Farkındalık OluĢturma
2.4.7. Slow Food Faaliyet ve Projelerinin Desteklenmesi
2.5.8. Özel KoĢullar
2.6.1. Dünyada Cittaslow Uygulamalarına Genel BakıĢ
2.6.2. Cittaslow Uygulamalarında Ülke Deneyimleri
2.6.2.1.Orvieto-Ġtalya
Harita 2.1. Ġtalya Orvieto Kenti
Tablo 2.1. “Hadi lezzeti resmedelim” projesinden haftalık bir program
2.6.2.2. Ludlow-Ġngiltere
Resim 2.3. Cittaslow Ludlow Sembolü
2.6.2.3. Goolwa-Avustralya
Resim 2.4. Cittaslow Goolwa Sembolü
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CITTASLOW (SAKĠN ġEHĠR) SEFERĠHĠSAR
Harita 3.1. Seferihisar‟ın Türkiye‟deki yeri ve Ġzmir‟e Göre Konumu
Harita 3.2. Seferihisar‟ın UlaĢım ve YerleĢme Dokusu
3.1.3. Ekonomik Yapısı
3.1.3.1. Tarımsal Kapasitesi
Tablo 3.1. Seferihisar Ġlçesinde Arazinin Kullanım ġekli
3.2.1. Mevzuat
3.2.2. BaĢvuru Süreci
Resim 3.1. Seferihisar Cittaslow Belgesi
3.2.3. Cittaslow(Sakin ġehir) Ġçin DönüĢüm ÇalıĢmaları
3.2.3.1. Çevre ÇalıĢmaları260
3.2.3.2. Altyapı ÇalıĢmaları261
3.2.3.3. ġehir Kalitesinin Artırılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar262
3.2.3.4. Yerel Ürünlerin ve Üretimin Desteklenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar263
3.2.3.5. Misafirperverlik ÇalıĢmaları264
3.2.3.6. Farkındalık ÇalıĢmaları265
3.2.3.7. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek ÇalıĢmaları266
SONUÇ
EKLER
KAYNAKÇA
DĠZĠN
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sürdürülebilir Kent Kacramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehir Seferihisar Örneği

Sürdürülebilir Kent Kacramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehir Seferihisar Örneği

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by hayalii

More info:

Published by: hayalii on Aug 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 64 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 68 to 78 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 82 to 84 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 89 to 162 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->